OCR Interpretation


Katolik. (Winona, Minn.) 1893-1895, October 25, 1894, Image 9

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060821/1894-10-25/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for

Z Prus Polskich
CÓRKA właściciela ze
Zaskoczą pod Wąbrzeźnem
zdrapnęła na czole chrosteczkę
ręką w czarnej rękawiczce.
Rana zaraz zabrzmiała, a
wszelka pomoc lekarska była
bezskuteczaą panna Richter
umarła po 2 dniach.
STAROGARD. Adwokat
Tesmor z Tczewa skazany
przez tutejszy sąd na póftora
roku więzienia, dopuścił się
przeniewierstwa z obcemi
pieniedzmi w 25 przypadkach.
Niektóre sprzeniewierzone po
zy cye dochodziły do 5 6000
m. a inne od 23 od 600 m.
Skazany otworzył biuro adwo
kackie dopiero w r. 1892 i
tłómaczył się tem,że rozpoczął
swą praktykę z 10,000 m.
długu i z tego długu wybrnąć
nie mógł.
SZTUM. Zeszłego piątku
rozbiegły się na targu tutej
szym konie gospodarza p
Wiechowskiego z Pułkowic i
gnały jak szalone przez naj
więcej ożywione ulice. Gos
podarz Wiechowski, będący
już w sędziwym wieku, oraz
jego żona, spadli z woza na
bruk i oboje poranili się bar
dzo ciężko. Konie zdołano
później zatrzymać. W Mi
kołajkach włamali się przed
kilku dniami w nocy złodzieje
do przełożonego st^cyi kole
jowej i skradli mu wszystko
wino. Złodziei dotąd nie zdo
łano wykryć. Malarz Sze
kliński z Kozłowa wyratował
4 lipca rb. urzędnika gospo
darczego we wsi Świętem od
spalenia z narażeniem własne
go życia. Prezes rejencyjny
pochwala odwagę jego pu
blicznie i przeznaczył mu 25
marek wynagrodzenia.
SZLĄSK.
NA ŚLĄSKU pruskim po
między ludem polskim nie ma
ani jednego takiego wieśniaka,
któryby nie umiał czytać i
pisać po polsku. Jeżeli się
weźmie na uwagę,że na Śląsku
pruskim uczą w szkołach tylko
po niemiecku, to trzeba zawo
łać ,sława ludowi polskiemu
na Śląsku'że tak garnie się
do oświaty, że tak kocha
swoją mowę polską!
REDAKTOR „Nowin
Raciborskich" p. Kirol Mać
kowski skazany został przez
sąd raciborski za obrazę pew
nego księdza katolickiego na
cztery miesiące więzienia. Pan
Maćkowski wniósł rewizyą do
sądu rzeszy, powołując się,
że działał w obronie upraw
nionych interesów. Sąd rzeszy
jednak odrzucił rewizyą.
BRYJSICA. W poniedziałek
doia 1 bm. wybuchł pożar w
stodole gospodarza Szymona
Marszałka w Brynicy. Pożar
rozciągnął si^ na dom miesz
kalny i na posiadłość L.Gnitka,
któremu się także dom z
chlewem spalił. Marszałek nie
był wcale, Gnitka tylko na
300 marek zabezpieczony, więc
obydwaj ponieśli wielkie stra
BUDKO WICE. Do podanej
w ,,Gazecie" z Jełowej wia
domości, że w lesie przy
Budkowicach znaleziono nie
żywego mężczyznę, dodaję,
że nim był Benias z Tułów.
Był na pogrzebie brata czy
krewnego w Pokoju, który
spadłszy t*z woza, się zabił
sam zabłądziwszy z powrotem.,
życie stracił. Nieborak prze
leżał od wtorku do soboty w
„piekle", bo tak tę część lasu
tutaj nazywają. Oby nie zaznał
prawdziwego piekła! Niech
mu Pan Bóg
raczy
ny odpoczynek.
dać wiecz­
ADAMOWICE, POWIAT
STRZELCE. Dekarz Dreja,
który spadł z dachu i zabij
się. był także według stwier
dzenia lekarskiego chory na
cholerę azyatycką. W Strzel
cach, gdzie D. zakończył
życie, zarządzono dla tego
środki ostrożności.
