OCR Interpretation


Katolik. (Winona, Minn.) 1893-1895, January 25, 1894, Image 4

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060821/1894-01-25/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

1 'l--
ścian kamiennych, i z jej
oczu nie mogła rozwiać tego
i wyrazu nagany. Dałaby kilka
lat życia, aby te obrazy jej
fjJ. nie ścigały lecz wszędzie
i szły za nią, budząc w niej
niezadowolenie ze siebie,
i
i Zgryzotę.
Z oblicza pani Marryat
odegnała już ten cień wy
rzutu.
Gdy po paru miesięcach
I zacna ta matrona opuściła
Gdańsk, aby się przenieść
bliżej córki, rozstała się w
1 jak najlepszej zgodzie z
I Elżbietą.
Dziewczyna zyskała ją
sobie obecnem swojem postę
powaniem.
I tak czas upływał. Minęła
jesień i zima, nadeszła wiosna,
i Pewnego majowego wieczo
ra Elżbieta wracając z maga
zynu, spotkała na drodze
hrabinę Bradford, skierowu
jącą się ku morzu ze swym
Rynkiem.
Córka rybaka poczerwie
niała i chciała zwrócić w inną
stronę, lecz hrabina poznała
ja natychmiast i zatrzymała
się, aby z nią porozmawiać
i zapytać się o zdrowie ojca.
Przebywała tu dla przepę
dzenia Zielonych Świątek,
gdyż zalecono jej synkowi
świeże morskie powietrze.
Czy przypominasz sobie
pani, jakeś się podobała
mojemu małemu—rzekła, wi»
dząc pomieszanie Elżbiety i
chcąc ją z niego wyprowadzić.
No, mały, przy wita jże się
z panią.
Chłopiec nie przypomniał
sobie, rzecz prosta, dawnej
swojej znajomej, lecz widocz*
V nie gotów był zaznajomić się
z nią powtórnie.
Wyciągnął do Elżbiety obie
rączęta i nadstawił buzię do
pocałunku.
Rada, iż może ukryć swe
pomieszanie, schyliła się nad
nim i ucałowała go serdecz
nie.
To przypadkowe spotkanie
drobna na pozór okolicz
ność, powróciło jej jednak
.równowagę.
W obejściu hrabiny nie
było już cienia dawnej niechę
ci i pogardy.
Elżbieta czuła, że dawne
winy są już jej przebaczone.
Przeświadczenie, że
tak
wzorowa,
tak kochająca córka,
jak
hrabina

,wr
uznaje widocznie,
ona, niewdzięczne dziecko,
zmazała już swój grzech ciężki,
Przeświadczenie
to włało w
lęi serce dawno już nieznany
5'0kój.
Z westchnieniem ulgi po
biegła na ulubione swe miej
sce i przytuliła się do skały.
Księżna obudziła w niej
nne jeszcze wspomnienie,
A więc zbliżają się już Zie
ne Świątki, rocznica tego
amiętnego wieczoru!
u Wszystko naokoło takie
fame, jak wówczas morze,
1
iasek i skały, nic 'się nie
^mieniło.
i A gdy tak siedziała nad
rzegiem, zdało jej się, że
/idzi jeszcze tę łódkę, odda
ijącą się od niej na zawsze.
I stanęła znowu przed jej
i-czami
twarz Jacka, surowa,
(i
jeubłagana.
jCzyż miała taką pozostać
ją zawsze? Wszak inni jej
Przebaczyli.
Czyż, jako karę za swój
,ystępek, miała do grobowej
eski nosić w sercu tak pełne
yrzutu spojrzenie.
jf.t' i*
Nagle,
jakby
i
Szalone sercę!
Nie tak szalone, jak jej
się zdawało, gdyż w miarę
zmniejszającej się przestrzeni
pomiędzy łodzią i dziewczyną,
mogła ona rozróżnić wyraźne
zarysy nieobcej sobie postaci,
wreszcie poznała ją jak naj
wyraźniej serce zamarło w
jej piersi. Czekała w odręt
wieniu.
