OCR Interpretation


Katolik. (Winona, Minn.) 1893-1895, February 08, 1894, Image 4

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060821/1894-02-08/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

łotr dhldk-* lepiej uuiki-ć z
liiTU spotka ma.
Tak, ieby z -wolu
waszego tcbóo--sŁwa tu i.rav
narażony byl n.t utratę życia.
Jestem kobietą. a posiadani
więcej odwagi nii w.y.
Co powiedziawszy wyrwała
jednemu ze stojących nóż z
ręki i pobiegła prędko do
oberży wołając:
Parne Mutięrze gdz'e
paii jesteś? Co się tu stało?
Spieszymy ci z pomocą.
Tym sposobem dostała się
aż do izby, w które] leżał
związany gospodarz, i jego
żona oraz brat me dający
znaku życia. Mutier alewai
twarz pokrwawioną leżącego
równie na podłodze człowieka
nie wiedzą:: wcale, czy tenże
był tylko ranionv, czv teź
pozbawiony życia. Usłyszawszy
g"łos Anny zwrócił ei§ ssybko
ku niej mówiąc:
Moja dobra, moja droga
Anno afełłd ci przyszło na myśl
wejść aż tutaj? Odejdź,błagam
^ię. Przyślij mi tu mężczyzn.
Dla ezega tutaj przysslaś?
Usłyszałam strzał i po­
znałam głos pana, odpowie
działa, z obawy więc czy
nie giozi panu jakie niebezpie
czeństwo, przybiegłam natych
miast. Przy domu stoi około
tuzina ludzi, ale że nie mieli
odwagi wejść tuta], więc przy
byłam sama, żeby im dać dobry
przykład.
Nie zważając wcale na
niebezpieczeństwo? O tego c1
nigdy nie zapomnę, Anno,
mówił ściskając ją ze wzrusze
nia za rękę. Nie. nigdy,
ale teraz, ponieważ tu jesteś,
sprowadź mi ludzi, bo potrzeba
przywołać żandarmów, aby
zabrali tych łotrów i tego
biędne^o pana, którego chcieli
tabić, aby go obrabować.
Nie mówiąc ani słowa, od
daliła się Anna, opowiedziała
w krótkości obecnym to, co
słyzała od Mutiera, poczem
pobiegła do gospody pod
,.Aniołem Stróżem'' dla uspo
kojenia siostry. Przy oberży
spotkała też Jakóba, który
równie nadbiegł wystraszony,
słysząc strzał i głos swego
przyjaciela. Anna objaśniła go
w kilku słowach o tem, co
zaszło, a ponieważ przewidy
wała, że chłopiec więcej Mu
tierowi "będzie przeszkadzał,niż
pomagał, zabrała go ze sobą
do domu.
Ludzie zachęceni przykładem
dsielaej Anny, rzucili się teras
całą gromadą do oberży i
oświadczyli gotowość dopoma
gania Mutisrowi.
Już tego wcale nie po
rzeba,—odezwał się Mutier,—
zbrodniarze leżą na podłodze i
nie są niebezpieczni, chciałbym
tylko umieścić ich w zakładzie
na koszt rz:ądu. Gdzie tu jest
najbliższe więzienie? Jestem
|przyjezdnym i nie anam wcale
litej okolicy. Przytem ten
jbiedny człowiek dotąd nie
.-odzyskał przytomności. Niech
|też kto pobiegnie po lekarza.
Poczciwy mieszkańcy uj
rzawszy odznaki honorowe żoł
uierza. oddali mu się zupełnie
aa rozkazy. Dwóch co żywo
pospieszyło do miasta po
jżandarmów, czterech stanęło
przy domu na straży, skrępo
wawszy także i żonę oberżysty
—|-i jego brata. Mutier posłał
fsdnego do pani Blido z za
*y$aaiem, czy nie raczyłaby
»rzvjąć do gospody chorego
podróżnego.
1
(Ciąg dalszy nastąpi.)
