OCR Interpretation


Katolik. (Winona, Minn.) 1893-1895, February 08, 1894, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060821/1894-02-08/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

Eoi'csposidencya
7.
ważnych powodów i wielkiej do
niosłości jńsana o wzorowej osadzie
w Minnesocie, której imię nieprzy
mierzając brzmi jak Per ham.
Otóż do rzeczy. Wiarusów
lepszych nigdzie nie znajdzie, jeśli
nie tam. Szkoły wprawdzie nie ma
bo po co tego, a kościół jest i ple
bania, a nawet od czasu do czasu
ksiądz tu przemieszkiwa.
U nas to już jak we zwyczaju,
że każdy ksiądz, który dostąpi
szczęścia z nami sie biedolić, to
opuszczajac Perhani, opuszcza też i
dyecezya.
Is a nasza pochwałę zasługuje
fakt, że tu pijaków nie ma. Naj
wstrzemieźliwszymi są w tym
względzie panowie Singer, Brzeziń
ski i Pawłoski.
Naj pobożniej szymi sa: pan
Pawłowski, bo śpiewa pan Cza
piewski, bo z bombami przy cegielni
miał jakoś do czynienia itd.
Cnota karnośó i dobre obyczaje,
to przechodzą tu we zwyczaje. Nikt
nie kradnie tu w dzień tylko w
nocy, na czem sie utknie. Na przy
kład był tu ksiądz, któremu skra
dziono komę z całego niemal akra,
ale to głupstwo przecie. Ot co jest
to jest.
Pierwszy ksiądz to był tu na
wizycie, pobożny ks. Stroelke drugi
ks. Cichocki, trzeci ks. Chowaniec,
czwarty ks. Gruenholz, piaty ks.
Wójcik, szósty ks. Wawrzykowski,
a tera? siódmy jest ks. Iiapera czy
Kopera,To tylelznaczy, że „perso
na
grata"
dostaje nasze ognisko, by
/. dyecezyi wyemigrowała.
Moralność tu u nas jak nigdzie
słynie. Wszyscy i wszystkie
sa zawsze młodsi, niż rzeczywistość
pokazuje.
Ka ostatek żniw nie było pra
wie,
1)0
wszystko wyschło, a w
dodatku kompaniczne lasy nas ży
wią. To wszystko prawda niezbi
ta.
Spokój u nas zawsze na jo
rzadku o trublach nie wiemy,długów
to prawda nic ma, ale liczymy sie
za to do wielkiego nic,
Ks. Gruenholz otrzymał swoja
należytość, w kwocie 370 dolarów,
do cenią, bo tak uczciwość naka
zywała, A czy to źle proszę
powiedzieć?
Na księdza do Naj przewieleb
nie] szego Pana Biskupa nie skarży
my, ani brudnych pomaszcZonych
listów z podpisami ołówkiem pisa
nymi nie wysyłami, bo my często
zmieniających sie u nas księży
szacujemy.
Co do pobytu tych wymienio
nych księży, to czytelnikom dodaje
się że byli oni ani w przeciągu 11
lat. Czyż me pyszne?
Wszak to nam dobrego imie
nia przysparza, dając dowód przy
wiązania i to nie małego księżom.
A jakże.
0 pienin w piecu.
W obecnej porze każdy
się ciśme do ciepłego pieca,
a przynajmniej md siodsi w
ciepłym pokoju, chociaż na
rzeka, że opału dużo wycho
dzi i ęgle wiele kosztują.
Opal, co prawda, że sprawia
niemały wydatek, lees przy
umiejętnern obchodzeniu się i
tu niejedno zaoszczędzić moż
na. Przy paleniu w piecu na
dwie przede wszystkiem rzeczy
zważać koniecznie należy:
1) Nie kłaść nigdy w piec
wielkich węgli, tylko małe Ka
wałki
2) zamykać natychmiast
drzwiczki szczelnie, skoro się
węgle dobrze rozpalę,, a nie
czekać, dopóki się nie wypalą
do szczętu.