Teraźniejszość i przeszłość
tak się powikłały w jej myśli,
że nie wiedziała, czy to jawa,
czy to wspomnienie.
I znowu, jak przed laty,
łódka przybiła do brzegu,
wyskoczył z niej wysoki,
smukły mężczyzna i zbliżał się
do miejsca, gdzie siedziała.
Dziewczynie zdawało się, I
że śni, i bała się poruszyć,
aby to marzenie nie prysło.
Jak we śnie słyszała odgłos
dobrze sobie znanych kroków
i nagle uczuła raczej, zoba
czyła, iż stoi przed nią
Jacek.
Podał jej rękę na powitanie.
Dobry wieczór, Elżbieto,
rzekł głosem wzruszonym,
lecz nie otrzymał odpowiedzi*
Uścisnęła dłoń jego w mil
czeniu.
Usiadł przy niej i zaczął
mówić—z początku spokojnie,
lecz za każdym słowem zapa
lał się bardziej.
Dochodził ją dźwięk jego
mowy ze wzruszenia nic
pojąć nie mogła. Powoli zro
zumiała, że jej przebaczył, źe
kocha ją po dawnemu.
Ukryła twarz w dłoniach,
zawstydzona, jakby takiem
szczęściem, którego nie czuła
odną.
się
Oh! Jacku! Jacku!
zawołała wreszcie, gdy umilkł,
czekając na odpowiedź.—Jam
nie warta ciebie.
Dobra córka będzie
dobrą żoną rzekł ze wzru
szeniem.
Wtedy po raz pierwszy El
żbieta podniosła głowę i oczy
ich się spotkały,
A gdy wzrok jej padł na
te niebieskie, pogodne oczy,
ujrzała z nieopisaną radością,
że nie było już w nich cienia
urazy, ani wyrzutu.
I tak, ona, która niegdyś
przeklinała los za to,
t&~' jg
wywołana jej
myślami, łódź jakaś pojawiła
się na widnokręgu i zbliżała
się coraz szybciej.
Elżbieta śledziła ją z bijącem
sercem.
1 czemuż? Czy mało łódek
krąży po morzu
ii
uro­
dziła się w skromnej rybackiej
chacie, z własnej i nieprzy
muszonej woli, stała się żoną
syna rybaka.
K o n i e
PŁACIĆ ZA KATOLIKA!
liliouowY spadek-
Na Kujawach umarł bez
dzietnie Hieronim Kautz, po
zostawiwszy dwa majątki
wiejskie i znaczną sutnę w go
tówce, tak iż majątek po mm
pozostały szacują razem na
około półtora miliona marek.
Zmarły pochodził z polskiej
rodziny ftiośoiańskiej. lecz
adoptował go bogaty dziedzic
dóbr rycerskich, wiary Juter
skiej, i zapisał mu swoje dobra.
Publiczność na Kujawach
jakoś bardzo zaciekawiona,
komu teraz majątek po Kant
zach przypadnie.
Jedni wymieniają Kautzów,
drydzy rodzinę Switalskich, z
której bliscy krewni niebo
szczyka Hieronima Kautza
mieszkają tu w A.meryce
mmam
4
1 1 1
i
inni mówią, źe cały majątek
zagarnie fiskus czyli rząd
pruski.
Przekonujemy się zatem, źe
sprawa jest wielce zawikłana,
dla tego poźądanem je^t
bliższe wyjaśnienie.
Hieronim Kautz urodził się
w Kobelnicy szlacheckiej dnia
2 stycznia 1831 r. i był
ochrzcony w katolickim koś
ciele parafialnym w Chełmcach.
Rodzicami jego byli: Jan
Świtalski, kołodziej, i Konstan
cya z domu Lewędowska .Uro
dziły się wówczas bliźnięta,
ale starszy syn Julian uaiąrł.
Hieronim Świtalssi, jako
chłopiec, pasał trzody i wyko
nywał inne wiejskie roboty.
W v. 1852, d. 12 lutego,
adoptował go za syna Jan
Bogumii Kautz. Na mocy teeęo
aktu przybrał Hieronim naz
wisko Kautza.
