OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. (Minneapolis, Minn.) 1877-1882, February 01, 1877, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059657/1877-02-01/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

MINNESOTA.
KUBSJfOTBRISfGAB
frän
German Scandinavian Bank,
N:o 215 Washington Ave. S.,
MINNEAPOLIS, MINN.
Ayer's Sarsaparilla.
THIRD & FORTH AVE.
SYMASKINEN
Hufvudkontoret för Vestern:
23 WEST THIRD STREET,
ST. PAUL, MINNESOTA.
THE HOWE MACHINE CO.,
N:o 18 Washlnstoii Avenue
J. C. OSWALD
Viner, Likörer och Cigarrer,
N:o 17 Washington Avenue North,
903-17 Minneapolis, Minn.
far Hennepin county. 198-ly
DRIVE WELLS
U
Drifva, grafva och borra
brnnnar.
Verkstad: 257 first avenue
South,
(m23-ly) Minneapolis. Minn.
CENTENNIAL C0MMISSI0NSHUS
ABBOTT & BULL
M. A. BROWN
Heal Estate Sealer, Litchfield, Minn.
Hörnet af Main St. k 3 Ave. Syd Ost,
Minneapolis, East Division.
W. D. WASHBURN & CO.
Central Ave. Sagqvarnar på bräd
gården vid Main St.
198-IT Minneapolis, Minn.
MINNEAPOLIS
South of Washington Ave.,
MINNEAPOLIS MMW,
se21-3m
THOMPSON
& WIGGÉN,
527 Washington Avenne. Soatb,

ÄLLMÄNM nthetbr.
Central- och Union Pacifics*
jérnvägarne äro blockerade af snö.
En explosion inträffade den 26
Jan. i Jenny & Co:is oljefabrik i Bo
ston. Lyckligtvis gick intet menni
skolif förloradt, men den genom
branden uppkomna skadan skattas
till $40,000, af hvilka ungefär $27,
000. betäckas genom brandförsäk
ring.
Den stora införseln af ameri
kanskt oxkött—säger ett London-te
legram—-har tvingat slagtame i
Sheffield att nedsätta priset på det
engelska köttet. Ten amerikanska
varan prisas för dess godhet och an
ses blifva en farlig medtäflare för
den engelska.
Sjukligheten i Chicago väcker
allvarliga farhågor bland stadens in
vånare. Det är isynnerhet skarla
kansfebern och den farliga halssjuk
domen, diphteria, som skörda de fle
sta offren. Under de 25 första da
garne af sistlidne månad afledo 104
personer i skarlakansfebem och 48
till följd af "diphteria", och dödlig
heten rapporteras fortfarande vara i
tilltagande.
Det påflisa jubileet. Näst
kommande 21 Maj firar påf ven den
50:de årsdagen af sin upphöjelse till
den katolske kyrkans öfverhufvud.
Naturligtvis kommer denna dag att
festligt firas öfverallt der katoliker
finnas, och kardinal McClosky i New
York har också utfärdat ett cirkulär
till alla "rätt-troende" i För. Stat.,
hvari han uppmanar dem att helig
hålla nämnde dag.
Snez-kanalen (som samman»
binder Medelhafyet med Röda haf
vet) visar sig nu vara en god affär,
för dem som äro intressenter i detta
jätte-företag. Under sistlidne år
uppgick inkomsterna till mer än 5
millioner dollars. Något mer än
hälften af denna summa åtgår för
ntt betala intresset pä kompaniernas
skuld, och sålunda återstår en netto
vinst af 2J millioner som naturligt
vis kommer att delas mellan intres
aenterne.
V in ter-hvetet i Galifornien ser
ut att helt .och hållet misslyckas det
ta är, hvilket troligen kommer att
betydligt inverka pä priserna nästa
sommar
Vintertiden är i Galifornien en
regntid från början af December
till slutet af April, har hvarje år sä
långt menniskor minnas ett mer än
ymnigt regn fallit, men denna vinter
har der varit stor torka, hvilket in
verkat mycket menligt på grödan.
Der har visserligen fallit regn i Ja
nuari men jemförelsevis obetydligt,
och utsigterna för Galiforniens huf
vadprodukt äro mycket klena.
Från Sverige till Amerika.
Under föregående år kommo få sven
skar till Amerika med undantag af
denf/ éom kommo öfver på s. k. Fri
biljetter. De, som ämna eftersända
slägtingar eller vänner och önska be
reda dem cn angenäm öfverresa,
emottagande och vård under vistel
sen i New York samt ordnande för
afresan derifrån, kunna erhålla så
dana biljetter till billigaste priser
genom att personligen eller genom
skrifvelse hänvända sig till kapten
B. E. JEANSON, agent, N:o 14 Broad
way. Box 4542, New Tork. Goda
vexlar säljas till förmånligaste pri
ser.
