OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. (Minneapolis, Minn.) 1877-1882, November 15, 1877, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059657/1877-11-15/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Minneapolis.
derburg, F. Beebe, J. M. Shaw och
W. W. McNair.
ty Lumbermen*' goods och fär
diggjorda kläder köpas billigast i
V. T. K. Clothing Store, 111 Wash
ingtonATenne south.
186 S. Clark åt., Chicago, Dis.
20-ly
Capt. B, £. JEANSON, agent,
American Emigrant Company.
P. O. Box 4,542,14 Broadway,
New York.
MINNEAPOLIS, 15 Nov. 1877.
Rågmjöl: pr 100 pounds 2.60
Hvete:N:ol, 1.00
N:o2 0.97
N:o2 40 a 46
N:o 3 30 a 40
Räg 60 a 55
ALLEN'S LUNG BALSAM
ALLEN'S LUNG BALSAM
AMERICAN LINK
Agenter:—P. ENGBERG & Co., A. WAIILSTAD, JOHN F. N. DEFLON,
kassör German-Scandinavian Bank, MINNEAPOLIS A.L. ÅLNESS,.hörnet
af Jackson & 4th Street samt German-American Bank, ST. PAI'L, MINN.
18-ly
CUIT A RD-LI IT Z EIT,
E E U O A O O A E I K A
H. SAHLGAARD, Savings Bank, St. Paul.
A. C. HAUGAN, 1020 Washington Ave. S., Minneapolis.
GERMAN SCANDINAVIAN BANK, 215 Washington Ave. S., Min
neapolis.
g.!
Ilolkuekt miss Annie Anderson.
Johnson Petter,
Johnson miss Anna T,
Johnson miss Christina Z,
Johnson Charles,
Knndsen miss Lowisa,
Melgaard Jameg-,
Othersen miss Betsey,
Ostrom miss Anna (2),
Rorsgie Hans Oisen,
Stes Peter.
217 Washington Ave, S. 217.
F. W. MEADER & CO.,
217 Washington Avenue,
J. P. Monten & Peterson.
20-ly. 186 S. Clark Str., Chicago III.
THE FIRST NATIONAL
of MINNEAPOLIS.
K. SIDLE President.
E. B. AMES Vice President.
HENRY G. SIDLE .Kassör.
13-ly
FRANCIS C. BROWN,
Ge West. Ag't.,
HIM AWDEUSOIV, svensk clerk,
32 8. Clark St., Chicago, III.
9-10m
40-3m Meeker Co., Minn.
VerfcstadV- 257 First Ave Sonih.

SYKRIOK.
Döde. F. d. ryttmästaren och le
damoten af liksdagens Första kam
iilare friherre Cai-1 Em. De Geer den
8 Oktober 60 ar. Verkmästaren vid
Bergsunds mekaniska verkstad Er.
Fr. Brisman den 7 Oktober 57 är.
F. d. grosshandlaren J. Ph. Bergman
den 9 Oktober 61 är, alla i Stockholm.
Majorskan A. E. von Mentzer, född
Sjlfverhjelm, iä Forssa den 3 Okto
ber 80 är. Med. d'oktor Anders An
dree i Stora Skedevi den 3 Oktober
75 år. "Fabrikören Daniel Beckman
i Norrköping den 6 Oktober 49 är.
Löjtnanten Johan Isak Elliot Ma
riefred den 8 Oktober 75 är. Verk
ställande direktören för Gotlands
enskilda bank Lars Jacobson i Visby
cfen 8 Oktober 76 år. Enkefru pro
fessorskan Anna Maria Bring, född
Leche, i Lund den 8 Oktober 73 är.
Förre kronofogden Magnus Tollin på
Grindtorp den 6 Oktober 82 är.
Åtal mot prestraan. Till
domkapitlet i Westeräs har den 25
September inlemnats en besvärs
skrift af trenne Jerna församlings
medlemmar, deri yrkas ätals anstäl
lande mot kontraktsprosten och kyr
koherden i samma församling P. E.
Nordlöf för af honom vid liera till
fällen ädagalagda förargelseväckan
de beteenden i sin föftsamling, sä ock
för af honom uttalade ärekränkande
beskyllningar och tillmålen mot bä
de enskilda personer och korporatio
ner. Så t. ex. skall han hafva stämp
lat kolportörer såsom tjufvar och
skälmar, samt vid ett skolrådssam
manträde utfarit emot och i proto
kollet intagit grofva smädelser mot
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
och Jönköpings missionsförening
samt deras predikanter, m. m.
Egendomlig upptäckt af
brott. För nägon tid sedan blef en
enka Augusta Rådberg anhållen i sin
hembygd, Vestra Vingåkers socken,
och förd till Stockholm för att un
dergä ransakning såsom misstänkt
för att ha afdagatagit ett omkring
14 dagar gammalt flickebarn, hvars
lik påträffats i Brunsviken Vid
med henne hållet förhör erkände hon
ocksä genast att hon dödat ett af
henne framfc.dt barn af samma ål
der och kön, men påstod sig, då hon
begick den förtviflade handlingen,
hafva befunnit sig på kaien vid
Norrström nedanför kanslihuset.
Vid ined anledning häraf företagna
vidare spaningar upptäcktes emel
lertid snart modren till det i Bruns
viken funna barnet, och befans hon
vara en 31-ärig qvinna vid namn
Maria Pettersson. I Söndags efter
middag päträffades straxt öster om
fruntimmersbadhuset å Skeppshol
men liket af enkan Rådbergs barn,
livars identitet af den olyckliga mo
dren blifvit konstaterad. Båda des
sa qvinnor voro i går inställda i po
liskammaren, der de vidhöllo sina
förut aflagda bekännelser, bvarefter
målen hänvisades till rådhusrätten.