KOŹLE. W Rogach pobili
się robotnicy Morawiec i
Szweda, przyczem ten ostatni
został pchnięty nożem i leży
w tutejszym lazarecie. Moraw
ca aresztowano.
W KOCHLOWICACH u
marł nagle wskutek paraliżu
nauczyciel i organista Olbrich
w wieku 52 lat.
POD Piotrkowem w Król.
Pol. w9 wsi Kadłubku był
pożar w ogromnych rozmia
rach, zniszczył bowiem 21
gospodarstw. Spaliło się jedno
dziecko a cztery osoby się
ogromnie poparzyły. Inwenta
rza dużo udusiło się w budyn
kach, a zboże wszystko i
nagromadzoną paszę og'en
zni&zczyl.Mieszkaóoy w okrop
nej biedzie.
W POBLIŻU Częstochowy
odkryto pokłady rudy żelaz
nej. Ruda ta dowożoną bywa
do Huty bankowej w Dąbro
wie i to w wielkiej obfitości,
bo do kopalni przyjęto 130
nowych robotników.
Z WILNA donoszą: Jest
odwieczny zwyczaj, że kto
przechodzi lub przejeżdża ulicą
Ostrobramską, ten odkrywa
głowę i z oczami zwrócocemi
na obraz N. M. Panny idzie
powoli i cicho, aby nie prze
szkadzać modlącym się, któ
rych na trotoarach zawsze
wielu klęczy. Wszystkie wozy,
dróżki, prywatne powozy i t.
d. jadą noga za nogą, a nawet
Moskale przestrzegają tego
zwyczaju.
L^cz dma 16 bm. złamał
Ko tutejszy cberpolicmajster
Rajewskij. Z ogromnym hała
sem pędnł co koń wyskoczy
swoją trójką i Kapelusza nie
zdjął. W tem bez żadnej
przyczyny wypadł z powozu
na bruk i straszliwie się
pokaleczył. Nieprzytomnego i
oblanego krwią zaniesiono do
pobliskiej apteki. Tu musiano
mu zeszywać skórę na głowie
twarzy i piersiach, Ludność
upatruje w tem sprawiedliwą
karę za bluźaierstwo.
Z GALIO II.
ODZNACZENIA na wysta
wie lwowskie] otrzymali mię
dzy innymi także: zarłąd
dóbr galicyjskich hr. Romana
Potockiego za wyroby fabryki
wódek w Łańcucie dyplom
honorowy i rządowy Perlber
ger i Syn w Klaśaie pod
Wieliczką za wyrób napojów
alkoholowych złoty medal
komitetu wystawy: browar
Jędrzejowicza w Zaczerniu za
piwo medal bronzowy rządowy.
ZDZISŁAW HR. TYSZ
KIEWICZ, marszałek powiatu
kolbuszowskiego, poseł do
Rądy państwa i na Sejm
krajowy, uczestnik powstania
z r. 1863, zmarł onegdaj w 53
roku życia w zakładzie lecz
niczym obok Wiednia, dokąd
udał się w celu poralowania
nadwątlonego zdrowia.
Zmarły od wielu latoddawał
si z zamiłowaniem życiu
publicznemu. Niedawno ob
chodził jubileusz ćwierć wieko
wego prezesowania kolbuszow
skiei Radzie powiatowej.
Kolbuszowa, Werynia i
przyległe sioła, własność zmar
łego, tracą w nim prawdziwe
ao ojca i Opiekuna.
Zwłoki sprowadzono i po
chowano w kaplicy cmentar
nej w Kolbuszowy.
