OCR Interpretation


Katolik. (Winona, Minn.) 1893-1895, March 15, 1894, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060821/1894-03-15/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

IPS
bym był młodszym o lat 30,
a do tego Francuzem i feldfe*
blem, niezawodnie miałbyś we
mnie szwagra, bobym się w
tej chwili z panią Blido oże
nił.
Mutier nie mógł się pow
strzymać od śmiechu, na
myśl, że stary generał z bia
łsmi iak śnieg włosami, czer
woną, pełną twarzą i olbrzy
miej korpulencyi, mógłby
zostać jego szwagrem.
Generał był w jak najlep
szym humorze, obaj się też
szczerze uśmiali, a do tego
tak serdecznie i tak głośno, źe
w jednej chwili do pokoju
wbiegła pani Blido, Anna i
dwaj chłopcy. Zdjęci prawdzi
wym podziwem zatrzymali się
na pro^u, bo rzeczywiście
widok to był niezwykły. Ge
nerał aź się przewracał po
kanapie, tak śmiał się nieu
stannie, a Mutier aź się
wesprzeć musiał na stoliku, na
Którym leżały i kupy złota.
General wnet zerwał się
mówiąc:
Śmiejemy się, ponieważ...
ha! ha! ha! moja dobra pani
Blido... ha! ha! ha! bo mógł
bym... ha! ha! ha! ha! zostać
szwagremMutiera... ha! ha! ha!
zaślubić panią, pani Blido,.,
ha! ha! ha!
Mnie zaślubić! zawo­
łała Blido, ha! ha! ha! A
to byłoby wesołe... ha! ba! ha!
Anna zaledwie usłyszała
ostatnie wyrazy generała,
równie śmiać się zaczęła i za
jej też przykładem poszły i
dzieci. Wesołe ha! ha! ha!
długi czas rozlegało się w
pokoju generała.
Geńerą^ pierwszy uspokoił
się, tylko "Mutier i Anna śmia
li się jeszcze, skoro tylko
spojrzeli na generała w koń®
cu sprawiło mu to pewną
przykrość, że tak hucznym
śmiechem przyjmują jego pro.
jekt ożenienia się.
Właściwie nie wiem
doprawdy, rzeki, z
czego tu się taK śuiiać?Bardzo
wielu żeni się w mym wieku
nie widzę zatem powodu, dla
czego mój projekt-taki śmiech
wywołał. CZY rzeczywiście
•jestem-'już tak stary, tak
brzydki, taK zły, że żadna
z kobiet nie chciałaby mię
pojąć za małżonka? Powiedz
że im Mutierze, czy me mógł
bym się ożenić tak dobrze iak
i ty?
Zapewne generale, za­
pewne, odpowiedziaiMutier
przygryzając usta tylko,
że stanowisko pańskie o wiele
przenosi nasz s&an i ztąd też
niezmiernie wydaje się zabaw
iłem, aby hrabia generał i
cąjlowiek tak ogromnie bogaty
mógł zostać moim szwagrem.
Z tego się właśnie śmiejemy.
Wreszcie, rzekł ge­
nerał, to tylko żart i najnie
zawodniej pani Blido nie
zgodziłaby się nigdy na to.
Niezawodnie, że nigdy,
odpowiedziała pani Blido
ze śmieStrem.— A dla czego
pan wyłożyłeś tak wszystko
złoto, kosztowności i pieniądze.
Co pan będziesz robił z tylu
zegarkami
Co będę robił? po»
wtórzył generał, zaraz pani
zobaczysz. Anso, oto jest
zegarek twój, Mutier zabierze
ten, gdyż do niego należy,
Jakóbie, Pawle, chodźcie tu
moje dzieci, oto zegarki, jakie
wam wasz przyjaciel Mutier
ofaiaruje, a pani Blido raczy
przyjąć ten, i nie odmawiać
mi, każdy bowiem zegarek,
ma wyryte nazwiśko tego do
którego należy.
(Ciąg
dalszy nastąpi.)