Högtidlig likbegiingelse.
Domprosten Wieselgrens begrafnjnsj
egde rum i Göteborg den 13 Okto
ber vid middagstiden. Redan pä f.
m. sågos de gator, som gränsa till
éorghuset, fyllda af im liktåget vän
tande. Kl. ett ljödo domkyrkokloc
korna, under det likvagnen fiån
domprosthuset satte sig i gång till
den nära liggande kyrkan. Vid löi
net af Kungsgatan bildade stater
och corpser, som samlats i brödra
församlingens sal, piocession i föl
jande ordning:
Före likvagnen gingo folkskolans
inspektor jemte några lärare, följde
af en stor skara barn ur folkskolor
na. Efter vagnen kommo först kon
sistorii och kyrkorådets ledamöter
samt elementarläroverkets lärare,
hvarpä följde landshöfdingen, che
fen för Göta artilleriregemente, sta
dens borgmästare, ledamöter af all
männa folkskolestyrelsen, af veten
skaps- och vitterhets-samhället, af
stadsfullmägtige, af landt-, tull-,
post- och telegrafstationerna samt
stadens embetsverk tillhörande tjen
stemän m. fl.
Under vägen till domkyrkan skred
liktåget fram under klockornas ljud
mellan den tysta tätt packade mäng
den. Vid framkomsten till kyrkans
hufvudingång bars den med kransar
och blommor alldeles öfverhölida
kistan in uti kyrkan af domproste
riet tillhörande
åtta prestmän.
Efter det psalmsången tystnat, för
rättades jordfästningen af den aflid
nes^gamle gode vän d:r P. Fjellstedt.
(En Öfverenskoinmelse lär varit träf
fad mellan de gamle vännerna att
den öfverlefvande skulle förrätta
den först bortgångnes jordfästning).
/Akten utfördes efter ritualen de
enda orden derutöfver voro det "tack
för 49-årig vänskap," som den gam
le vännen med rörelse uttalade.
En sängkör afsjöng frän orgelläk
/taren en kör ur oratoriet '.'Paulus"
af Mendelssohn. Ännu en psalm och
den högtidliga akten var afslutad.
Likkistan lyftes frän katafalken
och bars åter ut genom kyrkan, ef
teifoljd af liktåget, samt uppsattes
lå likvagnen, hvilken bi agto henne
iitill den gamla kyrkogiirden.
Utåt hela vägen, dar hktägfet fram
tgick, stodo menniskor i tata led.
Ett felksfcollilrarinnesemi
uarinm kommer att upprättas i
Hernösand, sä vida staden kostnads
fritt upplåter jord för bugandet af
denna läroanstalt. Vf
Ett hem för sinnmlHa kom
mer enligt landstingets i Malmöhus
län beslut att upprättas å en för än
damålet inköpt lägenhet i Möllevån
gen straxt utanför Lunds stads nor
ra kyrkogärd.
Bostäder fSr arbetare upp
föras på en straxt utom Uddevalla
belägen för endamålet särskild upp
låten äng om 5 tunnlands vidd 21
tomter äro derstädes utstakade och
komma åtskilliga gator att löpa mel
lan de blifvande husraderna.
Fröken Emmy Rappc, som i
tio ar utan nägon ersättning utöfvat
en förtjenstf ull verksamhet vid aka
demiska sjukhuset i Upsala, har af
k. m:t fatt gu'dmedalj "för inedbor
gerlig förtjenst."
Skörden i Vesterdalarne af
vårsäden blifver så ringa, att stora
qvantiteter säd till bröd föd a och ut
säde måste anskaffas.
Kemiska stationer för jord
brukets och näringarnes behof aro
nu sedan den 1 dennes upprättade
och förlagda i Skara, Halmstad, Kal
mar och "Westeras.
En pantaktiebank liar öpp
nats i Norrköping, som beviljar län
å panter mot en ränta af 3 öre i må
naden, dä enskilda pantlänare taga
ända till 12 öre i veckan. Att dessa
senare ej se den nya inrättningen
med blida ögon, är derför helt na
turligt.
Stor donation till Stock
holms folkhögskola. General»
konsuln J. W. Smitt i Stockholm har
den 11 Oktober öfverlemnat kontant
till skattmästaren i Stockholms hög
skoleförening en gåfva af etthundra
tusen kronor, afsedd att befordra
företrädesvis undervisningen i kemi.
Gåfvan har på de föreskrifna vilko
ren blifvit af högskoleföreningen
tacksamt mottagen.
Norrbottens länsstyrelse hy
ser den äsigt, att sä mycken spann
mål införts i länet, att nöd under
yintern ej bör uppstå äfvensom ej
heller något understöd af staten be
liöfvas. På de flesta ställen finnes
äfven tillräckligt med utsädesspan
mäl, och där sådan brister, kan den
frän angränsande häll anskaffas.
Bland utgifter, som hufvudsta
dens skattskyldige invånare nästa år
få vidkännas, förekomma bland an
nat: öfver 1 million kronor tjll rän
tor a lån och afbetalningar derå,
700,000 kronor till hamnars byggan
de och underhåll, 577,000 kr. till sta
dens byggnadsarbeten, jemt mil
lion kronor till gaturegleringar, 470,
000 kr. till polisen, 396,000 kronor
till brandväsendet, 225,000 kronor
till renhållningen, 78,000 kr. till plan
teringar o. s. v.