2 Poznańskiego*
CIĘŻKĄ STRATĘ m
niosło społeczeństwo nasze
przez śmierć dwocii duszpas-
e
:•zy, k tóiiy wypełni a 40
ściśle obowiązki stanu duchow
nego, mieli jeszcze czas zajmo
wać się wsselkiemi innemi
sprawami dobro ludzkość*
mającemi na celu. Jednym z
nich jest ś. p. X. proboszcz
Osiński, zmarły nagle w
G-nieźnie, a drugim śp. X.Ja
kob Laskowski, proboszcz w
Kaźmirzd, Obaj zacni kapłani,
patryoci i ludzie charakteru
szlachetnego. Niechaj spoezy
waju w spokoju!
P. ZYGMUNT PACZKOW
SKI z Krotoszyna złożył
exaoiin rządowy na pruwiżora
apteezaego.
ZNANY w szerokich kołach
społeczeństwa naszego p.
Wojciech Jarochowski, daw
niejszy nauczyciel przy girnna
zyum Maryi Magdaleny w
Poznaniu, & później wyższy
nauczyciel przy wrocławskim
gimnazyucn św. Macieja,otrzy
mał tytuł profesora
Z KUJAW. Ostatniej
nocy, z 9 na 10 z. ni., zacza
dziły się dwie służące ze dwO'
ru w Strzemkowie. Wezwany
z Inowrocławia p. dr. Krzy
miński zdołał jednę z nich
przywrócić do życia druga,
Franciszka Staszewska, zasnęła
na wieki.
OSTROWO. Tutejsza izba
karna skazała robotnika Wil
ka z Radziwiłłowa na 9 mie
sięcy więzienia, ponieważ
oskarżony przejechał dnia 9
października r. z.
4
letnieg
chłopca Kalinkę który wski
tek tego umarł
w
kilka godzh.
POSEŁ u as £, p. Józef
Kościelski, przeszedł w Berlinie
bolesna i przykrą operacyą
karbunkuła. Obecnie czuje się
lepiej, jest tylko jeszcze nie
zmiernie osłabiony i potrzebuje
niemałych starań, aby w supeł
ności odzyskać dawny stan
zdrowia.
Polska iioti Moskalem.
S o i i a A o s o s
ka a o s y a. Biskup ty
raspolski Zerr podczas swej
auuyencyi u Ojca św. staraj
się usprawisdliwić zachowanie
się Rosyi wobec Kościoła ka
tolickiego w Polsce, i przed
stawił Ojcu Św., że wiadomoś­
ci gazet polskich
1
kiego w Krożach.
galicyjskich
o gwałtach rosy]skich są częś
ciowo przesadzone, częściowo
nie prawdziwe. Przy tem sta
rał się Ojca św. odwieść od
tego, by nie wydawał osobnej
Encyklvki, mającej wziąść w
obronę katolików w Polsce.
Biskupa tyraspolskiego popie
rał Kardynał a o 1 1 a.
Z powodu tego Ojciec św.
odstąpił od ogłoszenia Ency
kliki którą już wypracował,
a O treści które) rząd rosyjski
został pośrednio za
wiadomiony. Ojciec św. po
lecił jednak Biskupowi ty ras
polskiemu, ażeby doniósł rzą
dowi rosyjskiemu, iż bardzo
ubolewa nad krwawemi scena
mi, jakie zaszły z powodu
zamknięcia Kościoła katolic­
Dafej donoszą, że Kar­
y n a e o w a k i
bardzo się wsławia u Ojca
Św., ażeby wziął w obronę
katolików w Polsce przed rzą
dem rosyjskim, tymczasem
Kardynał Ram poiła
która tak w Rzymie jak i
Petersburgu pracuje nad au
chowaniem 1 utrzymaniem
tych atósuaków. Pomimo
wszelkich zabiegów Fraocyi
może to jednak łatwo nastą
pić, jeżeli Rosya nie zajmie
innego stanowiska w obec
katolików.
Liczba ofiar, które w Kro.
żach śmierć znalazły, wynosi
sześćdziesiąt ludzi, licząc w to
i utopionych rannych ma
być przeszło stu. Sprawca tych
mordów, Klinkenberg, dymisyi
nie otrzymał a przynajmniej
w ostatnich dniach grudnia na
stanowisku jenerał gubernato
ra jeizcze pozostawał.