Skoro się węgle rozgrze­
ją, poci} się i wydają z siebie
gaz, raki sam, jakim oświe
tlają ulice, a którym i piece
bardzo prędko ogrzać można.
Małe węgle prędzej się rozgrze
wają i więcej wydają z siebie
takiego gazu, niż wielkie ka
wały. Najlepiej można się
przekonać o tem w gazowniach,
gdzie ni^dy nie biorą do wy
rabiania gazu wielkich kamieni
tylkv° zawsze maie kawałki.
Gaz ^wytwarzający się z węgli
kamienni6*1 ieSŁ
szyro od powietrza i dla tego
natychmiast Jilataje w górę.
Podobnie jak samo
i ciepłe powietrk.e l£ejszem
jest od zimnego.
Dopóki więc dr&.wiCZip
a pieca otworzone, ciśnie
w piec od dołu zimne powie
trze i wypędza ciepło, któte
kominem wychodzi. Wiedzą
0 tem dobrze nasi kominiarze
1 każdy to samo powie, że do?
póki u pieca drzwiczki otwo
rzone, wychodzi z komina dym
zupełnie ciepły, skoro zaś
drzwiezsi zamKnięte, to i dym
zaraz ostygnie. Gdy sie zam
knie piec, skoro się węgle dod
rze zapalą, natenczas wszystko
ciepło pozostaje w piecu, gdyż
csły komin i rura zatkane są
zimnem powietrzem, przez
które cienło przecisnąć się nie
może. Z tego powodu zbyte
cznerni i zupełnie niepotrzebne
mi są w rurach klapy, jakie
dawniej robiono, gdyż szczelniej
niż wszelkie klapy i zasuwki,
zamyifa rurę samo zimne
powietrze.
GALICIi.
W KRAKOWIE robią przy
gotowania do obchodu setniej
rocznicy powstania Kościuszki.
Będzie także umieszczona w
kościole 00. Kapucynów,gdzie
przed stu laty zakonnicy po
święcili szablę Kościuszki,
tablica pamiątkowa. W (komi
tecie radzono długo i zgodzono
się na propozyeyą p. Daniela
ka na następny napis:
Tu w
lr
Loretańskiej kaplicy dnia 24
marca 1874 Tadeusz Kościusz
ko po poświęceniu szabli
ślubował bój za wolność i
niepodległość Ojczyzny.
Naród polski w setną roczni
cę tej wiekopomnej chwili
umieścił tę tablicę.
W KRAKOWSKIEM nie
daleko Bochni, w dobrach D.
Józefa Ożegalskiego, Kamień
ny, odkryto 900 mórg terenu
naftowego. Kilku geologów i
i znawców naftowych uznało,
iż w Kamienny są aż dwie
linie nafto we przeszło 6 kilo
metrów diugie. Kilka stowa
rzyszeń spóikowych traktuje
już z właścicielem o nabycie
terenów.
TO I OWO
HRABIA Józef Potonki
z Królestwa Polskiego wyje
chał z żoną na wyspę Ceylon,
bv tam polować na słonie.
Rząd tamtejszy udzielił mu r.n
to szczególniejszego pozwole
nia gdyż na słonie tam każ
demu polować nie wolno, z
powodu, że ich już zbyt dużo
wytępiono. Wyspa Ceylon po
łożona jest na Oceanie Indyj
skim, obejmuie 63,976 kwa
dratowych kilometrów prze
strzeni i ma 2 miliony 781,
600 mieszkańców. Roślinność
ma bogatą, kraj w połowie
górzysty, w połowie plaski.
Bogactwo tej wyspy stanowią
plantacje, kawy, herbaty, ba
wełny, orzechy kokosowe, gra
fit, żelazo, kamienie drogocen
ne. Wyspa ta bogata jest pod
protektoratem Anglii.
Nieraz zapytywano ogól
nie, czy lampy łukowe oświe
tlenia elektrycznego są oczom
szkodliwe? Biuro patentowe
i techniczne Luaersa w Zgo
raelicach udało się po sąd pod
tym względem do Londynu do
Zarządu śpitala królewskiego,
do wydziału chorych na oczy
Ztamtąd otrzymano ośffiad.
czenie lekarzy, iż nie może
być milszego i korzystniejsze
go dla wzroku światła nad
światło elektryczne n&wet
oczy, Rad któremi operacve
wykonywano, łatwiej znoszą
światło elektrycsne, niż petro
lejowe )ub gazowe.