Träffadt samvete. Mjölnare
drängen K. G. Bäckman vid Rocke
holms bruk, som för en tid sedan be
vistade ett pä platsen hållet böne
möte, har därefter sjeltmant bekant
att han i Maj månad varit anstifta
ren till en vid bruket inträffad elds
våda, livarvid han äfven stulit en
del penningar. Bäckman afbidar nu
1 länshäktet ransakning för sitt brott.
För kärleks sknll Sjelf
mordsförsök gjordes den 2 Oktober i
Norrtelje af en ung flicka, som upp
gifver sig lieta E. M. Bergman, vara
hemma i Norrköping och 18 år gam
mal hon kastade sig frän stenmu
ren, midt för f. d. kronomagasin t, i
ån, som där är mycket grund, under
utropen: "Min Axel, min Axel!"
Flickan stötte sig mot grusbottnen
och uppdrogs af en skomakarlärling,
samt fördes till stadens lasarett, där
hon redan är på bättringsvägen utan
några synbara skador af hoppet frän
den höga muren.
Tragi-komisk elgjagt. Gefle
Posten berättar:
Den 27 September på e. m. begåf
vo sig tre Nimrodssöner, snickaren
J. Hansson, iiskaresonen Sundin och
f. bonden C. Pettersson, alla från
ö. Löfsta socken, i väg för att draga
i liärnad mot den fredliga, dock så
som byte så mycket eftertraktade
och förföljda elgen. Länge spanade
de förgäfves, ocli lianssons enkom
för detta slagg jagt från Dalom för
skrifna hund gjorde sig all möda
ospard att uppspåra det eftersökta
högdiuret, men, som det syntes, utan
motsvarande framgång. Slutligen
böljade vallens stilla skuggor sän
ka sig öfver nejden, och manens ble
ka anlete blickade fryntligt, ehuru
med ett märkbart drag af häuleende,
ned öfver vår tappra jsgar-trio, hvil
ken begynte hälla råd, huruvida det
icke vore klokast att i någon kölar
koja sCka sig tak öfver hufvudet för
natten. Men ödet hade annorlunda
beslutat. Plötsligen stämmer näm
ligen 1'risse sitt välkända instrument
samt bjuder våra iägare pä en i de
ras öron särdeles välljudande musik.
Med färdigt gevär och i andlös för
bidan söka vära hjeltar med sina
blickar genomtränga det omgifvan
de dunklet för att fä syn på, livad
komma skall. Och det låter ej hel
ler länge vänta på sig. I väldig fart
och med liögburet hufvud skönjes
snart det adla högdjuret närma sig
brakande bujur sig ungskogen för
den breda bringa, hvilken oförsig
tigt blottas fur det lurande försätet.
En blixt! en knall!—och bytet lig
ger badande 1 sitt blod, som med
hast tecknar rosor af purpur på den
mjuka mattans gronä botten. Dju
ret ger dock ett föitviliadt försök
att resa sig, men den först nämde
skytten rycker till sig bössan frän
sin sidokamrat Sundin och gör
med ett nytt skott genom hjertat
slut på den korta dödskampen. Om
något segerrop höjdes i hänrycknin
gens
Temp­
let var öfverfyldt af väntande ska
ror. Al ta et och predikstolen voro
klädda i svart koret rikt smyckadt
med grönt och blommor.
S& snart det långa liktåget, under
orgelns toner, framskridit till koret
och deltagarna intagit sina platser,
'uppstämdes äf elementarläroverkens
ungdom psalmverser.

kyrkogården nedsänktes stoftet i en
graf pa samma plats, livarest den af
Jttdne stod, nar han invigde denna
del af begrafmngsplatsen. I narva
(•to af en mycket stor menniskomas
••/Sa afsjong en kor af nussionsfore
Fillingen andliga sånger, bvarefter d:r
^Fjellstedt uttalade de sista afskedf»
'öfdejn.
i
stund, förmäler ej historien/
men visst är, att dessa Nlmrods ätte
läggar med af segerrus klappande
hjerta hastade fram för att taga det
präktiga bytet i skärskådande. Men,
0 ve! IIvad*är detta Förbluffade
hejda de sitt segerlopp samt kasta
häpnande blickar på hvarandra. El
gen är ju klädd i grimma pä hufvu
det' O död! Det är iu en—häst!
Ja, till på köpet jägaren Sundins fa
ders ende häst och sonen hade stöpt
kulan som nu gifvit den nådestöten.
Nu följer ett uppträde, hvilket lätta
re kan tänkas än beskrifvas. Besk
smakar grafölsupen, och dystert
skedde återtåget, under det hvar och
en sökte, så godt lian kunde, dölja
sig i skuggan af den betydligt för
längda ledamot, som ständigt pekar
framåt. Bättre lön hade det arma
djuret förtjent, hvilken samma af
ton trött hemkommit från en mark
nadsresa, men hade den grymma otu
ren att först råka ut för en ilsken
hund och sedan för ännu värre jäga
re. Hästen hade för omkring ett år
sedan blifvit inköpt för 300 kronor,
och var äfven nu fullt värd denna
summa.
Sjelfmord, orsakadt af sjuklig
het. I "Smålandsposten" för den
2 Oktober läses: Fru M. Ch.Er
landsson från Jäthsberg, hvilken
en längre tid plågats af nervlidande,
har i gär förmiddag sedan hon en
kort stund lemnats ensam, hängt sig
1 spjällsnöret i sin bostad å härva
rande hotell. Mannen hade gått ut
en halftimme, innan olyckan tima
de, och städerskan hade blott på
några minuter aflägsnat sig från
rummet, hvari hon varit sysselsatt
med städning. Genast tillkallade
läkare kunde blott konstatera den
beklagliga händelsen.
