OCR Interpretation


Katolik. (Winona, Minn.) 1893-1895, October 12, 1893, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060821/1893-10-12/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

WMW
Nasz podróżujący
agent pan Radomski
będzie w tych dnicak
w La Crosse, Wis.,
oraz na farmach w
okolicy Fairmont,
Minn.
Zapisujący sobie
„Katolika" powinien
koniecznie abona
ment naprzód zapła
cie.
WIADOMOŚCI
MIEJSCOWE.
K$ięgarn%a Katolika wprowa
dziła znaczny zapas książek do
nabożeństwa, w większych i
mniejszych formatach, dla dzieci
mających przystąpić po raz
pierwszy do spowiedai i komunii
świetejCeny znacznie sniżone.
JSlub.—We wtorek pobłogosła
wił ks. proboszcz Klawiter związek
małżeński pomiędzy młodzianem
Józefem Walczakiem a panną
Józefę Biskupi
Fan Wawrzyniec Daszkowski
cieszy się z zawitania do jego
domu córeczki.
Sąd distryktowy skazał Fran
ciszka Murphy za zastrzelenie
robotnika T. Rich na dożywotnie
więzienie.—T. Skwiercziński oska
rżony o skradyenie maszyny do
szycia panu Barretowi, został
uznany niewinnym i wypuszczony
z więzienia śledczego.
W miniony Czwartek przybył
do Winony wraz z familią pan
"Walenty Rymarkiewicz. Zamierza
się tu ponownie poddać operacyi,
bo rana w krzyżu sig nie goi.
Oby Pan Bóg pozwolił mu prze
trzymać okropne boleści, jakie go
czesają.
Bracia Sikorscy, Antoni i
Maksymilian w Winonie, oraz Jan
w La Crosse mogą sig spodziewać
znacznego spadku po matce, która
niedawno temu umarła w Brusach,
na Kaszubach.—Niebożka pozosta
wiła około 4 tysięcy talarów,która
ta suma podzielona będzie pomię
dzy 5 synów.
Dowiadujemy się z wiarogod
nego źródła, że dawniejszy [ostat
ni) wikary, parę tygodni temu,
krótko przed przyjazdem obecnego
Proboszcza, był w Winonie i po
swojemu lud bałamucił. Biskupo
wi wcale się nie pokazał. W po
ciągu kolei żelaznej spotkał go
pewien kapłan polski, jadący właś
nie do Winony na rekolekcye, ale
ksiądz doktor zakrył twarz gazetą
i słówka z nim nie mówił. To
zachowanie się jego zdradziło, że
wiedział, iż jest:na złej drodze,
tego się wstydził wobec prawego
katolickiego kapłana.
W familii p. Radomina Woj
ciechowskiego żałoba. Dnia Paź.
umarło im dziecko.
Marcin Sikorski sprzedał
Yfancentemu Kupferschmidtowi
lot 9, blok 16, adicya Lairda za
$1,390.
PAN MARCIN TRA
W1CKI rozłączył się ze swoim
wspólnikiem i teraz ną włas
ną rękę utrzymuje salon w
środku miasta przy 3ciej uli
cy,
nąprzeciwko Niemieckie
go Banku. Do salonu tego
coraz więcej garnie się
przyzwoitych polskich kostu
merów.
BRACIA GRIESEL sprowa
dztli jaknajlepeze wódki, które
polecają szczególnie larmerom
spieszącym Big z uKończemem
robót jesiennych. Ceny jaknajtań
Bze. Wszystko co farmer do kuchni
i na stół potrzebuje z miasta, od
nich dostać można w najlepszym
gatunku. Znana to polskim lar
merom z okolicy Winony firma:
Przy siennym rynku w domu
pana Prochowicza.
Grypa.
