OCR Interpretation


Katolik. (Winona, Minn.) 1893-1895, February 15, 1894, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060821/1894-02-15/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

Pan Franci­
szek Langowski, ba
wiący obecnie jak
przypuszczamy, w
Little Falls, Minn.,
niechaj już więcej nie
kolektuje pieniędzy
dla
KATOLIKA,
lecz
zgłosi się po informa
cyą, co ma dalej czy
nić, do pana Francisz
ka Kuklińskiego w
Little Falls.
Drobne Echa.
DETROIT.—Wszystkie tu
tejaze gazety katolickie zape
wniają, że odszozepieństwo
gminy Kolasióskiego skończy
się już w niedzielę, 18 Lute
go. Kolasióski, króry od 12
lutego odprawia pokutę w
klasztorze, w tę niedzielę od
prawi nabożeństwo w swoim
kościele Najśw. Serca Panny
Maryi, króry rymczasem bę
dzie prywatnie pobłogosławio*
ny z polecenia Biskupa. Po
kazaniu odwoła z ambony
swoje kacerstwa. Potem znowu
będzie prawowitym probosz
czem, należącym do dyecezyi
detroickiej.
SILVER LAKE, Minn.
Na ostaDim mitingu parafial
nym podano wniosek, aby od
dzieci, chodzących do polskiej
szkoły parafialnej, pobierano
myto w kwocie 25c. miesię
cznie. Wniosek pochodził od
tych parafian, którzy mieszkają
daleko od kościoła, i dzieci
swyrh do szkoły nie posełają,
ZA RADĄ wiel. «ss. Jaki
mowicza porzucił pan hrabia
Łubieński w Chicago zamiar
pobudowania cukrowni pod
miastem Omaha.
MILWAUKEE MaxS*a
rz\ński, były aptekarz, we
Wrześniu osądzony był w
więzieniu powiatowem za
korespondencyą przeciw
po
grzebnikowi Janowi Derusowi,
którą kazał publikować w
Zgodzie'7. Przesiedział w
więzieniu dotąd, nie docze
kawszy się procesu. Uwolniono
go pod warunkiem, że odwoła
wrzekome oszczerstwa.
ST. PAUL. Minn. Do
grocerni znanego tutaj pol
skiego biznesisty pana Józefa
Matzy zakradli się onevsdaj, o
godzinie 6 wieczorem złodzieje,
którzy zaczęli już na dobrze
swą gospodarkę, gdy icb
spostrzeżono. Kulka z rawol
weru policmana zatrzymała
jednego z rabusiów, który
obecnie za kratkami rozmyśla
o siódmem przykazaniu.
W KANSAS CITY, Mo.,
grasuje obecnie głośny oszust
Dr. Slomiński—lecz tam teraz
się nazywa Dr. Mueller.
NASZ podróżujący agent
pan Michałowski dobre miał
czasy w Omaha, Nebr. War
hoły parafialne czciły go,
przyjmowały i częstowały j^k
by jakiego prezydenta,spodzie
wając się, że będzie wysławiał
ich czyny w KATOLIKU.—Teraz,
skoro w gazecie naszej nic na
icb korzyść nie pisano, nie
mają prawa słać wydawcy
rachunków sa to co rzeczony
agent u nich zjadł i wypił.—
Choć mu wprawdzie dobr?e
smakowało,jednak co przyznuć
muszą, że ich o tak -hojną
gościnność nie prosił—a agent
gazety, to nie sam wydawca i
redaktor.
AMERYKA
BLIZZARD czyli straszny
wicher z śnieżycą panował 12
Lutego w Milwaukee, Toledo,
New Yorku i gdzieindziej na
Wschodzie.
DAWNIEJSZY PREZY
DENT Stanów Zjednoczonych
Ben Harrison wyjedzie w dniu
7 Lutego z Indianapolis do
Kalifornii, gdzie będzie po
dróżował z odczytami o pra
wie konstytucyjnym.
GREEN BAY, Wis.
Nasza dyecezya ma podług
sprawozdania na r. 1894
125 tysięcy katolików i 121
księży, pomiędzy tymi i4
księży-zakonnych. Liczba koś
ciołów wynosi 179, liczba ka
plic 29. Szkoły parafialne, w
liczbie 72, odwiedza 92 ty
sięcy dzieci. W trzech domach
sierot jest 200 dzieci.
TELEGRAMY.
