OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. (Minneapolis, Minn.) 1877-1882, January 18, 1877, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059657/1877-01-18/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

MINNESOTA.
THIRD, & FORTH AVE.
Nio 18 Washington Avenue North.
DRIVE WELLS
Drifva, grafva och borra
brunnar,
Verkstad: 257 first avenue
South,
(m23-ly) Minneapolis. Minn.
CENTENNIAL C0MMISSI0NSHHS
ABBOTT & BULL
Hornet af Main St. & 3 Ave. Syd Ost,
Minneapolis, East Division.
TRADE MARK
W. D. WASHBURN & CO.
MINNEAPOLIS. MIM.
Room N:o 1, City Hall.
MINNEAPOLIS. MINN
THE FOE OF PAIN
TO MAN AND. BEAST
Is th« Grand Old
WHICH SLAB STOOD THE TEST OF
40 TEARS.
THERE IS NO SORE IT Will SOT
HEA1L, JSO LAMENESS XT WILL
WOT CURE, NO ACHE, NO PAIN.
THAT AFFLICTS THE HUMAN
BODY, OR THE BODz OF A HOB8E
OR OTHER DOMESTIC ANIMAL,
THAT DOES NOT YIELD TO ITS
MAGIC TOUCH. A BOTTLE COST­
ING 35c., 50. or 81.00. HAS OFTEN
SATED THE LIFE OF A HUMAN
BEING, AND RESTORED TO LIFE
ANB USEFULNESS HANX
ABLE HORSE. •,

ALLMÄNNA NYHETER.
Sträng köld. Enligt uppgift
f^från styrelsens obsérvatiönsbyrå i
fTembina, D. T., visade thermome
4 tern i Söndags och Måndags 53 gra
der (Fahr.) under O-punkten!
Huron, det nybildade territoriet
(förut en del af territoriet Dakota),
VCwpr ett ytinnehåll af 70,000 qvadrat
mil, och är således ungefär 10 gån
ger större än staten Maryland. Folk
mängden uppgår knappt till 10,000
i:
{själar, jorden lär värä särdélés bör
dig. v/ I-':
Svinen i Chicago och St.
JPauL "St. Paul Dispatch" säger,
att de slagtade svin, som införts till
Chicago under år 1876, skulle, om de*
Ställdes
i en linie, räcka från Michi-
gansjön
till
Stilla hafvet. Tidnin­
gen tillägger deréfter: Och detta är
ändå ett dåligt år för denn? affär, ty
åtskilliga välgödda exemplar af släg
tet sus, hvilka också borde vara
skållade som de andra, gå ännu om
kring och vanka här i St. Paul.
James Gordon Bennett, den
rike tidningsegaren i New York,
bVilkens lättsinnig handlingssätt
och, till följd deraf, rättvisligen
iråkade vedervärdigheter vi i sista
numret omtalade, har nu, sedan han
ett par dagar legat dold i sin lust
jakt, funnit för godt att begifva sig
af till Europa, hvarest han troligen
ämnar uppehålla sig ända till dess
en ny skandal kommer allmänheten
att glömma den, ihvilken "Heralds"
egare spelade hufvudrolen.
Storfrämmande. Ryska fre
gatten "Svetland" anlände till Nor
folk, Ya., den 13 dennes. Befälhaf
varen på detta fartyg är ingen an
nan än storfursten Alexis af Ryss
land. Krigsskeppet tillhör en eska
der, som kommenderas af amiral
Bantakoff. Fursten aflade ett be
sök hos baron Shishkin, den ryske
ministern. På "Svetland" befinner
sig äfven storfursten Constantin, en
yngling „af 18 års ålder, hvilken är
son till kejsarens broder Constantin.
.Eii förfärlig förödelse. I Lör
dags afton satte sig isen i Ohiofloden
i rörelse och följden häraf var en
af de förfärligaste förödelser som på
långt tid egt rum i För. Staterna.
Ett ofantligt antal ångbåtar af alla
dimensioner, flottor, hamnbyggna
der, elevator er m. m. blefvo inom
några timmar förvandlade till spill
ror. Vid Pittsburgh och Cincinnati
uppnådde ödeläggelsen sin höjd
punkt, och värdet af de ångbåtar,
flottor m. m., som vid sistnämnde
stad förolyckades uppskattas till
närmare y2 million dollars.