Pras Polskich
'L
W Chełmnie, w domu pewne
go malarza znaleziono w tych
dniach mieszkającą tamże star?
panng B. nieżywy w ]ej pokoju, a
meble niektóre w płomieniach.
Zdaje się. że panna B. tknięta
paraliżem, upadając na ziemię,
pociągnęła serwetę ze stołu, przy.
czem lampa się przewróciła r/meble
zapaliły.
W Chełmie strzelił kioś przez
okno do mieszkania wyższego
nauczyciela Z., gdy ten siedsiał
wieczorem w gronie swei rodziny,
kula przebiła szybę rzezwiśngła
nad głową jednego z obecnych w
pokoiu.
Puck. Tute.szy fizyk powiato
wy, wyższy lekarz sztabowy, dr.
Rother, napił się przeż pomyłkę
kwasu karbolowepo i umarł zaraz.
Był to człowiek w sile wiekuy lat
49 liczący, lubiony i szanowany
przez wszystkich, śmieró ^^eto
tak nagła i przypadkowa zykra
ogólnie sprawiła wrażenie.
Świcie nad Wisła. Przy wydoby
waniu piasku w parowie pod
miastem znaleziono kawał bi#rsztv
na, w kształcie jaja, waśacy 2
funty. Właścicielowi daj a -już zań
200 marek.
S Z A S K
Nowy sposób kolportowania
pisma podaj% „N. Raciborskie"
Starawieś". Wszedłem do
pewnej karczmy
5l
1
1
Książki
pracuje
nsd tern, by nie dopuścić do
zerwaniu stosunków między
Stolicą Apostolską a Rosyą.
Kardynała Rampollę popiera
w tem bardzo energicznie
francuzki ambasador przy Sto
licy Apostolskiej. W kołach
watykańskich sądzą też, że
już dawno byłyby się zerwały
stosunki pomiędzy Rzymem a
Rosyą, gdyby nie Fraocya,
(L n i 6
skór .•
ZS .""
kńiOL
bo
sprzączką
3
tam na stolo
ujrzałem pakę piśmidła, które
nibyto jest polskiem ale ducha ma
niemieckiego. Tam u kata myślę
sobie, toć w tej jedli ej karczmie
ma ono tyle abonentów. Musiał
nieprawdę napisać ten korespon
dent ,,Novyinom", co to twierdził,
że pisma tego prawie nie abonuja.
Tak sobie myślałem
usiadłem na
krzesełku, oddany smutnym myś
lom o braku oświaty
1
uświado­
mienia narodowego wśród naszych
mieszkańców. Gdy tak sobie myślę,
przychodzi jakaś dziewczyna. No
i tak jest we zwyczaju u tych
panienek, co myślą, że po niemiec
ku to rzecz fajniejsza, mówi do
karczmarza: .,bitte fijr zain fenike
oj nem gerajchertem Chejnnk."
Karczmarz wycina śledzia, chwata
za jeden numer owego piśmidła^
owija w mo „chejrinka" i ,,frelicz
ce" go podaje- Za chwilę zjawia
się ktoś po rżadkie mydło/ pan
karczmarz znowu ca owe piśmidła
mydło smaruje i tak dalej. Do
piero mi sie rozjaśniło na
00
numerów leży na stole.