Podczas grasowania jej w ostatnich
czasach było faktem uderzającym, że
CJ co uźywaii Dr. Kinga nowego wy
nalazku, nietylko szybko wyzdrowieli,
lecz już nie doumwali wijeej skutków
tej niebezpiecznej choroby zdaje sig, że
to lekarstwo posiada szczególniejszy
moc szybkiego leczenia, nietylko w
przypadkach grypy, lecz we WBzelkicli
chorobach gardła, żołądka i płuc
wykurowało też nawet tutnię i cijikie
febry, Spróbuj i bjdś pizekonany, 4e
cig nie zawiedzie. Butelka na próbg
darmo.
Można dostać w Aptekach pod
Orłem Jna. \Y. S. Tomkiewicza
and Bro. 456 Mitchell ul., róg *2.
av«., i 547 Lincoln ave., róg 5
ave., Milwaukee, Wis.
I KIW POLSKICH
W AMERYCE.
MILWAUKEE, 9 Październi
ka Wezorai wieczorem o
godzinie lOtej powrócił Wiel X.
proboszcz Gulski z podróży swe
do domu. Przybył z nim także
Wiel. X. W. Barzyński z Chicago.
Wiel. X. Gulski wy
czerstwo i czuie się
Dzisiaj rauo odprawił
św. Jacka mszą św.
ląda dość
zdrcwym.
w kościele
BUFFALO, N.
Y. Na
komisarza
farmie dawniejszego
iuiigracyjnego pułKownisa W obur
spaliły się trzy napełnione zbo
żem. stodoły i dwie iinie. Straty
wynoszą około 10 dolarów.
focztmistvz Gentseh mianował
młodszym klerkiem pocztowym p.
II. Gołębiowskiego, który praco,
wać będzie na nowej stacyi ,,South
Buffalo". Pan L. Kujawski,
dotychczasowy „junior clerk",
awansował na klerka starszego.
STEVENS POINT, "Wis., 6
października: W zeszły ponie
działek o godz. fltej rano, farmer
Paweł Bielawski z Polonu, me
zważając na dość gęsty deszczt
wyjechął z domu swego wraz z
swą małżonką w celu zwożenia z
pola kartofli. Naraz ułysło i pio
run uderzył w siedzącego na wozie
farmera. Nieszczęśliwy człowiek
został zabity na miejscu, ten sam
piorun zabił jednego Koma Bie
lawskiego. Żona zabitego me
odniosła żadnego uszkodzenia.
Bielawski liczył około 45 lat wie
ku. Pogrzeb odbył sie w zeszłą
środę.
W CHICAGO od dni kilku
bawi ks. Stanisław Radziejowski
redaktor górnoszlązkiego „Katoli
ka".
ERIE, Pa, Ks. rgnasiaK
nosił się z zamiarem założenia tu
polskiej gazety, lecz przeczytawszy
w KatoliKu treść encykliki papie
skiej do biskupów węgierskich,
wybił sobie ten zamiar z głowy.
DiieA
na
Slinuesoeki
wystawie.
Na powyższą okazyą sprzeda
wać będzie kolej North Western
tykiety ekskursine do Chicago 1 z
powrotem po pół ceny—w dniach
11
1
12 Października, dobre do
IB Października. Względem ty
kietów i bliższych szczegółów
zgłosić się do agentów kniei North
Western.
^ilverlakc.
Miasteczko Silver I .ake (srebr
ne jezioro), tak nazwany od jezio
ra, mającego bardzo czystą wodę,
leży mil 120 na zachód Winony,
w bardzo pięknej 1 urodzajnei
okolicy. Ziemia podobna do
nadwiślańskich żuław w Prusach
Zachodnich. Miasto zamieszkane
przez Czechów
1
ci.
Polaków, którzy
ma]| wspólny kościół.Proboszczem
jest wiel. ks. Tyszłiiewiez, który
już tu na tym śwjecie czyściec
przeszedł i wiele wycierpiał.