Równocześnie jego matka,
Konstancy a Świtalska. która
niegdyś słynęła na całych
Kujawach z niezwykłej pięk
ności. zrzekła się wszelkich
praw,jakieby mogła rościć do
majątku, lub spadku po swoim
synu.
Dodajemy jeszczs, że witał
ska przeprowadziła się z Janem
Kautzem z okolic Pakości do
Kobelmcy, gdzie była gospo
dynią. Umarła przed mniej wię
cej 12 laty, jako katoliczka
pochowana w Ostrowie nad
Gopłem. Była ona 2 razy
zamężną drugi* jej mąż zwa!
się Stepczyńeki.
W akcie adopcyjnym jest
zastrzeżenie, że skoroby Hie
ronim Kautz umarł, nie pozo
stawiwszy potomstwa, majątek
jego może przepaść tylko
krewnym Jana Bogumiła
Kautza.
W testamencie z dnia 28
kwietnia 1857 r. Kautz mia
nował dawniejszego Hieronima
Świtalekiego jedynym swym
sukcesorem z zastrzeżeniem, źe
gdyby nie pozostawił dzieci
prawego łoża, majątek miał
przypaść Eudolfowi Kautz, a
gdyby tenże nie pozostawił
prawego potomka, Benonowi
Kautz,
Zdawałoby się zatem, że
sprawa została stanowczo roz
strzygniętą. Bynajmniej, gdyż
w r. 1862 odkupił Hieronim
Kautz od Rudolfa i Benona
Kautza ich prawa,
1
co
poświad­
cza legalny dokument, znaj
dujący się w papierach Hie
ronima. Rudolf zatem i Benon
Kautzowie i ich potomstwo
nie mają do spadku żadnego
prawa.
Chodziłoby jeszcze ok, łow
nych Jana Bogumiła Kauiza,
ale ci także na spadek liczyć
nie mogą, gdyż Hieronim przez
adoptacyą stał się lega!nym
synem Jana, ałe nie wsze!ł w
żadne stosunki pokrewieństwa
z jego krewnymi.
Konstancya Switalska zrze
kła się praw do majątku swego
syna Hieronima, jednakże ich
nie sprzedała, jak Kautzowie.
a potem należy zważyć, że
Hieronim Keutz większą część
majątku własną pracą i oszczę
dnością, a raczej skępstwem
pomnożył.
W inseracie o spad
KU
y*'im «s #węirwr spw»w ^~gji^.yw ywy
5. A n i
ny w skórę
6 i a o
n a dla dzi
szkołach
cyis polee-
na­
zwisko rodziców Konstancy i
podane jako Lewędowskich.
Zapewne brzmiało pierwotnie
to nazwisko ,,Lewandowski",
które jest powszechnem.
FRASZKI.
Dobra rada.
Ach, maja droga Walentowa,
jak ranie rwie w oku, nie macie
na to ]akiej rady?
Hm! Niedawno straszliwie
mnie zgbisko bolało,za tern kazała
go wyrwać i pomogło, to i wy
spróbujcie tego sposobu, może ulży.
O n (stojący przed domem) Moje
kochane dziecko, powiedz ojcu,
aby tu wyszedł na chwileczkę.
z i e k o K i e y a k o e a
wcale czasu,
O n: A. cóż robi?
