OCR Interpretation


Katolik. (Winona, Minn.) 1893-1895, June 01, 1893, Image 4

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060821/1893-06-01/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

I'"
I
h-
1
•ii
OFFICE: 5» !•!. 2nd Str^
WINONA, MINN
H- DE^DOW-SKI
Col.
Col.
i /b
i
1
EDITOR &
-A.d.'vertlsi:
SPACE, i Week i Mo.
.50
i.
00
*.. 5 *-'5°
J.50
a.50
4.^.0
7.00
11- 00
tF.^O
1 Column
20.00
u\oo
r:is!r.cs nr SjKci.il Notv.vs, 10 et* per h:ie
Pismo lyjrmlniowtMlia imlu
WYcno)/:i (z w
autek
w WINONA, 31
INN.
f\
^j£.X~-23§
vh VŁ*
JPreiiumes^rś
I'O:- »S i O
W Stauaoa Zje.i. 1 K
'A' Europie 1. koniec/: v
W a 11 n ki.
Każdy, który zjedna Katoliko
wi trzech nowych abonentów 1
prześle nam za nich całoroczny
abonament, będzie dostawał: ::a
swoją fatygę przez cały rok jeden
egzemplarz Katolika darmo.
Poszukujemy wszędzie skrzęt
nych, rzetelny cli agentów zasługi
ich należycie wynagrodzimy.
Prezent Za przesianie o.irło
rocznego abonamentu dajemy tylku
tym, którzy naprzód za Katolika
zapłacę.
Kto odbierze z poczty trzy
gazety, uważanym jest za abonentami
odpowiedzialnym za abonament.
Kto zmieni adres, powinien
natychmiast podać wydawcy Kato
iika swój nowy adres.
Abonentom, którzy wyraźnie
nie odmówią gazety za po.śrrdn-c
iwem listowego 'nnego
urzędnika pocztowego, Katolik po
sełany będzie dalej. S*.r. iao
zaprzestanie odbierać gazetc, pj
winien wpierw zapłacić, jeż.
za mą winien.
Pieniądze za i
należy przesełać przez po
1
V
i
expresowy Money Order. ..
też przesełać abuiiaim-i,t
rach papierowych, pr
ze-.
note, albo w jednoecnto
dwucentowych znaczk.-.-. i:
wyeh, lecz jeżeli ab u m« •(,
laki sposób przesłany, w
przepadnie (co s w tym i
bardzo rzadko zdar'.ij »v
Katolika nic bieize za to -i
od po w
edz
1 al ności. 'i'
najlepiej kazać na ja z i
wać, bo Ktencih urz:.
bierze na siebie odp w
że wraz z zawartt-v i
miejsce przeznaczę
listy oraz przeselk". .•
Katolika ad reso ać.-
II. J•},
59 E. 'lud Str
WITsONA. M',nn.
Odezwa
do wszystkich Bractw
należących do Zje
dnoczenia Polsko
Rzymsko Kato
lickiego.
Detroit Mich., 13 Maja 1891.
Szanowni Bracia i Rodacy
uio i!
Krótki tylko pozostaje
•jes/cze ciias do przygotowy­
wania się na Sejm nasz mają­
cy się odbyć w sierpniu w tym
roku w mieście Ch'eago. Stąd
to pozwalam kD o zwrócić
wszystkim Bractwem naszej
instytucyi polskiej uwagę na
to, ażeby na Sejmie sprawy
tyczące się nas wszystkich zo^
stuły wzięte pod rozwagę
dojrzałą, któraby naszemu Zje­
dnoczeniu
przyniosła
korzyści
1 przyczyniła się do rozwoju
wzniosłego węzła /.jednoczenia
P. R. K. Upraszam bardzo,
u£eby wszystka Bractwa mm
w y e e a a 1 1 1 8 7
stanowiły 2 uwagą dojrzą-
'•i nad wszduvni medokład-
uosciaini konstitucyi n saej,
iiżfby na S- mie takie u.'zyn e I
niozi:a poprawk', lub zmiany
ore by vac mogly
w ęk-
5 \oo
1
ll^ZV
oO.OO
Y'.
