OCR Interpretation


Katolik. (Winona, Minn.) 1893-1895, December 20, 1894, Image 8

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060821/1894-12-20/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

r*
I
Y
Cone, mater/ał 3
Peticyą od Jas L. Finch i
innych o zmienienie publicznego
traktu w gminie Wilson odrzucono.
Petycyą panów Maus i innych
względem i Mt, Vernon, stosownie
io wniosku odnośnego komitetu
odrzucono.
Na wniosek przyjęto następu
jące sprawozdanie Rady rachun
kowej.
Biuro auditora
Winona, Minn., 15 List.
Do Szanownej Radv komisarzy
powiatowych powiatu Winońskieoro.
My niże] podpisani, stanowiąc
Radę powiatową, referujemy ni_
niej8zem, że w wyżej wspomnianym
dniu przejrzeliśmy księgi i spra
wozdania sekretarza pow. i znale
źliśmy je w porządku.
Przeliczyliśmy fundusze w kasie
i znaleźliśmy je jak następuje:
••Gotówki $20.00
W srebrze [6 15
W ni klace 4 40
Pe unieś 1 44
W czekach 236 53
Przekazy pow .... 237 30
$505 82
e o y a w a n k a
First Nat. Bank $15,834 74
5 K-. Nat. Bank 1,631 04
'W i nona Dep. Bank. 18,77 5 94
Merchants Bank 114,851 60
$65,003 32
Razem 867,980 40 867,980.49
Riportujetr.y również, iż spo
-wodowaliśmy publikacyą ogłoszenia
-w/glcilein ofert na deponowanie
Fuiuiusiów teuo powihtu na bieżące
dwa lata, że oferty te przyjmowane
będą przez podpisane Biuro rachun
kowe aż do 8 Grudnia 1894.
wwWH
*, f, *y
Wm Benz Roboty kowalskie
1 distr 2 30
Carnęy i inni rob dro
gach 2 d... 3 00
Ernst Weiss i inni rob przy
drogach 3 distr 9 00
Stoning i inni 3 distr 37 00
J. P. Arnoldy most 3 distr 60 50
W Waldbillig rob dr 3d
i materyał 21 00
2
35
Brooks Bros wapno i czment
dla 3 distr 16 75
Brooks Bros Lumber 3 83 80
Jos Churcb, zwózka lumbru
43 distr 11 14
A Expeldingf'f3 distr........ 6 75
W Lca 3 distr 23 10
PKass robota kowalska 3d 25 75
Young ditto 25
Neilieisel, materyał 3d 2 30
Moore i i robota p.
4 distr 30 00
Aoain Ginther robota przy
drogach 4 12 00
Laird Norton Co 4 distr.... 34 64
Peter Adams przew superwi
zorów rob dr 3 Wilson 50 00
Beck mat 5 distr 3 03
Tove rury kan i fracht 28 51
Bambenek, oględziny d.
usfugi w kom i milowe.... 36 00
.T II Jenkins ditto 18 00
Perry, ditto 15 00
Na wniossk przyjęto uchwałę,
aby na przyszłość bez wiedzy od
nośnego komisarza powiatowego
nie robiono wydatków na pogrzeby
ubogich lub ludzi wędrownych.
Razem $65,599 14
Oto biliris na prób^, wykazu
jący sian powiatu w dniu 15 Lis
to psu la 1894 i'.
P. Kemp, pow. $65,599 14
C''"ito fun. rat. 1,627 50
Con to dróg i tnos. 753 85
Conto Fond ubogich $4 954 25
O-tito Fund powiatowych 50,304 80
C.,iito Fund gen 31 29
Conto Fund umarzającego 824 52
nto szkół distr 8 y66 10
C'»n:_ ziemi szkół stan 1,054 00
Conto procent ziem szlcóln 147 Ol)
Contj Fund gmin.... 247 44
Conto Fund stan 459 00
Conto Fund surplus 435 79
Conto podatkowe 190 89
-nto miasta Winonv 649 S5
Conto bondów wilczych 315 45
Biuro potem odroczyło się aż
do S Grudnia, o godzinie 2 z
południa.
j. H. Perry, przewodniczący
Rady komisarzy powiatowych.
j. M. SheardowD,2kięrk sądu
distr.