Stor affär. -'Polk county Press"
(Wis.) säger: Man påstår allmänt,
att Caleb Gushing har sålt sitt stora
landområde i detta county (vid St.
Croix Falls till B. F. Butler för en
summa af $47,000, och att Ben nu är
i underhandling om att köpa Cu$h
ings egendomar i byn St. Groix. Vi
känna likväl icke enskildheterna, rö
rande denna affär. Hr J. S. Baker,
agent för Oaleb Gushing, har emel
lertid betalt skatterna pä det Gush
ing tillhörande landet i detta coun
ty. Denna summa steg till icke min
dre än $5,000. Härtill kunna vi bi
foga att i fråga varande landsträcka
just är densamma, som var målet
för "grefve" Taubes expedition,
hvilket misslyckade företag hos mån
gen torde vara i friskt minne.
Yåra folkskolor. Af den offi
ciella årsberättelse, som utgifvits af
För. Stat:s kommissionär för under
Visningsväsendet framgår bland an
nat, att inkomsterna vid våra offent
liga skolor såväl i staterna som i ter
ritorierna uppgingo under det för
flutna året till $88,946,950 värdet af
•den tillsammanlagda skolegendomen
(inberäknadt byggnadstomter och
skolhus) anslås till 173,833,545,
hvarvid likväl ieke staterna Alaba
ma, Connecticut, Delaware, Florida,
Georgia, Illinois, Maryland, North
Carolina, Tennessee och Texas och
territorierna Idaho, New Mexiko,
"Washington och Indian-området äro
inräknade. Ehuru uppgifterna så
lunda på långt när äro fullständiga,
så gifva de likväl läsaren en idee om
hvilken stor rol friskolorna inne
liafva i För. Staterna.
Invandringen. Enligt uppgif
ter från den statistiska byrån hafva,
under det qvartal som slutade den
31 December i New Yorks hamn
landstigit 13,903 invandrare, eller 1,
784 mindre än under den motsvaran
de perioden år 1875. Under Decem
ber månad 1876 landstego 2,895 in
vandrare i New York, och bland
desse voro 1,822 män och gossar och
1,074 qvinnor och flickebarn. Af
desse representeras de olika länder­
na sålunda: England 605, Skottland
143, Wales 13,, Irland 291, Tyskland
943, Österrike 98, Svérige 37, Norge
11, Danmark 21, Frankrike 129,
Schweitz 99, Spanien 30, Italian 88,
Ryssland 249, Polen 51, Ungern 29,
Canada 20, Holland 9, Belgien 2,
Turkiet 9, New Brunswick och Ja
maica hvardera 3, Cuba 5, Sicilien
4, Grekland, Kina, Nowa Scotia, Me
xico, Honduras, Brasilien, Peru och
Westindien hvardera 1. På haf vet
föddes 2 barn.
Blodbad i Black Hill£ Från
Sioux City rapporteras den 23 Jan.:
Till Fort Bandall har inkommit un
derrättelse om att en karavan af 15
vagnar med en betäckning af 20 man
sistlidne Torsdags morgon, ungefär
100 mil vester öm Missouri, blifvit
öfverfallen af indianer, hörande till
"Crazy Horse's" hord. Ett förfär
ligt blodbad uppstod och ingen enda
af de hvite undkom med lifvet.—Vi
dare meddelas,att en postförare blif
vit, mellan Hot Creek och Bed
Cloud, öfverfallen af 4 indianer,
men lyckats undkomma. På återvä
gen påträffade han 50 fredliga Sioux
indianer, som voro på väg att under
handla med "Crazy Horse". Men
desse hunno aldrig fullborda sin af
sigt, emedan de kort derpå råkade
ut för 100 chéyennes, hvilka fråntQ
go dem deras hästar och förråder
och tvungo dem att återvända till
reservationen.
