OCR Interpretation


Katolik. (Winona, Minn.) 1893-1895, July 20, 1893, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060821/1893-07-20/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

V
Redaktor i wydawca: Hieronim Derdowskf.
ISTasz podróżujący
agent nauczyciel p.
Radomski będzie w
przyszłym tygodniu
w Detroit, Mich. Kto
na jego ręce złoży
pieniądze dla „Kato
lika", to tak dobrze,
jakby samemu wy
dawcy je wręczył.
Rodakowi naszemu
panu Tettmajer z
Stevenspoint wolno
kolektowac abona
ment za ,, Katolika'1
w powiecie Portage
oraz w powiatach
sąsiednich.
Panu Marcinowi
Daszkowskiemu z
Winony, który w
tych dniach będzie w
Milawukee i w Chica
go, wolno kolektowac
abonament za ,,Kato
lika"od starych i no
wych abonentów.
PŁACIĆ ZA KATOLIKA!
(Dla "Katolika" Kropidlarz.)
Modlitwa fraiiiasonów
30go czyli kados* stopnia.
Sam wyraz framason jest
tak wstrętnym, że na sam
ten wyraz wzdryga się serce
każdego wiernego Chrześcia
nina. Nawet szlachta nasza
chodaczkowa, przynajmniej
mocno udaje, że ją to bardzo
boli, kiedy się je] powie o
twarcie, że ona szczerze dla
framasoneryi pracuje. A
jakżeż niema się wzdrygać
dobry Chrześcianin, skoro
chociaż dokładnie niezna ta
jemnic tej obrzydliwej sekty,
na pewno jednakże to wie,
że jej jedyny cel jest zni
szczenie Wiary katolickiej.
O tern jest się zupełnie
pewnym z nauki Kościoła,
a zwłaszcza z ostrzeżeń, któ
re Papieże poc£uvszy od
Klemensa XII w konstytu
cyi In Eminenti {24 Kwietnia
1738) do Leona XIII w En
cyklice llumanum Genus (20
Kwietnia 1884) z ojcowską
troskliwością dawali. Żaden
też Chrześcianin prawowier
ny innego potwierdzenia te]
prawdy nie potrzebnie. Czę
sto jednakże takie potwier
dzenie samo z siebie przy
chodzi.
Znaną n. p. |est rzeczą na
wrócenie się Leona Taxila.
Co ten człowiek pisze o "ta
lemnicach framasoneryi" nie
uchodzi żadnej wątpliwości,
gdyż nawrócił się szczerze, a
przy tem Ojcjec Święty Leon
XIII zalecił mu po jego na
wróceuiu się, aby jak nad
używał zdolności szczodrze
mu od Boga danych na szko
dę. prawdziwej Wiary, tak
teraz używał ich gorliwie dla
naprawy tej szkody, zwła
szcza pisząc prawdę o frama
soneryi. Czytając więc jego
dzieło pod tytułem Tajemnice
framasoneryi, plewie się w o
słupienie wpada, gdy się
przeczyta modlitwę odmawia
ną na posiedzeniach frama*
sonów 30-go stopnia.
Brzmi ona jak następuje:
,,Przybądź Lucyferze przy
bądź, Ty biedny sootwarzo
ny przez księży i króli:
Przybądź, abyśmy cię uści
snęli, abyśmy cię do piersi
naszych przymocowali! Dłu
go już my cię znamy a ty
nas także. Uczynki twoje o
błogosławiony naszego serca,
nie zawsze uchodzą za pię
kne i dobre przed ciemnem
pospólstwem ale one jedy
nie dają znajomość światu i
chronią go, aby nie był nie
dorzecznym. Ty tylko oży
wiasz'i użyzniasz pracę. Ty
uszlachetniasz bogactwo ty
jesteś treścią powagi ty kła
dziesz pieczęć na cnotę.... A
ty Adonai, boże przeklęty u
suń się, my się ciebie wyrze
kamy! Pierwszą powinnością
człowieka rozumnego i wol
nego jest wypędzić cię ze
swego umysłu i sumienia
boś ty zasadniczo nieprzyja
zny naszej naturze i my ża
dną miarą nieprzyjmujemy
twej powagi! Przychodzimy
do wiedzy wbrew tobie, do
dobrobytu wbrew tobie
wszelki nasz postęp jest zwy
cięztwem, którem my zgnia
tamy twą boskość. Duchu
kłamstwa, boże niedołężny,
twoje panowanie się skończy
ło szukaj między zwierzęta
mi innych ofiar. Widzisz, żeś
teraz zrzucony z tronu i
zniszczony. Twoje imię, przez
tak długi czas, ostatniem sło
wem mędrca, potwierdzeniem
sędziego, mocą księcia, na
dzieją biedaka, ucieczką skru
szonego winowajcy słowem
to imię nieudzielne Ojcze
Przedwieczny Adonai albo
Jehowa, odtąd rzucone na
wzgardę 1 wyklęcie, będzie
opłwane pomiędzy ludźmi!