Det största hotell i verlden är
troligen det s. k. palatshotellet i San
Francisco. Det täcker en areal af
96,250 engelska qvadratfot och har
7 våningar i höjd. Om dess öfriga
dimensioner kan man göra sig en fö
reställning, när man hör, att till
byggandet åtgått 24,661,000 mursten,
3,000 tons jern och 4,561,524 engel
ska fot bjelkar och timmer. Det
har 1,060 fönster, 926 rum och 388
badrum tillträdet till våningarne
sker med tillhjelp af 5 hissverk och
7 hufvudtrappor. 4,540 dörrar, 9,000
gaslågor och 32 engelska mil gas
och vattenledning finnas äfven i ho
tellet. Rum finnes för 1,200 resande
och 360 tjenare.
Ferdinand S. Winslow, den
skandinaviska nationalbankens i Chi
cago f. d. president, har nyligen
blifvit arresterad och anklagad för
att ha från skattkammaren i "Wash
ington bortstulit ett paket, innehål-'
lande $12,000. Winslow har som
bekant under flera års tid varit to
talt försvunnen. Nu har det upp
dagats att mannen, sedan han en
längre tid uppehållit sig i Europa,
för omkring ett år sedan återvändt
till Amerika, hvarest han i "Wash
ington inom kort erhöll en lönande
anställning inom skattkammardepar
tementet. Om han verkligen ånyo
8& nedrigt svikit sina gynnares för
troende, kommer inom kort den nu
mot honom anhängiggjorda rätte
gången att upplysa.
Tilden och reform. Senatens
undersökningsutskott har nu lyckats
i det närmaste uppdaga, hvarifrån
de mutor, som användes för att er
hålla en demokratisk elektoralröst
från Oregon, egentligen kommo.
Humbugselektoren Cronin erkände
sjelf, att han för sitt besvär erhållit
$3,000, men man var öfvertygad om,
att detta var långt ifrån allt. Nu
har ytterligare upptäckts att Martin
& Runyan i New York till Ladd &
Bush i Salem, Oregon, afsändt 8,000
^dollars för en kunds räkning, samt
•att denne kund varit William Pel
ton, systerson till Tilden, sekretera
:*a re för den demokratiska centralkom
jnitteen, hufvudman för "Tildens
.Litterary Bureau" m. m., m. m.
Amerikansk ridderlighet.
Enligt ett telegram af den 13 dennes,
•lär hr J. Caxton, agent för ett stör
re amerikanskt handelshus i Italien,
for kort tid sedan duellerat med en
italienare i närheten af Tivoli, ej
.långtfrån Rom. Italienaren, hvil
kens namn är Bernhard Suscipi, är
-en ovanligt framstående porträtt
målare. Denne man hade vid ett
tillfälle låtit undfalla sig några
s
^kymfliga uttryck orn^den amerikan
ska qvinnan i allmänhet. Caxton,
som vid tillfället var närvarande,
gjorde då Suscipi på ett handgripligt
»att uppmärksam på att han borde
i®: v
tala med mera aktning om den ame
rikanska qvinnan, och detta gaf an
ledning till duellen,- hvarvid italie
naren vardt ganska illa sårad.
Uppror i en reformskola. I
reformskolan i Westboro, Mass., till
drog sig i Fredags ett vildt uppträ
de. Omkring 100 pojkar hade slagit
sig tillsammans och öfverenskom
mit om ett allmänt uppror. Signa
len var, att gasen släcktes i skol
rummen. Striden vardt förtviflad
och under några minuter antog den
till och med en farlig karakter.
Hvarenda artikel som fanns i de
2:ne skolrummen sönderslogs eller
begagnades som vapen. Lärarne
och ordningsmännen lyckades likväl
att hålla de upproriske inspärrade
till dess hjelp hann anlända, då de
stridslystnes hetta betydligt svalna
de under de verkliga sjöar åf vatten
som nedstörtade öfver dem. Lyck
ligtvis skadades ingen af lärarne
eller uppsyningsmanhejd undér tu
multet. i- i
Oroligheterna i Louisiana.