JNOWE PROBOSTWA. Na
miejscu zburzonej plebanii
stanie wkrótce nowy budynek
przeznaczony na pomieszczenia
tutejszego urzędu parafialnego/
Dotyczące plany rozpoznawała
w tych dniach miejska l^o
misya budowlana. Będzie ,/to
budynek piętrowy, kt&ry
upiększy nieco dzisiejszy plac
przed kościołem f*rnym.
Zapadły tam wprawdzie
akademiczne uchwały zakłada
nia wyżazycb finstytucyj nau
kowych dla kobiet, jak gimna
zyów i uniwersytetu, jeduak
mamy nadzieję, że Bóg da,
iż te obecnie w pieluchach
jeszcze będące marzenia za
niedługo wejdą w życie, bo
już, jak słyszymy, krzątają się
ludzie dobrej woli koło tego,
by we Lwowie w niedługim
czasie otworzyć ginanazyum.
Sami zresztą i mężczyźui
starają się tu przyjść z pomoc.,
piękniejszej polowie rodu ludz
kiego, bo jak wiadomo w
ostatnich czasach otworzono na
razie kursą wyższe z planem
naukowym, jaki mają semiaarya
nauczycielskie w Stryju, Stani
sławowie i Tarnopolu .W Koło
myi już od kilkunastu lat
utrzymują profesorowie gimna
zyalni tak zwano gimnazyum
żeńskie 4 klasowe. Również i
w innych większych miastach
kraju, gdzie nie ma przynL-t
kl.
flaniej 8
i
BRAK wyższego wykształ
cenią dla kobiet daje się jczuć
w kraju naszym, ale i w całej
Austryi od czasu, kiedy to
kobiety przyszły do jtego
przekonania, że samo czyjtanie
i pisanie, cokolwiek na forte
pianie nie wystarczy, by I być
dobrą matką i obywatelką
kraju. Czasy się do tego
stopnia zmieniły, że dziś
także i od kobiety wymaga
sę prawie równego wykształ
cenia jak i od mężczyzn.
Kobiety wreszcie poczuiy w
sobie także odwagę i siłę do
samodzielnej pracy. One nije
chcą dalej czekać tej błogiej}
czy smutnej chwili, aż jakiś
mężczyzna zlituje się nad nią
i uwolni ją od trosk w przy
szłaś ji. Kobieta chce, pojmując
swą wartość moralna, bvc
niezawisłą, chce być panią swej
woli, chce literalnie oddać swą
rękę z cah świadomeśjią swej
godnośji, albo jeśli okoliczności
tak się złożą, że za mąż nie
wyjdzie, chce być pożyteczną
obywatelką państwa. Tej
zasadzie dały wyraz kobiety
w tym roku we vovvie nt
kongresie pedagogów polskich.
Tu pierwszy raz z całą
stanowczością oświadczyły
kobiety, że chcą i powinny
pracować umysłowo.
szkoły wydziałowej,
utworzyli profesowie gimnazy*
urn prywatne szkoły wyższe
dla, dziewcząt.
Nasze miasto, mające 8-kl.
szkołę żeńską a nadto Kurs
robót, zadowalało się tym
nabytkiem długie łata, aż w
tym roku i to, jak dawiadujemy
się z pewnego źródła, w ostat
nich czasach ludzie dobrej
woli. przyszli na myśl błogą,
otworzyć wyższy zakład nau
kowy dla panien,nie chcąc, by
Rzeszów pozostał pozainriemi
miastami w tym kierunku.
Dobre ADWOKATY.
J. W. Tawney. W. J. Smith. I). E. Tawnty
Polecają. si§ Szanowne] Publiczności
polskiej w Wmonie, którei już
nieraz służyli w różnych sadach
1
sprawach prawniczych.
BIURO 66 W. 3 Str
Morgans Block
Rooms
2SI,
Wykraj to
23 & 24.
IME:
ism/knra
&S£T.
14 K
Praba
1
prześlij nam, do­
łączając wyraźny svrói adres, a
poślemy ci
darmo Zegarek Z
FJginowią śruba
na próbę.