S:t Barthelemy. Sedan upp
görelse blifvit träffad om kolonien
S:t Bartlielemys återlemnande till
Frankrike, under förbehåll af be
folkningens samtycke, och k. m:t
under den 17 sistlidne Augusti an
befallt guvernörsembetet å ön att
gå i författning om verkställandet
af sådan omröstning, så har enligt
ingånget telegram omröstningen ut
fallit sålunda, att befolkningen med
alla de afgifna rösterna utom en ut
talat sig för öns återförening med
Frankrike.
De närmare vilkoren för äterlem
nandet komma att intagas i ett pro
tokoll. Sedan .detta blifvit under
tecknadt och uppgörelsen under
ställts franska kamrarne, kommer,
i händelse af deras bifall, öns öf
verlemnande att ega rum, antagli
gen vid utgången af innevarande
år.
Framtidsutsigter. I ett bref
från landet skrifves till Kristian
stadsbladet
Den närvarande tiden är egnad
inge landtmannen de allvarligaste
bekymmer, i det penningetillgängen
för tillfället är sämre än den varit
på många föregående år. Grödan
är visserligen nu till största delen
under tak men hvad den egentli
gen kommer att inbringa sina egare
under närvarande tryckta ställnihg
återstår att se. Potatisskörden på
går nu som bäst men denna, lik
som årets gröda i öfrigt, synes på
långt när icke blifva så gifvande,
som hvad den tidtals lofvade under
sommarmånaderna. Rotfrukten har
hunnit föga utveckling, är på sina
ställen härdt angripen af röta och
lemnar öfverallt svag afkastning.
Slimmanlägger man sålunda det
ena med det andra, skall man få se,
att innevirrande är varit och är såle
des "motigt" för jordbrukaren, och
det är inga ntsigter att det snart
varder bättre.
Hittadt olycksbarn.- I k.
m:ts befallningshafvandes kungö
relser efterlyses en 27 år gammal
mansperson vid namn Oscar Carls
son, hvilken på senare tiden synts
något sinnesrubbad och den 20 sist
lidne September aflägsnat sig från
sitt hem i Bänarp af Finnaryds soc
ken. En person med samma namn
blef den 2 Oktober införd till här
varande lasarett. Han uppgifver
sig hafva i något ärende blifvit
sänd till Isaryd, men (troligen an
fallen af sinnesförvirring) gått vil
se och p5 aftonen lagt sig under ett
träd i skogen, där hans fötter blif
vit förfrusna och hans lemmar så
stelnade af köld att han endast kry
pande kunde förflytta sig. Efter
att i ett sådant tillstånd hafva till
bragt 11 dygn i skogen hade det lyc
kats honom att krypande komma till
sitt hem, därifrån han af anhöriga
forslades till Eksjö lasarett, hvar
est han nil vårdas, men ovisst Iärer
ännu vara, huruvida han kan räd
das från amputering. Den olyckli
ge kan ej påminna sig hafva fått
någon föda under nämde 11 dygn,
men väl att han tillbragt flera nät
ter och dagar i en skogslada. Hans
fader som låtit lysa efter honom, är
Carl Zakrisson i of vanuämde Bän
arp.
Affärsgeni. I en af kuststäder
na föreföll nyligen följande:
Ett utländskt fartyg strandade
derinvid och, sedan en del af lasten
bergats, bildade flere af stadens in
vånare ett bolag och inköpte det
sjunkna vraket. Stora planer sys
selsatte bolaget: det beslöt att skaf
fa folk, som med domkraft eller an
dra medel skulle upptaga skrofvet,
som då ånyo skulle göras far bar
man antog kaptenen för skeppet,
samt en styrman, kortligen en hel
besättning. Blott om en sak kunde
man ej blifva ense, nämligen skep
pets blifvande trade, och med an
ledning dåraf sammankallades en
bolagsstämma. Samtidigt därmed
framkallade vår Herre en storm,
och medan bolagsstämman dryftade
de olika förslagen: att skeppet skul
le gå på England, att det skulle gö
ras till ångfartyg och användas på
traden Göteborg—Lybeck, att det
måhända heldre borde gå på Arae
rik^—för4e. s^rmeit .ékeppe
och slog det förmodligen i spillror.
Efter en stormande debatt segrade
emellertid det partiet i bolagsstäm
man, som var för Göteborg—Ly beck
tråden, segerberusade ilade det till
det en half mil från staden belägna
kuststället, där skeppet strandat,
kom, såg och fann—intet. Länge
stod man och väntade på att det
skulle komma .igen. Det syntes
dem omöjligt, att ödet kunde vifta
nog grymt att beröfva dem detas
skrof men de väntade förgäfves—
det var och förblef borta.
Någon tid därefter fick man veta,
att tvände master, som förmodas
hafva.tillhört detta skepp, drifvits
i land någonstädes pä danska ku
sten. De gamla beräkningarna vak
nade ögonblickligen äter: nu hade
man ju master »a, kring dessa kun
de man ju timra ett skepp och däri
insätta ett maskineri. Bolagets ak
tier stego åter, medan en prokura
tor å dess vägnar reste öfver för att
reklamera masterna. Då han kom
tillbaka och uppgjorde räkning,
fann man att hans resa kostat unge
fär så mycket som masterna voro
värda. Då sålde man masterna, be
talte ombudet och slog sig till ro.
Och det är att förmoda att man lug
nar sig så länge, tills en eller annan
planka af skeppet finnes, till hvil
ken man kan foga nya plankor, i
hvilka man kan sätta ett maskineri
för sjöfarten på Lybeck eller Ame
rika.