Denna stat har för närvarande icke
mindre än 2:ne guvernörer, hvilka
Måndagen den 8 dennes tillträdde
sina embeten. Republikanske gu
vernören heter Packard och den de
mokratiske Nichols. Denna egen
domliga styrelseförändring har lyck
ligtvis ännu icke förorsakat några
allvarligare konflikter mellan de 2
partierna, men ställningen blir för
hvarje dag allt mera invecklad och
hotande. Staden är nu helt och hål
let i händerna på den demokratiske
guvernören, som i Tisdags satte sig
i besittning af alla de oifehtliga
byggnaderna så när som på stadshu
set, der den republikanske guvernö
ren har sitt residens. Huru denna
politiska villervalla skall sluta, torde
ingen ännu kunna afgöra. Meller
tid har nu president Grant blandat
sig i saken, och följande depesch,
som i Måndags ankom till general
Augur i Louisiana, har väckt icke
liten uppståndelse:
Washington, D. C., Jan. 14,1877.
Till gen. C. C. Augur, New Orle
ans: Ehuru det icke ingår i styrel
sens politik att blanda sig i den frå
ga, som nu uppstått med afseende på
hvilken som skall innehafva styrel
semakten i staten Louisiana, så kan
den likväl icke med lugn åse huru
statens styrelse genom olagliga me
del tages i besittning af en af dem
hvilken anser sig vara vald till gu
vernör. Högsta domstolen, som för
klarat Nicholls vald, eger i denna
fråga ingen annan myndighet än den
som skulle tillkomma hvilken för
samling af advokater som helst, som
blifvit sammankallad på några med
borgares anmodan. "Returning
Board", som enligt lagen har judi
ciel makt öfver rösträkningen, har
"kungjort resultaten al den sista om
röstningen och delgifvit dessa resul
tat åt statens legislatur. Ett lagligt
quorum af hvarje hus hvart och
ett försedt med dessa certificat
har sammanträdt och förklart, att
Packard är statens guvernör. Skulle
nödvändigheten fordra att erkänna
någon af desse män såsom den lag
ligt valde guvernören, så skulle det
blifva Packard. Ni behagade del
gifva Packard och Nicholls hvar sin
afskrift af denna depesch.
TJ. S. GRANT, president"
Packard utgaf samtidigt en pro
klamation, hvari han starkt fram
håller det olagliga sätt på hvilket
Nicholls tillegnat sig makten, och
uppmanar alla laglydige medborgare
att återgå till ordningen.
Hon. William Windom vardt
i Tisdags, med stor majoritet, af den
i St. Paul församlade lagstiftande
församlingen, återvald till Förenta
Staternas senator.
Winona har bidraget med $3,000
till de nödlidande i staten.
H, A. Turners sågqvarn i Fari
bault vardt den 4 dennes lågornas
rof.
I Mnnkato föddes förlidet år
160 barn och under samma tid afledo
derstädes 75 personer.
God, hård ved kostar i Cam
bridge, Isanti co., endast $1.75 pr
cord. Lyckliga Cambridge!
På statens jernbanor blefvo
genom olyckshändelser, under förli
det år 33 personer dödade och 74 så
rade.
Hvete-priserna ställa sig fort
farande ovanligt höga. Vid St. Pa
uls elevator gälde i Lördags n:o 1,
$1.30, och n:o 2 $1.25.
K
Om man uppgifver adress till
Land Commissioner St. Paul & Paci-:
fic jernväg, St. Paul, Minn., erhålles
portofritt en beskrifning. öfver det
ta kompanis land på svenska språket
I St. Paul inträffade under för
lidet år 490 dMsfall, mön sä föddes
der också under samma tid 1,525
barn. Bland dessa voro 11 par tvil
lingar, ett*fall af trillingar samt ett
af "quadruples".
Man talar om atfi arbetet å
norra Pacific-jernvågen kommer det
ta år att fortsättas ända till Glsn
dive-floden i Montana—en sträcka af
205 mil, dock garantera vi icke för
detta rykte. "v
Miss B. Younger syster till
de bekanta röfrarne hvilka nu befin
na sig i statsfängelset i Stillwater—
har förärat sheriff Barton i Rice Cl
i
ty en dyrbar julklapp—ett guldur
med vidhängande kedja. Detta ur
skall ha tillhört banditemes fader.
Mordbrand. Från Rosemonnt,
Dakota co. omtalas: William Mur
phys spannmålsmagasin med allt
dess innehåll-gröda och maskineri
er—nedbrann för några dagar sedan.
Man har all anledning att förmoda,
det branden y^ur mordbrännares
verk. .''y':\
Stor elasvåda. En härjande
eldsvåda hemsökte i Söndags mor
se staden Winona. Ett helt "block",
det s. k. Simpsonska, vardt der vid
lågornas rof, och total-förlusten an
ses uppgå till närmare $70,000. hvar
af likval öfver hälften betäckes ge
nom brandförsäkring.