Jas. O'Brien, Conty auditor.
Ponieważ w procesie Stanu
Minnesota przeciw Jerzemu Eckert
o ojcostwo, po zapłaceniu wszyst
kich kositów, w kwocie $100
przyszła do skutku zadawająca
ugodu poszczególnych stron, i po
nieważ prokurator pow. tę ugodę
przyjął i Rada jego postępek przy
*zwoliła, przeto uchwaliła Rada, aby
odnośną skargę umorzono i porę
czycieli zwolniono.
Na wniosek odroczyła s»e Rada
aż do Soboty.
Sobota, 17 L'stopada.
Następujące rachunki przyzwo
lono z Funduszu powiatowego:
Jas O'Brien, usługi w
Biurze auditora.... $8.00
J. M.Shezrdown, płaca kler
ka sądowego 188.15
H. H, Lee. tow. do więź $5.00
J. B. Bambenee, płaca ko
misarza 9 00
Jenkins 9 00
N Waich, dito i milowe 11 40
Perry 12 00
K Page 10 32
Z Funduszu ubogich.
Jacobi, towary dla farmy
-ubogich $60 40
W
J«*r'
Stirnemam 59 87
Heintz Clothing Co. 32 00
C. Deenng, mięso dla farmy
ubogich 45 15
Z Funduszu dróg i mostów.
K Page, oględziny dróg,
usługi w komitecie dla dróg,.
milowe i furmanka 26 00
N W Walch, oględziny dróg,
usługi w komitecie dła dróg,
milowe i furmanka 33 00
Przyjęto następująca uchwałę:
Uchwala się, abv wyznaczono
sumą w wysokości $151 95 w celu
zapłacenia pewnego wyroku, zapa
dłesro w sądzie distryktowym na
karb powiatu Winońskiego. Wyrok
ten jest na korzyść Jana Valentine
innych superwizorów gminy
Rollmgstone i wydany jest przeciw
Radzie komisarzy powiatowych
powiatu winońskiego i zapisany
w Clerk ofiisie rzeczonego sądu w
dniu 17 Listopada 1894.
Rada wybrała 23 grand
30 petit jury, aby zająó miejsca
tych, którzy służyli w ostatnim
terminie Wrześniowym.
Sprawa względem przyzwolenia
i nałożenia podatku na korzyść
utrzymania szpitala w powiecie
winońskim, przekazana prokurato
rowi powiatowemu i przez tegoż
przedłożona generalnemu prokura
torowi. Zdanie generalnego pro
kuratora opiewa, że gminy i miasta
powinny starać się o utrzymanie
swych ubogich Specvalna ustawa
z r. 1891 rozdział 479], a więc
Rada nie jest upoważnioną do
uchwalania jakiegokolwiek bene
ficium na utrzymanie szpitala.
Na wniosek odroczyła się Rada
s i n e i e
e y
Przewodniczący Rady kom. pow.
James O'Brien
auditor powiatowy.
Z Poznańskiego.
MAJĄTEK Rzęszkowo pod
Białeśliiweui z folwarkami
sprzedał pan Faruszewski panu
Bogdanowiczowi a Bydgoszczy
za 810 tys. mk. Majątek ten
ma 953 hektarów (3812 mórg)
obszaru.
W GOLINKU pod Korono
wem gospodarz Pamplun na
prawiając stary dach słomiany
znalazł w poszyciu pończochę
pełną pieniędzy z przeszłego
stulecia.
POPOWO kościelne dnia 25
List. W kościele naszym pię
knym, stojącym od lat 261,3
siostry czcigodnego X. pro
boszcza Bielskiego z Mąkowar
ska brały ślub w roku bieżą
cym. Pierwsza p. Walentyna z
panem St. Drzewieckim z
Pruśca dnia 20-go czerwca
druga p. Władysława z p. P.
