OCR Interpretation


Katolik. (Winona, Minn.) 1893-1895, October 25, 1894, Image 10

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060821/1894-10-25/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for

i
k
•I
WIADOMOŚCI
MIEJSCOWE.
POLSCY STRZELCY Mą
mieli w najbliższy Czwartek,
25 Października, miting w
hali pana dorszy ńskiego.
"Wszystkich stałych członków,
jako też kandydatów na człon
ków serdecznie się zaprasza.
POŚWIĘCENIE kamienia
węgielnego przy polskim koś
ciele odbędzie się dopiero w
najbliższą niedzielę.
CO ROK zjeżdża do Wino
ny jaki tani handel i daje
Polakom, lubiącym tamo ku
powaó, sposobność do zaopa
trzenia się w różne rzeczy,
potrzebne do otulenia ciała na
zimę. Tasim handlem jest i
nowy BOSTON STORE, przy
3ciej ulicy, niedaleko hotelu
S 1 i za, który niedawno
sprowadził się do naszego
miasta i po bajecznie niskich
cenach sprzedaje mianowicie:
Materye na suknie, szourówki,
spodnią zimową bieliznę męs
ką i damską, kołdry, okrycia
oraz trzewiki. Bliższe szczegóły
O tym ciekawym handlu znajdą
czytelnicy w duźem ogłoszeniu
ua czwartej stronicy dzisiej
szego numeru.
PAN MARCIN CYBOROW
SKI z Milwaukee bawił w
końcu minionego tygodnia w
paszem mies'ie, agitując w
interesie party i populistycznej
czyli ludowej. Populiści Md
wauccy postawili p. Cyborow
skiego jako kandydata do
Wisconsiuskiej Legislatury.
GODNYM KANDYDA
TEM na urząd ka»yera powia*
towego jest pan Paweł Kemp,
Który już od paru lat z uale
iytą powagą i akuratnośńą
urząd ten dzierży. Jest to dobry
katclik, człowiek cnotliwy i
słowny, to też i prawi Połacy
na niego głosować powinni.
Pan Kemp jest na demo
krackim tykiecie wyborczym.
PAN HERMAN WE1BEL,
demokracji kandydat na
auditora powiatowego, niby
naczelnika powiatu, już kilka
lat w Biurze auditorssiem
pracuje i dobrze się do pia
stowania tego urzędu przyspo
sobił. Jest to człowiek bardzo
uczynny i ugrzeczniony dla
każdego bliźniego, pod każ
dym też względem zasługuje
na poparcie polskich wybor
ców.
PAN FR. BRATKA, do
tychczasowy miernik powiato
wy (County Surveyor) ubiega
się ponownie o ten urzad.Jent
on właściwie demokratą, lubo
go partya republikańska, jako
kandydata niezależnego, umie*
DOBRE MOCNE OYERCOATI'
N. 63 & 65 E. 3rd Str.
ZNAK DUŻEGO KAP ELSZA.
śoiła ua swoim tykiecie.
JNieetiaj Polacy na niego
głosują, bo to gorliwy urzęd
nik i dobry człowiek, a j*ko
Czech bliski nam pobratymiec-
ZDATNY jak wół do*kare
ty jest republikański kandy
dat do Sejmu minnesookiego
z 33iej i 4tej wardy Adolf
Blazik, człowiek ordynarny i
fałszywy,nie posiadający nawet
kompletnego wykaztałcenia
elementarnego. Jemu toofiiry
osławionego Klawitra mają
do zawdzięczenia, że tego
nędznego oszusta do Win-ony
sprowadził, na nieszczęście dla
nich i całej naszej polskiej
parafii. Prawi Polacy i kato
licy w 3ni*jj i 4tej wardzie
powinni tego dawniejszego
herszta warchołów w dniu
wyborów wynagrodzić według
jego piekielnych zasług.
TUZIN pięknie wykonanych
foto a i y k o $ 2 0 0 U o
geneier a & Co.