N a n o w s z y o n o a
Eddissona przywieziono w ostatnim
czasie z Kzymu do Londynu.
Pisma angielskie zapewniają, że
jest to najdoskonalsza, jaką pomy
śleć można, „maszyna do mówie
nia". Fonograf reprodukuje mowg
z najdelikatniejszą, módulacyą gło
su, wyraźniejszy nawet, niż sam
oryginał. Co więcej, fonograf
urządzony jest tak, że w reproduk
eyi może dowolnie wzmacniać głos,
lub osłabiać. ĘTak n. p.: słowa
powierzone je] całkiem po cjcliu,
cudowna ta maszyna umie powtó
rzyć tak ałośno, żeby je było sły
chać na całej sali i na odwrót.
Najnowsze to dzieło niezmordowa
nego Edissona zawieziono do Rzymu
w tym celu, aby odebrać ustne
pozdrowienie papieża^dla prezyden
ta Stanów-zjednoczonych.j
a k s z 1 u z i 2
a
z y. Suche oko oznacza twarde
serce. Bure oczy laamionuj%_d£:
broć. Czarne oczy sa wyrazem
gwałtowności i popgdliwości. Modre
oczy znajdzie Sig
sobieniem entuzyastycznem
kie oczy w małej twarzy'oznaczają
złośliwość.'i Ukośne oczy oznaczają
charakter podstępny i fałszywy.
Oczy stalowego Koloru oznaczają
nielitościwy charakter. Na pół
przymknięte oczy oznaczają prze
biegłość. Człowieka patrzącogo z
ukosa trzeba się strzedz. Spiczasty
nos należy zwykle do ludzi, którzy
się w nieswoje rzeczy lubią mięszać.
Ważkie, cienkie nozdrza oznaczają
słabe płuca i liche zdrowie.Szerokie,
rozdete nozdrza są znakiem silnych
płuc" Klasyczny nos powinien być
prosty i niezbyt cienki na wierzchu.
Mały nos oznacza człowieka słabego
chrakteru. Nos rzymski oznacza
silny charakter/ nos grecki (prosty)
dobry gust i zamiłowanie do
wszystkiego co piękne. Gruba górna
warga oznacza nieśmiałość. Wysta
jąca dolna warga oznacza złośliwość.
Zaciśnięte usta znamionują ludzi
zamkniętych w sobie. Grube wargi
znamionują, ludzi lubieżnych.
Małe usta,mały nos i małe oczy
u jednej i tej samej osoby znamio
nują niestałość i tchórzliwość.
Otwarte usta są oznaką i próżnej
głowy. Wielkie białe zęby znamio
nują, ludzi sentymentalnych, ideal
nych. Grube włosy oznaczają nie
delikatność. Krótkie, gęste kędzie
rzawe włosy ozna.czają siłę. Cienkie
Włosy znamionują ludzi inteligen
tnych. Nabrzmiałość dolnej powie
ki oznacza silny gtos. Mała cofnięta
w tył broda oznacza słaby charak
ter. Rude włosy i piegi znamio
nują gorące usposobienie. Długie
czoło znamionuje inteligencyę
krótkie czoło znamionuje ludzi
czynnych.
o s z z o y n i e e s
w pierwszym rzędzie bronią pszczo
ły, za jaką je dotychczas uważano*
Żądło pszczoły ma cel nadawania
świeżo wytworzonemu w ulu mio
dowi tak zwanego kwasu mrówcze
go, substancyi ochronnej, nie
pozwalającej na fermentowanie i
gnicie miodu, a kwas ten znaiduje
się w owym żądle. Skoro która
komórka sześcioboczna we wiezie
napełni się miodem, napawaf ją
pszczoła za pomocą żadła owym
kwasem konserwującym. W Ame
ryce południowej żyje rodzaj
pszczół, nie mających żądeł i te"
też bardzo mało urabiają miodu
długotrwałej dobroci.