Fem jernvägsvagnar, lastade
med varor och lifsförnödenheteriför
de genom gräshoppornas härjningar
lidande nybyggarne i Vestern, af
gingo för några dagar sedan från
Winona. Yagnarne innehöllo hvete
och majsmjöl, fläsk, kläder, skodon,
flanell, filtar m. m. Det var i sam
ma stad, som för icke länge sedan
$2,500 i penningar insamlades i och
för uppköp af dessa varor.
Från Clearwater, Wright Co.,
meddelas: Davis & Beals mjölqvarn
nedbrann i Lördags natt. Man an
tager att elden uppkommit genom
friktion. Då elden upptäcktes, var
hela södra delen af byggnaden så upp
fylld af rök, att alla försök att rädda
inventarierna voro fruktlösa. To
talförlusten anses uppgå till $47,000,
hvaraf likväl $21,000 återbekommes
genom brandförsäkringsbolagen.
"Värdet af det genom branden för
störda mjölet uppgår till $4,000.
Från Bernadotte, Nicollet co.,
skrifves: Präktigt väder och godt
slädföre bidraga till att göra tillför
seln af hvete till marknaden och tim
merforslingen särdeles liflig. New
Ulm, Nicollet station och St. Peter
äro f. n. våra hvetemarknader
Den lifligaste affärsverksamhe
ten här på platsen råder likväl i Car
lens & Gustafsons handelslokal och
består till största delen af byteshan
del—smör och ägg emot speceriva
ror etc.-Postförbindelse liäremellan
och Norseland eger regelbundet rum
en gång i veckan. 19 barn hafva
blifvit födda och 7 barn och en qvin
na aflidit här i staden under det för
flutna året. Naturligtvis hafva mån
ga äktenskap äfven afslutits. Yid
ett af dessa samlades en liten sum
ma till vårt svenska läroverk.
En ung affärsman. Vi hade
nöjet härom dagen att mottaga be
sök af en ung man, hr A. Olson från
Yasa, hvilken har visat ovanliga an
som mekanikus och uppfinnare,
och om vi ej misstaga oss har han en
ovanlig framtid för .sig. Hr Olson
har uppfunnit en ny sorts plog med
ett rörligt handtag, hvarmed man
kan hvarje ögonblick bestämma få
rans djup den har äfven en clevis
med en mycket sinnrik inrättning
for att med lätthet och säkerhet
ställa fårans bredd. Hr Olson har äf
ven uppfunnit ett par förbättringar
till tröskmaskiner, som utan tvifvel
komma att allmänt införas. Han
är nu på väg till tröskverksfabriken
i Stillwater för att göra af tal om
sina uppfinningars adopterande.
Det är så mycket mera glädje för
oss att omtala denne unge mans
framsteg och önska honom all lycka
i sina företag, som han jemte en
yngre bror och deras föräldrar från
Kiaby i Skåne, vid deras första an
komst till Amerika i fattigdom och
bekymmer, blefvo en slags medlem
mar af vår egen familj deri för
äldrarne med nit och trohet skötte
vår landtegendom i Yasa, och gjorde
väl förtjenta af allas aktning,
vänskap och förtroende.
SVERIGE.
Ett historiskt museum för
Kristianstads län är ifrågasatt, och
ett möte har derom hållits i Kri
stianstad.
Dom. Hustrun Elna Yman, som
är född i Kristianstad och för när
varande boende i Kalmar, har blif
vit dömd till ett års straffarbete för
misshandling å sin man.
Pensionsåldern för folksko
lelärare kommer från och med det
ta års början att, sedan K. M:t har
godkänt riksdagens framställning i
ämnet, anses uppnådd redan vid
•fyllda 55 lefnadsår.
öppnad järnväg. Östra Yerin
lands järnväg tillhörande bandelar
Gammalkroppa—Finshyttan och Ny
hyttan—Persberg äro nu öppnade
för allmän trafik. Samtidigt "öpp
nades de vid nämnda banor belägna
stationerna Nyhyttan, Filipstad,
Finshyttan och' Persberg.
Konfirmation. Prinsarne Os
car och Carl, som undervisats i kri
stendomen af biskop Bring, hafva
1 Dec. konfirmerats i Slottskapellet
af erkebiskop Sundberg. För att
öfvervara akten voro inbjudna med
lemmar i hufvudstadens stater och
kårer till inskränktare antal.