500 BECZEK JABŁEK
przybyło w tym tygodniu do
naszego Składu Owoców
(FRUIT HOUSE). Tak samo
2500 buszli luźnych ja
błek, które to zapasy tanio
będą sprzedane. Teraz cza.s
zaopatrzyć się w jabłka na
zimę, w naszym HURTÓW
NYM HANDLU OWOCÓW
J. STIKNEWAN
107 & 10y W. 3rd Str.
TANIE FOTOGRAFIE u
o e n e i e a
ZNAWCY chwalą piwo z
o w a u i n n e a o i s
e w in Co. jako najlep
sze z piw, sprzedawanych w
naszem mieście. —Na żądanie
zawsze zafundują tego piwa
swoim gościom Bracia GrRIE
SEL, Jak wiadomo, można
w salon-e tym często znaleźć
i poUkie iwworzystwt».
ZA TANIE PIENIĄDZE
mogą dostać piękuą fotografią
abonenci naszej gazety w
piękuie urządzonej pracowni
panów [email protected] MORGENEIER &
DEGUIRE, 211—E. 3rd Str., w
bloku e 1 z e a. A miano
wicie wykonywać będą odtąd
w tej sławnej pracowni cały
tuzin gabinetowych fotografij,
za 2 dolary, zamiast za 3
doi., ale tylko dla abonentów
KATOLIKA,
Jak wiadomo, słynie zakład
fotograficzny panów o r
e n e i e a i e u i e
jako najlepszy w mieście.
Świadectwa.
S. H- Cliffort w New Cassel Wis,,
drgczony był neuralagig i reumatyzmeai,
żołądek jego był w nie porządku ,wątroba
jego była dotknigta w zastraszający
sposób, ustał apetyt, i okropnie '••tracił
na ciele i mocy. Trzy butelki
Elektrycznego bitru. (Electric Bitters)
go wyleczyły,
Edwardowi Shepliard, Harrysburg,
111. ciekła rana w nodze przez 8 lat
nieustannie. Trzy butelki Elektrycznych
kropli i siedm pudelek Buklena maści arnik owej
wyleczyły mu noge. an Speaker, Catawba O., mial
piec dużych dziur febrycznych n i nodze i doktorzy
mówili, ze jest niewyleczalnym. Jedna butelka kropli
Elektrycznych i jedno pudełko Buklena maści Arniko
wej wyleczyły go zupełnie.
Można dostać w aptekach pod
Orłem Jua W. S.Tomkiewicza and Bro.
456 Mitchell ul róg 2. ave., i 547
Lincoln ave., róg 5 ave, Milwaukee,
Wis.
Matoł i Kata w AsigBfli.
Katol cy«m rozwija się w
Anglii nieomal z każdym dniera
tak, że się wyd»je, iakobv wyspa
ta czy prędzej ozv późnej miała
znowu powrócić na łono »ioś.:ioła
katolickiego i stać sie istotn e («m,
czem na a wał śiv. Grzegorz, to
jest zamkiem anielskim. 0*1 czasu
kiedy pojawiła się odezwa Papieża,
wzywająca do zje«ł nicienia się,
w wszystkich klasach angielskiego
społeczeństwa, dziwna gorliwość
powstała około wykonania zamiaru
papieża. Ażeby zaś dać wyraz tm
swym dążnościom, postanowiono w
stolicy kraju, Londynie,wybudować
świetną katedrę pod wezwanniem
św. Piotra. Koszta budowy obli
czono na 4 miliony marek, z któ
rycli połowę "już zebrano z prywat
nych
składek. Świątynia ta zostanie
wybudowana wedle planu kościoła
św. Piotra w Rzymie, aby przy
pominać każdemu, około którego
miejsca wszyscy ludzie zespolić się
winni.
ABONOWAU KATOLIKA
Stary wiem.
Tak, wvzdrowieiesz, jeśli tak
zrobisz, ]ak on zrobił jeżeli bę
dziesz się leczył lekarstwem Dr.
Pierce's Favorite Prescription, bo
to leczy różne słabości kobiet.JaKo
lekarstwo na nerwy, leczy wszelkie
dolegliwości nerwowe, jako to
halucynacye i kypokondrą, a do
prowadza do snu pokrzepiającego.