z i e k o a a o i e
i
Książki do: nabożeń
stwa'
Dziecię do Boga........ 20
Dziecię do Boga seecłotemi brft
gami .......30
Kwiat niewinności dla dzieci
polf*
kich w Ameryce 25
„Książeczka" do nabożeństwa dla
młodzieży, złocone brzegi, złooo*
ny tytulik, półskórek a i tytuli
kiem [Józefa Chociszewiałs!go]
85
Ta sama ksąźeczka oprawna w
skórkę z obrazkiem.. 95
Fa sama „Książeczka do nabożeń
stwa dla miodz?eży„ z okuciem
Łumeczkiem....?^, .1.25
Ff, gftma op?awna w końd słoniową,
albo w aksamit 1
a o s y
1NIÓŁ S^KÓZ oprawny w skórką
złocone brzegi I.0Q
4. n i S 6
SB,
OŁTARZYK POLSKI
ze złoconemi brzegami 1.40
Be sprzączką z okuoiem 2.00
DUNIN opraw, w skórkę 1.50
złocone brzegi 1.75
ze sprzączką 3.00
O e k u o w n y
prawny w skórkg, złocone brM
gi, z obrazkami na okładce,9 zło*
conym tytulikiem $1.50
Ta sama książka zameczkiem
i okuciem. .. ...2.00
W i a n e k a y i o w
skórkę 1.25
W i a n e k a y i i o o n y
©tulik i zło•
1
Nowych Książek
prowadziła codopiero z Europy
k s i a n i a i e o n i a e
dowskiego w Winoitie, a
mianowicie
i a z a z e
gciańska^ książka do
nabożeństwa dla katolików
w ślicznej złoconej i wy
tłaczanej okładce oraz ze
złoconym brzegiem $ 1.25
5.rB óg nadzieja na
sza, książka do nabożeń
stwa, w takiej samej kosz
towne oprawię l.2t
3 i W o a w o
a, modlitwjr i rozmyśla
nia na wszystkio uroczy
stości kościelne i na wszel
kie okoliczności życia, w
drogiej oprawie l,2l
4 K s i k a o n a o
żeństwa Dunina (w
najwspanialszej oprawie,
bez okucia)
ż, opraw
85c
'W
oprawny w
skórkę, złocone brzegi, z okuciem,
zameczkiem, złotym tytulikiem
$1.50
ANIOŁ STBuŹ oprawny w koió
słoniową lub w aksamit...3.00
ZŁOTYM OŁT-aRZYK, mocno o«
prawny ze zloconycr tytulikiem
.100
WYBOEEK opraw, w płótno$0.40
złocone br-zegi, skórka 0.80
z okuciem i zameczkiem 1.00
m,
A
i 1 i j-
i. używana w
r.i K w Gali»
in przez Ks.
l£a£ a us'Newskiego 50*
IrnomH
Owa ra^y dziennie!!
Najpopularnieisze pismo polskie
Wychodzi codziennie w dwóch
edycjach: rannej i wieczorne], o
prócz świąt i dni świątecznych, w
które wychodzi raz jeden na dzień.
Olbrzymi dział telegramów
korespondencyj ze wszystkich stolio
europejskich i państw zaocea
nowych, wreszcie wspólpracownict
wo pierwszorzędnych pisarzów
jłolskich zjednałv
KURIEROWI WARSZAWSKIEMU
wyjątkową w kraiu nasżyrn i za
granicą poczytność i powagę.
Cena prenumeraty za grani cg
wynosi miesięcznie rs. 1 kop. 50. Nu
mer pojedynczy wieczorny kosztuje w
Warszawie kop. 5, porannv zsiś kop. 3
Cena ogłoszeń: Ifcelłlamy: za je.
den wiersz garnie ntowy, albo jego
miejsce pierwszy raz 25 kop., każdy
nastgpny raz kop 20.
Korespoiuiencya prywatna po
cenie reklam.
Tfekroloaria: za wiersz 15 koD.
Zwyczajue ogłoszenia: za jeden
wiersz petitowy, albo jego miejsce,
pierwszy raz 10 kop. każdy nastgpny
raz 8 kop.
Małe ogłoszenia za jeden wyrase
po 2 kop- każdy raz ogłoszenie minimum
ŚO kop.
Nadesłane: za je den wiersz
Carmontowy rs. 1.
Adres dla depesz
WARSZAWA. RUSSIA.
Adres dla listów*.
Warszawa. KURYER WARSZAWSKI
O o y a e s
KURYER WARSZAWSKI.
Blac Teatralny tW lerzbcwa 9.
Warszawa, Europe, Russia
U E Y S
S E I I S
16
17

19
20
21
22
brzegi^ ...1.6(
W i a n e 1 \ryi, zło«"
lwzegi kiem 1 oku* ii
••.