PŁACIĆ ZA KATOLIKA!
Z Poznańskiego.
KOSSuWO, d. 7 bin. W
środę d. 31 stycznia obchodzi
li uroczystość jubileusze złote
go wesela l. Maryanna i
Franciszek Kierzkowscy, 2.
Antonina i Michał Czyżewscy
z Koszowa z parafii Marzeń
skiej. Cała parafiia poświęciła
ten dzień Bogu na chwałę
tłum ludzi napełnił cały koś
ciół.
GNIEZNO. Pod przewodnic
twem tajnego radzcy szkolne
go Poltego odbył się tutaj
egzamin abituryencki. Z sied
miu abituryentów, którzy się
*do egzaminu zgłosili, wszyst
kim przyznano świadectwo
dojrzałości. Pomiędzy nimi
znajdują się trzej rodacy nasi
pp. Stefan Morawski, Edmund
Paczkowski i Klemens Wnu
kowski. Od ustnego esfżaminu
zupełoie uwolniono p.V Pacz
kowskiego,
TCZBW.Jedenastoletni chło
piec, Franciszek Pawłowski,
chcąc pomódz swemu starszemu
bratu przy ładowaniu zboża
do wagonów, dostał się pod
wóz, który mu zmiażdżył
głowę i uśmiercił go na miej
scu.
BURZA wyrządziła okropne
szkody. W Osielsku wywrócił
wicher stodołę robotnik No
wicki, który się w niej
znajdował, został zabity.
Pozostawił żonę i troje dzieci.
Taki sam wypadek zaszedł
w Jabłowie pod Łabiszynem,
gdzie stracił życie parobek.
Jabłowo przechrzcono na
Busehkau, gdyż jest to osada
kolonizacyjna.
i—i
Y/c.
m*
LESZNO, Dnia 13 bm.
złożyło^ tutaj examin dojrzą'
łości 10 abituryentów, między
którymi 4 Polaków, pp. Fr.
Dratwa z Bukowca. Tadeusz
Koczwara z Gostynia, Andrzej
Piechocki z Leszna i Józef
Rupiński z Krzywinia,
GNIEWKOWO. Ks. dziekan
prałat Poniński poświęcił w
miejscowym kościele 14 stacyi
których piękne wykonanie
przynosi zaszczyt młodemu
artyście malarzowi, p. Jagu
szewskiemu.
OSTRÓW, Wśród abitu
ryentów, którzy tu złożyli
examin dojrzałości znajduje się
trzech Polaków: pp. Czapski z
Kuchar, Cichorzewski z Mamot
i Gawłowicz.
WSDHOWA. Między 12
abituryentami, którzy po exa
minie d. 14 b. m. otrzymali
świadectwa dojrzałości, było
trzech naszych rodaków, pp.
Władysław Rajewski, Ignacy
Serdecki i Zygmunt Sobecki.
WBZEŚNIA. Z 12 na 13
zm. w nocy wybuchł pożar u
gospodarza Kasperskiego w
Bardzie i pochłonął atoóoię i
stajnię, jako też sąsiednią
stajnię gospodarza Tolkiewicza,
który był zabezpieczony, ale
Kasperski poniósł ciężkie
straty.
W SĘDZINIE pod Bukiem
spłonęła gorzelnia z mączkar
nią. Gorzelany i jego rodzina
zaledwie z życiem uciekli.
Tegoż dnia spaliło się 5
gospodarczych budynków soł
tysa Połczyńskiego w Rgiel
sku w wągroyyieckiem. Właści
ciel był tylko na 2000 m.
zabezpieczony.
BURZA. W Koronowie
zrzucił wicher dach na szkołę
jedna ściana szkoły obaliła się
i pogrzebała, nauczyciela
Drogera. Z wielkim mozołem
udało się mocno pokaleczonego
nauczyciela z pod gruzów
wydostać. Na folwarku
Annaftłld pod Mroczą prze
wrócił wicher owczarnią, w
której się 100 owiec posabijało.