Spizadają to lekarstwo aptekarze,
dając bezwarunkowe poręczenie, że
w każdym przypadku nastąpi wy
leczenie, albo pieniędze bgdą
zwrócone.
Astmę leczymy w nowo od
kryty sposób. Względem reklam,
świadectw i poleceń zgłosić się do
Worlds Dispensary Medical Asso
ciation, Buffalo, N. Y.
TUZIN FORTOGRAFIJ tylko
2 dolary u e n e i e a.
Teraz użyj leg®.
Nie b§d&ie nic kosztowało, a z
pewnością ci pomoże, jeżeli cierpisz na
kaszel, zigbiączkg lub jakąkolwiek
dolegliwość w gardle lub płucach.Nowy
wynalazek Dr. Kinga na suehoty, kaszel
i zigb gczk§ za porgczeniem udziela
pomocy lub pieniądze bgdą wrócone.
Leczy także grypg. Spróbuj choć tylko
butelkg, a doznasz ulgi. ButelKi na
pióbg darmo.
Można dostać w Aptekach pod
Orłem Jna. W. S. Tomkiewicza
and Bro. 456 Mitchell ul., róg 2
av«., i 547 Lincoln ave., róg 5
ave., Milwaukee, Wis.
W HANDLU BUTÓW pana
R. G-risbach, Nr. 417 Carimo
na ul'.cy, 8 a 9ta można
kupić: BUTY, ROBOCIE
TRZEWIKI dla chłopów i DAM
oraz trzewiki dla dzieci po
najtańszych cenach w mieście.
Poszukuje miejsca
ORGANISTA I NAUCZY
CIEL., żonaty, w wieku lat
40,
praktykujący w Ameryce
przeszło slat.Mówi po polsku,
niemiecku i angielsku. Gra
z nut na organach i skrzyp
cach
Adres i bliższe szczegóły
chętnie poda REDAKCYA
KATOLIKA,, 59 E. 2nd
Str. Winona, Minn.
PŁACIĆ ZA KATOLIKA!
i- t.
l' WIMrfimtr
Sprzedajemy Bardzo Tanio!
DOBRE UBRANIA DLA CHŁOPCÓW od $1.00- MOCNE UBRANIA DLA MĘŻCZYZN od $3.00 —SPODZ LENKI
DLA DZIECI 15 c. KOSZULKA WIERZCHU 1A 15c. DOBRE MĘSKIE POŃCZOCHY 5ct.
od 4.50.
1
l'
D.uiiom'Tmn.
Eacfle Pharmacy w Milwaukee.
Publiczność
SZYM KOSZTEM
OYERCOATI DLA
CHURCH & AUGUSTIN
Winiesft
Brooklyn Kowalski M. 3.6^
S/rozodrowsfci J. 3.80
Rzepozyk Michał 3.20
Toledo Kledzik Szymon 3.90
Kolaszyński Wal. 3.85
JSehlessor Stanisław 3.So
Bukowski Jan 3.00
Ottsr Tail C. Hełkowski Jan 4.50
Passaic Malkiewicz Fe. 3.85
Appleton, Kuskow^ki. Aug. 3 65
Joiiet Beiohenbudi Fi-. 3 60
Perham Skibicki Józ. 3.75
Saginaw Załęski Józ„
L',60
Plymouth, Miśkiewicz Antoni 4.50
Wilkesbarre Czernik J. 4.90
Najlec Jos. 4.S0
Bay City, Nijak Jos. 5.50
Sbamokin, Oton Fryderyk 4.50
Catavisa Smoczyński Rom. 4.15
South Superior, Weisgerber
Dominik 4.45
Newton, Zarohiński Frank 4.65
SSiti&letisfc muse i&rm
kona.
Najlepsza maść na swieoie na
rany, pochodzące z eieć, przetarcia
uderzenia, poparzenia wrzody,
popękane ręye, odciski oraz wszel
kie wyrzuty na ciele. Jeżeli zupeł
nie nie zadowoli, pieniądza będą
zwrócone. Cena: 25 centów pudeł
ko. Można dostać w Aptece
PRZYJDZIE, DOSTANIE JEDEN.