I mormon-tabernaklet i Salt
sjö-staden inträffade nyligen en hän
delse, hvars följder Kunde hafva blif
vit förfärliga. I det med kyrkan
förbundna skolrummet hade man
nemligen anordnat en föreställning,
hvarvid äfven skolbarnen skulle del
taga. Programmet upptog bland an
nat förevisningen af s. k. lefvande
bilder, och rummet var ända till
trängsel fyldt med åskådare. Plöts
ligen fattade genom någon oförsig
tighet, ett bakom kulisserna stående
kärl som var fylldt med kemikalier,
eld. och inom ett ögonblick stod ri
dån och draperierna i full låga. Nu
följde en scen af förfärlig villervalla
och förtviflan. Mödrarne skreko på
sina barn och barneu på föräldrar
ne, under det att männen rusade in
pä scenen för att rädda de små un
dan lågorna. I detta kritiska ögon
blick uppstiger schefen för brand
corpsen som händelsevis befann sig
bland åskädarne, och uppmanar med
den största kallblodighet de tillstä
des varande att lugnt qvarblifva pa
sina platser och försäkrar dem att
ingen fara var för handen. Det lyc
kades honom också slutligen med
tillhjelp af några andra personer,
som följde hans exempel, att lugna
massan, hvarefter eldsläckningsar
betet började och bedrefs med en så
dan kraft att man inom några minu
ter lyckades blifva herre öfver el
den. Utan tvifvel har man denne
mans lugn och kallblodighet i farans
stund att tacka för det icke en för
färlig olycka, liknande den vid tea
terbranden i Brooklyn, inträffade i
Salt Lake City.
Normalskolan i Winona besö
kes under denna vintertermin af om
kring 200 elever.
En petition till legislaturen om
nedsättning af county-embetsmän
nens löner gör nu sin rund i Man
kato.
I St. Paul tillverkades under
förlidet år icke mindre än 3,065,800
cigarrer. Staden eger 24 cigarrfa
briker.
Till fSrmån för fru Heywood,
enka efter den mördade Northfield
bankens kassör, har nu insamlats
*17,591.17.
Fru T. Eckstrom, ett svenskt
fruntimmer i Alfaborg, Sibley co.,
vardt den den 22 sistl. såsom vansin
nig förd till hospitalet i St. Peter.
Henry Ward Beecher kom
mer att hålla föreläsningar i Minne'
sota. Den 24 och 27 innev. månad
uppträder han å operahuset i St
Paul.
liitclifield är ingen liten stad.
Den sammanlagda längden af dess ga
tor utgör 20 mil, och dess gångba
nor bilda tillsammans én sträcka af
2 mil.
I Meeker eo. föddes under för
lidet år 354 barn, och aflédo under
samma tid derstädes 113 personer.
70 äktenskap ingingos och 2 skiljs
messor beviljades.
En ny brandcorps håller
att organiseras i Litchfield, och vid
i Lördags hållet val, vardt vår lands
man» hr P. Ekström utsedd såsom
chef-för densamma.
Om man uppgifverx adress till
Land Commissioner St. Paul & Paci
fic jernväg, St. .Paul, Minn., erhålles
portofritt en beskrifning öfver det
ta kompanis land på svenska språket.
Den första eldsy&da, som in
träffat i Windom allt sedan denna
stads anläggande, egde den 21 Janu
ari rum. Hr J. M. Cheney, en "dry
goods"-handlande förlorade dervid
omkring $6,000.
Från Irfunesboiw, Fillmore co.,
telegraferades den 25 Jan., ätt Bar
ton & Eastons stora mjölqvarn vid
Peterson blifvit lågornas rof. För
lusten uppgår till $30,000. Ingen
assurance. Omkring 8,000 bushels
hvete och 500 barrels mjöl blefvo
förstörda vid branden.
Statens reformskola var i
Fredags nära deran att blifva lågor
nas rof. Eld utbröt nemligen plöts
ligen i den nya verkstadsbyggnaden,
och det var endast med stor svårig
het man lyckades dämpa lågorna.
Den genom branden förorsakade
skadan anslås till $2,000.
Ole Johnson, en farmaté från
Norway, Fillmore county, kan nu
räknas bland de olycklige, som fallit
offer för dryckenskapslasten. För
några dagar sedan, då han i öfver
lastadt tillstånd, begaf sig på hem
vägen med ett lass kli, vältrade las
set i ett dike, hvarvid Johnson kom
under detsamma och blef så svårt
skadad, att han kort derefter afied.
Från Willmar meddelas, att
natten till den 21 Jan. försök gjor
des att sätta eld på staden. Lyck
ligtvis upptäcktes elden, innan den
åstadkommit någon större skada.
"Eepublican-Gazette" bekräftar äf
ven detta och tillägger, att om man
icke händelsevis upptäckt mord
brandsanläggningen, så skulle utan
tvifvel staden inom några timmar
blifvit förvandlad till en askhög.
SVERIGE.
DÖDE:
Fanjunkaren J. Ohlin, i Stockholm 51 Sr.
Fröken S. Ch. vist, i Stockholm 38 är.
Fru Q. M. Cronqvist, f. Norrbom, i Halmstad
42 är. Landtbr. G. R. Gyllenhammar, pä
Eskilstorp, 51 är. Åkaren C. Andersson, pä
Hisingsö, 66 är. Hemmansegaren A. R. An
dersson i Frölunda, 39 är. Rusthållaren J.