Kapsułka czyli pochewka jest
ze szezerego, 14 karatowego złota,
a wewnątrz werk z mocnego meta
lu, cały zaś zegarek wygląda, jak
gdyby kosztował $40.00.
Poślemy poręczenie 11 a
2© lat z każda kapsułką,
a Elgin National TVatcli Co.
poręczy za wewnętrzny werk.
Zobacz sobie dobrze zegarek
na Express ofisie, a jeżeli mnie
masz zrobió dobry interes, zapłać
agentowi $9.50. Jeżeli ci się zega
rek nie będzie podobał, nie
potrzebujesz za niego zapłacić. Pisz,
czy chcesz zegarek męski, czy
damski. Za 50 centów w znaczkach
pocztowych poślemy grubo złoco
ny łańcmzeic wartość' $400. Albo
prześlij §9.50 na zegarek, a łańcu
szek prześlemy darmo.
AdresORTHWES^ERN Mfgi
Co.
95 Washington str. Chicago
679
III.
W. SŁOMINSKA
Sllirask 3
Ave
OEIGAOO, ILL.
Polecam Wielebnemu ihicho
wieństwu jak i Szanownym Towa
rzystwom Polskijpa mój Skład i Pra*
sównię różnego gatunku
jfFi, Szarf. O/Jiafe,
Beret, Psłek marsaaiko
wskicli flp.
po jakuajtańszej
cenie. Wykonuję wszystkie Obsta
lunfci jak najpunktalniej i najsu
mienniej, przez dziewiętnaście
lat praktysi nabrałam wprawy w
powyższych wyrobach. Także Wie
lebnym Siostrom polecam mój
skład i wielki wybór
lioron,
Welonów, Bukietów,
Dziewcząt i Chłopców, przystępu
j%cych do pisrwBzej Komuoii świę­
tej.—Tak
s&jSO
składzie
dla
mam zawsze na
Korony, Welony
młodych Panien do ślubu,
wszystko
po jaknajtańszej
BtiT* Proszę
nać się
oenie.
przybyć
w
i przeko*
Polskim7Handlu, 2,anim
Bif adaoie do Składu narodswośei
tboej*
Z szacunkiem
W. Slomfńska
twauket Ave. Chicago IU
!!!BEZPŁATNIE
u
jednak wiele!!!
Wszyscy półroczni prenumera
orowie Gońca i Iskry otrzymują
zupełnie bezpłatnie drugie pismo
humorj styczne p. t.
Wesoły Kurjerek.
Goniec i Iskra, czasopismo
illustrowane, od lat l6tu wycho
dzące we w o w i e, posiada
treść niezmiernie obfitą, urozmai
coną, pożyteczna i patryotyczną,
przyczem zamieszcza większe 1
mniejsze dobre powieść 1—wy
chodzi tray razy na miesiąc. W e
soły Kurjerek jest zupełnie
oddzielnem humorystycznem i 1 i u
strowanein pismem
1
wycho­
dzi dwa razy na miesiąc razem
tedy każdy prenumerator otrzymu
je miesięcznie pięó numerów
dwóch pism. Za zdrowy i przy
jemny pokarm w ogóle, a za dobry
humor cięty dowcip
w
szczególe
redaKci' poręcza, przyczem
dodaje, że redakcja' obydwóch
pism prowadzona ••est w ten spo
sob, iż pisma te nie są bynajmniej
lokalne, ecs, mteresają cały »:gół
polski. Polacy zamieszkali w
Ameryce, znajdą w nich wszystko,
co tylko dla pokrzepienia ducha
polskiego potrzeba, a obok poucza
jącej, interesującej 1 pożytecznej
treści Gońca i Iskry humor
se.