Ponieważ Bóg jestto prze
wrotność i podłość Bóg jest
to hypokryzya i kłamstwo
Bóg jestto uciśnienie i nędza
Bóg jestto złość.... Dopóki
ludzkość będzie się korzyła
przed twym ołtarzem, będąc
w niewoli króli 1 księży,
Nr. 29. Winona, Minn., dnia 20 Lipca 1893 roku.
ludzkość będzie potępiona
dopóki jeden człowiek na
twe imię przeklęte będzie
przyjmował przyrzeczenie dru
giego człowieka spółeczeń
stwo będzie oparte na kn:y
woprzysięztwie, pokój i mi
łość będą wypędzone z po
między śmiertelników.... Bo
że odejdź sobie! bo od dzi
siaj, uzdrowieni od bojaźni
przed tobą i zostawszy mą
drymi, przysięgamy ręką
podniesioną w górę, że nie
jesteś niczem innem tylko
katem naszego rozumu i u
piórem naszego sumienia."
Z tych oburzających wyra
zów aż 'zbyt jasno bije jedy
ny cel framasoneryi, w ja
kiem świetle trzeba się na
nią zapatrywać, że jaknaj
słuszniejsze jest wzdryganie
się każdego wiernego Chrze
ścianina na samą nazwę tej
obrzydliwej sekty.
Tu jednakże spyta szlachcic
chodaczkowy. dlaczego jego
się tu czepiać? Czy może
każdy narodowiec jest fra
masonem? Trzebaby być
jardzo naiwnym, aby tak
sądzić, choćby dla tej prostej
przyczyny, że za prosty pier
wszy stopień (czeladnika)
trzeba sypnąć $150.00, a ta
sumę naraz rzadko który
szlachcic chodaczkowy wi
dział. Dobrze to jest wiado
iriem, że framasonerya bie
dnymi ludźmi gardzi. O wię
cej też tu nie chodzi, tylk
że niektórzy związkowcy s 1
framasonami, a nawet pra
wdopodobnie cenzorem bę
dzie ten raz wybranym zna
ny dobrze Polo.na w Amery
ce framason. Framasoni, n
mocy konstytucyi związko
wej, mogą do Związku nale
żeć.
Proszę teraz tylko sobie u
ważyć, czy sam fakt, że na-
Pismo tygodniowe dla ludu
BOŻE ZBAW POLSKĘ!
{Entered at the Ibstoffice Winofia 31innesoiay as
leżą do Związku i mogą do pj^
v Seco-ł
(Jla.ss^ mail matter.)
DoRtor filozofii
POD PR'.YIJ icą rat ody.
Niedziela detroicka z dnia
9go Lipca zdradza bardzo
brzydki sekret z życia wiel
kich ludzi w Detroit. Sła
wny doktor Laskowski był
ozdobą seminaryum detro
ickiego. Chociaż księdzem
nie jest, uczył lewitów de
troickich. Sprzykrzvlo mu
się to jednakowoż i został
redaktorem Prawdy Goliszexv
nkiego. Aby dol-iry snadniej
do doktorskiej kieszeni wpły
wały, uzyskał ex-prolesor a
probatę X. Biskupa Foley a.
Ale o zgrozo! Niewdzięcznik,
syn wyrodny, człowiek bez
charakteru, wyraźnie pod a
probatą Biskupia zaczyna
smarować sławne semina
ryum. Budzi sio letargu
polemicznego święta Niedziela
świętego seminaryum, a jej
Szan. redaktor, profesor do
ktor Ćwiąkała w ogłupieniu
jęczy: ,,Czy tak postępuje
człowiek wykształcony, do
ktjor filozofii
Masz słuszność, droga Nie
dzielo. Tak prawdziwy doktor,
człowiek wykształcony, obda
rzony hartem duch.i i silą
charakteru, nie postępuje.
Istny tylko warchoł na podo
bne bezzeceństwo się zdobyć
może. Oj, niewdzięcznik!
