OCR Interpretation


Katolik. (Winona, Minn.) 1893-1895, May 17, 1894, Image 10

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060821/1894-05-17/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for

•r
k
i
i
DO
WIADOMOŚCI
MIEJSCOWE.
KS. KLAWITROWI ra
dzimy, aby po tylu niepowo
dzeniach, jakie miał przy
budowie kościołów, nie
puszczał się więcej na rzeczy,
którym nie dorósł.
Wszakże już przy pierwszym
kościele, który budował w tym
kraju, w Nowym Poznaniu
(Howard Co., Nebr.) za
Biskupa O'Connor, spotkało
go to nieszczęście, że się ten
kościół, zaraz po wybudowa
niu spalił, a on z nieszczęśli
Avej,
zrujnowanej parafii czem
prędzej wynosić się musiał.
Świadek: Wielebny X. Mi
syonarz Augustyński, działa
jący obecnie w VesseleyVille,
Walsh Co., North Dakota.
Drugi podobny przypadek
m^.ks. Klawiter przed paru
laty w Buffalo, N. Y.r jak o
tem swojego czasu ,,Wiarus''
szczegółowo donosił. Tam
kościół przez niego zbudowa
ny za białego dnia się spalił
wraz z przybudowaną plebanią
i wszelkiemi kościelnemi ra
chunkami. Dwa Towarzystwa
ogniowe ze słusznych powo
dów zabezpieczonej sumy nie
zapłaciły. Świadkami są
tysiące Polaków w Buffalo,
szczególnie ks. Pittas.
Nie pytamy, kto owe dwa
kościoły spalił, ale konstatuje
my,
żt
oba zgorzały za pro­
boszczowania ks. Klawitra.
CZŁONKOWIE parafii św.
Stanisława Kostki, pragnący
ratować nasz piękny kościół
wraz z plebanią, niechaj czem
prędzej oddadzą, każdy z
osobna, w pałacu Biskupim
karteczkę z następującem
protestującem oświadczeniem:
Kartki z takim protestem
już porozdawane sapo mieście,
a w każdym razie można je
dostać bezpłatnie w drukarni
KATOLIKA. Dwieście takich
protestów ocali naszą polską
parafią od zrujnowania.
Można też włożyć kilka pro
testów od członków parafii św.
Stanisława Kostki razem do
jednej koperty i przesłać Bi
skupowi
W polskim tłumaczeniu
b.'zmi ten protest jak nastę-
puje:
Winona, Minn., w Maju 1894.
Do rąk Najprzewielebniejszego
Ks. Biskupa J. B. Cottera.
Ja niżej podpisany członek parafii
Św. Stanisława protestuję nieniej
szem przeciwko obaleniu polskiego
katolickiego kościoła św. Stani
sława.
Drobne Echa.
DO FORMUJĄCEGO się
w Chicago polskiego korpusu
Coxejczyków, pod dowódz
twem generała Rybakowskie
go, przywędrowało one^daj 7
Braciszków z Pułaskiego, w
klasztornych habitach. Mówią,
iż wolą pud Coxeyem przy
dobrym żołdzie drogi budować,
niż na gruntach klasztoru
Pułaskiego za darmo pnie
kopać. Ni? głupi to widać
ludzie...
PAN KOŁASZEWSKI,
dawniejszy proboszcz wCleve
land, O., i w Syracuse, N. Y.,
założył w Cleveland nową
sektę religijną. Katolik wypie-.
ra sie raz na zawsze tej sekty
i każdego, który do niej nale
ży. Przeklęty przywódzca
odszczepieńców Kołaszew
ski, przeklęty organ jego,
gazeta Jutrzenka, i wszyscy ci,
którzy ten szpargał piekielny
popierają! Litujemy sie nad
innymi księżmi polskimi, któ
rzy przez swoją zawziętość tę
hańbiącą Polaków herezyą z
piekła wywołali-
Pan Kołaszewski zamierza
budować polski kościół nieza
leżny. Do parafii jego zapi
sało się dotąd około 200
rodzin.
Z ROZPRAW nad założe
niem Ligi na zjeździe chica
goskim przekonaliśmy się, że
Liga i Związek mają zupełnie
te same cele, t. j. wiązanie,
łączenie, bratnie zespolenie
naszych potrzeb, poznanie
zgubnych tendencyj i t. d. O
wierze katolickiej nie wspom
niano wcale a jednak
prędzej znajdziesz Polaka
mówiącego bez języka, aniżeli
bez wiary.
ALBERTA, Minn. —O cl
1 Maja objął posadę organi
sty w tutejszej palskiej parafii
p. Adam Wałdowski, daw
niejszy organista w Silver
Lake, Minn.
NORTH CREEK, Wis
Położona tu w zielonej doli