Lijewskim z Wiatrowa i trzecia
p. Agnieszka z p. Komanem
Szwermerem a Popowa, ob e
razetn d. 20 listopada.
W ORCHOWIE małżonko
wie Stanisław Przybylski i
żona Małgorzata zGrumiennych
obchodzili uroczystość złotego
wesela. X. proboszcz Sieg
udzielił im błogosławieństwa
jrzy ołtarzu, do którego
przystąpili otoczeni pięciorgiem
dzieci i gromadką wnuków.
Jubilaci jeszcze są zdrowi i
siłni i mieszkają na wy mierze
u syna Michała. Po uroczysto
ści kościelnej składano Jubila
tom życzenia pomyślności i
zdrowia w jak najdłuższe lata.
W GNIEŹNIE odkopauo
ciało zmarłej żony robotnika
Marvanny Gulczak. Chorowała
a d»fieryą i s u cała pemocy u
t.zw. ,,mądrego", który teraz
pewnie dostanie się pod sąd.
W CZERNIEJEWIE dnia
20 z. m. pan Szymon Konie
czny z żoną Michaliną z Plu
cińskich obchodzili uroczystość
złotego wesela.
NA WYSPIE Popiela pod
Kruświcą właścicieli kilku.
Niemców, postanowiło ustawić
pomnik tu
i przy Myszej wieży
SMSi mm
-w f-#{y»y ifi *p fv, *r* ~łj If-
dla zmarłego cesarza Wilhelma
I. Głównymi ofiarodawcami na
ten pomnik są: pp. Goeke,
dyrektor fabryki w Mątwach
Kunkel właściciel Markowa,
Timm z Dziewy, Kalkbrenner
z Dobiesławie i Mahnke z Goń
ska. Miejsce to z powodu swych
starożytnych podań jest najn e
wlaściwszem dla takiego no
wożytnego pomnika.
W SPRAWIE spadku po śp.
Kautzu piszą do „Gaz,
Gdańskiej': ,,Donoszę celem
zakomunikowania tegoż spad
kobiercom, iż w spranie spadku
po śp. Kautzu może by była w
stanie udzielić jakkichkolwiek
potrzebnych wiadomości lub
wskazówek pani Wiktoryą
Ładyńska w Chicago. Pani ta,
z domu Stawicka, mająca około
lat 55, młodość swą 1 część
życia swego aż do 28 roku
życia przepędz ła w domu
Kautza sen. w Kobelnicy i
razem z zmarłym Hieronimem
Kautzem się wychowała, znała
dobrze i Katarzynę Świtalską
i znać ttź będzie storuaki jakie
tam zachodziły. Dokładny
adres brzmi: Madam Yictorya
DO SPADKU po Kautzu,
właścicielu majątku Kobelnicy
na Kujawach, zgłosiła się ro«
dżina Switalskich, lecz sąd
prawa ich do tego dziedzictwa
uznać nie chce, z powodu, że
rodzina ta podobno dostatecznie
wylegitymować się nie może
jako spadkobiercy. Majątek ten
pewnie fiskus rządowy zabie
rze.
GNIEZNO. W niedzielę 10
go z. m. wyświęcił najprzew
ks. Biakup Sufragao Andrze
jewicz 9 eubdyakonów na
dyakonów a 3 minorzyatów
na subdyakonów.
PŁACIĆ ZA. KATOLIKA!
Grunta farmerskie.
Dobre a tanie.
Kto pragnie nabyć kawał
gruntu, niechaj pisze do nas po
broszurkę,zatytułowaną BARGAIN
LIST Nr. 22, codopiero wydanę.
Są, w niej podane bliższe szczegóły
o wielu pięknych gruntach, a
także o nowych ziemiach, które z
eowodu ciężkich czasów ofiaruję
na sprzedaż za połowę tyle, ile
one warte. Posiadam 2U tysięcy
akrów, które muszą być sprzedane.
Zaj)ewniamy iż żadna Kompania w
Ameryce nie może tak dobrej zie
mi po tak niesłychanie tanicłi ce
nach sprzedawać, 1 pod tak korzy
stnemi, dla kupującego,warunkami.