Alla de rid fallet belägna såg
verken hafva nu slutat sin verksam
het för året.
Hvilka herrliga månskensaft
kar! "Himlen är klar och hvar
stjerna myser vänligt emot oss ned
och vinkar glad."
Bore gjorde oss en s. k. fran
sysk visit. Gubben tyckte visst att
han sprang i "ogjordt väder" och
därföre arisåg lian det r&dligast att
så fort som möjligt kila sin väg.
Mellertid fingo yi en försmak af
hvad som komma skall.
Liket af ett nyfodt barn på
träffades i förra veckan i Minneso
ta-floden, nära Bloomington. Man
misstänker att den onaturliga mo
dren varit en ung svenska, som för
en tid sedan tjenade hos farmaren
Peterson där i trakten.
"Dime"-konserten lockade i
Lördags minst 1,200 personer till
Association Hall. Weinbergs or
kester utförde flera stycken på ett
särdeles förtjenstfullt sätt, och hrr
Elliot och Krecli skördade
stort och välförtjent bifall för det
sätt, på hvilket de föredrogo sina
sångnummer.
"En cigarr" är ett af Frans
H-odells mest lyckade lustspel. Det
kommer att såsom efterpjes gifvas
vid den eater-representation, som
föreningen Norden om några veckor
skall gifva å Pence Opera House.
I förbigående anmärka vi att för
fattaren till denna komedi är samme
person, som skrifvit den bekante
folkpjesen "Anderson, Petterson och
Lundström," hvilken med sådan
framgång gafs här förliden höst.
En ny bank, som skall få nam
net Security Bank, kommer i nästa
månad att öppnas i den nya bygg
naden vid hörnet af Hennepin Ave.
& Tredje gatan. Grundkapitalet är
$300,000, och bankens tjenstemän
äro följande personer: T. A. Har
rison—president H. G. Harrison—
vice president Joseph Dean—kas
sör. Direktionen utgöres af ban
kens tjenstemän samt hrr C. E.
Blodigt uppträde. Sistlidne
Lördags natt egde ett vildt uppträ
de rum utanför Weingarts saloon
vid hörnet af af Maine str. & 13:th
Ave., N. E. En viss Johnson, som
nyligen kommit från Iowa, beskyll
des af sina dryckeskamrater att urf
der aftonens lopp ha stulit pennin
gar från en person i sällskapet. Fat
tad af ett gränslöst raseri, rusade
då Johnson på en viss Graham och
tillfogade honom icke mindre än 5
särskilda hugg med en stor knif.
Dagen därpå vardt Johnson arre
sterad. Graham tros icke kunna
räddas åt lifvet.
August Blanche är icke minst
lyckad «åsom skådespelsförfattare.
Han har riktat denna del af den
svenska litteraturen med många
odödliga mästerverk. Vi påminna
här endast om "Engelbrekt," "Lä
karen" och "Dödens Fadder."
Hvad lustspelet beträffar, så kan
man—ntan fara ätt blifva vederlagd
—påstå att han är skaparen af denna
gren af den svenska dramatiken.
Ett bland hans mest qvicka, under
hållande och skrattretande kome
dier är "Rika Morbror," livilken
om några veckor kommer att gifvas
å Pence Opera House. Föreningen
Norden kommer utan tvifvel att
skörda både ära och penningar på
denna aftonunderhållning.
Engströms Minneapolis-re
sa. Vi omnämnde i föregående
nummer att P. 5f. Engström från
Swede Grove blifvit illa misshand
lad af nattvakten vid Bellevue
House. Engström har härom sjelf
meddelat oss följande: I frägava
rande afton begaf han sig till hotel
let vtd 11:tiden på aftonen. Han
gick in på bakgården, där han qvar
blef ungefär fem minuter. Som E.
kände sig illamående, beslöt han
*tt först taga sig en promenad in
nan han gick till sängs. Han gick
likväl icke längre än till Tredje ga
tan,'vände därpå ater hem. I när
heten af hotellet mötte han en män,
som—utan att säga ett ord—fattade
honom med ena handen i kragen och
stötte med den andra en knif in på
den venstra sidan af halsen, ligon
blicket därefter var E. sanslös och
han har sig ingenting bekant om
hvad som sedan tilldrog sig förr än
dagen därpå, då han vid uppvaknan
det befann sig nedbäddad i en sing
i ett af hotellets rum. Den af blod-»
förlust utmattade mannen gaf sig
nu ingen 10 förr än han fått träffa
sin familj i Swede Grove. I trots
af sin svaghet afreste Engström da
gen därefter (om vi minnas rätt) till
sitt hem.—Sä långt Engströms be
rättelse.
Under tiden hade vår polis fAtt
nys om att något blodigt uppträde
egt rum utanför Bellevue House,
ocli försökte att hos hotellegaren
få upplysning om saken men var
je förklaring vägrades—och detta
är det mest mystiska i hela saken.
Slutligen infann sig spaningspolisen
Hoy, på befallning af stadens mayor,
och hotade att arrestera hotellega
ren, om kan icke genast afgaf en
förklaring, och nu omsider vardt sa
ken bragt inför polisdomstolen.
Engström efterskickades frän Swede
Grove och målet kom före i Fredags
middag.