nie osada górnoszląska rośnie
w dobrobyt, i jaknajlepszą
owie ceny przez
105 W- 3rd Str.
i
rokuje przyszłość. Zaradność
i gospodarność tutejszych
farmerów, pobożność, gościn
ność i inne staropolskie cnoty
stawiają ją za wzór wszyst
kim innym osadom polskim
w Ameryce. Przejezdnemu
Polakowi, z obcych stron, tak
błogo tu pod każdą polską
strzechą, jakby w domu
własnych rodziców.
W kościele ich, niby w
w raju ziemskim, odczuwasz
rozkosze niebieskiej szczęśli
wości, niewypowiedziane
uczucia serce przenikają,
zwłaszcza śród licznej gromady
dusz do nieba powołanych'.
Upiększona i powiększona
plebania oraz szkoła przy
poważnej świątyni Pańskiej, w
środku uroczej doliny, to
świadectwa oświaty miesz
kańców. Szczęśliwy kto
pomiędzy nimi ma domowe
ognisko!...
KANSAS CITY, Mo., ii
Maja. Armia Sanders'a
zdołała po kilka razy okrążyć
wywrócone lokomotywy i
wagony i zdawało się, że nic
jej pociągu już nie wstrzyma.
W Chivington, Col., przeno
cowała armia pod gołem
niebem a rano wyruszyła
dalej na wschód. Pod Diston
okrążyli trzy wywrócone loko
motywy a o godzinie 11 tej
wjechali do stanu Kansas. W
Horace, Kas., spotkano
pociąg osobowv. który musiał
przed pociągiem Coxeyanów
jechać. Tymczasem zebrano w
Scott City, Kas., kilkaset
pomocników marszałka.którzy,
uzbrojeni w winchesterki, cze
kali na dworcu na przybycie
skradzionego pociągu w celu
aresztowania wszystkich 430
Coxeyanów. Maszynista Coxe
yanów, spostrzegłszy ich na
d.vorcrj' cofnął natychmiast
pociąg
•A
i
Kolei
GOTOWE UBRANIA, KAPELUSZE, KOSZULE i t. d.
WOGÓLE WSZYSTKO, CO MĘŻCZYZNA POTRZEBUJE DO UBRANIA. CAŁY HANDEL MDSI BYC WYPRZEDANY
-ZA CO ZA TO. OTO NIEKTÓRE CENY:
SPRZEDAŻ GÓRNYCH SURDUTÓW.
Z podróży.
AMERYKA
WASHINGTON.— Coxey
jednak zwyciężył. W sejmie
Stanów Zjednoczonych czyli
w Kongresie przeszedł wnio
sek, aby się zająć sprawą nie
mających pracy robotników,
w który imieniu Coxey wy
stępuje.
Górne surduty, warte 125.00 za $10.00
9) o
20.00 8.00
y
y
pociąg
umknął. Kompania
Missouri Pacific wysłała
specyalny pociąg zLeoti.Kas.,
z marszałkiem Neely
vifF^ w^****
s-
15.00 6.00
13.00 5.00
5.00 1.00
Nie mogąc podołać wszelkim wymaganiom publiczności, szczególniej polskiej przyjęliśmy aż 20 klerków. Sprzedajemy na praw*
dę za pół ceny, i niżej!
chcieli się poddać, lecz gdy
iin Neily oświadczył, że w
razie opora zostanie wojsko
do pomocy powołane, opuścili
i poddali się. Dzisiaj
rano wyruszył Nelly z nimi'
specyalnym pociągiem do
Topeka, Kas., gdzie będą
aresztowani.
im.
PIOTRA
G0M0Z0
jest uważane za jedno z najlepszych le
karstw tego rodzaju. Oczyszcza krewi
nadaje odnowiona żywotność, wykorzc
nienia zarodki choroby z ciała, gdy
przyczynia sie do tego, że wszystkie oi
gany znajduja sie w dobrym'stanie dc
działania. Medycyna jest przygotowaną
z przeszło trzydziestu różnych gatunków
ńigi-edyencyj, głównie z roślinnego kró
lestwa i była znana w użyciu przez prze
szło sto lat. Używano go z wielka ko
rzyścią we wszystkich ogólnych tera
źniejszych dolegliwościach, a zwłaszcza
w tych które pochcdza z krwi i chore
go żoładka juko to:
Zatwardzenie, Eol głowy, Dolegliwości
wątroby, Żółciowość, Żółtaczka, Reuma
tyzm, Wodna puchlina, Trudność tra
wienia, Niestrawność, Gorączką, Róża,
pryszcze, Febra i ograszka, Szkrofuły,
Strupy, Świerzbiączka, Glisty, Liszaj,
Wrzody, Rakowe wyrośnięcia. Eóle i ra
ny, Bole w systemie kości', Wychudnie
nie, Dolegliwości niewiast, Słabość,
Bronchitis, Żarnice, Ból w kizyżach,
Zawrót głowy, i t. d.
G0M0Z0 nie jest medycyna patentowa
aa, też nie sprzedawaja jej aptekarze
ecz mężczyźni i niewiast}', którzy uży