i 1 v u
Wv.doni-- •-•ytk:m. że
S^juro •/. IS-.ir« eoke ustanowio­
ne, ażeb\ k hżdo Braci wj uczy
n trzy nre.si -,przód Sej-
{i 1 :v- we nrvas^. 1 o poprawek
lub zmiany paragrafów kon-
i v 11 l-\podać powin­
ny piśmiei.nie do organu •ia-
«i/.cg- Wuii} i 0 Cv .y-ny, aże­
by nud nier: i zastanowić s^
ku rozwag
1
v
mogli wfz,y.scv. którym dobro
Zjedncczenia P. U- K. :v:y
:mi .-.ercu. Upraszam =k naju
pr/.ejmK'j ws/,yslki('h )L-h
Braci Bodiików, ażeby z waci­
dojrzałość-a ze
(lici' 1- Mę dcd:ze zasjtar.owić
c.ad niedoklaiuoś: ia lv--nty-
tii -\i naszej. gd\ż sam ?. .iiwa-
żit!«-m w
1
K«' -tytuc\ a n-.*za potrzebnie
!u)iiieczni" [i)! wi-K, albowiem
z'ivhodzily ni-.'i'av, tak śl'/kie
ci .••• p:-. 3ki, '.v kiorvch konsty-
lu:y :i do r'w-i c/\gnięcia nu
b\li naw,:i dla s.miy• 11 u
rzędniKó*' iożądanym drogo-
ik--.zem.
Dużo już ud było ^lęSejmów
a dobra Z e«li oczenia, lecz
po większej części każdy
deu-gat -iaii\ na Se|m,
jużci tylko nr, .ślat o powro­
cie do domu. Sprawa naszego
Zjednoczenia zanadto jest
ważną, bo obchodzi ogół
Pol-,
iic ów na obczyźnie: dla
tego delegaci wysłani naSejm,
który pare tylko dni trwn,
powinni dojrzale zastanowić
się przed u-yjaz-iem swoimi
nad v\\"Zv tkie n tein, co dla
dobra Zjc-di-ioezema lest t?o-
Miccznie potrzebnem, źety
przy :-prawach seimowych
11:11
uwaga im nic nie znaczą-
cenr. ii!-. .-racić c/asu.
Do dzi."!a \v:^c drodzy B''
cia I*od"!( y! pracujcie z Panem
B' em w .setcu dla dobra
Ink uzini.-łej instytucyi, kióra
opieiiup wdowami 1 SUMO*
tanu 11 czerni polskrerm 1
wspui-fi. in suojem ociera i'-n
łzy, kiedy przykre 1 przeciwne
lo.sy uderzają na nich 1 nieiio-
zwala iiżeDy nędza i bieda
stały ^lę dla nich udziałem.
M&jije pewną i niezachwia­
ną nadzieję, że odezwa moja
nie będzie dymem tylko rozla-
tającym łię w powietrzu, spo­
dziewam się, iż każde Bractwo
należące do Zjednoczenia P.
R. K. Kzczerem sercem praco­
wać będzie dla dobra i wzro
stu całej Polonii znajdującej
się w przybranej Ojczyźuie w
Ameryce.
Z winnyrn^szacunkiem
uniżony sługa i brat Wasz
Józef Kromka.
Prezydent Zjednoczenia.
Z NIW POLSKICH
W AMERYCE.
STEVEN'S POINT Wi
L. Wiesner & Co. zaivntmvni
w zes/lvm tygodniu kamienicę
pana Ossowskiego na rogu
A U I ul 1 rynku 1 około 1
lipca otworzy w sutarenie
budynku tego hurtowy skład
wódek 1 likierów. Budynek
został wyreutowany Qa 5 Jat.
•4*
Aręda wynosi $1200 rocznie
P. Bernard Szramka obecny
klerk p. Osowskiego, zostanie
w tymże ob wiązku ii m-wei
łirmy. P. A i 1111 Bainbenck,
który zamieszkał dotąd na
Polskim Komorze, przeniósł
s do Bevent i otworzył tam
salon.
ZM LWOWA, w Gabcyi,
ud nalenia i otrzymaliśmy zawiadomienie,
iż wydawnictwo Wizerunków
Wcnizów Polskich z powo łów
cenzuralnych musi być wstrzy­
manym.
PORT AUSTIN, Mich.