Stort fallissement i grufepe
kulation. I Dag. Nyheter läses:
Grosshandlaren J. C. Billow, hvil
ken är den, som gjorde inmutning
af stenkolsfyndigheter i Skåne till
storartad spekulationsaffär, har af
Stockholms rådhusrätt, på borgenärs
yrkande, försatts i cessionstillstånd
och ålagd att ingifya sin stat*
Tw förd a
afvelsdjur. Till Al-
narps landtbruksinstitut ha under
höstens lopp blifvit införda: en
Yorkshire- och en Durham-kort
horntjur, 20 tackor och en bagge af
Oxfordshire-downras, samt én far
galt af den stora Yorkshire-rasen.
Dessa djur hafva af professor Na
thorst, under ett besök i England,
blifvit köpta hos några af de mest
berömda uppfödame af ifrågavaran
de djurslag.
Örebro. Vådadöd. I: "Nerikes
Allehanda'' berättas: Järnvägsbok
hållaren Otto Filip Tronet, född
1854, träffades 25 November klockan
mellan 2 och 3 eftermiddagen i sko
gen ett par tusen fot från sitt föräl
drahem vid Kyrkobacken i Nya Kop
parbergs socken nästan död af ett
skottsår genom bröstet. Bredvid
honom låg en afskjuten enkelbössa.
Den döende, som då ej egde förmå
ga att yttra sig,
„^fled under• hem
forslingen.
Falun. Hög ålder. Nära lOO år
var enkan Anna Andersdotter i He
dens by af Wåxnhus församling i
Dalarne, då hon under förra måna
den afled. Hon var nemligen född
den 4 December 1776. Under mer
än ett fjerdedels sekel hade hon va
rit blind samt,wider flere af de sed
nare åren af sin lefnad måst skötas
som ett spädt barn, hvarunder hen
nes förstånd allt mera aftog, så att
hon på sistone var, som man plägar
säga, "barn på nytt".
Olyckshändelse. Nyligen in
träffade i närheten af Hessleliolms
jern vägsstation, att en person, hvil
ken skall hafva varit anstäld såsom
banvakt och "reparationsförman"
mellan Killeberg och Elmliult, då
uppgående godståget strax på efter
middagen lemnat stationen, hoppade
upp på en af vagnarne, men vid nå
gon stöt af tåget förlorade balans el
ler fäste, föll ned och kom under tå
get med den påföljd att båda hans
ben afsletos. Den olycklige, som slä
pats ett långt stycke med tåget, för
des strax till den i närheten af o
lycksstället belägna stationen och se
dan till Kristianstads lazarett, hvar
est han sedan afled.
En katt mordbrännare. Tid
ningen "HvadNytt?" berättar föl
jande: Nyligen uppbrann stugubygg
naden till torpstället Hägnen under
Fjersfall i Lönnberga socken med
all deri förvarad lösegendom och
spanmål. Egaren Peter Magnus
son, som är snickare, lade sig en
stund på sängen att livila, då katten,
som tog sin plats i spislen, der eld
var uppgjord, fick håret antändt och
sprang ut i stugan^ bland der befint
lig hyfvelspån, som ögonblickligen
råkade i brand med sådan häftighet
att mannen, iklädd en ganska lätt
drägt, hufvudstupa måste skynda ut
för att ej blifva inhebränd. Hustrun
som för tillfället var borta, fann vid
sin hemkomst sin egendom förvand
lad i en askhög och således egande
endast hvad hon gicl^och stod uti.
Gefle. Olyckshändelse i grufva.
För kort tid sedan inträffade i Gösta
grufva i Torsåker en af dessa o
lyckshändelser, söm nu mera tidt
och ofta tilldrager sig på grund af
bristande varsamhet med de nyare
sprängämnena. Arbetarne Lars
Larsson Wallsten i Wall och Per E
rik Östlund i Berg råkade under
borrningsarbete stöta på ett äldre
borrhål, laddadt med sebastin, hvil
ket vid en föregående sprängning
blifvit öfverhöljdt med jord och
grus och till följd deraf afglömdt.
Skottet exploderade för borret med
den påföljd att Wallsten så illa lem
lästades i underlifvet, att föga hopp
finns om hans återställelse. Äfven
Östlund erhöll åtskilliga skador,
dock af lindrigare beskaffenhet. Bå
damännen voro unga och ogifta.