Engström aflade inför domstolen
samma berättelse, som vi ofvan del
gifvit läsaren. Nattvakten Ham
mond förklarade saken sålunda":
'Då jag ifråvarande afton gick ut,
för att som vanlig stänga portarne
till bakgården, upptäckte jag en
man pä gården. Då jag tilltalade
honom, sprang han ut pä gatan. Det
ta väckte mina misstankar, och sedan
j&g stängt portarne gick jag in hu
set, stoppade en knif i fickan och
begaf mig åter ut på gatan. I grän
den bakom stallet upptäckte jag äter
mannen.' Jag gick till honom, lade
min hand pä hans skuldra och frå
gade honom hvem han var och livar
före han uppehöll sig här. Utan att
svara, fattade mannen mig omlmng
lifvet, hvarpå jag genast drog min
knif och gaf honom ett hugg. Då
först talade Engström jag igen
kände hans röst och förde honom
in i hotellet."
Efter denna förklaring, och då
Engström icke kunde framlägga
några vidare bevis, vardt Hammond
frikänd.
Af nya öfverskor och var­
ma vinterstöllar finnes ett stort och
väl sorteradt lager för särdeles billi
a priser hos C'. A. Heffelfinger, n:o
27 "Washington Ave., S. Hr Ernest
Dean är alltid tillstädes och betje
nar med nöje sina landsmän.
X3T Dagligen strömma hundra
tals menniskor till BOSTON ONE
PRICE CLOTHING STORE. Orsa
ken är allmänt bekant: Firmapspri
ser äro lägre än i någon annan han
delsbutik i denna del af landet va
rorna äro af bästa qvalitet och kun
derna behandlas redbart och libe
ralt.
|y C. A. Heffelfingers nya .sko
butik är den största och eleganta
ste i staden. Där finnes ständigt ett
stort urval af goda stöflar och skor.
Denne skohandlare säljer sina varor
billigare än någon annan här i sta
den. Alla skodon i denna butik äro
af bästa qvalitet. Hr E. Dean är
anställd såsom skandinaviskt han
delsbiträde i boden n:o 27 "Washing
ton Avenue South.
Van-
200 dollars hade Eustis Bros.
utlofvat åt den som upptäckte och
till myndigheterna utlemnade den
tjuf, som för ett par veckor sedan
plundrade firmans butik på en
mängd dyrbarheter, i värde uppgå
ende till omkring $800. Vi omtala
de i förra numret att tjufven vardt
gripen i St. Paul och det var spa
ningspoliserna Mike Hoy (härifrån
staden) och Brisette (i St. Paul) som
verkställde arresteringen. De stul
na smyckena hafva blifvit återlem
nade till egarne, så när som pä en
diamantring, hvilken Brisette icke
vill lemna ifrån sig förr, än han er
hållit den utlofvade belöningen.
W I NEW YORK BAZAR, 244
Nicollet Ave., har i dessa dagar in
kommit ett nytt lager af kappor,
hvilka säljas billigare än p& någon
annan plats i staden. Firmans la
ger af pelsvaror är ett af de mest
fullständiga och omvexlande, vi nå
gonsin sett. Miss Thilda Thorson
är anställd såsom skandinaviskt han
delsbiträde.
S3T Passande till julklapp. De
mest fina och eleganta broderade
tofflor för damer och herrar finnas
hos C. A. Heffelfinger, 27 Washing
ton Ave. S.
ET I den svenska urmakeri-och
juvelerarebutiken, 323 Washington
Ave. S., kan man för en jeniförelse
vis obetydlig summa erhålla ett godt
och varaktigt ur. Titta in till den
beredvillige hr Sanborn, då ni be
höfver en klocka, och han skall gif
via eder ett godt råd.,
Hr E. DE AN har nyligen antagit
engagement hos C. A.. Heffelfinger,
27 Washington Ave. S., och önskar
där träffa alla sina gamla gynnare
och kunder.
|ggr= Del i U. T. K. nyligen in
komna lagiet af öfverrockar säljes
till lägre priser än på något annat
ställe i staden.
U" McConnell f- C.o, 211 Nicol
let Ave., har i dag nedsatt priserna
på sina varor. Med anledning häraf
rekommendera vi hans lager af kläd
ningstyger, flaneller, filtar, färdigior
da fruntimmerskappor m. m. till al
la som äro i keliof af goda varor.
Orders frän landsorten kunna insän
das till husets skandinaviska han
delsbiträde, hr N. DAHL.
I3P Alia svenekar, soip önska én
god och varaktig fotbeklädnad böra
vända sig till Hr E. DE AN, som är
engagerad såsom handelsexpedit hos
C. A. neffelfinger, 27 Washington
Ave. S. i
fiti
17* Den/ som Sätter VäTde pl en
god cigarr eller fin röktobak, bör
göra sina uppköp i Throbecks to
bakshandel, 321 Wash. Ave. S.,
midtemotjernvägsstatibnen.
En gyllene bok, på svenska,
som afhandlar ungdomens farliga
ste fiende sjelfbefläckelsen, och alla
slags privata sjukdomar, försändes
fritt med posten, då ett 3-cents
postporto insändes. Tillskrif
Dr. F. D. Clarke,
Julklappar. Det gamla, väl
kända American Emigrant Company
No. 14 Broadxoay, New York, för
hvilket Kapten R. E. JEANSON un
der en följd af är varit och fortfa
rande är agent och som alltid åtnju
tit Skandinavernas förtroende i de
ras penningetransaktioner, vill här
med tillkännagifva, att alla pennin
gar, ämnade att sändas till Sverige
såsom julklappar böra vara insända
till nedanstående adress före den 1
December, med säker adress till
emottagaren då vi utbetala den jul
aftonen eller ett par dagar förut på
platsen der emottagaren bor. På
samma gång taga vi oss friheten på
minna skandinaviska befolkningen,
att vi hädanefter som hittills till
handahälla vexlar och biljetter till
de mest billiga priser samt emotta
ga penningar till insättning mot
ränta och hoppas vi att alltid ge
nom ett redbart handlingssätt göra
oss förtjenta af det förtroende kom
paniet rönt af den skandinaviska be
folkningen under de 13 är kapten
JEANSON varit i dess tjenst. Adres
sera
Handels-underrättelser.