GDAŃSK —Dostała się do
nas Wisłą cholera, grasująca
już od dwóch tygodni w War
szawie.
BERLIN. Podpisany już
został traktat handlowy z
Rosyą.
RIO DE JANEIRO—Pow
stańcy wylądowali pod Nico
tberov, i natychmiast Zaata
kowało ich wojsfco rządowe.
Wojsko rządowe nie pozwoliło
powstańcom posunąć się daleko
od brzegu.
WIADOMOŚCI
MIEJSCOWE.
Gdy na niedzielnym mitingu
parafialnym w kościele św. Stani
sława Kostki pan JaKÓb Łosiński
zapytał warhołów, co włościwie
wielebny ks. Domagalski jako
Proboszcz przewinił, zrobiła ich
skupiona gromada taki krzyk,jakby
Indyaoie przy tańcu. Sam ks
Klawitter, którv przy lada sposob
ności powtarza za warhołami, że
ks. Domagalski był wrogiem para
fii (J), Kazał panu Łosińskiemu
przestać.—Warhoły przeprowadziły
wszystko co chciały,a ks.proboszcz
poprosił icb, by wszyscy podnieśli
ręce, na znak, że go lubią. Wszy
stkie warhoły pokornie prośbę
wypełniły.—Bardzo to piętnie, ale
radzimy,aby na drugi raz podobne
warholskie mitingi urządzano w
jakim livery stable lub w
slaughter house 2a mia
stem Nasz polski kościół już dosyć
został zbeszczeszczonym wypycha
niem z niego wzorowego kapłana,
wielebnego ks. proboszcza Dorna
skiego.
Staremu Janowi Worzalle,
który się modli do obrazu manito
wockiego cudotwórcy i pomaga
temu swemu mistrzowi miotać
oszczerstwa na ludzi sprawiedli
wych, radz'my, aby sobie pożyczył
tego KUTOL1K A i przeczytał
sobie w nim artykuł pod tytułem
„Szwindel w Manitowoc".—Dowie
się z niego, że ubóstwiany mistrz
nie wiele lepszy od swego powol
nego ucznia.
Szkoła publiczna Kościuszki w
poniedziałek uroczyście otwartą
oyła, dla celów wychowawczych. Z
Polaków przemawiał przy tym
akcie uroczystym p. Jan Zaborow
ski.— Pan Józef Leioht wspomniał
w swem przemówieniu, że dziwnym
zbieg'em okoliczności noszą dwie
szkoły polskie publiczne w czwartej
wardzie miana dwóch serdecznych
przyjaciół, sławnego generała
Washingtona i jego adjutanta
Kościuszkę.
Ks* Klawitttr jnż się nasycił
warholskiego sekretarza odechce
mu się wnet zupełnie kumostwa z
warhołami.
W piątek będzie w naszym
polskim kościele nabożeństwo niby
na intencyą, aby niebo błogosławi
ło parafialnym warhołom. Z pra
wych katolików,nie zazdroszczących
skupowi ofiary na seminaryum
duchowne, pewnie nikt na to na
bożeństwo me pójdzie.bo ci wiedzą,
że i w tym dniu Ducha świętego
w kościele św. Stanisława Kostki
n e będzie.
Trzewiki, 1 bardzo mocne
mog§ teraz dostać nasze nadobne
rodaczki po zniżonej cenię u pana
Pawła Schnasego przy Kamiennej
drodze. Przez dwą tvgodnie pan
Schnase wyprasedawać będzie tylko
trzewiki.—Opłaci się zajrzeć do tego
popularnego handlu.
5 akrów dobrej ziemi i zupeł
nie nowy dom na Bluff Siding na
sprzedaż. Zgłosić się do Eedakcyi
KATOLIKA.
Nowy bibliotekarz Polskiego
Kółka Dramatycznego musiał za
płacić $1.20 karv za niedołężne
wykonywanie swych obowiązków.
Proces o unieważnienie wyboru
obecnego szeryfa winońskiego John
P.Gay,wytoczony mu przez daw
niejszego szeryfa Silas Brale.y,
przyjdzie przed sąd disfcryktowy w
dniu 26 lutego.
Orqanista Nr. 2 (p. Szulakie
wicz 1 odjechał w sobotę wieczorem
z całą familią do Milwaukee, Wis
?dzie za pośrednictwem wiel. ks.
Szulereckiego zamyśla dostać
posadę.
Kompania Minneapolis Bre
wing Co. założy w mieście naszem
skład piwa, a agentem iej w
Winonie bęazie pan Ludwik Si
korski.