Kristianstad. Dråp. I Gun
narstorp af Finja socken tilldrog sig
den 23 Nov. följande händelse: Hos
en åbo derstädes hade dennes son
jemte ett par andra bondsöner sam
lats till ett dryckesgille, då en'i när
heten boende skräddare vid namn
Martin Troedson inkom och ville
vara med i laget. Ehuru afspisad
fortsatte han sitt yrkande och ut
brast i otidigheter, och då sällskapet
slutligen aflägsnade sig, följde han
efter och uttalade hotelser. Yng
lingarne beslöto då, att gifva man
nen en afbasning och försedde sig
med käppar, och då han framkom
till dem, kullskuffade de honom och
slogo honom $å, att han förlorade
sansen. En af de unga männen ha
de slutligen sparkat Martin i hufvu
det, så att detta krossats, och föl
jande Måndag afled den olycklige.
Kollekt för en svensk för
gamling i Boston. P. T. medde
lar
Sedan svenska evangeliskt luther
ska Immanuelsförsamlingen i Bo
ston uti Nordamerikas förenta sta
ter, genom församlingens pastor C.
F. Johanson och dess sekreterare
Aug. Österberg anhållit, att enär
församlingen, som stiftades år 1871,
nu räknade omkring 3000 medlem
mar och således vore i«tort behof
af egen kyrka, men till största de
len utgjordes af fattiga arbetare, un
derstöd för uppförande af en kyrko
bygnad för nämnda församling måt
te få genom kollekt i rikets kyrkor
insamlas så har Longl. Maj:t den
10 nästlidne November, med bifall
till denna ansökning, förordnat, att
en kollekt för ofvanberörde ända
mål må i rikets alla kyrkor upptagas
å den Sön- eller helgdag före den 1
Juni detta år, som.af vederbörande
konsistorier bestämmes,
F5reslaget kanalarbete.. Den
27 November hölls å landskansliet i
Kalmar sammanträde angående för
beredande åtgärder i och for ifråga
satt anläggning af en kanal vid Drag
ofver den smala landttunga, som
med fastlandet forenar den i Kalmar
sund långt utskjutande halfon
Siväg-
genas. Vid detta sammantrade
framlades af löjtnanten vid väg- och
vattenbyggnadskåren C. H. Öhnell
uppgjorda af plan och ritningar åt
följda kostnadsförslaget, slutande
sig på 28,200 kronor allmänt erkän
des företagets vigt för ortens kust
fart och man beslöt att utse en ko
mite, som, under förhoppning att
understöd af statsmedel till en stor
del af anläggningskostnaden kunde
erhållas, skulle söka att i öfrigt der
till vinna bidrag af kommuner, bo
lag och enskilda personer, samt der
efter kalla intressenterne till allmän
sammankomst för fattande af de be
slut, som kunna af omständigheter
na föranledas.
Upsala studentkårs byggnad.
Från Upsala skrifves till Nerikes
Allehanda:
Såsom bekant egér^Jpsäla student
kår en till största delen genom sång
föreningens konserter samlad bygg
nadsfond, hvilken nu belöper sig till
inemot 200,000 kronor. Ehuru den
na summa på långt när ej kan anses
tillräcklig för den monumentala
byggnad, som afses, har man dock i
tid velat förvärfva en lämplig tomt,
och frågan härom har under de sed
nare åren flitigt dryftats. Det är
dock först i dessa dagar, som den
blifvit definitivt af jord. Upsala
studentkårs direktion, St hvilken
kåren gifvit beslutande rätt i denna
sak, beslöt nemligen för tvenne må
nader sedan att för 50,000 kronor in
köpa frih. Cederströms vid Odins
lund belägna tomt med tillhörande
byggnader och meningen torde va
ra att ytterligare söka förvärfva en
eller flera i närheten mellan O
dinslund och öfra Slottsgatan lig
gande tomter. Näppeligen. kunde
man ha valt ett lyckligare läge, och
Upsala studenter ha all anledning
att vara tacksamma mot de nitiske
^omiterade hrr Ekstrand, Vret
lind och Laurent som förmedlat
denna affär.