IBrazyliskie żółwie.
Senator Raulino Horn z Desterro
ofiarował dyrekcyi ogrodn zoolo
gicznego w Rio, olbrzymią parę
żółwi. Przed dwudziestu laty
otrzymał ou je w podarunku. Mają
one 1,5 metru Ldłngości, 0,7 m.
bzerokośei i pół metra wysokości.
Licżą, że sa 120 lat stare.
PM JAZDY
pociągów kolejowych
w Wiato
nie
Depart. Arive,
Chicago, St. Louis & Peoria Ex, 4:00 a. m. 4.50 a.m
Chicago Express 10,30 a. m. 10.20 a.
Na południe.
Chi. St. Louis & Peoria Ex. 10:20 p. in. 11:10 p.
Chicago & St.Louis express 10.30 a. m. 10.20 a.
wszystko dzienne
Chicago & Northwestern.
Odjazd pociągów
Na Wschód.
Chicago passenger (Sunday only) 11.00 A. M.
LaCrosse passenger 1.25 P. M.
Trempealeau Accomodation (ex sun) 10:00 a.
Na Zachód.
Przybycie pociągów:
Ze Wschodu.
Chica o Morning^Passenger, No 3 (Daily) 8:30 A.M
ChicagoEveningPassenger,No. 1 (Ex. Sun.)7:2o P.M.
Local Passenger, No. 79 (Ex. Sun.) 4:30 P.
Ze Zachodu.
Dakota Passenger, No. 2 (Ex. Monday) 6:20 A. M.
Dakota Passenger, No. 4 (Ex. Sun.) 8:30 P. M.
Local Passenger, No. 6 (Ex. Sun,) 1:15 P.
Chicago, Milwauke & St. Paul.
Na Wschód.
Rock Island daJ expess (ex Sun,
Chicago express'.(daily.
Fast Mail (daily]
Chicago vestibuled Ldaily]
Chicago express (daily]
Chica o vestibuled (daily)
Fast Mail [daily]
Rock Islan daliv express
g:S9p.
IIJI7 T-
Na Zachód.
3:40 a. m.
4:08 a. m.
11:49
a-
:i4 Pm
S O U U N N E S O A I V I S I O N
Passenger leaves La Crosse 8:40 a. m.
Passenger leave s l,u Crosse 11,10 a. m.
11:55 a. m.
8.00 a. m. 7:15 a. m.
Green Bay Line.
W
Green Bay Passenger 9.00 a. m,
4.00
p. a
STEVENSPOINT
założyła
FANI TETTMAJEB.
żona zasłużonego Ojczyźnie wiarusa
S. TETTMAJERA pracownia kra
wiecka i szyje podług najnowszej
mody damskie
SUKNIE.
Zamówienia wykonuje szybko
sumień :.i.
K uełiarlia
POLSKA 1 AMERYKAN
SKA
aawierajgea
kilka set
przepisów kucharskich.
dla młodych mgżatek, kucharek
gospodyń 11a tanie i smaczne przy
rządzanie rozmaitych potraw, a
szczególnie sup, sosów, jarzyn,
potraw mięsnych i postnych z
uwzględnieniem potraw polskich,
mianowicie barszczu, bigosu, zra
sów, flaków, i pieczywa amerykan
akiego jako to: cakes, biscuits
muffins, pies, ltd.
CENA 60 o.
Można tą książką dostać w księ
gami 11. Elll) O WSKIJSGO w
Winona, Minn. 59 E. 2nd strii
COŚ PIĘKNEGO
w
8-bIB
Z a w i e a
1. Papuga, powiastka.
2. Palma Kwietniowa, powiastka'.
3. Smutne skutki niemądrego figla,
powiastka.
4. JNieuczynność, powieść.
5. Przeczucię, powiastka.
6. Ludwina i Helena, powieść.
7. Złotówka, powiastką.
8. Trzy przyjaciółki, powiastiSŚu
CftNA 30 c.
Mohia tą książką dostać vj księ
garni H. DEliD O WSKI25G0 vi
Wiaona, Mmn. 59 E. 2nd str.