OrganiBUj i nauczycielem w
SiWerlaKe jest pan Adam Wał
dowski, człowiek bardzo stateczny,
dla tego od swe^o ks. proboszcza
1 parafian lubiany.
Często się zdarza, że ludzie
mnie się pytają o dobrych farmach.
Teraz im odpowiadam, że w
Silver Lake można by obecnie par§
farm kupić pod przystępnemi
warunkami. Chcą je sprzedać
lnnonarodowcy, gdyż im pomiędzy
z e a i i o a k a i z a n u n o
Interesowani rodacy niechaj się
zgłoszą do polskiego saloniBty pana
Tomasza Slierin, zupełnie zasłu
gującego na zaufanie, lub do
organisty pana Adama Wałdow
skiego, albo też do wiel. ks. Wł.
Tyszkiewicza, a każdy odpowie
na zapytanie.
Że Polacy
i
innonarodowcy
w Silver Lake dobrze się majł, o
tern ńwiadczy ich wspólny spichrz
do zboża na dworcu kolei żelaz
nej.
Lecz tego roku nie był tu
pomyślny urodzaj susza, która w
całej Ameryce panowała, dała się
1 tu doskonale we znaki, a mimo
to ceny pszenicy są bardzo tnskie.
Ludziska czekają
z
sprzedażą
pszenicy, at ceny pójdą w górę.
W Jiadotnski.
mm® 1*
Ceny targowe
WOONi,
s z e n i a N 1 w i o s e n n a 5 S
zimowa 52 cen.
k a W i n o n a a e n S 3 0 0
Straight 83.70 Nr. 1 Bakers S3.10
Pasza zkornu S3.f0 za
beczlię
O w i e s 2 2
K o 3 8 e
z i e N 3 4 8
Jaja l5e
O tr y: bran $12 00
shorts $12.00, middlings *12.30
Łrround feed S19
w e n a: średnia prana 22 a '23
lichsza '20 ii nieprana 13 do lóc.
i a n o dziki e— 5.00
Tymotka £7.50
K o n i z y n a $ 4 5 0 u s z e
y o k a 2 5 u s z e
i ód 10 o
Kury wypraw. 15 c„ kurczęta "oc
Mięso żywe:
skopowi na 3.00
wieprzowina 8 .r0 wołowina S3."5
i e i n a 3 0
Bób Ś2.00 buszel
Masło 20e
Kartofle 50c buszel
?IlMEAPOLI§.
Pszenica —01
U A i O
Pszenica— 04
Owies. 28c
Kom.—39
9IIŁHAIIHEE
Pszenica—01
Korn—No.3 40ł
Owies No. 2 29
100 ZEGARKÓW
do nalcręnama bez kluczyka po
$5.00
Zwyczajni cena tychże $8.00,
ale trzeba się spieszyć z za
k upnem, bo tylko przez parę
dni tak tanio będą sprzedawa
ne. Kto przyśle pieniądze, temu
przesłany będzie zegarek pod
iego podanym adresem.
Nazwa tych zegarków
WATTHAM.
Najwiękciy bogacz nie pow
stydzi się nosić takieco zegarka.
MORRISON
ZŁOTNIK
76 E. 3rd Str.
W o u a
MinD.
Podajemy niektóre ceny:
11
Wełniaue ubrania dia mężczyzn, lintr. Corkscrew
Męskie ubrania kaszmirowe całkiem wełniane,
Męskie szare ubrania, z guzami po obu stronach, wełniane,
Ubrania dla chłopców, 2 rzędy guzów
Threo piece
Ubrania dla dzieci, jeden rząd guzików
Jersev
Męskie spodnie
lobie sukno
Każmirowe
Dongola guziki
Guziki grain
Damskie Donsola, napiętki sprężynowe
W I N O N S K I A N K
(OSZCZĘDNOŚC I).,
Przy ul ley 2gieJ—mięlxy
nlieaiii Main I Center.
