OCR Interpretation


Arbeidsmanden. [volume] (Fertile, Minn. ;) 1900-1901, May 11, 1900, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060760/1900-05-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

1
N o i
Til vore Liisere,
Mar vi.idag sender „Arbeidsman
"den" ud for förste Gang, vil vi ikke sige,
at vi tror os at fylde et länge fölt
Savn. Vi agter fra Begyndelsen saa
vel soin i Fremtiden at sige hvad vi me
-ner, og skulde vi menv, at nogen har
savnet et Blad af det Slags, jotit vi ag
ter at udgive, vilde vi derved kun bevi
fe,, at vi var alt andet end modne for et
saadant Foretagende. Nei vi tror ikke
Arbeideren som Regel savner en Tals
ntanb—saa langt er han endnu ikke
•. kommet—ialfal ikke herude i Nvrdveft
en. A!en vi tror—ja föler os overbevist
om, at Farmeren og Arbeideren i ben
nordvestlige Del af Minnesota tränger
.et Blad i det norske Sprog.
Det er ikke i det store vi begynder inen
en ArlKiVsmand har jo heUer aldrig
funnet begynde stort.
Vi har ingen Kapital at begynde med
agter endog cit tjene vort Ophold ved
haarbt Arbeide udenom hvad dette Blad
Muligens kan bringe. Vi venter ikke
at tjene niere ved Bladet end de löbende
Udgifter, og kan vi det, vil vi väre
fuldkommen tilfreds. Bi er langtfra
Humme nok til at tro, at vi stal tjene
cn Formue ved dette vart Foretagende,
*Rci, hvis der var store Penge at tjene
..Ded et saadant Blad,vilde ikke vi faaet
Anledning til at begynde. Men Sa
Len er, at det er en daarlig Spekulation,
derfor har Pladsen staaet aaben til nu.
.Heller ikke er vi saa blottet for Forret
.ningssans, at vi ikke ser det er et Feil
greb vi begaar, betragt fra et fimmcielt
Standpungt, at vi vilde vitret bedst tjen
te med bare at ivaretage den Beskjefti
«gelse, som vi tidligere har tjent vort Ud
lomme ntei), og som vi, som sagt, frem
deles agter at holde ved. Men det er
iioget mere end Penge og financiel For
tjeneste, som driver os frem i denne
Oerden. Vi har tidligere ödet vore
Spareskillinger Bladforetagender og
lignende, men tar derfor ikke i Betänk
ping nu at gjöre samme Dumheden o
5 ver igjen. Sagener, at vi anser det
som en Pligt, ikke mod vore Medmen
ztesker saa meget, som mod os selv.
Vi lever i
en Tid, da store Livsspörgs
snctal tränger sig ind blandt Folkemas
ferne for der at .kräve sin Lösning—
noget som aldrig sör har händt— og
vi tror derfor enhver af os pligter at
gjöre hvad vi kan for at pttastynde 2öS=
ningen as de mapge Spögsmaal, font
stiller sig for os. Jeg tror vi skylder
os selv dette for »or egen Forfremmelse
og Udvikling henimod den, hvorfra de
.gode Tanker og Ideer kommer, og font
stiller os de mange Spörgsmaal at löse.
Lör har vi ikke väret betroet en as
gjörende Stemme i noget Spörgsmaal,
e n n u e v i n a e s a a a n i v o U d
Uvikling, ogsaa vi Arbeidsfolk, at den
ustyrende Aand har lagt Afgjörelsen af
Omtrent qlle Spörgsmaal i vor Haand,
Fertile
hvorfor det gjälde^ a^DenHMMns fåd'
vidtbetrocde Stillmz fact, "(tf Len ikke
blir taget fra o-i igjen, 'men tucriuiiyb
saa, at vi forer vor Verden langere
fremover mod det store og adl'), end vore
Forgjängere, de sa a kaldte höiere jiillebe
iblandt o« har gjort.
Det salder af sig selv, .at vor Opgave
nu er at afskaffe alt,-som kaldes höiere
stillet og sätte alle Mennesker paa sam
me Standpungt hvab Rettigheder tit
benne Verbeny materielle Gober an
gaar, faint fordele alle Byrber saa ligt
paa alle, som Omstenbig'heberne tillaber.
Det er derfor Afgjorelsens Miigt itu er
givet os. Vi har faalebe-5 eit ft Op
gave for os, og ont vi ikke vil Straffen
skal komme over os for Forsommelfen