Larsson i Stndsberg, 76 är. F. d. kustvak
ten S. A. Lundqvist i Löddeköping, 75 är.
Ingeniören E. J. W. Molander i Singapoor,
31 är. Fru Elna Lundh född Nystedt i San
Remo, Italien, 35 är. Handlanden K. J.
Sandberg i Sollefte, 65 Sr. Med. fil. kandi
daten S. F. Bergqvist pä Utnäs i Vestmra
land, 58 är. Fröken J. E. Rogh i Halmstad,
79 är. Borgmästaren i Trosa L. E. Sahlin,
73 är. Fredrik Mauritz Malmerfeldt i Stock
holm, 71 är. Hofmarskalken K. F. Rälamb
på Braäs, 81 är. Grosshandlaren J. D. Grön
stedt i Stockholm, 71 är. Nålmakaremästa
ren i Eskilstuna P. E. Eklund, 54 är. En
keprostinnan .Margareta Schultzberg född
Engzelius i Strengnäs, 87 är. Fabrikör E.
Thunström i Norrköping, 43 är. Adolf Val
lerius i Götoborg, 82 är.
Skara. Den 15 sistl. Dec. vardt
Peter Holm från Borgunda mördad
i Dala sockens skog i Skaraborgs län
samt beröfvad 10 kr. och en klocka.
Mördaren efterspanas.
Norrköping. Baptistpredikan
ten Palmblad, som setat i fängelse i
Norrköping för att han, emot ve
derbörande förbud, predikat "i ö
stergötland, lqsgafs efter uttjenad
strafftid den 3 December.
Stockholms spårvägsbolag har
köpt skenor till en mil. En egen
dom i hörnet af Boslagstulls- och
Trebackarlång-gatorna har inköpts
för att utgöra hufvudstation. Der
ordnas ett stall för 60 hästar och ett
vagnshus för 30 vagnar.
Dillstromska arbetsinrätt
ningen i Stockholm inhyser för
närvarande ej mindre än 650 arbets
hjon. Ett antal af dessa ha flyttats
från Grabbens gärde, som är öfver
fyldt. På senare tiden ha dagligen
10 till 15 personer måst intagas å in
rättningen.
Upsala universitet ämnar fira
sin 400:åriga jubelfest detta år, och
förberedelser göras redan i detta än
damål. Universitetet grundades är
1477 under Sten Stures regering det
är det äldsta och rikaste i de skandi
naviske länderna. Det har 35 pro
fessorer och öfver 70 lektorer och
adjunktea, samt 1,500 studenter.
Kreatursprisen under höst
marknaden i Örebro voro: för 14
qvarters oxar 500 till 550 kr. paret,
12% qvarters 475 till 500, 13 qvar
ters 400 till 450, för kor 125 till 200
kr. stycket och för tjurar 150 till
200. En vacker 15 qvarters gödoxe
betalades med 410 kr. Tillförseln
var stor, men afsättningen trög.
Halmstad. Fångad haj. Hall.
P:n berättar: Ett fiskafänge, som
åtminstone i dessa trakter hörer till
sällsyntheterna, gjordes för en kort
tid sedan i saltsjön midt för Skog
storps mark i Stafsinge socken och
ej långt ifrån land. Några fiskare
från Skogstorp erhöllo nemligen vid
en af sina utfiygter en haj af 3 al
nars längd. Af fiskens lefver er
hölls vid kokning 1 kanna tran, den
enda vinning, som gjordes af fång
sten.
Dödsfall. Till Hand.-Tidn. skrif
ves: Den äldste mannen på Tjörn,
hemmansegaren Thorbernt Christof
fersson i Hoflanda, född i Oktober
1778, afied den 20 Dec. Den gamle
mannen bibehöll sina själsförmögen
heters fulla bruk till sin sista dag
och kunde berätta mycket om det
stora sillfisket, hvari han verksamt
deltagit alltifrån 1792 till dess slut.
För flera är sedan skänkte han sten
kyrkan ett vackert UJ* samt var i
sina kraftdagar en värderad sam
hällsmedlem.
Lund.
Ett
gammalt postbud,
Jöns Mårtensson, enkling och boen
de ensam i ett hus i Söderhviddinge,
fanns nyligen en morgon liggande
död på golfvet i sin stuga. Han äl
skade bränvin framför mycket an
nat och tros ha ljutit döden efter
förtärandet af en för stor qvantitet
häraf, emedan en tom och en fylld
bränvinsflaska stodo på ett bord i
rummet. Den aflidne var 70 år gam
mal och hade hade i c:a 40 år burit
posten till och från Lund.