BRÖDÅMNEN:
Hvetemjöl: Extra fint pr bbl 7.60 a 8.00
N:o 1 7.00 a 7.50
N:o2 6.76 a 6.00
N:o 3 6.60 a 6.76
Sämre sort 3.00 a 3.60
N:o 3, 0.82
Majs 40 a 60
Halre: blandad 27 a 28
hvit 28 a 29
Korn: N:o 1 60 a 65
BOSKAP:
Gödda oxar pr 100 pounds 3.60 a 3.75
Vackra kor och oxar 3.00 a 3 60
Medelmättiga dito 2.00 a 3.00
Kalt: utvald ,, 5.00
o 4 0 0 a 4 2 5
benig, styckad, 7.00 a 8.00
Får 3.00 a 4.00
Svin: letrande 4.00 a 4.60
styckade .. 5.60 a 6.00
LANDTMANNAPRODUKTER:
Ost pr pound 12 a 12.60
Smör, prima sort. 20 a 23
godt ... 15 a 18
sämre 4 a 8
Ägg pr dussin 0,20
Potatis pr bnsh. 60 a 66
S k i n k a o o n 7 a 8
Svinlett 9 a 10
ö k n s 5 5 a 6 0
Bönor ,, 1.75 a 2.60
Hö, prima, pr ton, 8.00 a 10.00
i o e 9 0 0 a 1 1 0 0
SPECERIVAROR:
Socker pr pound 9 a 11.75
Kaffe: JavaN:o 1, 29a30
,, N:o2, 27 a 28
Mocha ,, 30 a 32
Sämre 20 a 22
Sirap, prima sort pr gallon 0.65
god 60 till 55
sämre 38 till £0
Molasses: New Orleans 60 till 70
Porto Rico 66 till 65
Vanlig 46 till 60
Svart i, 32 a 34
Te: prima .... pr poond 90 a 1.10
secunda ,, ,, 60 a 90
Sämre 30 a 60
Tiden visar förtjensterna
1840 till 1877.
FÖR TRETTIO-SJU ÄR HAR
Perry Davis' Pain Killer
begagnats i livarje olika klimat, ocli af nä
stan bvarje ai' amerikanarne känd nation.
Såsom ett ut- och invärtes boteme
del är det otffvorträffliffft.
Botar kolera och magplågor.
EN FAMILJEVÄN!
Ingen familj bör vara ntan PERRY DAVIS*
VEGETABLE PAIN KILLER, det kan bru
kas åt bara för kolik och åt fullvuxne för
rliematism, Det finnes knappast en sjuk
dom, för hvilken man ej kan använda det.
Det innehåller intet opium samt kan använ
das som botemedel för de flesta sjukdomar.
Botar kolera då allt annat felar.
Botar tandvärk ögonblickligen.
I de delar af landet der
Feber och Frossa
är vanlig finnes intet läkemedel, som högre
värderas.
BOTAR
Hosta, förkylning, lungsot, andtåp
pa, Bronchitis samt Hals
sjukdomar.
Den rekommenderas af tidningar, läkare
,, samt patienter.
FÖRSÖK DEN.
LUNGSIGTIGE, LÄS
Vill du bota en ständigt plågande hosta
samt återvinna kelsa I sä tall uppskjut
icke—ty innan du vet ordet af kan det vara
försent.
är ditt hopp. Den har begagnats af tnsende
i samma Belägenhet som du, hvilka hafva
blifvit botade.
J. N. HARRIS & CO., egare,
CINCINNATI, Ohio.
Säljes af alla apotekare. 20-ly
#IO ÄT» TJENASMEDLÅTT
het af de agenter, som sflja våra "Chrcmoe" (oJ
jetryckstnflor), belöningskort för skolor, tSnke
apruk, bibelspråk, genomskinliga kort samt ta flor
af allehanda slag. 100 prof ver, värda $4.Q3, srn-.
das portofritt for 75 cente. Illustrerad katalog
ftL J.
H'„ mJFJJOKD'S SONS,
(38-ljr) BOSTON, MAÖS,
Biljetter till och fr5n alla större städer-1
SVEHIQ-B, NORGE och DANMARK,
.. I3T Vexlar försäljas pä alla de bästa banker i ofvannäi^nde länder.
Äfvenledes jernvägsbiljetter från Chicago till Östern samt fran Bal
timore, Plnhidelphia, New York och Boston till liviken som helst plats i
Vestern.—Bref på svenska, norska och danska besvaras med omgående
post.—PETER WRIGHT & Sons general agents, 119 East Randolph
Street, Chicago, Illinois.—W. E. LAWRENCE, manager.
Etablerad är 1840.
SEGLAR REGULIERT TVÅ GÅNGER HVABJE VECKA
emellan
Passagerare registreras från de SKANDINAVISKA HAMN ARNE till
ST. PAUL, MINNEAPOLIS,
och alla platser 1 MINNESOTA och NORDVESTERN till de lSgsta priser.