Stawny doktor z La Crosse,
Powell czyli White Beaver,który w
środę, 21 Lutego zjedzie doWinony,
będzie miał swoją kwaterę w
JNorth Western hotelu, a nie w
Winona hotelu.
Na sprzedaż jest farma w po
bliżu (Sugar Loaf, z dobremi zabu
dowaniami 1 wygodą wody,
Zgłosić się do rzeźnika pana J. F.
Lang, w środku miasta.
Natrona, Pa.
10 Lutego
Szanowny Redaktorze!
Racz umieścić mych kilka
słów w KATOLIKU, do których
skreślenia zmusilv mię zabu
rzenia w parafii św. Władysła
wa, i mistrz kopyta Rosiński
z Pittsbnrga, który w swym
szpargale głosi kłamstwa i
obrzuca biotem Wiel. ks.
Cichockiego, proboszcza wyżej
wymienionej parafii .Zaburzenia
tego rodzaju są w Ameryce
po polskich parafiach chlebem
powszednim, wszczynane
przez ludzi bez wiary i wy
rzutków społeczeństwa, którzy
w Europie za swe przestępstwa
już dawno byliby zawiśli po
między niebem a ziemią, l^cz
dostawszy się tu, chodzą
wolno choć czasem głodno po
ziemi wolności. Nadto dobrze
są oni znani po całej Ameryce
aby ich opisywać, a i Natrona
nie jest bez nich. Że głupi
owi krzykacze, oto do
wody. po pierwsze.-pobudowali
kościoł-śzkołę na lotach p.
Plewy, a potem pytali go:
Ile chcesz za te loty? Po
drugie: Chłopi co nigdy w
szkole nie dv li, zgodzili nau
czyciela podobnego im czło
wieka, który tu uchodził pod
nazwiskiem Karabasz jestem
pewny, że ów Barabasz, który
miał być ukarany śmiercią, bjM
o wiele lepszym człowiekiem.
Polacy w Nęw Kensington,
Pa.p przyczynili się do tego
iż Najp. Ks. Bskup przysłał
tu do Natrouy Wiel. Ks. H.
Cichockiego.któregjo to zacnego
kapłana szkoda, iż z takimi
łotrami ma do czynienia nim
Wiel. K3. H. Cichocki przybył
do nas, już burzyciele zaczy
nali z irlandzkim ks. Price,
lecz nie udała się sztuka, tak
jak to co z Wiel. Ks. C.chcą
zrobić się nie uda. Do tych
burzycieli przyłączył się szewc
Rosiński z Pitcsburga i iah
o u z a a k i S z e w z y n a
taka podła kreatura, śmie
Wiel. Ks. H. C. któremu nie
godzien rozwiązać rzemyka u
trzewików, robić zarzuty?
Wiel. Ks. Cichocki ma słu
szność, ie Karabasz nie mógł
uczyć i że dzieci obok języka
polskiego, powinny się uczyć
angielskiego, aby sobie mniały
pjradzićz półgłówkamijakiemi
są krzykacze w Natronie. My
wierny kościołowi jesteśmy
Bogu wdzięczni, iż nam dał
tak zacznego kapłana, jakim
jest Wiel. Ks. H. Cichocki i
prosimy Boga. aby go jak
najdłużej przy zdrowiu i życiu
zachował.
NISZ PREZENT
1) Duży obrazkowy KALEN
DARZ MARYANSKI na rok
Pański 1894, z dwoma luźnemi
obrazami
2) Książeczka KAN TYCZKI
czyli zbiór kolend 1 pieśni ludo
wych, śpiewanych w czasie Bożego
Narodzenia/
3) Książeczką pod tytułem
KASZUBI POD WIEDNIEM
zawierająca zabawną wierszowaną
kaszubską powiastkę z czasów króla
Sobka.
B^°Powyżei wyszczególniony
prezent udzielany będzie tylko
tym, którzy teraz przyślą $2.00 za
,,Katolika.•'
Zobacz wystawę światową
za 15 centów.
Za przesłaniem adresu kogokolwieK
bgdź wiaz z 15 centami w znaczkach
pocztowych, prześlemy każdemu ks'§
żeczkg pami|tkow§ o wystawie cbica
go^kiej. Zwyczajna cena tej książeczki
jest 50 contów. jest to prawdziMe cacko
sztuki. Zawiera obrazki o wystawie,
zajmujące, całe stronice. Gdy nie
spodoba sij wam po odebraniu, powró
cimy znaczki pocztowe a ksijźkg wam
zostawimy. Adres H. E. BUKLKN JUD
Co., Chicago 111.