Rörande enkedrottningens qvar
låtenskap af guld och silfver berät
tas, att guldet fördelas efter värde
ring lika emellan arfvingarne. Hvad
silfret, som blifvit uppvägdt af guld
smeden Feron och i vigt utgjorde 70
centner eller 700,000 ort, beträffar,
har danska fursteparet mot kontant
valuta afstått sin andel åt konungen
hvilken äfven löst hvad som prin
sessan Eugenie af på hennes del
kommande ej velat behålla. Det så
lunda på nästan en hand varande he
la i silfverväg påstås komma att in
köpas af norska staten för att vid
högtidliga tillfällen begagnas.
Helsingborg. Fn sorglig olycks
händelse inträffade d. 19 Dec. på e.
m. å Mauritz Olssons sädesmagasin.
En 50- a 60-årig arbetare vid namn
Johannes, kallad Beauven, var nog
olycklig att då han skulle öppna luc
kan till ett underliggande loft, den
derigenom nedstörtande säden ryck
te honom med sig och han, slö och
orkeslös, lyckades ej rädda sig, utan
blef lefvande begrafven. Förgäf
ves grepo flere arbetare sig an med
att undanskyffla säden då de nådde
honom, var han redan qväfd. Han
eftérlemnar en sörjande moder, ma
ka och 5 barn.
Vacker gåfra. För några år
tillbaka skänkte den år 1873 aflidne
grefve von Seth på Bratteborg tre
tusen kronor till en ny orgel i Bya
rums kyrka i Jönköpings län. Sedan
dessa medel nu vuxit till sitt dubbla
belopp och sedan församlingen till
skjutit ytterligare tre tusen kronor,
har från Setterqvistska orgelfabri
ken i Örebro inköpts ett 16-stäm
migt verk, som invigdes den 17 sistl.
Dec. och som vid besigtningen af
direktören W. Heintze i Jönköping
erhöll det amplaste vitsord. Orgeln
skänker säger hr Heintze her
rarne E. A. Setterqvist och son ett
fullkomligt erkännande såsom mä
stare.
Göteborgs museum haf från
grosshandlaren Oskar Dickson fått
mottaga' en urnyckel, vid hvilken ett
särdeles historiskt minne är fäst.
Den visar å skaftets ena sida ett
fartyg under full aktion, kring
hvärfdt af krutrök, genom hvilken
framskymta masttopparne af andra
skepp. Omskriften lyder: "Viborg
den 3 Juli 1790". Å frånsidan läses
namnet "Styrbjörn". Denna urnyc
kel gafs af kon. Gustaf III till d. v.
öfverstelöjtnanten, sedermera ami
ralen y. von Stedingk som minne af
den lyckade reträtten från Yiborg
förenämde dag, på hvilken senare
följde segern vid Svensksund. Styr
björn var namnet pä Stedingks
amiralsskepp och nyckeln säges va
ra gjord af någon vid tillfället tagen
trofé.
Vexjö. Dyrbar gåfya. .Vår dom
kyrka har af okänd gifvare fått e
mottaga trenne smakfulla och dyr
bara ljuskronor af äkta förgyld me
tall och försedda med talrika vack
ra glasprismor kronan, den ena som
fått sin plats närmast koret, är för
sedd med ej mindre än 81 pipor de
öfriga tvenne äro mindre. De an
lände och uppsattes dagarne före jul
samt bidrogo under julottan att ej
oväsentligt höja domkyrkans belys
ning.—Man har gissat att Kristina
Nilsson är gåfvans gifvarinna, och
såsom stöd för denna gissning anfö
res att hon vid sitt besök härstädes
i höstas efter konsertens slut yttrat
missnöje med de gamla kronorna och
undrat om ej Vexjö domkyrka vore
så pass rik att hon kunde förskaffa
sig prydligare ljuskronor då hon
erhöll det svaret att domkyrkans
tillgångar voro ganska inskränkta,
hade hon förklarat att de gamla kro
norna skulle bort på hvad sätt det
än måtte ske—detta har nu slagit in.
Statsanslaget till folkhög
skolorna for förlidet år är af K.
M:t utdeladt sålunda:
Kronor.
Vrana (Örebro län) 2,000.
Hvilan (Malmöhus) 2,000.
Bie (Södermanlands) 1,800.
Lunnevad (Östergötlands) 1,800.
Södra Kalmar läns 1,800.
Önnestads (Kristianstads) 1,800.
Hallands 1,800.
Göteborgs län 1,800.
Skaraborgs 1,800.
Nord v, Skånes (Malmöhus) 1,500.
Medelpads (Vesternorrlands) 1,500.
Blekinge läns V? 1,250.
Skånes folkhögskola för qvin
nor (Malmöhus) 1,000.
Fridhems (Malmöhus) 1,000.