wając fe, zostali wyleczeni, spowodowa
ai przez wdzigczność dla dokt®ra, i przea
syczenie, aby i ich współtowarzysze od«
fiieśli korzyść, działają jako jego agenci
i w ten sposób mogą go dostarczyć lu
dziom cierpiącym w oddaleniu.
Jest nieocenionem jako lekarstwo do
pnowe a mianowicie w miejscowościach
położonych bardzo daleko od lekarzy
aptek. Lekarstwa tego nie można dosta/
Dd aptekarzy, lecz tylko od miejscowyc]
agentów. Jeżeli nie ma agenta w wa
szem sąsiedztwie, przyślijcie $2.00 a do
itaniecfe dwanaście 35c. butelek na pró
bę wprost od właściciela. Taki obstalu
liek może każdy dostać tylko raz.
DR. PETER FAHRNEY,
112-U4 s. Hoyne Ave., Chicago, Jli
Wm
ijltf Sfilplil
w $ S?!-.
fi
^2 5
i 25
pomocnikami, który zdołał też
w Salina, Kas., Coxeyanów
wstrzymać. Coxey a nie nie
a WVD 3 iOt»® Pa'oSjB
S'®
*5 s
S Ss sS'*'
'^^ę
3
"s» N-m S' t8S'-g 3 ta O^.p ffl 2.
CJ.SS »8-8 sto
t* 989
5
AjE^Y*^Ł^r?
^srwłK',,lŁfir,r,*łftir4
nilUTF
UAJllci
DR. FRANK POWELL z La
Crosse dzisiaj we Winonie naNorth
Western Depot
Gwarantowana kuracya.
Upoważniamy naszego ogłaszanego
aptekarza do sprzedawania Dr. Kinga
nowego odkrycia na suchoty, kaszel,i
ziębiaczki. Jeżeli to lekarstwo nie po
może, możecie butelkg oddać, a dosta
niecie pieniądze zwrócone. Nie mogli"
byśmy zrobić tej oferty, cdybyśmy nie
wiedzieli, że można polegać na lekars
twie zwanem Dr. King's New Discovery
Butelka po $5 00 i $1.00
Można dostać w aptekach pod
Orłem Jna W. S. Tomkiewicza and Bro.
456 Mitchell ul., róg 2. ave., i 547
Lincoln ave., róg 5 ave., Milwaukee,
Wis.
ISulleiia masc Ami
kowa.
Najlepsza maść na swieoie na
rany, pochodzące z cieó, przetarcia
uderzenia, poparzenia wrzody,
popgkane rg^e, odciski ora? wszel
kie wyrzuty na ciele. Jeżeli zupeł
nie nie zadowoli, pieniądze będą
zwrócone. Cena: 25 centów pudeł
ko. Można dostać w Aptece
jEagle,
Pharwsar.y w Milwaukee.
/,
zniżono teraz ceny na wszystkie towary,,
także na
wiosenne i latowe.
Mianowicie zniżone ceny na następujące
rzeczy:
Najmodniejsze MATERYE NA SUKNIE*
Wielki wybór HAFTÓW I KORONEK.
CENNE RESZTKI materyj na suknie.
Fartuchy,majtki i koszule zawsze w zapasie.
Wyborne, parą wysuszone, PIÓRA GrĘ
S1E zawsze do dostania.
Skora usłvga, dobre towary, rzetelne ceny*
L. W. MU ES
105 12. 3rd ftltr.
obok handlu żelaznego C. BECKA.
MINNEAPOLIS BREWING CO.
Piwa butelkowego
Piwa Lagrowe.
Stacya SPRZEDAŻY
W WINONIE
BIURO: 16® E. Ind Str.
Agent:
nigdzie lepszego nie znajdziecie, a zamówienia dla domów
ftiiUPslfllfiif! prywatnych chętnie i szybko wykonujemy. Telefon Nr. 54-
9
^ry^rwą
Nasz zwykły
prezent.
1) Duży obrazkowy KALEN
DARZ na rok Pański 1894, z
dwoma luźnerai obrazami
2) KAK TYCZKI.
3) Książeczką pod tytułem
KASZUBI POD WIEDNIEM.
wyżej wyszczególniony
prezent udzielany będzie tylko
tym, którzy teraz przyślą $2.00 za
,,Katolika.•'
FrzewGdnib.
Od czasu jak tyłko powstał Electric
Bitter, wyrohił on sobie popularność,
jest to też lekarstwo najskuteczniejsze
na wszystkie dolegliwości żołgdka,
watióhy i nerek. Leczy ból głowy,
niestrawność, zatwardzenie i wyp§dza z
ciała malaryą. Za dobry skutek rgczy
sig zy każdej lutełce, ałbo w ócone
bgda pieniądze.
Alożna dostać w opiekach pod
Orłem Jna. VVv S. Tomkiewicza
and Bro. 456 Mitchell ul., róg 2
ayp._, i 547 Lincoln ave., róg 5
ave., ^Milwaukee. Wis.
J. C. Meyer.
K
i
i

i
1*
1 s
&.

Winona, Minn., May 1894.
Rt. Rev. J. B. Cotter D. D.
I, the undersigned member of the
St. Stanislaus parish, do hereby
protest against the destruction of
the St. Stanislaus Polish Catholic
church.
(Podpis parafianina).

xml | txt