Kto zwiedził wystawę
światową.
Sprawozdania stróżów przy
bramach wystawy świątowej w
Chicago wykazały że około 40
miliouów zwiedziło Białe miasto.
NajwigKsza część tych ludzi, po 5
razy przybywała na wystawę. Po
dług odpowiedniego obliczenia
wykazuje się, że w prżecięciu jed
na osoba'z każdej familii była na
chicagoskiej wystawie. Z gości
wystawowych zaś przewiozła kolej
Burlingtońska 5 milionów. Chcąc
jechać tą popularną drogą, trzeba
się udać do byle agenta kolei
Burlingtońskiej, a mając zamiar
bardzo daleką odbyć podróż, do
W. J. C. Kenyon, Gen. Pass.
Agent St. Paul, Minn.
Wszystko Darmo.
Ci co używali lekarstwo odkryte przez
Dr. Kinga (Dr. Kings New Disco-very)
zmijg wartość tegrż, a ci co nie używali
mają teraz sposobność korzystać z niego
bezpłatnie. Zgłosić sig do ogłoszonego
aptekarza, a dostaniecie butelkę na
próbg darmo. Posłać nazwisko i adres
do pp. H. Buklen and Co. Chicag a
dostanie sig pudtłko na próbg bezpłat
nie, pudełko pigułek życia Dr. Kinga.
Wszystko gwarenowane, że pomoże, i
nic nie kosztuje.
Można dostać w aptekach pod
Orłem Jna W. S.Tomkiewicza and Bro.
4:56 Mitchell ul., róg 2. ave., i 547
Lincoln ave., róg 5 ave., Milwaukee,
Wis.
warz jest obraZeiii
charakteru, a także i zdrowia.
Nieczysta krew okazuje się sama za
pomocą złej kompleksyi, pryszczów
i wyrzutów na twarzy. Środek nie
leży w zewnętrznem użyciu w
maściach i ,,kremach", lecz w środ
ku krew czyszczącym. Są lekarstwa
i lekarstwa ,,bitters" i sarsasparillas
bez końca— apteki są niemi przepeł
nione. Doświadczenie lat jest jedy
nem kryteryum przy sądzeniu le
karstw. DRA PIOTRA GOMOZO używał
sławy niezaprzeczonej przez przęsło
stulecie. Oczyszcza i przyśpiesza
powolną cyrkulacyą, odświeża cały
system i rozjaśnia mózg przywraca
jąc organy ciała do pierwotnego
zdrowia. Nie sprzedają go w apte
kach. Można go dostać tylko u
agentów miejscowych drobiazgo
wych. Po szczegóły piszcie do Dra
Peter Fahrney, Chicago 111.
DE.<p></p>GOMOZO
PIOTRA
jest uważane za jedno z najlepszych le
karstw tego rodzaju. Oczyszcza krew,
nadaje odnowiona żywotność, wykorze
nienia zarodki choroby z ciała, gdyi
przyczynia się do tego, że wszystkie or
gany znajdują się w dobrym stanie dc
działania. Medycyna jest przygotowaną
z przeszło trzydziestu różnych gatunków
^ngredyencyj, głównie z roślinnego kró
lestwa i była znaną w użyciu przez prze
szło sto lat. Używano go z wielka ko
rzyścią we wszystkich ogólnych tera
źniejszych dolegliwościach,' a zwłaszcza
w tych" które pochodzą z krwi i chore
go żołądka jako to:
Zatwardzenie, Ból głowy, Dolegliwości
wątroby, Żółciowość, Żółtaczka, Reuma
tyzm, Wodna puchlina, Trudność tra*
wienia, Niestrawność, Gorączka, Róża,
°ryszcze. Febra i ograszka, Szkrofuły,
Strupy, Świerzbiączka, Glisty, Liszaj,
Wrzody, Rakowe wyrośnięcia, Bóle i ra«
ny, Bole w systemie kości, Wychudnie
nie, Dolegliwości niewiast, Słabość,
Bronchitis, Żarnice. Ból w krzjTźach,
Zawrót głowy, i t. d.