W Chojnie pod Szamoci
nem zrujnował wicher Kościół
katolicki, przyczem organista
tak mocno się pokaleczył, że
o jego wyzdrowieniu wątpią.
PŁACIĆ ZA KATOLIKA!
Z Prus Polskich
WIĘZIENIE w. Świeciu w
Prusach zachodnich jest tak
przepełnione przestępcami do
rosłymi i niedorostkami, że
już doń więcej przyjmować
nie mogą. Są to skutki trak
towania nauki religii po
szkołach. Jakież pokolenie
może wyrastać z dzieci,
nieznających wiary i moral
ności? Zaniedbanie nauki
religii musi wywołać przepeł
nianie się gmachów więzien
nych już nawet nieletnimi
przestępcami zwykła to
kolej rzeczy.
Z CHOJNICKIEGO piszą do
,,Gazety gdańskiej" :Na weselu
w pewnej wsi uderzył paro
bek w twarz dziewczynę za
to źe miała coś powiedzieć na
jego kochankę, Nie namyśla
jąc się długo, kazała sobie
dziewczyna skargę do sądu
napisać. Gdy się o tem ów
parobek dowiedział, udał się
do niej z prośbą, aby się z
nim zgodziła. Po wielkiem
błaganiu dała się dziewczyna
udobruchać, ale napastnik
musiał jej 20 m. zapłacić za
zniewagę. Niech to będzie
przestrogą dla wzzelkiego
rodzaju śmiałków i bohaterów
wobec bezbronnych i słabych
kobiet.
TCZEW. Kilka pań z okolicy
wsiadło razem do ostatniego wago
nu pociągu z Starogardu do
Tczewa. Pociągi chodzą tam
wolno. Jedna z nieb wiozła z
sob% znaczne pieniądze. Koło
Sworoszyna jakiś łazęsca skoczył
z pola na schodki i chciał drzwi
do pań otworzyć. Przestraszone ko
biety zaczęły Krzyczeć i napastnika
odpychać. Posłyszał to urzędnik i
gdy biegł na pomoc, napastnik
uciekł
W KOWALEWIE popchnął
wicher wozy przy dworcu na szy
nach stojące i pgdził je ku Turznu
za ciemnego wieczora. Pomiędzy
szynami szło właśnie dwóch braci
Zielińskich, mularzy i na tych
znienacka wozy wpadły, łamiąc
im ręce i nogi. Odwiezieni do la
zaretu w Toruniu.
W STEVENSPOINT
założyła
FANI TETTMAJEB.
zona zasłużonego Ojczyźnie wiarusa
S. TETTMAJERA pracownia kra
wiecką i szyje podług najnowszej
modv damskie
SUKNIE.
Zamówienia wykonuje szybko
sumieni.
Książki
u
nabożeś*.
qo
stwa'
Dziecię do Bc/ga..... .....20
Dziecię do Boga MCzłotemi brie
gami RF..... ...„.30
Kwiat niewinności dla dzieci poll*
kioh w Ameryce. 25
„Książeczka" do nabożeństwa dla
młodzieży, złocone brzegi, złooo
ny tytulik, półskórek fc tytuli
kiem [Józefa Chociszews&lt^o]
•.......
.........................8S
Ta sama ksążeczka oprawna w
skórkę z obrazkiem.... 95
Fa sama „Książeczka do nabożeń
stwa dla młodzieży,, z okuciem
i zameczkiem....^,, ......1 .25
Fa sama oprawna w kość słoniową,
albo w aksamit 1
a o o s y
1NIÓŁ S^ROŻ oprawny w obórką
złocone brzegi 1.00
1 n i S i o a w n y w
skórkę, brzegi, z okuciem,
aarow.skizłotym tytulikiem
$1.50
&NIGŁ STRuŹ oprawny w koió
słoniową Sub w aksamit...3.00
SŁOTY OŁT-aJJZYK, mocno o
prawny ze złoconynr a tytulikiem
aoo
WTBOIiEK opraw. w płótno $0.40
złocone brzegi, skórka 0.80
•c z okuciem i zameczkiem 1.00
OŁTAEZYK POLSKI
ze złoconemi brzegami 1.40
ne sprzączką z okuciem 2.00
DUNIN opraw, w skórkę 1.50
złocone brzegi 1.75
ze sprzączką 3.00
O e k u o w n y
prawny w skórkę, złocone brxe«
gi, z obrazkami na okładce,*3 zł©.