tyle
nabożeń­
qo
stwa-
DzJoCię do Boga 20
Dziecię do Boga so ©ałotemi brs» 1
gami „.3Q
Kwiat Biowinności dla dzieci pols*
kiłjh w Ameryce 25
^-H&siąźeczkił" do nabożeństwa
młodzieży, złocone brzepęi, złooo
ny tytulik, półskórek a iytuli
"'kiem [Józefa Chociszewskiego]
85
l?a sama ksą&eczka oprawna
skórkę z obrazkiem 95
Ta sama „Książeczka do nabożeń
$+wa dła młodzieży,, z okuciem
i z a e z k i e 1 2 5
Ta sama oprawna w końd sfoniową,
a o w a k s a o a i 1
a o a s y
śLNTÓŁ S^EOZ oprawny w nrrork^
zioGono i*
sogr 1.00
5' o oprawny w
/rsegi, z okuciem,
i o ty tytulikiem
$1.50
i U' 'Z oprawny w kofti
lub aksamit...3.00
):LT^EZY.K, mocno
tytulikiem
,100
WYBOREK opraw. w pfótno $0.49
złocone br-zegi, skórka 0.80
*ł z okuciem i zameczkiem 1.00
ZŁOTY
prawicy ze zioeonycr
OŁTARZYK POLSKI
z® złoconemi brzegami 1.40
z
i
okuciem 2.00
DTJNIN opraw, w skórkę 1.50
złocona brzegi 1.78
ae sprzączką 3.00
O e k u o w n y
prawny w skórkg, złocone brs#
gi, z obrazkami na okładce,^ zło
conym tytulikiem $1.50
Ta sama książka zameczkiem
i okuciem .2.00
W i a n e k.* Maryi, opr. w
stoórkę 1.25
W i a n e k a y i o o n y
©tulik i złnr brzegi^ ...1.0
W ian y i9 złoe"
Iffzegl kiem 4 okci' ie^
Nowych Książek
prowadziła codopiero s Europy
k s i a n i a i e o n i a e
dowskiego w W'inome, a
mianowicie
1, ic a a a z e
:4 i a s k as, książka do
nabożeństwa dla katolików
w ślicznej złoconej
1
wy­
tłaczanej okładce oraz ze
złoconym brzegiem $ l.$fi
3 n a z i e a n a
sza, książka do nabożeft.
stwa, w takiej saioej kosz
towne opraw :3 l.2i
3.
ę. A W o a w 0-
a, modlitwy rozmyśla
nia na 'wszystka) uroczy
jjfcosśyj. kościelne 1 na wszel
kie G&oliczności zj'-cia, W
drogiej oprawie ltf|
4 K s i k a o 0 a 0
e s w a Dunina (w
najwspanialszej oprawie,
bez okucia) gjgg
6. A n i 6 E, opraw
ny w skor^ 350©Qf|v
6 i s o i a i 1 i j
n a dła dz?i, używana w
szkoł?,ch p-..s skich w Gali
cyi5 poiecc ja przez Ks.
Sara 711 ai a Dunajewskiego SAHk
gsrpt VarozmB
Owa ra«y dziennie!!
Najpopularniejsze pismo polskie
Wychodzi codziennie w dwócl
edycjach: rannej i wieczornej, o
prócz świąt 1 dni świątecznych, w
które wychodzi raz j'eden na dzień.
Olbraymi dział telegramów i
Korespondencyj ze wszystkich stolia
europejskich i państw zaocea
nowych, wreszcie współpracownict
wo pierwszorzędnych pisarzów
polskich zjednały
KURIEROWI WARSZAWSKIE,TO
wyjątkową w kraju naszym
granicą poczytność
1
za.
1
powagę.
Cenił prenumeraty .za granica
wynosi miesięcznie rs. 1 kop. 50. Ąu
mer pojedynczy wieczorny kosztuje w
Warszawie kop. 5, poranny znś kop, 3
Cena ogłosEeń: Keklamy: za .je
den wiersz garnu nuwy, albo jego
miejsce pierwszy raz 25 kop., każdy
nastgpny raz kop 20.
Korespondlencya prywatna po
cenie reklam.
Nekrologia: za wiersz 15 koo.
Zwyczaju© ogłoszenia, ra jeden
wiersz petitowy, al ho jego miejsce,
pierwszy raz 10 kop. każdy następny
raz 8 kop.
Małe ogłoszenia za jeden wyraz
po 2 kop. każdy raz ogłoszenie minimum
20 kop.
Nadesłane:
zu
./eden wierss
jarmontowy rs. 1.
Adres dla depesz
WARSZAWA. RUSSIA
Adres dla listów-.
Warszawa. £URYER WARSZAWSKI
O o i n y a e s
KURYER WARSZAWSKI.
Plac Teatralny tW lerzbowa 9,
Hf arszawa, Europe, Russia
SECOND
flipaje
NATIONAL
©*)R. 2-nu iic OEK'J'Eli S'I'K., V. \IQKa'
4!