Bönnebergs (Malmöhus) 1,000.
Summa kr. 23,850.
Det svenska vinet. Sv. Med
borgarens krönikör skrifver: Jag
sammanträffade en af dagarne med
en person, som haft öfverinseende
öfver på samma gång en vinfabrik
ach ett distilleringsverk. De under
rättelser jag fick af honom, gjorde,
att jag kände mig starkt frestad att
med grosshandlarBerg göra ett "na
zir-löfte." Ty att en och annan af
våra vinfabrikanter öfvergår ett
hälft jog Dulkamarar, så mycket fick
jag veta.
Våra 'fsvenska viner" borde san
nerligen sättas ilitanien. De sva
gare vinerna, som de kallas, såsom
malaga, madeira etc. innehålla all
tid mellan 16 och 20 procent alkohol
de starkare, såsom "svensk scher
ry", svenskt "portvin" mellan 20
och 24 procent. Härtill kommer en
obetydlig qvantitet af utländskt vin
—hvilket i sin ordning är förfal
skadt samt såsom krona på verket
éssencerna t. ex. mandel- eller ricin
olja—efter behag.
Detta är dock en guda-dryck, i
jemförelse med hvad den blir, när
den kommer i våra landthandlarés
händer. Först späda de ut dessa
medikamenter med vattqp, ty "affä
rerna framför allt." Derefter till
sätta de dem med mera sprit. Så
börjar rangskillnaden. En del af
varan tillsättes med ett bättre slags
essence den får hederstiteln "fina
ste" på etiketten en annan del till
sättes med en ordinär essence, och
fär endast "finare" återstoden till
sättes ändtligen med sämre essencé
de buteljer, i hvilka den varan gju
tes, få på etiketten endast prunka
med "fint portvin", "fin sherry"
etc. Derefter säljes det för t. ex.
respektive 3. 2 eller 1 kr. buteljen.
Utvandringen ur riket har un
der ett par årtionden betydligt in
verkat på folkmängdsförhållandena,
tills den numera återgått till en obe
tydlighet. Före 1850-talet var den
ej ens nämnvärd, men tilltog sedan
dess (enligt statistisk tidskrift) så
lunda:
åren 1851—55 12,744
1856—60 4,156
1861—65 19,816
1866—70 102,631
1871—75 omkring 60,000
(deraf 1871—74 54,736). Eller till
sammans omkring 200,000 menni
skor. Denna utvandring har varit
störst för Jönköpings län, der ock
så utvandringsagenturen en tid var
på ett omfattande sätt ordnad och
med stor if ver bedrefs. Derifrån
utvandrade nemligen under tidrym
den 1851—74 ej mindre än 18,256
personer, eller 10} procent af hela
befolkningen. Närmast kom Kro
nobergs län, der utvandringen upp
gick under sagda tid till mer än 8
procent. Från Göteborgs län utvan
drade 10,288 personer, öfverstigan
de 4 procent af befolkningen i länet.
Från de småländska länen gemen
samt utvandrade 1851—74 45,137
personer, från Skåne, Halland och
Blekinge 44,613, frän de vestgötska
länen 33,750, eller tillsammans från
dessa 8 län i Götaland 123,500, såle
des 62 procent af hela utvandringen,
under det att deremot Mälarlänen
blott lemnade 4,088 eller knappt 1
procent af sin folkmängd. Under
de senaste åren synes utvandringen
inom hela landet ha sjunkit ned till
en föga betydlig siffra och inom vis
sa län nästan alldeles upphört.
Här antyddes länens folkmängds
siffror. Det torde roa våra läsare
att om dem se en närmare uppgift.
I detta fall, som i flera andra, står
Malmöhus län främst med en folk
mängdssiffra af 330,115 personer
närmast följa Elfsborgs län med
285,217, Vermlands län med 266,362,
Östergötlands län med 262,872 och
Skaraborgs med 250,257. De öfriga
länen nå ännu ej qvartmillionen,
men all anledning är, att Göteborgs
län, som nu räknar 241,936 invånare,
snart öfverskrider nämnda gräns,
hvarefter kommer Kalmar län med
238,399. Sedan följa:
Kristianstads län 328,498 Stockholms län 134,620
Jönköpings 186,841 Blekinge 130,921
Kopparbergs 184,330 Hallands 130,802
Örebro 177,084 Vestmanlands 121,018
Kronobergs 163,793 Upsala 103,282
Gefleborgs 160,487 Vesterbottens 96,607
Stockholms stad 150,446 Norrbottens 81,987
Vesternorrlands 147,212 Jemtlands 74,758
Södermanlands 139,216 Gotlands 64,499
På de tre hufvuddelarne samlar
sig följande folkmängd:
Götaland 2,504,110.