F.ör n?rmare underT?tteIser och köp af biljetter viinde man sig 1111
PR.A.KLTIBK. HAN3DBOK.S
FÖR I
SKANDINAVER I MINNESOTAS LAGSTADGAR,
Särskildt afpassadt för FARMARES beliof
AF
JNO W. AROTÄNDER,
Skandinavisk Hö^ta domstols advokat. WILLMAR,
NYA ANNONSER
har sält ut samt flyttat en del af sitt utmärk
ta och väl sorterade lager af allt hvad som
hör till fruntimmers-toaletten till
Denna nya lokal kommer endast att hållas
öppen en kort tid, under hvilken alla va
rorna ovillkorligen skola försäljas utan nf
seende pä pris.
Alla vara svenska damer, som vilja hafva
goda varor för lialft pris, böra därföre ge
nast styra kosan till
ögonläkare & kirurg,
Office 128 Washington Avenue. S.,
MINNEAPOLIS, MINN.
Mottagningstimmar: 10—12 förmiddagen.
2—4 eftermiddagen.
[46-tf|
P. 0. Chilslrom,
Svensk advokat
A
Notarius Publicus.
Särskild möda egnas ät inkasseringar af
osäkra fordringar.
Kontor:
[43-3m]
BRACKETTS Block.
D:r
J. Pehrson,
Svensk läkare,
313 Washington Avenue, South 313
öfver BACKDAHLS apotek ät att träffa
alla tider pä dygnet. 43 -1
y
F.Tischendorff.
examinerad
Tan
dläls.are
frän CHRISTIANIA, NORGE,
Office, Dayton's Block,
hörnet af Washington & 2:d Avoa 8.
MINNEAPOLIS, MINN.
Dr. Tiscliendorff har praktiserat flera är i
Norge och Amerika samt utför allt till tand
läkaryrket hörande med ackuratess och
noggrannhet samt till billiga priser.
OFFICE TIMMAR: 9-12 m. samt
2—6 e. m.
Träffes äfven livaije afton efter kL 7.
r*i-iyj
SVENSK
Stor försäljning af kläden, korderojer och
Fiirdiggjorda kläder
samt hattar, mössor och herrartiklar, m. m.
har i dagarne öppnats af undertecknade i
St. Paul, Minnesota,
N :o 121 East Seventh Street,
lagret är af prima qvalitet ocli priserna läg
re än nSgon annan handlande på platsen
kun hålla.
Var firma är den enda pS platsen
som tillhandahäller de berömda af btewart
förbättrade, Singer-sj maskinerna, de bästa
och de billigaste i handeln betalningsvil
koren lindriza. Orders i frän landsorten ex
pedieras med noggrannhet och med skynd
samhet.
FRITT IT ALLA
THE KANSAS PACIFIC HOMESTEAD,
är en broschyr som innehåller värderika nn
derrättelser om land i Sansas och Colorado,
med tillförlitliga statistiker öfvor jordmån,
produkter, klimat m. m, ErhSUes fritt om
man skrifver till S. J. GILMORE,
Ignd CommiagjanäT,
1-\j Salina, Kansas.
Jf
MINN.
Denna för hvarje BkancUnav oumbärliga lagbok pä 600 SLDOB, torsändee häftad
portofritt tor det billiga priset af
3 DOLLAB8,
och inbunden i vackert skinnband iör $4.50.
Agenter önskas i alla svenska settlementer.
Förteckning'
pä skandinaviska bref qvarliggande i Min
neapolis postkontor den 13:de Nov. 1877.
Anderson miss Annie,
JOHN R. SWANN & CO.,
Utgifvare.
1- WILLMAR, KANDIYOHI CO., MINN.
GKUNDLAGDT
1851.
A.Ll^
KRONISKA,
PRIVATA,
SV
»VARA
OCH
ÖMT1LIGA
SJTTKDOSfAK
PRAKTISERANDE SEDAN AR 1851.
Eger mångårig praktik och mångsidig er
farenhet behandlar med utmärkt framgång
de kinkigaste fall af kroniska och privata
sjukdomar besvarar skriftliga lörfrägnin
gar mottar besök på sitt kontor och med
Eelar mundtliga räd utan arvode.
aid bok som afhandlar
tjelfbeflackehcn
och
lan slags könssjukdomar, erhålles kostnads
fritt, då ett tre-cents postporto insändes.
Mottagningstimmar: kl. 9—12 f. m.
kl. 1—6 e. m.
Svenska språket skrifves och talas. A
dressera eller besök
F. D. CLARKE,
G. W. HERRICK,
tillverkar alla sings
MARMOR MONUMENTER
och
A S E N A
Till dem, som bo utom staden sända vi
profver. i fotografi tillika med prislista.
311 Nicollet Avenue, TOinneapolU,
23-'y Minnesota.
S.
D:r Bendeke,
Kapital $200,000. Öfverakott 835,000.
Drifver
Allmän BankfSrrättning.
Ränta betalas på depositioner.
Vexlar köpas och säljas pä de förnäm
sta städerna i Europa.
Yi anbefalla oss vördsamt om skandina
vernas patronage.
III AK LllE.
Passagerare befordras till och ifrän
SVERIGE, NORUU och DANMARK till läg
sta priser.—Ve^nu, umuuda pä de förnämsta
banker, säljas billigt. Man vände sig person
ligen eller skriftligen till
Till salu.
En god tinc-miölqvarn
vid Swede Gro ve Station, Meeker
Co.,
Minn. Qvarnen är ny och försedd
med alla nyare tidens förbättringar
den har 4 par stenar ocli tillverkar
det bästa Minnesota-mjöl, samt är
belägen i ett af de bästa svenske
settlementen i staten.
För närmare underrättelser vän
de ipan sig personligen eller genom
bref till N.E.HANSON,
SWEDE GIIOVE,
bandia med
Pumpar etc.
Dr if va, gfafva och borra brunnar

xml | txt