Wszakże wyraźnie pisze:
,, Według mego rozumu i le
piej.^źe się tam księża wa
dzą, co gdyby szli zgodnie,
dopiero by wszystkich za łby
wzięli: ach! aż oddychać by
łoby ciężko!" Tak pisze ten
wyrafinowany ex-profesor z
całą podporą Dra Iłowieckie
go, byłego ,Stammgasta''
świętego seminaryum.
Zmuszonym był rektor se
minaryum znowu doktora no
wego importować, raczej ku
niego należeć pobożnie od-1 że sprowadzenie nowe
wiający powyższą modli-
twe, nie przemawia potępia
jąco dla Związku? Dodajmy
jeszcze i to, że kiedy się
przeczyta którykolwiek nu
mer organu Związku lub je
go półorganu Nowego Życia,
odrazu każdy spostrzega, ja
ka szatańska nienawiść zieje
tych szpargałów. Każdy
odrazu sobie powiada: otóż
te pisma są na zburzenie
wiary katolickiej w ludzie
polskim w Ameryce.
Zważywszy to wszystko,
niepodobna nieprzyznać, jak
słusznie Ojciec Święty prze
strzegą nas z prawdziwie oj
cowską miłością przed tajne
mi towarzystwami a kapłani
polscy w Ameryce j-»rzed
"Związkiem'' pracującym dla
iramasoneryi, która się mo
dli do szatana jako swego
bega.
yraźnie pisze Nic
0 W
Rzymu, jakie-
eS
y
a za z
goś doktora Ciemnieckiego,
.kosztowało wiele, bo musiał
rektor opłacać' egzamina i
podróż
7.
Rzymu do A mery
ki." Serce od współczucia
nam pęka, patrząc na wysił
ki rektora. Cóż się stało z
Mesyaszami od samego po
czątku? Jeden w Pittsburghu
szydzi z świętego semina
ryum, na czem świat stoi,
drugi po świecie prałatuje,
trzeci już z tego padołu pła
czu, porzuciwszy święte semi
naryum, się wyniósł, czwarty
barabaszuje w Baltimore a
piąty z mecenasem doktorem
Iłowieckim. tudzież pod sa
memi murami świętego za
kładu, dołki pod rektorem
& Co. kopie.
Słusznie też profesor do
ktor Ćwiąkała dalej w świę
tej Niedzieli lamentuje:
ADRES KATOLIKA: Katolik, 59 E. 2nd Str. Winona, Minn.
.Któż podobnego rodzaju przecie ten karawainarz' tego
ludziom zaufać może, którzy: nie ulożył) je-1 :iowy:a ubj«
to, co dzisiaj chwalą jutro wem humbugi^rów chiougos
gotowi z kretesem potępić?" kie^o Wo.cieehjwa.
Bardzo słusznie! Podobnych i Wswn--ok\ o szum
szalbierzy nazwał P. Jezus: uy.U Wiul.ich. górnolotnych
pobielanemi grobami, dodając caujli kr- neolitycznych
przy innej okazyi, że złe xiiuik, ), pój.u
drzewo tylko zły owoc rodzić Zj..-du,» y. ui^ ęstochowskie z
może. Cóż mamy więc.sądzić
ciła i w swoich łamach i w
szpargale narodowców pod
innem nazwiskiem najpo
czciwszych księży polskich
w Ameryce za to, że na
karkołomna i błazeńsko-bez
„Stammmgasta" Iłowieckie-
go, znowu podziękuje za dari
serc....
Dalsze ciekawe objawy w
życiu nadętych karłów i kre
tów detroickich znowu swe
go czasu ku ogólnej wiado
mości ogłosimy.
1'rzcd Sejmem.
Zarzad Zjednoczenia 1 u a
a 1 zostanie po z i e 1 o 11 y
na różne większe kolonie
polskie. Zmiana wykazała się
jako bardzo praktyczna.
Administracya Zjeduoczenia
nie będzie zmienioną.
Wniosek, aby sejm się odby
wał co 2 lata 1 aby urzędników
na ten sam czaś obierano,
z e 1 z 1 e. Wniosek, aby
młodzież do Zjednoczenia
zwabić, będzie gorąco poparty
i prawdopodobnie przejdzie.
Wielmożny pan Manna
będzie 1 na przyszły rok
węgle wozić, zamiast sekreta
rzować, a Gniott Esqu, bidzie
śledziu sprzedawać.
Kto będzie marszałkiem
Sejmu? Ważniejsze to od
wszystkich wniosków.