Piękny obrazek, A
1
o n ee g,*
o e i n W i s o n s i n 1 1
cali wysoki, 1S cali długi, razem z
moją książeczką o 20 stronicach,
o y u e W i s o n s i n
Farming Land, prześlę
darmo każdemu, kto do mnie po
to napisze. Są tam szczegóły o 24
obwodach gminnych.
Kto pragnie osiedlić się w
pięknej polskiej okolicy, pomiędzy
polskimi farmerami, między ko
ściołami katolickimi i szkołami
gdzie farmer w lecie ma robotę
przy roli, a w zimie przy drzewie
lub w mnogich fabrykach 1 t. d.
ten niechaj przybędzie do Północ
nego Wisconsinu. Może już nigdy
w życiu więcej taka pomyślna
sposobność ci sie nie nadarzy.
Pisać do mnie natychmiast, choć
po polsku, a odwrotną pocztą
podam bliższe wiadomości.
Trzeba napisać, w której ga
mecie czytała bię to moje ogłosze
nie.
K. ROSCHOLT, Bilu Claire, Wi&?
Dobre ADWOKATY.
J. W. Tawney. W. J. Smith D. E. Tawn«y
Polecają się Szanowne] Publiczności
polskiej w Winonie, którei juś
nieraz słnżyli w różnych sądach
sprawach prawniczych.
Rooms 29,23 dc 94.
-Y Jp'C'£
SALON
Filipa Fejtena.
Polecam Szanow
nej Publiczności Pol
skiej w Winonie i
okolicy mój eleganc
ko urządzony salon,
na rogu 2giej i Cen
ter ulic, poniżej wi
nońskiego Sądu.
fiSP* Wyborne wódki i piwa.
Lunch zawsze na stole.
8^" Polscy farmerzy z Wis
consinu, skoro tylko zjadą z mostu,
niechai skręcą w drugą ulicę, a
ujrzą na narołniku czerwono po
malowanego bloku Simpsona mój
salon z goałem CASINO.
U STOTTft
można dostać
Papier na ścianę
(WALL PAPER)
w 200 gatunkach, począwszy
od 7 centów ep rolę. Sprze
daj'emy też teraz w naszym
nowym dubeltowym storze
Sprzęty domowe
czyli meble, choć jaknajwspa
nialsze, a mamy zapas wielki
Ceny przystępne,
SZKŁA i PORCELANY
stosownie do potrzeoy i kie
szeni.
Polecamy przedewszystkiem
nasze piękne
liARPETY
po 18^ do
1,10
yard.
STOTT HON
Trzecia ulica, Nr. 22C—224.
W. SŁOMINSKA
679 MllwaaU o Av€
OEICAGO, ILL.
Polecam Wielebnemu jJaeho
wieństwu jak i Szanownym Towa
rjsyitwom polskim mój Skład i Pra
równię różnego .gatunku C5iorJV
|iri, Szarf, ©«iiate, J5©«et.
Bereł, Patek marsza!ko
WSkicli IIp. po jaknajtańszej
cenie ,Wykonuje wszystkie Obsta
lunki jak najpunktalniej
1
Nr. 272
E. 3rd Str.
w środku
miasta
najsu-
niienniej, jjo przez dziewiętnaście
lat praktyki nabrałam wprawy w
$0wyższych wyrobach. Także
Wielebnym Siostrom polecam mó]
skład
1
wielki wybór Koron,
Welonów, Bukietów, dla
Dziewcząt i Chłopców, przystępu
jących do pierwszei Komunii świg
tej Tak samo m^m zawsze na
s Kładzie Korony, Welony
dla młodych Panien do ślubu,
wszystko po jaknajtańszej cenie.
Igp® Proszę przybyć
1
BIURO 66 W. 3 Str.
Morgans Block
HAMILTOJN,
Frezy dent,
tinonie,»
1
an* wszjflt*
tak
tkoliey s aku
kaiywaniu za
lireti l^kartów
irar^w orat ta-
przeko-
nać się w Polskim Handlu, zanim
sig udacie do Składu narodowości
obcei.