W dniu 15 Maja przy pogrze-
bie Maryanny C:eszyckiej.
pożegnaliśmy 4akże wielce
.ikochanego ktsię Iza A oloniu-
Tyszkę, który Tzeo osi
na powrót d" Detroit
Ciioć tvlko dwa
w i z a i
ltjgu tego roku, że
1
.^sące
Hi
bawił, zjednał s^bi- swoją
goiiiwością 1 iijjrzfji-ncśc:!}
powszeoiiny szacunek i przy­
BAY CITY, eli. Pr .-
zv'ent Związku Robotników
Po'skich p. Wawazyme Dardas
zaprasza wszystk -li cziowki'tw
tego Związku, na i o.sicd/.enie
w Niedzielę, 4 Czerwca, o
o z i n i e 7 w i e z r- u w i i
p. Adama Andrzejewskiego.
Będą na tern posadzeniu
nowi członkowie przyjmowani.
W MOUNT CARMEL, Pa
pisze nowoyorska Gazeta
Puhka kościół polski by i
w niedziele, 14 maja, widownią
scen gorszący' h, W miejsce
ks d. Machnikowskiego, który
prze ::us s^ę do Shamokiu,
mianował bisunp pruooszczem
kn. Gubkiego. Gdy i- s. Gulski
ohetai w niedzielę wejść do
koścnda, ogron.na l^-zba ze­
branego ludu wzbroniła mu
wstępu oświadczając, że nie
chcą, aby im biskup wyznaczał
proboszczów, albowiem saim
potrafią sobie wybrać. Tak
podają g'i/. aagielsk:e
niemieckie.
Imiooii .sześciu P.
lako w. któiw
nii-dawno temu napadb na ks.
eho w .-kiego w pl-bami, «ą:
Szymon Zia.rnik Maciej Kogo
w.-ki, Franciszek Mr. tek,
NeniezeuH'A Wii howicz, Fran­
ciszek Werner i Jan Z ign
nik. Ks. Łuc.yck mówi,
że w Amery e grunt to dolary,
ft że ks:. Cichocki ndi nie ma,
to też napastnikom nie nie
zrobi.
PANOWIE BUKOLT, wlaś-
ciele fabryki drewnianych
sprzętów kościelnych wStevens-
point, ^.yie^ dostają zewsząd
tyle obslalunkow. ^e me mogą
wydołać z robota Obecnie
odebrali zamówienie na ławki
i ołtarze dla czeskiego kościo
ła w Irouwood. W fabryce
ich pracuje obecnie 7 najlep­
szych stolarzy.
OMAHA, Mebi'. W pro
cenie p. świniarskiego przeciw
ks. Jakimowiczowi sędzia
Berka ..-k,lżonego kapła::
uw(diii), \v\wo'izije. żt» w kim
[irzypadku, j.-.k zaszedł w
szkop.- z synem Świniarskiego,
ks Jakimowicz, jaku rektor
szkoły, miał prawo, karać
krnąbrnego ucznia.
PINE GllOVE, Wis. W
tutejszym polskim kościele był
KHiSMlMMBHIi
w u\dzidę, 28 Maja, ks.
B'skup Mesner z Green Bay
i udzielił oko 90 1 sobom
sakiamentu bierzmowania,
który tego roku po raz pierwszy
przystąpiły do stołu Pańskiego.
Probos-.c^-m jest tu wiel. ks.
Graca.
KA2MIERZA LISICKIE
GO, ex-ageuta iarusa, ex-re«
dakte^ra Gazet 1/ o!skiej w
Nebrasce 1 t. d, i t. d. poszu­
kuje adwokat pan P. Hunter
w
Warren, Oh o.
W mieście miszem ten sam
porządek co dawniej. tyłKo
polski kościół znacznie po­
większono, a w parafii polskiej
w ostatnim czasie burzył lud
człowiek zwany cichym sztok•
liszem. Wnet przecież wiel.
ks. proboszcz Papoń burzę
inpoko i.
NEW YORK. Lekarz
zębów i-i V7.".:'C:szek Szreder
wrócił z Glań»ki wraz z
fannli ii i ii i zawsze
w Am rC! u. zo.-tać-
S\YAX RIYEU, Mmn.