25
26
1
32
33
34
33
Humphreys' MedicineCo.109 Fulton
St. N Y.
HUMPHREYS'
Usedby all owners of Horse and Cat-
•MEDICINECO^ 109
St.£free.
FL'/jltoo,
Polecam Wielebnemu Ducho
wieństwu jak i Szanownym Towa
rzystwom Polskim moj Skfad i Pra
sównię różnego gatunku Si
Szarf, Oznak, 5* o/.et,
Bereł, IPalefc marshals*o
WSlticli ilp. po jaknajtauszej
cenie. Wykonujg wszystkie Obsta
lunki jak najpunktalniej i najsu
mienniej, bó przez dziewiętnaście
lat praktyKi nabrałam wprawy w
powyższych wyrobach. Także Wie
lebnym Siostrom polecam mó]
skład i wielki wybór JHLoron,
Welonów, Bukietów, dla
Dziewcząt i Chłopców, przystępu
i%cycb do pierwsze] Komunii świg-
Tak samo mam zawsze na
składzie Korony, Welony
dla młodych Panien do ślubuj
wszystko po jaknaj tańszej cenie.
gggp" Proszg przybyć i przeko
nać sig w Polskim Handlu, zanim
Big udacie do Składu narodowości
obćej.
•nr —k—
W *"W/'
SECOND NATIONAL BANK
N, 7-
W. SŁOMIUSKA
679 MSlwaak Ave
OEIGAGO, ILL.
Z szacunkiem
W. Slomińsba
879 Milwaukee Ave. Chicago IU
W STEVENSPOINT
założyła
FANI TETTMAJEE
zona zasłużonego Ojczyźnie wiarusa
S. TETTMAJERA pracownią kra
wiecka i szyje podług najnowszej
modv damskie
SUKNIEX
Zamówienia wykonuje szybko
sumie" i.
1
|Ł I.WUIA
iSśS
rip*pl5#8F^SlTO.
4-f'
COB. 2-nd & CENTER STB., Wi ONA^ IH»,
i
t'*
0RQ/NI*ED IJ1 1871 I
Kapitał i nadwyżka $400,000.
SS^UVflkSzy ze wszystkich banków w polnfliliii
minnesocle
flfiduzfl i ubezpieczenia tego Bankn s% bezpieczni* przeohowMM i
tttwej ogniotrwałej szafie Corliss Burglar-Proof Safe.
U z n i y
). & PRENTISS, Prezydent. W. H. GARLOCK, Easw
Wtt. H. LAIRD, Vtee-Prezydent. S. Ł. PRENTISS Ait.
y e k o z y
Ą. J. Prentiss, President. M. G. Norton, of Łaird Nortfltt
W .H.Łaird, of L. Norton Co. L. R. Brooks, of Broods Brak
fi* Choate^of ĘLfihoate Co. O. C. Tucker, KapitaUptsu
W. H. Garlock, Kasyer.
iroeentft od. pieniędzy na krótszy ozav złoźoasrilft.
luje sig _i sprzedaje pieni%aze zagraniczne.
Banków,
Mtaftvia pod korzysta
bttjcdw, towarzystw
warunkami
9
&
i posxozeg4l»7«k
i
POWIEŚĆ MORALNA
dla
DOJRZAŁEJ MŁODZIEŻY
CEK A so o.',
w mocnej oprawie 60
Mokną tę Tcsiaikę dostać w Jcsię.
garni H. DERDO WSKIEGO w
Winona, Minn. (59 E. 2nd str.)
JaskiiiA BeatusA-
POWIEŚĆ
dla
wszystkich szlachetnie my
ślących.
CENA 50 o.
w mocnej oprawie 75 c.
Można tą ksią£7cę dostać uo JcsHą*
jurni H. DERDÓW SICIE GO w
fViriona, itlinn. 59 E. 2nd str.
W polskiej aptece
MAXA GOLTZ
272 E. 3rd fcfcr.
ZDajduje się
BIURO TOKA
Dr.H. S. WAHL
lekarza praktycanego, chirurga
akuszera dobrze mówiącego
po niemiecku.