Z szacunkiem
W. Słomińska
679 Milwaukee ave. Chicago II
t&
ł.<p></p>wB&ti
w**
WIDII.
jhyate
r&
*$"?& A^8?3^.IC^v V.'- -.ł£ij ."•.•^•.'. '3,'jlul^VSjSS S S u S
-^-r-.-f—^-4'-»-'-.'.V''-- y". Ifl^"itJ
iVMil^• »-. ..- -J "*'fTa_
....A 1--
Piwa butelkowego
nigdzie lepszego nie znajdziecie, a zamówienia dla dom
prywatnych chętnie i
szybko
NASZA POLSKA APTEKA
w IV wardzie
na rogu ulic 5 tej fl Carimona
zaopatrzona we wszystko co tylko w przypadku choroby w domu
potrzeba.
J|^*Lekarstwa świeże, i za te same pie
niądze wszystkiego więcej dostaniecie, niż
gdzieindziej.
Towar drogieryjny,jako to farby, benzynę,różne oleje,oraz okulary
sprowadzamy z najrzetelniejszych, najlepszych źródeł.
W aptece w 4tei wardzie mamy jako zawiadowcę egzaminowane
go aptekarza, rodowitego Polaka
pana HIEIZTKŁAWA KOWALEWSKIEGO.
SECOND NATIONAL BANK
COR. 2 nd & CENTER STR., WINONA, MINN.
'pFiQAJMI^ED 1871
Kapitał i nadwyżka $400,000
Największy ze wszystkich banków w południowej
Minnesocie.
Fundusze i ubezpieczenia tego Banku są bezpiecznie przechowane
w nowej ogniotrwałej szafie Corliss Burglar-Proof Safe.
U z n i y
J. A. PKEl^TISS, prezydent. W. H. GARLOUK, Kasyer
Wm. H. LAIRD, Vice-prezydent. S. L. PRENTISS As't, Kasyei
y e k o z y
-—trrtZZŹiSttStt
MINNEAPOLIS BREWING CO.
Piwa Lagrowe.
STACYA SPRZEDAŻY
W WINONIE
BIURO: 160 U- 2n«l Str
Agent: J. C.
wykonujemy Telefon Nr.
MAXA GOLTZ
A J. Prentiss, prezj'dent. Norton, of La:rd Norton
W.H.Laird of L. Norton Co L. R, Brooks of Brooks Bros.
H. Clioate, ofH. Choate Co C. Tucker, Kapitaligta.
W. II. Garlock, Kasyer.
Pf-uci n'e procenta od pieniędzy na krótszy czas zlożonycn.
Kupujs się i sorzedaje pieniądze zagraniczne.
Rachunki Banków, kupców towarzystw i poszczególnych oeób za
atw'ia się nod korzystnemi warunkami.
V/. H. LAIRD,
Wice-pr*/.)dent,
Lumber €omp.
Piłfr chód ząca i heblarnie.
Sprzedaje się hurtownie.*
Deski, Szyngie, Paie i Łatle.
Biuro i warsztat"
Front Str., Winon
APTEKA NIEMIECKA
J. W. Lauer'a
sprzedaje cząstkowo
DROGfcETE, LEKI I CHEMIKAEI1
«FARBY, OLEJE. POKOST i
WM. K
Sekretan.
likery na uśyi lekarski. Drzewa firbitP
ifii materyały f^rbiarski^ wogóle. mimienM
fcnifl lekarstw, tudziei ich óobroi daj* sią gwarancyą.
Ufam, ii Kochani Druobowie Pol*cy, szczególnie zaś firaeBj^
»»i86łjeBÓ mm* beds £aafanieniemt jakiem mnie dotfd telfBr
$. W LAUER
Róg toitj i Fra&klk ulio
"'TW
Narożn k
5 tej &
Carimona
kimPolaktm W
ie farmerm
ratności vf
mówień, i
i wszelkick
nioioi:.
d.
'i'-
'•Vi
2

Ładyńska, Chicago, Illinois
North Hąlsted Str. 877, North
America
Tawney, Smith & Tawney.

xml | txt