W cp.dzudę. i czerwca, przy­
będzie iiu 11 s u a stały pob\t
ks. Ki'.ow.ski, pochodzący
i AMERYKA
z
Wi scon -i iiYk eg.' Berlina. I
i
W ST. JOSEPH, Mo., ma
być nowym IJiskupem ks. Ibnke
z Cheyenne. Biskup Ilennessy w
Dubuque, Iowa, będzie arcybis
kupom, znś arevbiskun Kenrick z
St. Loui? dostanie sufl'ragana z
prawem następstwa.
NEW YOllK, Stojący w
porcie newjorskim statek wojenny
rosyjski „Generał Admirał" odje
chał nagle w piątek 19-go b. m.
Powolem tego nagłego wyjazdu
była okoliczność, że prawie poło
wa majtków 1 palaczy zbiegła z
okrętu i zachodziła obawa, że jeśli
statek dłużej poleźy w porcie, to
kapitan chyba sam wróciłby do
Rosy i-
DETROIT. Jest tu strajk
w cegielniach. Przyszło do bitwy
pomiędzy strajkierami i pomocni
kami szeryfa gdy ci aresztowali
Subulskiego, zorali otoczeni ma*ą
strajkierów., kamienie
1
noże były
w użyc u. Waranly wyjęto jeszcze
na Jana Orłowskiego, Jana Mo
rowskiego i \V. Jakuszkę.
STANY ZJEDNOCZONE i^o
siadają teraz najszybszy okręt
wojenny. Jest to nowo zbudowa
ny krzyżowiec ,,New York.'
Firma budowy okrętów Cramp
dostała za to premię $200.000.
WYLAŁA RZEKA Missippi
pod Lake Providence, La., prze
łamawszy groblę. Skutkiem tego
znaczna część Lous'any znajduje się
pod wodą, wielka będzie bieda.
Grobla przerwana na przestrzeni
200 stóp, a nie podobna jej zata
mować.
SŁYNNA fabryk fi armat
Kruppa, z Essen w Niemczech,
wystawiła na wystawie w Chicago
oibrzjnńe działo o 24 centimetr.
średnicy. Kuls wyrzucona z tego
działa, przebiega przy nachyleniu
44 stopni— 22.000 metrów daleko.
Łuk, który kui.i w tej odległości
przebiega, wynosi w najwyższym
Punkcie U.ó-lO metrów wjsokości, a
zatem o 2700 metrów wiee.ej, I
najwyższa góra w Europie
Montblanc,
SEJM Stanu wisconsiń^kiego
pomiędzy innemi uchwalił co
następuje:
Odzież, onrazy familijne i
biblioteki pry wutne, wartości $-.00,
nie podlegają opodatkowaniu, tak
samo statki kuchenne i domowe,
nie przedstawiające wartości ^20u.
Również nie podlegają płody
ziemne rosnące w polu.
Exekucyl r.ie podlega zan-bek
ojca za trz\ lines ące, nie pr/.ewyż
szaiaey SlsO. Nie mirej zarobek
za. ten czas niepelnieletniego
dziecka, jeżeli można dowieść, że
przyczynia się do utrzymania
rodziny.
CHICAGO, -J0 Maja.
Wczoraj jako w pierwszą niedzie
lę otwarcia między narodowej
wystawy, zwiedziło ją około
200,000 osób.
Najnowsze
•i. Prus Zachodnich.
W Kowalewie rozstał się z
tym światem e. p. Antoni Piąt
kowski, były właściciel tamtejsze
go handlu kolonialnego 1 zajazdu.
W Piątkowie umarła Marta
Źarkowska, żona gorzelanego, trzy
dni po porodzeniu syna.
Agi tacy a związkowa.
West Superior, Wis.
•21 Maja.
Szanownym Rodakom zmuszeni
jesteśmy donieść pocieszającą 110
winę, że szczeropolski postoi' w
Ameryce u nas nie tylko się budzi,
ale też w eałoj pełm ogarnia uas/e
równiny.
loaterstwo
1
zgoda, naturalne
skutki pokrewieństwa mowy pol
sklej
1
religii świętej, pociągnęły
nas do węzia nie zagadkowego i
tajemnego, lecz otwartego i pizy
nosząee^o chlubę imienni polskie
mu, tj do Iiractwa św. Józefa.