'!Ł
naztt wszyst
winoniera tak
•koliey z aku
kraywanlu za
feroei
lekarstw
dla
irarów orafi ta-
Ufam, ii Kochani
JUlal aauczjoać
1
o i v i W e s o e o K u e r
k a rozpędzą im niejedną tęskną
1
ciężką chwilę życia na obczyźnie,
e n u e a a o o e z n a z
przefcełką do Ameryki wynosi tylko
dwa dolary. Nadsełający
e n u e a o z n z e y
dolary, otrzymuje natychmiast
oprócz pism powyższych, jeszcze
franco bezpłatną premię: Prenu
merować można w każdej chwili,
zaległe numera, lub początki po
wieści na żądanie każdy nowy
prenumerator otrzymuje darmo.
Prenumeratę z Ameryki naj
dogodriiei przesełaó dolarami pa
pierowymi w listach rekomendo
wanych, lub też przekazem poczto
wym pod adresem.
Administracja Gońca i Iskry
Lwów—Lemberg
ul. Kraszewskiego 23
EUROPE AUSTRIA GALJCYA.
Żywoty
W I Y A S K I
U STOTTTA
można do^ać
Papier na ścianę
(WJIŁŁ 1*A PJ335)
w 200 gatunkach, począwszy
od 7 centów zp rolę. Sprze
dajemy teź teraz w naszym
nowym dubeltowym storze
Sprzęty domowe
czyli meble, choć jaknajwspa^
nialsze, a mamy zapas wielki
Ceny przystępne.
SZKŁA i PORCELANY
stosownie do potrzeoy i kie
szeni.
Polecamy przedewszystkiem
nasze piękne
Ii Alt PETY
po 18c. do 1.10 yard.
STOTT & HON
Trzecia ulica, Nr. 2-20—224.
Tanie ryby
RYBAK
C. SCHILLER
w CJreen Bay, Wis.
384
N. Jefferson Str.
poleca świeże
RYBY
z rzek i jezior.
Sprzedaje je bajecznie tanio
Sprzedaje także i rozseła
RYBY SOLONE
oraz
i O I S i 8 K 1 I 0 1
sprzedaje Księgarnia H. DERDOWSKIEGO w Wiooof
Minn,, pocenie
85.00, w dobrej oprawie.
Wspaniałe to dzieło powinno znajdować się w kaidym
polskim domu, gdyż jest nietylko dziełem pamiątkowem, ale
i naukowem.
Zamawiać sqbie i pieniądze orzesełać pod adresem:
H. DERDOWSKI
59 E. 2nd Str.
Słownik
wixoi\a, Jim.
POLSKO-ANGIELSKI I
ANGIELSKO-POLSKI.
Dzieło to jes* w dobrej mocnej oprawie ze złoconemi "literami na
okładkach w formacie biblii. Kosztuje 4 dolary. Podune w nim jest,
jak się każde angielnkie słowo nazywa po polsku i jak się wymawia
po polska oraz co znaczy każde polskie słowo w języku angielskim.
Przysełajcie na moje ręc« po 4 dolaiy, a każdemu Słownik na
tychmiast wyślę.
H. DERDOWSKI
«9
E. Sii«l Sir.
WINOWA. Mirmr.
APTEKA NIEMIECKA
J. W. Lauer'a
sprzedaje cząstkowo
DROGERYE, LEKI I CHEMIKALIA
FARBY, OLEJE, POKOST i
Bfeyste wina i likery na użytek lekarski. Drzewa farbiiP
vkfe, materyały farbiarskie wogóle.
llMM lekarstw, tudzieł ich dobroć daje sią gwarancyą.
Druchowie
1
rozseła jaknajdalej sprzedawcom z
drugiej ręki, w bezpiecznem opa
kowaniu.
RYBY WĘDZONE.
kimPolakrai
Łe
farmerm W
ratności wr
mówień} s
1 wszeJkick tf*
niosci.
d.
Za mmienn* prrjną
Polacy, szczególni* zaś farmaraft
mme będą zanfanieniem, jakiem mnie
& J. W LAUER
Ko* ftciej i Fran&tift ulio
dotąd
darafBr

Tawney, Smith & Tawney-

xml | txt