ÓRQ/Ni2 £D Jfl 1871
Kapitał i nadwyżka $400,000.
SiSjJWSflaszy ze ków w
Yułduszd i ubezpieczenia tego bc^i-.ittczni® przeobow&a®
Mwej ogniotrwałej szafie Corlisa Bar iar-P oii Safe.
U z n i y
Colic 25
S E I S
Fever and A sue, Chills, Malaria 50
Piles, Blind or Bleeding 50
Ophfchalmy, or Sore, or Weak Eyes .50
^ujiua&iu^y VA wuiot ui. ?«ca&
ahjCO
Tt-n Anayi/4 Cnon frt OnrtfnHAnt) 'C'
^2
Sheep,
W. SŁOMINSKA
@79 Mllwaak Aw
0EI0AQ0, ILL.
Polecam Wieleonemu Oneho
wieństwu jak i Szanownym Towa
rzystwom Polskim mój Skład i Pra
sównię różnego gatunku. ,, Cła ^Wu
gfvi9 Saapfs
Beret, Patek
WSlłBCil iflp. po jal{.najtiiós:'-e
cenie. Wykonuje wszystkie O ostu
łunki jak najpunktalniej i najsu
mienniej, bo przez dziev7iytnaśuie
lat praktyki nabrałam wprawy w
powyższych wyrobach. Także Wie
lebnym Siostrom polecam mó]
skład i wielki wybór £4
Welonów, BoaSsaeiów, hn
i Chłopców, przystępu
jących do pierwszej Komunii świę
tej.—Tak samo mam zawsze na
składzie Morowy, WeSosay
dla młodych Panien do ślubuj
wszystko po jaknajtańszej cenie.
Proszg przybyd i przeko-
a&ó si§ w Polskim Handlu, zanim
Bi§ udacie do Składa narodowości
abcej.
Z Biacuukiem
W. Slomińska
%1Q Milwaukee Ave. Chicago Ul
W księgarni H. DERDO
WSKIEGO w W inonu, Mion,
(59 E. 2nd Str.) moźoa -do*
stać
następującą polską ksią
źkę:
PBZE WODNIK
do pisania
Listów Miłosny cli
t/
oraz tyczących się ożenienia I
zaniąipójścia.
OFxKA #5 centów.
BANK
). A, PRENTISS, Prezydent. W. H. GARLOCK, Kasyer
Wm. H. IsAIRD, VC5e-Prezydent. S. L. PRENTISS Aałt. Kasyomj
y e k o a y
A. J. Prentiss, Prescient. M. G. Norton, of Laird NortGas
W .H.Łaird, of L. Norton Co.
jm.
9. Chpate.of ^hoate Co. O. C. Tucker,
W. H. Garloci, Kasyer.
baei sig procenta od pieniędzy na krótszy az&v ziożoo^dhi.
sig i sprzedaje pieniądze zagraniczne.
Rachunki Ranków, kupców, towarzystw i
Ifiifttfria pod korzvstneno'
5
'J
R. Brooks, of 75roo5:ia Broa.
W poSskiej sapte®©
MAXA GOLTZ
272 E. 3rd fetr.
zQijauje sie
BIUB#
Dr.H. S. WAHL
lekarza praktycznego, chirurga
i akuszera dobrze mówiącego
po niemiecku.
Mieszkanie prywatne
Nr. 516 W. 5 Str.
Telefon Nr. 95
UPW polskiej apteco
tza Geriiohera znajdziec
Dra Wabia od godziny 2 do
z południa
'•raci-ssy.rK'
li
Mfi
..lit
Humphreys' MediciiieCo.109 Fulton St. Y.
fUIW»Wll
i 'Ws
Ł1 3
i\
:s
i
poradnik w rozmaitych
bościach. podający spr
łatwego i taniego wyic
najcięższych chorób
Gdzie już doktor nie może
pomóds^ tam jeszcze ta ksią
żeczka ivskaze ratunek.
Książeczka ta kosztuje 2501,
a można ja dostać w księ
garni H. DERDO WSKIEC.Ó
w WINONA, MINN.