GOMOZO nie jest medycyną patentowa
aa, też nie sprzedawaj^ jej aptekarze
ecz mężczyźni i niewiasty, którzy uży
wając je, zostali wyleczeni, spowodowa
ai przez wdzięczność dla doktora, i prze*
syczenie, aby'i ich współtowarzysze od
nieśli korzyść, działają jako jego agenci
i w ten sposób mogą go dostarczyć lu
dziom cierpiącym w Oddaleniu.
'Jest nieoce"nionem jako lekarstwo do
mowę a mianowicie w miejscowościach
położonych bardzo daleko od lekarzy
aptek. Lekarstwa tego nie można dostai
od aptekarzy, lecz tylko od miejscowycl
agentów. Jeżeli nie ma agenta w wa
szem sąsiedztwie, przyślijcie $2.00 a do
Staniecie dwanaście 35c. butelek na pró
bę wprost od właściciela. Taki obstalu
Uek może kftżdy dostać tylko raz.
DR. PETER FAHRNEY,
112-114 s. Hoyie Aye,, chicago. JU
Mamy także świece sterynowe dla
użytku kościelnego, świece oliwne
i ośmiodniowe.
Kalendarzy katolickich wieiki
zapas, jako to Catholic Home,
Polski Kalendarz Maryański.
Einsiedler i Excelsior.
MATERYAŁY PIŚMIEN
NE, KSIĄŻKI SZKÓLNE,
KARTY DO RÓŻNYCH
GIER,
LALKI
konikowe ba jaki i rozmaite
zabawki, nie wyjąwszy że
laznych pociągów kolejowych.
RAMKI NA ZAMÓWIĘ
NIE.
UMUES'A!
W handlu tym jest teraz
wyprzedawanie i potrwa
eojm.
WYPRZEDANE BEDA WSZYSTKIE
TOWALLY ŁOKCIOWE ŹA CO ZA TO.
O
Wyprzedajemy, bo braknie nam
miejsca dla towaru na czas wio
senny.
PROSIMY DO SIEBIE!
L. W. MU ES
Y Y
świeże solone i wędzone
oraz
OSTRZ YGI
sprzedaje w miejscu i rozsyła
nawet do dalekich stron
J. S. Johnson
1234 Main Str.
Oreeii Bay Wis.
KATOLICKA
KSIĘGARNIA.
naprzeciwko niemieckiego Banku.
124: E» 3rd Str»
Chcąc kupić jaki prezent sto
sowny, przybądźcie sobie obej
rzeć nasze polskie, czeskie i angiel
skie książki do nabożeństwa
jaKo też różance, krzyżyki, obrazy,
gromnice i t. d.
LOUIS KII linii.
rtMWB
HAMILTON,
Pmyd«nt,
lOJ E. 3rd filtr.
obole handlu żelaznego O. C. BECKA,
O. H.INGRA, D. M. DUJLANY, CH. HORTON, W. DULANY
Prezydent, Wiceprezydent, Sekretarz, Kasyer.
Dawniej kompania desek C. Horton, fabrykantów i kupców
DRZEWA BUDULCOWEGO*
Wielki wybór suchego drzewa budulcowego zawsze na składzi
przykrajane drzewo budulcowe, listwy .drzwi, ramy do okien,
skład materyału budulcowego wogóle.
W. H. TiAlRD,
Wice-pre'i dent,
WINONA
Bnfclena masc A mi
kowa.
Najlepsza maść na swieoie
na*
rany, pochodzące z cieó, przetarcia
uderzenia, poparzenia wrzody,
popękane rę^e, odciski oraz wszel
kie wyrzuty na ciele. Jeżeli znpeł
nie nie. zadowoli, pieniądze będę.
zwrócooe. Cena: 25 centów pudefc
ko. Można dostać w Aptece
ZEGARKI
ZŁOTETSREBRNE
UPOMINKI.
Wiadomo, że ceny srebra
spadły, więc srebrne przed
mioty można teraz dostać
bardzo tanio.
Spadły także w cenie złote
DAMSKIE ZEGARKI.
Broszki, pierścionki, branzo
letki, łańcuszki do zegarków—
teraz bardno tanio.
MORRISON
ZŁOTNIK
76 E. 3rd Str.
Winona, Minn.
WM.
Sekretars.
Pila chodząca i heblarnie.
Sprzedaje się hurtownia.*
Deski, Szyngle, Pale i Latle.
Biuro i warsztaty
Front Str., Winona, Minn,

Lumber Comp.
Eagle Pharmacy w Milwaukee*
lumber Comp.

xml | txt