Mordförsök. En händelse, som
lätt kunnat kosta ett menniskolif,
inträffade för kort tid sedan i Hess
leholm. Klockan något öfyer 9 pä
aftonen satt urmakaren Källström
vid ett fönster i sin verkstad och ar
betade, medan hans eiia dotter och
en piga sutto vid ett bord utmed ett
fönster i ett inre, ät gården beläget
rum, då plötsligt ett skott lossades
och en mindre spetskula slog in ge
nom detta senare fönster, gick öfver
dottrens hufvud, skrubbade vid pa
nelen till den mellan båda rummen
befintliga öppna dörren, gick på ett
a två tums. af stånd förbi Källströms
hufvud och blef sittande i fönsterpa
nelen. Så snart K. hemtat sig från
den första bestörtningen anstälde
han, jemte i huset boende snickaren
Dolke, efterspaningar för att om
möjligt ertappa gerningsmannen
men utan påföljd. Åfven sedan man
sent omsider och efter mycket be
svär lyckats träffa polisen pä piat
sen, blefvo undersökningarne ffifän
ga. Af hvad man vid betraktande
af omständigheterna kan sluta till,
måste kulan vara afskjuten ur en re
volver helt nära fönstret, hvars både
yttre och inre rutor formligen ge
nomborrats utan att mycket splitt
ras, dock måste, såvida bofven icke
haft en allt för osäker hand, rutorna
hafva ändrat kulans rigtning och
fört densamma mot dörrpanelen,
hvarigenom hennes lopp än en gäng
förändrades så att den under sin fart
gjorde en trubbig vinkel.—K. är en
fridsam och ordentlig handtverkare,
som tillbringar sin mesta tid hem
ma och icke veterligen har någon fi
ende, som skulle vilja åt hans lif.
LITCHFIELD d. 10 Jan. 1877.
Hr Redaktör.
Medan vi under Julen satt och vän
tade pä det vanliga inträdet af vårt
enda svenska språkrör inom staten,
Svenska Nybyggaren, få vi i ameri
kanska tidningar sigte på den vanli
ga dödsannonsen som tillkäunagaf
att dödsorsaken förmodades vara
Nybyggarens oförmåga att tillverka
en demokrat utaf en hvithårig
svensk. Må nu vara härmed huru
som helst, sä under det vi sitta och
beklaga bortgången af Nybyggaren
kunna vi ei annat än utropa, Ilurr/i,
välkommen! dt} lilla Minnesota Stats
Tidning med dina enkla men till
hvarje svensk^ hjerta trängande in
gångsord. Sjelfständig! det är ett
ord som klingar i hvarje tänkande
svensks öra, och liksom en magnet
ur fickan drar $1.50 huru djupt de än
ligga, för att få tidningen till en var
aktig gäst för hela året.
Ingenting är i min tanke större fö
rolämpning till en publik än en tid
ning utgifven af person eller "corpo
ration" för att vara ett språkrör att
på bekostnad af en publiks okunnig
het befrämja egna spekulationer på
denna publiks bekostnad och på sam
ma gång i smickrande ordalag anhål
la att denna publik måtte underhålla
denna maschin—emedan han så att
säga håller på att såga utaf fingrar
na pä sina egna upprätthällare, men
att sådana organer existera i detta
land der humbugen synes vara ett
sorts nationallyte är ej underligt, det
blir derföre vår egen sak att utvälja
det med våra intressen varande san
na och rätta och förkasta det falska.
Det enkla och lättfattliga språk
hvarpå Minnesota Stats-Tidning be
handlar sina ämnen vill gora den så
mycket mera värdefull för flertalet
af våra landsmän.
Det högsta universitet i verlden
är i min tanke lifvets praktiska sko
la och jag är öfvertygad att Ni, hr
redaktör, har tagit graden der.
Så, framåt du Minnesota statskäm
pe så länge våra tankar är ditt språk
och vårt mål din sträfVan, skall du
alltid i svenska folket finna en tro
fast vän.
1
Farmäre.
Jag hoppas nu att den nyfödde må
lefva och trifvas, att den må vexa
och tilltaga i styrka så att de politi
ska farsoter som stundtals grässera
ej må rycka henne i en alltför tidig
graf, utan tvärtom att hon deiige
nom må allt mer mer härdas och rot
fästas i folkets sinnen.
Jag sänder härmed en lista på 16
prenumeranter.' Högaktningsfullt
J. W.
L. BUTLER,
Butler & Walkers efterträdare.
TIMMER
HANDEL
RIVER STREET, mellan
North, MINNEAPOLIS,
1- MINN.
1). D. WHITNE1,
mam
fflw* w'
»VAN/AV/AV', AV/
09
c3
f-t
03
Bref frän folket.
n
NÄRA HENNEPIN AVE.
P.Osander&Co.
de handla med
handla med
Mjöl, Spanmål & Landtmannaprodnkter.