KTO MA PODARTE buty,
niechaj sie uda do szewca p.
R. GRItiSBACH. Nr. 417
Oarimona ulicy, między ulicami
8 a 9tą. Tam mu za tunie
pieniądze wszelkie reparacye
obią.
Farmerzy
Mieszczanie I
Popierajcie
STORE JADALNI
TOMASZA
WALCZAKA.
Wszystko co tanner clioduje
Toma sn Walczak odkupuje.
Polska gospodyni znajdzie w
handlu artykułów spożywczycn p.
Tomasza Wale/aka z Wino
nie wszystko co jej pofcrzebi do
przyrządzenia dobrego obiadu,
przede wszystkiem
ŚWIEŻE MIĘSO
kiełbasy i kiszki, najsmaczniejsze
w mieście. RYBY na dni postne
masło, cebulę, ]aja
1
t. d„
Z uszanowaniem
Tomasz Watczak
przy 3ciej ulicy w Winonie, obok
Banku niemieckiego, naprzeciwko
salonu p. Trawickiego.
NIE MIJAJCIE
HANDLU GOTOWEGO UBRANiA
POD FIRMA
Szczególnie tej jesieni tu 20 do 35 procent ta
niej wszystko dostaniecie, jak gdzieindziej.
Sa także iuz na stolach naszych zapasy z handlu Goldschmidt & Co., który wykupiliśmy,
płacąc 50 centów za dolara. Po większej części ubrania szyte przez pierwszorzędnych
krawców, wierzchnie zimowe surduty i spodnie.
Calv ten skład musi być wyprzedanym bez względu na cenę, dla tego n.^dy w życiu
Szanowna
nie miała tak dobrej okazyi taniego kupna.
Miarkuj te oto ceny:
250 męskich ubrań każmirowych, wartych $4 i 5 tylko $1.90.
200 męskich ubrań każmirowych,wartych $8 i 9i 10—za$4r.
200 pięknych męskich ubiorów z najlepszego suKna „Clays
Worsted Cheviots' za $9, 10 i 12 wartości $18.
600 męskich spodni z mocnego sukna, wartości $2.50 i 3 —za 1.48.
Mes kie gacie, całkiem w ełniane, 38c., warte akurat jeszcze raz tyle.
Gacie za 25c. i droższe, prawie jeszcze raz tyle warte.
carABY 1ESZCZE WIĘCEJ HANDEL OŻYWIĆ. PRZYDAMY DO KAŻDEGO
7AKXJFNA. IPOWYŻEI TY KI ET NA PRZEDSTAWIENIE WILBERA & CO, W
DNIACH II PAŹDZIERNIKA LUB i LISTOPADA. MIEOHAJ PUBLICZNOŚĆ NA­
THE MODEL OR P"
MALCÓW
Ta
i
SIĘ BAWI! WYDANY TYLKO 500 TYKIETOW KTO W PORĘ
BACZ NA ZNAK FIRMY. ZNAK CZARNEGO NIEDŹWIEDZIA.
fbm
1.50
Soiltll JSfctGMd
(Indiana).
W każdym porządniejszym
sBlonie w nsszetn nueść.e
można posmakować znakomi
tego piwa, wyrabianego w
C!incinniti Brewing C:.—Piwo
butelkowe te co browaru roz
wozi się do każdego miasta-
Stacy a czyli »i*ład tego
piwa znajduje asy na rogu ulic
Chaoui i Ford. Agentem dla,
miasta S)uth Bend jest pan
Fesco.
pani
J. BOCK EL.
Najlepszy towar, najtańsze
ceny.
Duży dobrze uporządkowany
ha-ndel towarów modniarskich, ka
peluszy, piór ślubnych wieńców*
woali, czapeczek dla dzieci ltp.
Stare kapelusze
przerabia się podług
najnowszej mody i
gwarantuje.
Mrs. I. llllCimK
Przy 3ciej ulicy. Niedaleko ap
teki LAUERA.
MODEL
I
tev i)
I
1

1
'Ss.

"Affliction .sore longtime she bore
Physicians were in vain."
At last one day, a friend did say,
"You'd soon be well again."

xml | txt