Na wzór innych miejscowości
w dobre wier/e 1 zamiarze zało
żyliśmy tu we West Superior
Bractwo wspomnione. Istnieje 011©
i lozwija się pomyślnie, cu nas
cieszy
1
umacnia w nas em dobrem
przedsięwzięciu. Mamy dotąd
li'Wie.u czystą pszenicę i to pierw
s/ej kjasr. a!e niestety, ciu-ą nam
kąkohi nasiać, wszystko zepsuć i
po obcej woli pokierować. Uronimy
się jednak dzielnie, bo nic innego
nie wypada czynić, brak nani
tylko brom skutecznej.
Być świadkiem naszych inte
resów, to istotnie potrzeba boleć
nad sobą. Kąkol już przygotowany
do siewu, a chcą go siać narzuceni
patryoci z Duluth p.p. Ileliń-ki,
wicen?.or związkowy, Koeiński
Grabarkiewicz ze spółką zw lązkowąi
O co (diodzi, dobrze wiemy.
Chodzi, pon-iem otwarcie, o przs*
łączenie nas do Związku. I)o
Związku? z 1 e ęn z o n
1 1
1
dek, sieci
1
1
s |i i w i e il 1 i w y e w
c,
1
z o
i u z i w y z o w i s
n c, tylko sann Adalia 1 Nicki
rej wcidzą! O! do tego za wie]e.
Wiemy, że je.-teśmy rybkami
smacznemi
że na nas wiele wę­
1
podrywek zastawiono
w salonach dnluckich, których,
nawiasem a prawdą się mówi,
..zupełnie zwichnięta reputaeya,''
to na zawsze. Do prószy kogo, czy
to pięknie, skoro sie idzie po
kolekcie z West Superior do
Duluth do dłużników
1
z namowy,
przy słabości ludzkiej, utraci się
kilka twaidycb a na dobry cel się
nie skolektuje i dlatego o! Dożę
drogi! jeszcze związkowi saloniści
namawiają na rzeczy wzmianki
niegodne i obrażające pcczciwe
uszy, aby więcej z nieświadomego
wyciągnąć, no to chyba włosy na
głowie stają. A było to rzeczy
wiście u patryotycznych związkow
ców. Lisów poznaliśmy odrazu jak
cztery t.uze, stąd tez pójdziemy po
swoim prostym i nieskażonym
rozumie, co jeszcze lepiej wyjaśnię.
Owóż przystać do Związku, to
znaczy pójść za przykładem duluc
kiego towarzystwa św. Krzyża.
Dziś iest
0119
klną ile wlezie, a na kogo? to chyba
na t-go, który to towarzystwo
namówił, by do Związku wstąpiło.
Pracował nad tem nikt inny,
tylko dulucki notaryusz, (manda
tereusz) p. lleliński i na swojem
postawił. Z nami tego nie dokaże,
bo Bogiem a ptawdą chcemy żyć
uczciwie, pobożnie 1 pod mg przyka.
zań .Bożych
1
nas
1
kościelnych oraz
prawdziwie ojczystych. Nie hcemy
się kierować na pyskaezy jtatryo
tycziiYcii po salunae]).
Prawda /.wycięża w.s?,.dzie, i i
my® da Fan Dog broń już pr/yr/.e
czona w opipco Najprzew. k-. i
Biskupa z La Crosse. Był
011
py diiiuekie tuiuanią nas, że biskup
to fujara, aie /.wazek „all right".
rod lvi' nie
-My, -.as iv tikie
iv u-rżymy.
Było u nas na mitingu 21
Maja aż trzeci! panóuZwiązkowych,
no 1 l'.i] :!i i bajdurzyh aż nasze
lo'.varzN stwo re.'dzielili. Mv się
me boim\, bo ks. Biskup o nas
pamięta a on nas na z!e nie zapro
wadzi.
Jak co więcej będzie to napiszę.
lTrti'2 Rodak.
OBRONA WDOWY.
Crosse, Wis.
18 Maja, 1&93 r.
Szanowny Redaktorze!
W Wiarusie z 20 Kwietnia
1803 r. był artykuł o śmierci i
pogrzebie Aleksandra Mauszyckie
go (miało bye Aleksandra Mało
szeckiego). Ale przy tej sposobno
ści było tam i coś o mnie,
wdowie pii mm i tó rzeczy
nieprawdziwe 1 złośliwe. Osoba,
która to panu podała, musiała być
dl., mnie nieżyczliwą.