Svealand 2,276,398.
Norrland 561,051.
Vindens hastighet på fastlan
det är i medeltal 9 mil på sommaren
och 14 mil på vintern. På hafvet
beräknas dess hastighet i medeltal
till 18 mil i timmen.
SÄLJEB I GULD.
Vexlar på
SVERIGE för 27^ a 27% pr krona.
NORGE för 27 a 27% pr krona.
DANMARK för 27% a 27% pr krona.
KÖPEB I PAPPEB.
Skandinaviskt guld, för 27% a 27 %.
sedlar för 26| a 27.
Guld (Amerikanskt) 105.
Passagerarebiljetter från Min
neapolis till Europa -$56.25
Från Europa $54.00
L. BUTLER,
Butler 4 Walkerseft«rträai^.s
TIMMER
HANDEL
RIVER STREET, ^neUan
North. MINNEAPOLIS,
1- MINN.
DEN VERLDSBEKANTA
Kontoret i Minneapolis:
Cor. Nicollet Ave. & 4th St.
Denna öfver hela verlden kända symaskin re
kommenderar sig sjelf för allmänheten. Den äir
den äldsta och ntan tvifvel den mest populära af
alla. Den är uppfunnen af det stora mekaniska
snillet, Elias Howe, Jr, "Symaskinens uppfinnare"
och besitter så många förträffliga egenskaper att
den med säkerhet öfverträffar hvarje annan dylik
maskin. De egenskaper, som i synnerhet utmärka
denna maskin, är den sinnrika mekanismen, dess
enkelhet och dess lätta skötsel, dess styrka, dess
vackra utseende m. m., m. m.
Våra vilkor för köparne äro så liberala, att ingen
i den vägen kan konkurrera med oss. Vi inbjnda
härmed alla att besöka oss och öfvertyga sig sjelf
va om maskinens förträfflighet.
MINNEAPOLIS, MINN.
Obs. Personer, som bo i distrikter, hvarestvi
icke äro representerade, anmodas vänligen att till
oss inlemna sina adresser, på det vi må kunna
skicka dem vår priskurant. Agenter önskas.
4-6m
i). D. WHITNEY,
mmi
å
COBOHBB
TÄf blodets renande.
Ett läkemddel
som botar, är en
.verklig välsignelse
for menskligheten.
AYER'S SÄRSA
ARILLAbotarJfull-
•komligt en mängd
^lidanden, varför
menniskan är ut
satt och som ofta
halva en olycks
bringande utgång.
Det renar blodet och utdrifver de s&arpa
vätskor, som undergräfva helsan och åstad
komma svåra oordningar, ur kroppen. Ut
slag på huden antyda alltid att skarpa vät
skor finnas, som böra utdrifvas ur blodet.
Inre oordningar äro kännetecken på samma
vätskors tillvaro i något inre organ eller
organer, hvilkas verksamhet de bringa i
oordning ocb hvilkas ämnen de förändra
till ett sjukligt tillstånd eller förstöra.
AYER'S SARSAPARILLA utdrifver dessa
vätskor ur blodet. Då de äro borta, upphö
ra de oordningar de framkallat, såsom sår
och svulnaderilefvern, magen njurarne och
lungorna, hudutslag, reförmar, rosen, fin
nar, tuberkler, fräknar, boldar, tumörer,
flintskallighet, masksjukdom, reumatism,
gikt, neuralgia eller nervlidanden, smärtor
i benen, sidorna och hufvudet, bleksot,
ofruktsamhet, oregelbunden rening, hvita
flussen, vare sig den uppståttaiinresår
eller sjukdom i uterus, vattensot, dålig mat
smältning och afmagring! Med dessa vät»
skors bortgång återkommer helsan.
Prepareradt af
Dr. J. C. AYER & Co., Lowell, Mass.
Praktiska och analyserande kemister.
Säljes hos ALFRED BACKDAHL, 318
Washington ave., Minneapolis, Minn., samt
fifriga apothekare i Förenta Staterna.
North.
NÄRA HENNEPIN AYE.
handlar i parti med
Doktor L. DAMM,
Tråffes dag och natt pä sitt kontor i huset
N:o 339 Washington Ave. 8.
Åt forlossningar, lrnntimmersajnkdomar
och barnsjukdomar egnas en synnerlig upp
märksamhet.
E. PHILLIPS, M. D.,
Läkare och Kirurg.
Kontor: N:o 45 Washington Ave. S.,
(MERCHANTS' BLOCK.)
Nattbesök mottagas på kontoret.
Kantorstimmar: 8 till9 f. m., 2 till 4 e. m.
och 7 till 8 afton. Minneapolis, Minn.