Procenta płaci się
dwa razy w roku
od wszelkich złożonych w Banku
pieniędzy, począwszy od $5.00
Pożycza
grunta.
się pieniędzy na
C.A. MORE-Y, Prest. R.B. BAŚKORD Vice Pre
F. A, KISING, Treasurer.
H. M. Kinney, R. B. Basford
I. H. Jenkins, C. Camp.
ŁOW RATE
BEHEST flGUKSlOM
SIX THE
MISSOURI PACIFIC RAILWAY
,. AND IRON MOUNTAIN ROUTE.
AagaatB8nd,3eptember 12th and Octo
ber lOih. Tickets on sale to principal
points la the Weil and Southwest at
One Pare for the Round Trip,
plus two dollars), limited to twenty
ay« from date of sale for. retnrn For
(nlaa two dollars), limited to twenty
aa
DO MUES'A
warto teraz zajrzeć każdej Polce, bo odbywa
się tam wyprzedaż towarów łokciowych, z
powodu braku miejsca dla świeżo nadcho

każdej damie opłaci sie teraz kupować
GINGHAMY, KARTUNY, DRUKI, NES
LE, SHEETINGI, MATERYE WEŁNIANE
NA SUKNIE, DAMSKIE FLANELE
wszelkiego rodzaju i koloru, CHUSTKI
na jesień i zimę, KOŁDRY (Blankets)
wełniane i watowane inaterye na WSYP
KI DO PIÓR, pióra z gęsi żywych i t.^d.—
wogole wszystkie towary na
dzących zapasów. "Ceny najtańsze, tak
ZAPAS ZIMOWY.
Zanim pójdziecie kupować gdzieindziej,
wstąpcie do mnie, a przekonacie się o
taniości cen i dobroci towaru.
PAWEŁ KUPFERSCHMIDT wasz ro
dak jest u mnie na wasze usługi jako klerk
polski.
L. W. MU
ES
105 E. 3rd Str.
obok C. ItKCKA.
MASA TOWARU
DO WYRUGOWANIA
Dopiero odebraliśmy wiadomość od naszego specyalnego agen
ta w Chicago, że on wykupił za
7,000 DOI. HANDEL BRACI MARKS
w Chicągo, składający się z nowomodnych ubiorów oraz wszelkich
rzeczy potrzebuych mężczyznie do odzieży.
Wskutek tego możemy teraz sprzedawać
WSZYSTKO JAKNAJTANIEJ.
Spodnie Jean
Spodnie kolankowe dla dzieci, sukno
Sprzedajemy też liatfzwyczaj taili© buty i trzewiki
Damski Fr. Dong guziki rzezbione, wszelkie rozmiary, cena $6.00
Męskie eleganckie cielęce trzewiki, sznur lub kongres 3^50
2 50
pięknie aksamitem oblamowane bambosze
Chłopięce cielęce trzewiki, sznury lub guziki 2.00
Damskie kalosze gamowe
Panieńskie
Prosimy przyjść do nas i się przekonać. Nie zapomnijcie też,
potrzeba do odzieży. Przybywajcie żywo, byście dostali co lepszego.
zwyczajna cena
oena
cena
ce -.a
cena
cena
cena
ceaa
oena
eena
cena
cena
cena
55 W est 3rd Street, Winona.
Krople Maryanskie
10 c.
80 c.
70 c.
60 c.
40
30 c.
$16.00
15.00
12.00
7.00
7.00
2j ft
1.75
5.50
4.50
4.00
7.00
G.50
.50
o 'en
że mamy wszystko co
NAJWIĘKSZA I NAJPIERWSZA
APTEKA POLSKA
615 IN obłe cor. Sloan, Chicago, 111.
POD BIAŁYM ORŁEM
jest najlepszego w świecie ?—Zdrowie żołądka.