conym tytulikiem $1.50
Ta sama książka i zameczkiem
i okueiem ...2.00
W i a n e k a y i o w
skórkę 1.2#
W i a n e k a y i iłocony
©tulik i złoć Olu,' brzegi ...1.6
Wianek y lę złoein*
WzegL. sai?..Makiem I oku-ie^
aa
a
Nowych Książek
prowadziła codopiero z Europy
k s i a n i a i e o n i a e
dowskiego w Winonie, s
mianowicie
1 i a z a O z e
4ciańska, książka do
nabożeństwa dla katolików
w ślicznej złoconej i wy
tłaczanej okładce oraz ze
złoconj-m brzegiem $ 1.26
8 n a z i e a n a
8 z a, książka do nabożeń
stwa, w takiej samej kosz
towne oprawie 1.21
3. i W o a w o
a, modlitwy i rozmyśla
nia na wszystkie uroczy
stości kościelne i na wszel
kie okoliczności życia,
W
drogiej oprawie l.j|
4 Książka do nabo
żeństwa Dunina (w
najwspanialszej oprawie,
bez okucia)
6. A n i s i• ż, opraw
ny w skórg
85o«Bt
6 i s o y a i i
n a dla dzi^i, używana w
szkołach polskich w Gali
cyij'polecoiia przez Ks.
Karffl^naia Dunajewskiego £9t,
iiryst VmzmU
Dwa razy dziennie!!
Najpopularniejsze pismo polskie.
Wychodzi codziennie w dwócł
edycjach: rannej i wieczorne], o
prócz świąt i dni świątecznych, w
które wychodzi raz jeden na dzień.
Olbrzymi dział telegramów i
Korespondencyj ze wszystkich stolio
europejskich i państw zaocea
nowych, wreszcie wspólpracowmct
wo pierwszorzędnych pisarzów
polskich zjednały
KURYERCWI WARSZAWSKIEMU
wyjątkową w kraju naszym i za
granicą poczytność i powagę.
Cena prenumeraty za granica
wynosi miesigezoie rs. 1 kop.
50.
Tu­
rner pojedynczy wieczorny kosztuje -w
Warszawie kop.
5,
poranny znś kop.
2
Cena ogłoszeń: Keklamy: za je.
den wiersz garnu mowy, albo jego
miejsce pierwszy raz 25 kop., kfiźdy
nastgpny raz kop 20.
Korespon ciency a prywatna po
cenie rekla'u.
Nekrologia: za wiersz
15
koo.
Zwyczajne ogłoszenia: za jeden
wiersz petitowy, albo jego uiitijsce.
pierwszy Taz
10
kop. każdy nasiepm
raz 8 kop.
Małe ogłoszenia za jedeD wyraz
po 2 kop. każdy raz ogłoszenie mininiuni
80
kop.
Nadesłane: za „'eden wtrss
jarmentowy rs. 1.
Adres dla depesz
WARSZAWA. RUSSIA.
Adres dla listów-.
Warszawa. KURIER WARSZAWSKI
O O A n y a e s
KURYER W AKSZA W SKI.
Flao Teatralny{ CW lerzbcxvy, 9
UTaFSZawa, Europe^ Russia.
W. SŁOMINSKA
SECOND NATIONAL BANK
HUMPHREYS^
gyspepsia?
S E I I S
Fever and Ague, Chills, Malaria
Piles, Blind or Bleeding
679 Mllwaak Av«
OEIGAQO, ILL.