Wniosek o przyjmowaniu
młodzieży nie będzie oparty
na assessmentach obecnej
kasy pośmiertnej, ale na
XV
się nie zgadzają. Dopóki sięi^,^
nie tyka seminaryum i jego
e
zwyczajnych równy. skład-
kach mie-ręcznych według
wieku i sumy zabezpieczenia.
W niosek się oprze na doświad
czeniu wielkich kompanii
zabezpieczenia życia.
Project, pod który się
podpisał p. Malicki z Chicago,
w ostatniej IF. i 0. (Sarn
Rok 8.
p0f
wielki,m
o lewitach. wychodzących pol.p/ y, eh -.o-aż mądrala
z takiego zakładu? jMuzjński w o istniej W.i.O.
Gdy Wiai
'19 swego czasu {tupa noga.
słowa prawdy wypowiedział Cnićag ,.s:/ Ulegać, sądząc,
seminaryum detroickieniM,
Zjednoczeniem się
ku w*/.y8tk.« pójdzie
es 0 ro
było krzyku, aż ge\\.. lt. I a siudkiK" .vidzin się,
sama święta Niedziela w o
bronie tego samego doktora
rn yią
s
X-a .-iesv .'•) sto warzy
s /. e) 11 ki •ęA\
7.
jednoczeń
arf.i'bv 0 z.is'.i -owić nad
te ii), civ i.l-io 0 k0:ifratra•
Ul i
Zj
'd-io
zcMiii .ił. kopać.
e.'Hya .-iHKre.'ai-za powinna
v. 1 siiiC
Mols'"y w.
Wm
P-
aby Zjednoczenie
.seiniii tryuin detroic-
,j
rektora, to, choćby i po raz
u i e z u s a u k z y o w a n o z y u s o w y
zawsze patent na katoli- ^jedDnczeiiis znewu
cyzm w seminaryum gotowy. i, a n e
z ^jd^
11 przyjaciół,
UJ
0
JaU K bl BogU) uk BÓJ
No i Dr. Ilowiecki?! Wniosek. uby finansowe
Ciekawi jesteśmy, czy rektor(,prawy
patryotoin. nie wyłączane
organ
z e-
z,edi,.,e^nia
co mie--
aią ]ub kwarUl w W8Ivst
k llfMiwMvcb pol8k cŁ
.gjmai
!l aapłatą
...
w 1 n 1 9 u z e
Rroiiiczki! Cliicagoska.
P"
długim oozekiwamvi, tram­
waje uliczne zaczęły nareszcie kur
sować pomiedz) Stanisławowem i
Wojciechowem, po Paulina i Ash
land Ave. Z tego powodu, wielka
radość między naszymi "kumotra
i
Na Wojciechowie odbędą się
wkrótce dwa ''fairy" czyli loterye
fantowe. .Jeden "fair" odbędzie
się na korzyść nowej szkoły ów..
Wojcieclu, ilrugi na korzść hali
Pułaskiego. Polacy w tej okolicy
powmni naprzód j)ospieezyć
z
po­
mocą szkole, bo: ".Nauka jest pier
wsza a zabawa ostatnia."
Ceuzor Związku N. P. uazna-
czył dzień 21 Sierpnia na otwarcie
sejmu zaś Rząd centralny o dwa
tygodnie późnie]. Niech teraz
kilka grup związkowych zażąda o
j)óźnifliii sejmu o drugie dwa ty
godnie, a Związek będzie rozszar
pany na frzy części jak nasza me
szczęśliwa oiczyzna!
Szwedzi maią już poraź drugi
"swój" dzień na wystawie, niemcy
mieli swój, amerykanie 1 icoe na
rody także, tylko my Polacy, któ
rzy chełpimy się tem, że liczymy
tu w Chicago przesŁlo 100^)00
głów, na coś podobnego zdobyć
się n e możemy. Nawet nawoły
wania tutejszych gatet me odnoszą
1 1 1 1 a n e o s k u k u A z e i e a y
tu tvle wieIkMh mtMn Aw
tu tyle "wielkich patryoiów'
Parafianie .4w. Kazimierza przy
stąpili do budowy nowej plebanii A.
WHIŁC*, że róitie pokątne knowania
paru głupców, to, viivv.ibi Bogu,
groidi rzucany o śouinę ...
P. Kandzu. sierżant policyi,
*o-
stał miinowany pułkownikiem..
Życzymy mu doczekania sig ata^
nowiska szefa policyi!.,....

xml | txt