1 Wiele iest takich rodzin, które nie zwracają uwagi na żołądek.
I Najmniejsza niedyspozycya żołądka rozstraja cały"organizm, a człowiek
(staje się ociężałym, leniwym, dostaje bólu głowy i t. d., a gdy za
niedba na razie leczenia, to nieraz prżyczyną tego są groźne nastep
s w a A y z y z o o o a k o e s o i o o w i z k i e o a
do publicznej wiadomości, że wszelkie choroby żołądkowe leczę ki*o
plami Ularyańskieml, które w każde] chwili można dostać w
naszej aptece, a za skutek, których dajemy najzupełniejszą gwarancyę
Prawie wszystkie gazety amerykańskie ostrzegają Publiczność, aby mta
ła się na ostrożności. Trudno na świecie wszystkiego wystrzedz sie
dla tego właśnie w każdym domu powinna być flaszka
sk it'll żołądkowy cli kropli,
0
strawność natychmiast się usuwa. Zachwalać tych kropli nie mam
potrzeby, chwalą ci, co już używali, a ci co nie używali dotąd, niech1
spróbują to rezultat będzie najlepszą pochwałą.
MARYAŃSKIE ŻOŁĄDKOWE KROPLE
usuwają wszelkie choroby żołądka i dodają apetytu. Gdy człowiek
spożyje co niestrawnego 1 poczuje ból w żołądku Slaryanskie
krople natychmiast go usuwają. Po napiciu się zimnej wody nieraz
człowiek zachoruie—przez użycie tych kropli pozbędzie się może kilko
tygodniowej choroby.—Żądajcie we wszystkich aptekach, a jeżeli nie
zechcą sprowadzić, to je przyśle każdemu na żądanie Aptoka Polska
pod Białym Orłem, 615 Noble ulica. Cena flaszki 75 c.
sprzedają sie
po 75c.,
TANIE CENY!
Począwszy od Poniedziałku
10 c. Muszlin 9 c.
40 c.
0 c. 8 c.
8 c» 7 c.
i c. 6 c.
6 c. 5 c.
V 11
:J
50 c. 40 c.
•,
35 c.
V
v
25 c.
20 c. 15 c.
15 c.
J5 V
łaskawym rodaczkom.
50 e. Odzież na spodek 44 c.
1
sprzedajemy
tytko we flaszkach
na których jest nauis:
,Marya/iskie żołądkowe, Krople preparowane przez
9
będziemy następujące towary po następujących tanich cenach:
c. Modre druki teraz 10 c. yard
10 c.
1? 7)
Najlepszy cwylich 18 c.
15 c. Flanela Bawełniana 12jc.
12} c. 10 c.
u
30 c. Czerwona wełniana flanela 25 c.
35 c.
•j V
Października sprzedawać
8 c.
10 c. Czerwony gingham 9 c.
Pióra jaknajlepsze 60 c. funt
Dobry niemiecki Yam SO c.
U
CC
Obrusy olejne 20 c. yard
IC
u
cC
(i
(i
1
(.
8 c.
i
30 c.
i
35 c.
7 c. Kaliko 5£e. U
90 c. Kolorowe materye na suknie 60 c.
i 4
(i
'1
70 c.
n V
a
00 c.
6 i
50 c.
i
1
35 c. U
30 e.
25 c.
n n n
1
21 c.
12$c.
J. A WYCHGRAM & CO
No. 60 E. 3rd Str.
Zaraz obok handlu kupców Church & Augustin.
a
U
$8.50
7.50
0.50
4.50
3.75
1.05
0.95
3.50
2.75
2.50
4.CO
5.00
0.69
.19
sprzedajemy 82.48
1.39
.98
.95
1.9S
1.35
.39
1.19
.17
.11
mężczyznie
2.00
Jlaryan-
użyciu których wszelka nie­
swoim

WINOM SAVINGS 1IAXK
TRUSTEES.
farther information, descriptive pam
folders of differ
Statesraddress*
G.P.*T. Agent* SkfconlitO^
tblets and map folders of different
C. TOWHSERD.

xml | txt