MŁYN
*3
C. W. AND INGA
iisi ^ngarloaf
pod Wincną
wyróbiŁ -jaknajlepsza mąkę w róB
nych gatunkach, mianowicie tsft
patent i iytnią mąkę. Wymi«ó$
także mąkę za żyto i pszenicę.
We młynie najnowsze /u?z%(te
Jfila, dla tego i mąka musi bpi
dobra
fi Pamiętajcie o
Wait uSugaMl I
Kodakom jadącym do Europy
lub ztamtąd przybywającym, pole
camy
DOM POLSKI
w New Yorku
pod firmą
MENCZARSK1 &
TOBOLEWSKI
19 BECIOB STB.
Niedaleko Castle Garden.
Jest tam wygodny hotel i restaura
cya, a zawsze mężna znaleźć przy
zwoite polskie towarzystwo.
Kto chce dla swoicn zakupić
kartę okrętową, niech sie zgłosi
jedynie do DOMU POL
SKIEGO W UTEWjTORKU
pod adresem: MENCZARSKI*&
TOBOLEWSKI, 19 Rector Str.
Polaćy przybywający z Europy
do KEW YORKU znajda w
DOMU POLSKIM opiekę.
AOEAlUi, pragnący dać
w NEW YORKU opiesę pasa
żerom, którzy od nich karty
okrętowe kapili, niechaj sig zgłoszą
do
DOMU POLSKIEGO
|19 Sector Str3
ATJEW YOBK ,S.r
HIBEZPŁATNIE
sa ledwsal?, wiele!!!
Wszyscy półrcczni prenumera
orowie Gońca i Iskry otrzymują
zupełnie bezpłatnie drugie pismo
humorystyczne p. t.
Wesoły Kurjerek.
Goniec i Iskra, czasopismo
illustrowane, od lat l6tu wycho
dzące we w o w i e? posiada
treść niezmiernie obfitą, urozmai
coną, pożyteczną i patryótyczną,
przy czem zamieszcza większe i
mniejsze dobre powieść i—wy
chodzi trzy razy na miesiąc. W e
goły K u e e k jest zupełnie
oddzielnem humorystycznem i 11 u
strowanem pismem i wycho
dzi dwa razy na miesiąc razem
tedy każdy prenumerator otrzymu
je miesięcznie pigó numerów
dwóch pistn. Za zdrowy i przy
jemny pokarm w ogóle, a za dobry
humor cięty dowcip w szczególe
redact?? porgeza, przy czem
dodaje, że ledakcja obydwóch,
pism prowadzona ^est w ten spo
sób, iż pisma te nie gą bynajmniej
lokalne, ecŁ interes a] cały ogół
polski. Polacy zamieszkali w
Ameryce, Znajdą w nich wszy^t!^
co cvlko dla pokrzepienia ducha
polskiego potrzeba, a Obok poucza
jące], interesujłice] i pożytecznej
treści Gońca i Iskryf humor i
o i v i W e s o e o K u e r
k a rozpędzą im niejedną tęskną i
ciężką chwilę życia na obczyźnie,
e n u e a a o o z n a z
przesełką do Araeryki wynosi tylko
dwa dolary. Nads eła jacy
e n u e a y o z n z e y
dolary, otrzymuje natychmiast
oprócz pism powyższych, "jeszcze
franco bezpłatną premig: Prenu
merować można w każdej chwili,
zaległe numera, lub początki po
wieści na żądanie każdy nowy
prenumerator otrzymuje darmo.
Prenumeratę z Ameryki naj~
dogodniei przesełać dolarami pa
pierowymi w listach rekomendo
wanych, lub też przekazem poczto
wym pod adresem.
Administracja Gońca i Iskry
Lwów—Lemberg
ul. Kraszewskiego 23
^EUROPEGATJSTRIAGGALICYA
ik.
ItllllfllTt
POWIEŚĆ MORALNA
dla
DOJRZAŁEJ MŁODZIEŻY
CENA 30 c"
w mocnej oprawie GO
Jisnuil
BEITUSA.