af vore Pligter, gjälber bet at vi ikke
er ligegylbige, men gjör bet lille vi-for«
maar alle sammen. I Fvlelsen beraf
er bet, at vi har begynbt Ubgivelsen af
„ArbeibSiuanbeit". Det er saa mange
Spörgsmaal, som skal. flargjöres og
lägges frem for Masserne, saa be kil
fulde kan forstaa dem, men faa Blade
til nt udfore dette Arbeide. Den Ame
rikanske Presse har endnu ikke loiinnet
langere end til nt tale de „Höiere Stil
ledes" Sag— tale fur bisses Bevarelse,
af Magten, og dens nuuiilfke ag Rct
färdigheds Sans staar paa et ntaaske
lavere Standpungt idag, end den tid
ligere har gjort. Den vil aldrig Unlade
at ofre cn Spalte eller to, ja endog op
til halve Bladet paa en Mordsag eller
eit Skandalhistorie, men skjelden navner
den en god og ädel Handling ubövet af
nogen nebe blanbt SMtfnndets brebc
Lag. Albrig föger bett at väkke bet go
bc i
Menneskets Själ og opflamme bet
tif opofrenbc Handling. Alt hvad den
Utrer os er Graabigheb, Rov og Un
bertrykkelfe af de smaa i Samsnnbet.
Tette mener, at vi Folk a,f de brebe Lag
enbmt mangler en Presse til at tolke
ben Sag, som'nu ligger for os og som
skal bäre os frem til beii store Sam
snndsomvältning, vi för elley senere
blir nodt til at gjennentfore.
„Arbejdsmanden" sendes idag
til 2.000 Hjem. De som önsker
Besöget gjentaget, maa väre as den.
Godhed at sende ind sin Snbskribtion.
Näste No. vil ogsaa ndgaa i det samme
Antal, men til forskjellige Personer.
Vi har omtrettt 10.000 Navne som vi
saaledeS agter at sende Proveinutimcr
til, men kan ikke sende til alle med en
Gang. da det blir kor kostbart. De
fom ikke er Abonent, eller insenber fin
Snbskribtion inden nöfteNo. udkommer,
vil altsaa ikke faa Näste No. Men vi
haaber de fleste, som itu for förste Gang
läser vort Blad, ikke vil vente med at
sende os 50 Cents, for en Aargang.
Ter er ikke en af de, som vi idag sen
der Prövcblad til, der ikke horer nted
til den Klatzse Folk vi önsker at tale tife
og önsker of foo med os til, at arbeide
for vor store, fälles Sag. s*1
:-v: Udgivere»./
oz Trookston,
Mimteiotn,
fredag fcenllttfltei 3300.
éis.oo.
Garnte-rt syr 10 Aar.
det halve ueb at,
ijöbe as os.
Pröt) det.
o* o kston u
rnitur e C.o
Handw i Carpets, BiiMplr, MMerMZ!'
-LiZiiiPG
..... ,,
i o
k
Större Ildvalg as Ligkister end nogen anden i (foinitijct.
Vandbeholder for Dupler Vindmöller
Superior Duplex Vindmöller er
anerkjendt for de bedste i Verden.
Tesiilgeöaf
Erikson & Bilnilet,
Eiere
af det äldste og mest suldsteudige
w a e S o e i
Fertile, Minn.
.. ..
Alt vi behöver at ff er: Kom for at se dm hos-
i
for Penge»? end wge! endct.HlWdelshKs i Nordvesten.
Vi bctaleWragtcn.til din Ttatiay..
pnimtre,
Conrthns og
Bank Udstyr.
55.50 —Solid Eg.
1900
tz
& $ K
'v 'Jilt Aargau^
Skolcpulgte for öl .05 i
il $4. 50.
Ali? 31itgs Möbler for WolebruA
billigst HOS OS. ."'-s
Send for Priser.
1
c!c rae
':C
ror hnad De )n-
ffei' til
Cr 00 kst on
CHOICEor
A
K
WW
i
BICYCLE
PRICE $40
•/&

Defective Page
Giver mere Gods
De kan spare
Crawford og Rambler Bicycles taler for sig selv.
li TENT ONS A E S i alle Län g.d r.
Liber a 1 II o u s u'r n
i
s
Furniture Ko.
tf rook ston, Minn.
LIFETIME
RfgANY of t!io first wheels matin
in the great Rambler factories,
twenty-one years ago, wcro ridden by ..
boys whose whole families to-day ridoj-' ±,
"Notice the extra reinforced frames
I VERY Rambler purchased måkes
a Rambler enthusiast,, because
Ramblers could not be improved. Hp
do, they last.
There is no wheel more "up-to-date."
ao better wheel made, at any price.
Please call and see the latest Raw3 i'

xml | txt