Mój maż przybył do Ripon,
Wis., w Kwietniu minionego roku,
i w kilka tygodni potem założył
tam salon. Ja byłam wówczas w
La Crosse. Wis., ze swoją matką,
lecz gdy już parę tygodni salon
prowadził, przeprowadziłam się do
niego i żyliśmy pospołu oż do
Września.
potem 011 zabrał wszystkie
pieniądze, z wyjątkiem !?3[,00,
które w doiuu zostawił, i poszedł
w świat. Zabrał ze sobą®około $-500.
Salo
1
t. j. za pas v, sprzęty,
sskhnki, t. 'L, warte około
So0u.n0, nie więcej, pozostały dla
mnie. A we Wiarusie napisano, żs
jego żona opuściła go 1 założyła
salon w Kipon, To nie zgadza
się z prawda.
Nic [e.-t też prawdą, iż przy
jęłam sobie Niemca w średnim
wieku. Musiałam,aby zrobić życic,
salon lale. prowadzić, aż mogłam
wszystko. uprzątnąó
1
salon zamknąć,
co uczyniłam tej wiosny. Skoro ni^ż
mój mnie opuścił, me miałam
przy sobie żadnego mężczyzny,
tylko moją matkę, która do ranie
sie przeprowadziła w miesiąc po
zniknięciu męża.
Posądzono mnie też w piśmie
Pańskiem, jakobym zjechała na
pogrzeb nieboszszyka męża do
W mony, aby dostać odszkodowa
nie od Kompanii kolejowej.
Z szacunkiem
Dora Małoszecka.
(Notatka, na którą pani
,jMałoszecka" odpowiada, dostała
się do Wiarusa za pośrednictwem
Krewnych
ś. Małuszyckiego w
Wmo'iie, którzy jeszcze dzisiaj ze
wszNstkiemi szczegółami opowiada
ją po mieście, iż żona mało dbała
o niebos/czyka
A świeżym dowodem, iż mu
siało być lak istotnie, jest ta
okoliczność, że owdowiała dama
na prawdę do dzisiai nie wie,
jakie właściwie było zmarłego
nazwisko.
Możemy ją zapewnić, że tenŻQ
nazywał się Alexander Małuszycki,
a ni" Małoszecfci. Przyp. Red.
Katolika.)
'ii Texas.
W Bremond odbyło sig w
dniu 14 Maja srebrne wesele
państwa V. T. Kochanowiczów, na
której to uroczystości było przeszło
100 osób, oprócz familij jubilatów.
Bawiono się przy
narodowych
cały.
w błocie członkowie
u
j'
chciał nas PolaV-ow odwiedzić,
lecz bieda, bo deszcz ZM śniegiem
przeszkodziły.
Obocnie związkowcy i łapicliW
śpiewach
1
muzyce na
fortepianie
przez całą noc, aż do samego rana,
Zjechali się znajomi i przyjaciele
ze wszystkich stron Stanu Texas.
Telegramy i listy z
powinBZowa-
niami nadchodziły przez
dzień
Dzień ten wesoły pozostanie
uczestnikom tego jubileuszowego
wesela na długo w pamięci, bo
dopóki tylko Dremond słynie,
jeszcze żaden z Polaków tu srebr
nych gód nie obchodził.
Życzymy Zacnym jubilatom
błogosławieństwa Bożego i docie
kania złotego wesela! Niech nam
żyją państwo Kochanowicze i mech
żyją wszyscy, którzy byli obecni
na ich si'ebrnein weselu.
Kazimierz Ampiiiski.
i'osy.u ki waiiie.
iii chał Tomczak z Red Jacket,
Mu-li., poszukuje kołodzieja Toma
sza Kicrskiego, alty Bkoletować od
niego dług w kwocie £50. Ktoby
wiedział o jego pobycie, niechaj
rncz\ dac wiadomość o te'.n pod
a e s e i a o z a k
Red Jacket, Mieli.

(POLISH WEEKLY)
Established lSS6,appe:iis every Thursdiw
PUBLISHES.
.Subscription, c2 per annum.
1 Inch
2 Inches
3 Inches
MANITOWOC Wis.
RED JACKET. ch.
I IMPERFECT

xml | txt