WĘGLARZ
Z WALENC
is1
CENA 30 c.
Moina tą książką dostać w k,1
garni H. DEED O W SKIE O
Winona, Minn. 59 E. 2nd str.
POŚREDNIK:
POLSKO-MiUSiy
ksiąilca dla Polaków w Ameryce
do--
łatwego nauczenia się po angielsku
z opisaniem
KAŻDEGO WYRAZU JAK
SIĘ MA WYMAWIAĆ,
dołączeniem rozmów i różnych
listów w polskim i angielskim ig
zyku.
CENA 65 c.
Można tą książką dostać w księ
garni H. DEJsD O
WSK1E O w
Winona. Mihd. 59 E 2nd str.
LISTOWNIK
POLSKO AMERYKAŃSKI
o z n i k
zawierający:
Naukę pisania listów i gotowe
wzory listów,
w wszystkich przypadkach
życia,
szczególnie zastosowany do
użytku i wygody Polaków w
Ameryce.
CENA 60 c.
w mocnej oprawie 85 c.
Moina tą ksiąilcą dostać u księ*
go,mi H. DERDO WSKIEGO w
Winona, Minn. 59 E. 2nd str.
powiisaowiFii
na wszelkie przygody,
powinszowań dla rodziców, rodzeń
stwa, nauczycieli, przyjaciół, do
brodziei i t. «1.
]ako też wiersze
12» wes&tłi, isBa8«k«miI#ów Sż
dla hoi'Iianiiow,
ze1»ril i pomi żył
2 nąj«elni?ji*xyci a«al«»s
owt
JÓZEF BETKOWSK!.
nauczyciel przy szkole rnain
firedr. 1 ei w Bydi »s/:•/ v.
CENA yu •.
Moina 1 książkę dt.ir,nć 'się
warni 11. DERDO U LŁ'(- w
W ino
tlą. 11''. 59 K.

Crying CoKic, or Teething
of Infants .25
Diarrhea, of Children or Adults 2{S
Dysentery, Griping, Bilious
Cholera Morbus, Vomiting .35
Coughs, Cold, Bronchitis 25
Neuralgia, Toothache,Faceache 25
Headaches, SickHeadache, Vertigo .25
Dyspepsia, Bilious Stomach 25
Suppressed or Painful Periods..25
Whites- t,nr» Profnso P«rtnria
itea, too Profuse Periods
Group, Cough, Difficult Breathing
Salt Rheum, Ersyipelas, Eruptions..
Rheumatism, Rheumatic Pains
Catarrh, Influenza, Cold In the
Head .50
Whooping Cough, Violent Coughs. .50
Asthma, Oppressed Breathing 5©
Ear Discka-rges, Impaired Hearing .50
Scrofula, Enlarged Glands, Swelling .50
General DeM Sity,Physical Weakness .5"
Nervous Debility Seminal Weak
ness, or InvoliMtary Discharges....
1.
Sore Mouth, Canker
i-IJrinary Weakness, Wetting Bed..
lPainfuS Periods, with Spasm...
Diseases of the Heart,Palpitationl .Oft
Epilepsy, Spasm, St. Vitus' Dance..l.OC
Diphtheria, Ulcerated Sore Throat.
Hogs and Poultry Sent free.' Humfhkbys'
MedicineCo.*- 2,09 Fiilton^" N.V-
HUMPHREYS
De. Humpereys' Specifics aresclentlflcallyand
carefully prepared prescriptions used for many
years in private practice with success, and for over
thirty years used by the people. Every single Spe
cific Is a special cure for the disease named.
These Specifics cure without drugging, purg
ing or reducing the system, and are la fact and
deed the sovereign remedies of the Worlds
UST OF PRINCIPAL KOS. CUBES. PRICES.
ISFevers, Congestion, inflammations.. .25
SB Worms, Worm Fever, Worm Colic.. ..iSS
{Chronic Congestions & Eruptions .54
HUMPHREYS' VETERINARY SPECIFICS.—
Usedbyall ownersofHorseandCat
copy of Dr. Humphreys'
mt and

xml | txt