P.Osander&Co.
de handla med
handla med
Spanro&l & Landtmannaprodnkter.
Smör en särskilthet. Kontant utbetalning
hvaijo veoka. BRACKETTS BLOCK,
202-ly Minneapolis, Minn.
LITCHFIELD ADRESSKALENDER.
8TKOBECK PIUIftET,
JURISTER & ADYOKATER,
LITCHFIELD, MINNESOTA,
Biträda vid rättegångar inför alla domstolar.
A. C. SMIT5I,
JURIST OCH ADVOKAT*
LITCHFIELD, MINN., S
Biträder inför alla domstolar i staten.
BANK OF LITCHFIELD.
AliOfÄJff BAIK AFFAIR.
Ränta betalas på insatta penningar.
St. P. & P. jernvägsbonds till salu.
Vexlar pä Skandinaviska städer.
Paesagerarebiljetter till och frän skandina
viska hamnar.
CHAHJfCT BVTMSB.
1-ly bankir.
Ett allmänt omdöme*
säljer jernvaror, stovar och farmredskaper af
bästa beskaffenhet och till billigaste priser.
Ett stort lager alltid tillhand. Gffömej
att besöka honom i Litchfield Minn. 1-ly
ARMAR
STADSTOMTER &O.
IäsABE.—fastighet,
Vill dn kopia en farm eller
annan eller vill du skaf
fa dig underrättelse om
Fo km&ngden, Klimatet, Jordmånen,
gendomsvkrde m.m. i någon del
af mellersta Minnesota, sä vänd
dig till L. WADS WORTH.
Tusentals
acres land här i närheten ha
inom fä är köpts för $2.60 till 96.00 per
acre, som idag äro värda 930.00 till 930.00.
Tillfällen finnes ännu att af s. k. non resi
dents, för hvilka jag är agent, köpa sådana
land för 94 till 910 pr acre.
Jag skall alltid med nöje besvara alla för
frågningar.
Carl Stammwltz. Gottlieb Schober.
PHCENIX KVARIU
Stammvitz & Schober,
Våra kunder, säväl inom som utom sta
den, göras härmed uppmärksamma på att
vår nya kvarn, i hörnet af Main-gatan och
3:dje Ave. Sydost, nu är fullständigt i ord
ning och beredd att emottaga deras sänd
ningar af spanmål. Alla sorters mjöl, foder
mjöl och kli finnes ständigt till salu for låga
priser. FÖR HVETE BETALAS ALLTD)
DE HÖGSTA PRISERNA. Vi garantera att
våra varor äro af bästa beskaffenhet och vå
fbisäkra att de som inlåta sig med oss i
äflärer skola åtnjuta ett redbart behandlings
sätt. STAMMWITZ & SCHOBER.
TILLVERKAR OCH SäLJER
AF ALLA VANLIGA DI
MENSIONER.
ÅNG-SÄ6TERK
1 AnoKa.
Orders för jernvägslaster expe
dieras noggrant.
Hnfvudkontor: N:o 2 West
falls Block,
MUfJfEAPOLIS. SIM.
PENNINGAR och BILJETTER
TILL
anhöriga i Sverige.
Personer i landsorten som önska anlita un
dertecknad vid inköp af resebiljetter eller
penningefbrsändningar till Europa, kunna
insända i postanvisning eller med express
sina penningar jemte tydlig uppgift pä
namn och adress på den person, till hvil
ken biljetten eller vexeln bör skickas samt
den ångbåtslinie de önska begagna dä
allt skall skyndsanmt expedieras till lägsta
kurs och priser. Qvitto pä penningarne
skickas med post till afeänaaren. Adress:
H. MATTSON. P. O. box 413. MINNEAPOLIS,
HNNE80TA.
Farnham & Lovejoy,
Fabrikanter och Partihandlare af
LUMBER, LATH & SHINGLES.
Kontor i hörnet af Main Street och
N A E I
WAT STREET, nära hängbron.
JOHN D. HETER, EGABE.
Office: 226 Hennepin Avenue.
Här färgas allehanda ylletyger, schalar,
fruntimmershattar, strumpor, silknät, da
mask, satin och band. Rockar, byxor, mat
tor, borddukar etc. renas och upphyfsas.
Handskar renas och färgas. Största upp.
m&rksamhet lemnas »Ila orders. 143-ly
A. Bausman
Tandläkare,
242
Nicollet Street
»lagtare,
Sto beständigt försedda med
ett stort laqer af
K. 3 T.
För att bättre betjena Våra landsmän har
hr JOHN PETERSON nyligen blifvit an
ställd och kör nu dagligen omkring i staden
för att expidiera orders. se21-3m.

xml | txt