Mieszkanie prywatne
Nr. 516 W. 5 Str.
Telefon Nr. 95
pgpW polskiej aptece Gol
tza i Gerlichera znajdzie 'e
Dra Wahla od godziny 2 do 5
z południa
LEKARZ JUMOWY
c/.yli
poradnik w rozmaitych sła
hościach, podający sposoby
łatwego i taniego wylecenia,
najcięższych chorób
©OKTOIBA.
Gdzie już doktor nie może
pornództ tam jeszcze ta ksią
żeczka ivskaze ratunek.
Książeczka ta kosztuje 2501.,
a można ja dostać w księ
garni H. DERDOWSKIEGÓ
w
WINONA, MINN.
WĘGLi RZ
Z WALENCYi
CENA 30
Można tą książką dostać w
garni H. DERDO
W SKIEGO
Winona, Minn. 59 E. 2nd str.
POŚREDNIK
P0ŁSR0-JKIESK1
książka dla PolaJcovj iv Amcry-e
lo
łatwego nauczenia idę po angi^h-sKu
z opisaniem
KAŻDEGO WYRAZU A K
SIĘ MA WYMAWIAĆ,
dołączeniem rozmów i różnych
listów w polskim i angielskim ig
zyku.
CENA 65 c.
Można tą książką dostać w ksit
garni H. DEJRJDQWSK2EG0 n
Winona,, Mins. 59 E 2nd str.
W księgarni H. DERDO
WSKIEGO w Winona, Minn.
(59 E. 2nd Str.) można ^do
stać następującą polska ksią
żkę:
PRZEWODNIE
do pisania
Listów Miłosnych
oraz tyczących się ożenienia I
zatnążpójścia.
CKWA ^5 centów.
.«.* l'".,

These Specifics cure without drugging, purg
ing or reducing the system, and are in fact and
deed the sovereign remedies of the World.
LIST OF PRINCIPAL NOS. PRICES.
Fevers, Congestion, inflammations.. .25
Worms, Worm Fever, Worm Colic.. ..25
Crying Colic, or Teething of Infants .25
Diarrnea, of Children or Adults.....25
Dysentery^ Griping, Bilious Colic.....25
Cliolera Morbus, vomiting 25
Conghs, Cold, Bronchitis 25
Neuralgia, Toothache,Faceache .25
Headaches, Sick Headache, Vertigo .25
Dyspepsia, Bilious Stomach 25
Suppressed or Painful Periods. .25
Whites, too Profuse Periods 25
Croup, Cough, Difficult Breathing 25
Halt Rheum, Ersyipelas, Eruptions. .25
Rheumatism, Rheumatic Pains 25
fever and A (rue, Chills, Malaria...."
S3
ihlos. Blind or Bleeding 50
Ophthalmy, or Sore, or Weak Eyes .50
Catarrh, Influenza, Cold In the Head .50
Whooping Cough, Violent Coughs. .50
Asthma, Oppressed Breathing .50
Ear Discharges, Impaired Hearing .50
Scrofula, Enlarged Glands, Swelling .50
General Debility .Physical weakness.50
Dropsy, and Scanty Secretions 50
Sea Sickness, Sickness from Biding .50
Kidney Disease .50
Nervous Debility Seminal Weak
ness, or Involuntary Discharges... .1."
Sore Mouth, Canker
•Urinary Weakness, Wetting Bed..
Painful Periods, with Spasm
Diseases of the Heart,Palpitatlonl .Q
Epilepsy, Spasm, St. Vitus' Dance.. 1.0
Diphtheria. Ulcerated Sore Throat. ,.ff i
VETERINARY SPECIFICS.-
TTUO VI 1/U1XIC3ULU F\11 HILIULOUOJ
Hog3 and Poultry Sent HOWPHBKYS*
a n a i
DE. HUMPHREYS' SPECIFICS are scientifically and
carefully prepared prescriptions used for many
years In private practice
with success,and for over
thirty years
used by the people. Every sipgle Spe
cific Is a special cure for the disease named.

xml | txt