POWIEŚĆ
dla
wszystkich szlachetnie my
ślących.
CENA v 50 o.
w mocnej oprawie ?5 c.
Można tą książkę dostać w ko
gami H. DERDÓWSKLEGO w
Wmona, .Mann. 5® E. 2nd str.
U STOTTfl
można dostać
Papier na ścianę
(WALL PIPEB)
w 200 gatunkach, począwszy
od 7 centów sa roI§. Sprze
dajemy teź teraz w naszym
nowym dubeltowym storze
Sprzęty domowe
czyli meble, choć j'aknajwsDa
nialsze, a mamy zapas wielki-
Ceny przystępne,
SZKŁA i PORCELANY
stosownie do potrzeby i kie
szeni.
Polecamy przede wszystkiem
nasze piękne
KAllPETY
po 18c» do 1.10 yard.
STOTT & S03T
Trzecia ulica, Nr. 220—224.
WINOM SMMS BANK
W I N O N S K I A N K
O S Z Z N O I
Przy Mlley SgSej—mię«lay
ulścani Main Center.
Procenta płaci się
dwa razy w roku
od wszelkich złożonych w Banku
pieniedzy, począwszy od $5.00
Pożycza się pieniędzy na
grunta.
C.A. MOREY, Presti R.B. BASFORD Vice Pre
F. A« RISING, Treasurer.
H. M. Kinney, R. B.„Basford
H. Jen kins,. C. Camp.
i i i i i i i i
BANK
Kapitał do okazania
s100.000
taiai) 1—Im laik
Kog asfiicy Wałimt & Sclej.
Łatwo deBtaó pienigdzy osobom,
posiadającym kredyt po zwykłych
procentach.
Płaci procenta od pienigdzy od
danych do schowania tylko n^za#
krótki.
»ewny że nawet Stań Minnesocki
pieniądze swoje w nim przecho
wuje
Jan Ludwig prezydent
Peter Bub viceprez,
Bm. A Lemmz kasy er.
w o
Najosobliwszych nabożeństw i pieśni
Książka do nabożeństwa z dużemi
literami dla ludzi krótki wzrok
mających lub dla osób starych, w
ślicznej oprawie z okuciem
CENA $ 1.25
Mohia tę ksiąihą dostać w księ
ffwni II. DERDO W
SKIB GO w
Winona, Minn '59 E. 2nd M,r.)
PŁACZ I NARZEKANIE
Hfif iiiitiii
przed narodzeniem
Chr\
stn^ Pans
bllzko 4,000 fnfc
W OTCHŁANIACH ZO
STAJĄCYCH.
aż do dnia wstawienia Chrvstu-.ą»
Pana do piekieł,
czvli
SIEDM KS1AG
mojźeszą'.
CENA 35 o.
Można tę książką dostać to księ
garni H. DEliDO ib SK1EGQ vt
Winona, Minn, 59 E, 2nd str.
NOWA GRAMATYKA
JEŻYKA JPOJL.SIO:EQG
prze/,
ANTONIEGO MAŁECKIEGO.
OIEILT- S3 cervto^v.
Można ja dostać w ksiy- u:
DERDO WS
KI EGO v \V,'x„w
H. DI
MINM-

Chicago^ Burlington & Northern
!Na północ,
Chicago morning passenger (daily)^ 6:40 a. m.
Chicago evening passenger (ex sun) 8:50 p.
Minn. Passenger (Ex Sun.) 8:50 A.
Dakota Passenger (Ex Sun.) 7:40 P.
Local Passenger E)xSun.) 4:40 P.
Depart
11:24 a
6:32 p.
Trams at Wabasha: Depart.
Passenger for Zuini o:a ®:ooa: .«t
CHIPPED ALLEY DIVISION
Trains :u Wabasha: Depart
Passenger 1:30 p. m.
For Menomonie ':'o p.
Winona & Southwestern.
Accommodation
depart. Arrive.
Passenger 3:40 p.
Depart. Arrive.
Można tą książką dostać w ksią.
garni ll. DMRD O WSKIEGO
Winońa, Minn. C59 E. 2nd str.)
TRUSTEES.

xml | txt