Polecam Wielebnemu jJaoho
wieństwu jak i Szanownym Towa
rzystwom Polskim mój Sk^acl i Pi
sownię różnego gatunkuj Dliorią
gwi9 S«arf. 0«oalc/ Bowt,
Bereł, Patek marstałUct
wsfelcll I1p. po jaku aj tańsze
cenie. Wykonuję wszystkie Obsta
lunki jak najpunktalniej i najsn
mienniej, bo przez dziewiętnaście
lat praktyki nabrałam wprawy w
powyższych wyrobach. Także Wie
lebnym Siostrom polecam raój
skład i wielki wybór Murou,
Welonów, Bukiet«5v, dia
Dziewcząt i Chłopców, przystępu
j%cych do pierwsze] Komunii swig
^ej.—Tak samo mara zawsze na
składzie Korony, Welony
dla młodych Panien do ślubut
wszystko po jaknajtańszej cenie.
0RQ/N1ZED I i 1871
Kapitał i nadwyżka $400,000.
MSjgWtftz&zj ze wszyslkicb banków w połodalli^
banków
UliiiKiesoeie
frutdnts* i ubezpieczenia tego Banku są bezpieczni® przeobowaM 1
MWtj ogniotrwałej szafie Corliss Burglar-Proof Safe.
U z n i ys
). A. PRENTISS, Prezydent. W. H. GARLOCK, Kuyir
WB. H. LAIRD, "V'Coe-Prezyd ent. S. Ł. PRENTISS Ast. Katym*
y e k o a y
A. J. Prentiss, PresTy^ent. M. G. Norton, of Laird Mortal
W.H.Laird, of L. Norton Co. L, R. Brooks, of Brooks Broa»
H. Choate.of JJ ^-hoate Co. O. C. Tucker, Kapitall»a»
W. H. Garlook, Kasyer.
Ftael się ]y/ooenta od pieniędzy na krótszy osat tłołounili
Kapuj# się i sprzedaje pieniądze zagraniczne.
Rachunki Ranków, kupców, towarzystw i ^osnuog
pod fcorzvHtnenv '•'arankawii
rS3
.50
10
0
to
SO
IQ
(O
I
Hi
•j
•. VA:
UMPHBEYS' VETERINARY SPECIFICS.—
Used by all owners of Horse and Cat-
N.S%
HUMPHBKY
Proszę przybyd i przeko-
aad si§ w Polskim Handla, zanim
51$
adaoie do Składu narodowości
Bboej.
Z izacankiem
W. Słomińska
179 Milwaukee Ave. Chicago TU
W księgrarm H. DERDO
WSKIEGO w Winona, Minn.
^59 E. 2nd Str.) można "*do«
stać następującą polską ksią
żkę:
PBZEWODXIK
do pisania
Listów Miłosnych
oraz tyczących się ożenienia I
aamążpójBcia.
35 centów*
v
s
W polskiej aptece
MAXA GOLTZ
272 E. 3rd Str.
znajduje się
BIURO DOKTORA
Dr.H. S. WAHL
lekarza praktycznego, chirurga,
akuszera dobrze mówiącego,
po niemiecku.
Mieszkanie prywatne
Nr. 516 W. 5 Str.
Telefon Nr. 95
fWW polskiej aptece Gol
tza i Gerlichera znajdziecie
Dra Wahla od godziny 2 do 5
z południa
LEKARZ DOMOWY
czyli
poradnik w rozmaitych sła
bościach, podający sposoby
łatwego i taniego wyleczenia
najcięższych chorób
BEZ BOKTOBi.
Gdzie już doktor nie może
pomódz, tam jeszcze ta ksią
żeczka wskaże ratunek.
Książeczka ta kosztuje
2-5ct*
a można ja dostać w kł/.e*
garni H. DERDOWSKIEGÓ
w
WINONA, MINN.
WĘGLARZ
Z WALENCY!
CENA 30 c.
Można tę książką dostać w księ
yarni H. DEED O \V SKIE O w
Winona, Minn. "59 JE. -ud str..