Smör en. aärskilthet. Kontant utbetalning
hvaije veeka. BRACKETT8 BLOCK,
202-ly Minneapolis, Minn.
Carl Stanmiwitz. Gottlieb Schober.
PHCENIX KVARN
Stammvitz & Schober,
Egare.
Våra kunder, såväl inom som atom ate
den, göras hännecl uppmärksamma p&att
vår nya kvarn, i hörnet af Main-gatan ooh
3:dje Ave. Sydost, nu är fullständigt i ord
ning ooh beredd att emottaga deras sänd
ningar al spanmäl. Alla sorters mjöl. foder
mjöl ooh Hi finnes ständigt till salu for läga
Briser.
Norseland, Minn./d. l2 Jan. 1877
Red. af MINNESOTA STATS TIDNING.
Jag har nu, för snart en vecka se
dan, erhållit första numret af eder
ärade tidning. Det är ett litet nätt
blad till utseendet och är, det jag
hoppas att den fortfarande kommer
att blifva, gediget till sitt innehåll.
Om den kommer att intaga en obe
roende ställning gent emot partima
kare och politici, att ej skygga till
baka för det sanna och rätta, ej blan
da sig i någon som helst strid, der est
den ej har utsigt att behålla segren,
såvida det är möjligt för det goda
att segra, så är jag viss på att den
skall vinna gehör och finna genklang
samt blifva en värdig representant
och förfäktare af vårt folks intres
sen. Måtte den äfven behandla alla
sociala och borgerliga frågor från en
christlig såväl som naturlig syn
punkt, och blifva en moralisk och
sedlig grundläggare för vårt sven
ska folks framtid. Måtte den äfven
omfatta och behandla våra försam
lingars, såväl som christendomens i
allmänhet, behofver och angelägen
heter, och visa religionen den vörd
nad som anstår en politisk tidning-
FÖR HVETE BETALAS ALLTID
E HÖGSTA PRISERNA. Vi garantera att
våra varor äro af bästa beskaffenhet och.
viU
ga försäkra att de som inlåta sig med OBS I
afiärer skola åtnjuta ett redbart behandlings
sätt. STAMMWITZ & SCHOBEa:
A. F. ELLIOT, M. D.,
Kirurg och Läkare.
Kontor: 20 Washington AvenueS.,
bostad 429 Nicollet Ave. Kontors
tid från 9—11 f, m. samt 2—4 och
7—9 e. m.
Doktor Elliot har praktiserat här i staden
under de sista 10 aren och har haft större
lyoka, än någon annan doktor här, bSde
såsom läkare och kirurg. Hans största prak
tik består i behandlingen af kvinnosjukdo
mar och är hä rati ganska lyckosam. Han
tillreder alla sina mediciner sjelf. Före
skrifter lemnas åt tjenare fritt på kontoret.
Utdrager tänder för 50 cents. Besök fl,00
kontant, 92,00 på kredit.
GYLLENADER OOH FISTLAR
BOTAS.
"Ingen bot, ingen betalning."
SYMASKINEN,
Den bästa som finnes.
Den mest varaktiga.
Den lättaste att sköta
Lemnar bättre tillfredsställelse än någon
annan maskin.
Vi ansvara för, att hvarje maskin är full
ständig. Hvem som helst kan erhålla en
genom att betala $5.00 i månaden tills den
är betald. Maskinen kan erhållas på försök
en vecka innan köp uppgöres. Försök Vic
tor-maskinen, innan någon annan köpe".
Lemna order på vårt kontor eller till vår
svenske agent, hr G. BROWN.
VICTOR SYMASKINS-BOLAG,
N:o
219 Nicollet Avenue,
191-6m Minneasolis.
TILLVERKAR OCH SaLJER
AF ALLA VANLIGA DI
MENSIONER.
ANG-SÅGVERK
1 Anols.a.
Orders för jornvägslaster expe
dieras noggrant.
Hufvudkontor: N:o 2 West
falls Block,
"(frioiTLinien.
Biljetter med denna Linie till & från
Sverige, Norge & Danmark
samt
era vägs-bi Jj etter
från New York till Vestern och om
vändt, säljas af undertecknad
Till billigaste pris.
VEXLAR
på de bästa banker i alla större stä
der i de Skandinaviska länderna och
Europa, säljas till dagens lägsta kur
ser.
P. O. CHTLSTRÖM.
THE MEMY OF DISEASE!
MUSTANG
I N I E N
A

xml | txt