POŚREDNIK
F0LSK04NGUI
bsiąiica dla Polaków w Ameryce
do
łatwego nauczenia s^ę po angielsku
a opisaniem
KAŻDEGO WYRAZU JAK
SIĘ MA WYMAWIAĆ,
dołączeniem rozmów i różnych
Listów w polskim i angielskim i§
zyku.
CENA 65 c.
Można tę książką dostać to ksiĄ
garni H. DEJR.D 0
WSK1EG O n
Winona, Miao. 59 E 2nd str.
USTOWNIK
POLSKO AMERYKAŃSKI
o z n i k
zawierający:
Naukę pisania listów i gotowa
wzory listów,
w wszystkich przypadkach życia,
szczególnie,.zastosowany do
użytku i wygody Polaków w
Ameryce.
I CENA 60 o*
w mocnej oprawie 85 c.
Moina tą książkę dostać w księ
górni H. DERDO WSKJEGO w
Winona, Minn. 59 B. 2nd str.
IPOWOSZOWABfIA
na wszelkie przygody,
oowinszowań dia rodziców, rodzeń
stwa, nauczycieli, przy]acióCv
brodziei i t. d.
jako też wiersze
12a wesoła, imienników 1
dla kochanków,
zebr.il i pcrm»żył
e nąfcelnlejsstyeli autorów
JÓZEF BĘTKOWSKI,
nauczyciel przy szkole realnej
średniej w Bydgoszczy.
A
CENA 20 c,
Moina tę książkę dostać w kt&e
9*rni JJ. DERDO WSKIEOO w
Winona, Minn. 59 fi. 2ua str*

DR. HUMPHREYS' SPECIFICS are scientifically and
carefully prepared prescriptions used for many
years in private practice with
success,and for over
thirty years used by the people. Every single Spe
cific is a special cure for the disease named.
These Specifics cure without drugging, purg
ing or reducing the system, and are in fact and
deed the sovereign remedies of the World.
OF PRINCIPAL NOS. CCRES. PRICES.
Fevers* Congestion, Inflammations.. .25
Worms Worm Fever, Worm Colic.. ..25
Crying Colic, or Teething of Infants .25
Diarrhea, of Children or Adults 25
Dysentery? Griping, Bilious Colic 25
Coolers. Morbus, Vomiting .25
Coughs, Cold, Bronchitis 25
Neuralgia, Toothache,Faceache .25
eadexches, Sick Headache, Vertigo .2#
Bilious Stomach 25
Suppressed or Painful Periods. .25
Whites, too Profuse Periods .25
Croup, Cough, Difficult Breathing 25
Salt Rheum, Ersylpelas, Eruptions. .25
Rheumatism* Rheumatic Pains 25
Wli. 2-nu ik CitKTlili STK., W1WOKA* JUNK.
Ophthalmy, or Sore, or U ak Eyes
Catarrh, Influenza, Cold in he Head
Whooping Cough, Violent Coughs..
Asthma,
Oppressed
Breathing.......
Ear Discharges, Impaired Hearing.
Scrofula, Enlarged GlandsJSwelllng.
General Debility,Physical weakness.
Dropsy, and Scanty Secretions
Seasickness, Sickness from Biding.
Kidney Disease
Nervous Debility Seminal Weak
ness, or In
vol Ł* tary Discharges... .1.
Sore mouth, Canker
•Urinary Weakness, Wetting Bed..
Painful Periods, with Spasm
Diseases of the Heart,Palpitationl
Epilepsy, Spasm, St. Vitus' Bance..1
Diphtheria, Ulcerated Sore Throat..
Chronic Congestions & Eruptions
Sold by Druggists, or sent postpaid on receipt
of price. DR. HUMPHREYS' MANUAL. (144 pages)
richly bound In cloth and gold, mailed free.
Humphreys'MedicineCo.109 Fulton St. NT.
Hogs and Poultry Sent free.
MEDICINECO., 109
falton «...

xml | txt