OCR Interpretation


Katolik. (Winona, Minn.) 1893-1895, January 10, 1895, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060821/1895-01-10/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Z Warszaw-
W DaKocie.
2 Stycznia 1895 r.
Szanowny Redaktorze!
Uważamy to za szczęście dla
nasaei kościelnej gminyPulaski,
ie wielebny X. R. Wawrzy
kowski do nas powrócił.
Cieszymy
S,
cznosci, w jakich ten powrót
nastąpił, wyjawiły zagadkę
niedawnego nagłego wyjazdu
wielebnego Wawrzykow
y ki ego z Pułaskiego.
Tsliewinnie posądzano nasae
go dziekana z Min
to (wiel. ks. Considine) j?ko*
liy on się do tego przyczynił,
niesłusznie też podejrzewano
Nftjprzewielebniejsaego X.
Biskupa Jana Shanley z
Jamestown. Albowiem wyka
luje się teraz, że ks. Wawrzv
ko weki z własnej woli zatnie
rzał naszą parafią opuścić
[ponieważ mu się tu coś nie
podobało) i przenieść się do
innej dyeeesyi.
Wszelako nasa roztropny
Arcypasterz, ceniąc zdolności
i gorliwość ks. Wawrzykow
•akieęo, nie pozwolił mu
dyecezyi opuścić. Odmówił
to u po prostu wydania papie
rów, a ke. Wawrzykowski,
wiedząc, że bez tych nie laUO
by znalazł przyjęcie w inne)
dyecezyi, rad nie rad, musiał
powrócić na stanowisko pro
boszcza polskiego w Pułaskim,
króre odtąd,jak dawniej,godnie
piastuje.
Tyle dla sprostowania sen
sacyjnych wiadomości, jakie
niedawno źle poinformowany
korespondent Katolikowi
doniósł.
POŻAR
KOŚCIOŁA POLSKIEGO
w Wausaw.
Wausaw, Wis., 1 Stycznia.
W dzień sw. Szczepana, t.
w drugie ścięto, Pan Bóg
spuścił straszną klęskę na pa
raiią naszą.
O wpół drugiej po połud
ni u wybuchł ogień w kościele
oASiym pod wezwaniem św.
Michała, ni 3 wiadomo, z
i ki ego powodu. Niebawem
cała świątynia Pańska stanęła
w płomieniach. Ledwie naj
ważniejsze sprzęty kościelne
zdołano wyretować, ale spa
liły się ołtarze, dzwony,
organy i wiele innych cennych
rzeczy.
Nasz proboszcz wiel. ks
Teofil Miłkowski, dobry i
sjorliwy kapłan, przy ratowa
niu tak &ię zmarnował, że
trzeba było mu dopomódz do
plebanii, którą na szczęście
ocalono. Ale pewnie długo
potrwa, nim chory kapłan
dawniejsze zdrowie odzyska.
Parafii, szczupłej i nędznej,
przez pożar wielka szkoda się
stała, ponieważ kościół bardzo
Disko był zabezpieczony i
jeszcze 1500 dolarów długu na
nim ciążyło. To też o budo
waniu nowego kościoła tym
czasem ani mowv być nie
może. Nasz obecny ks Pro
boszcz chciał na wiosnę cegłą
obłożyć, lecz Pan Bóg naj
wyższy przekreślił nam rachu
nek nasz.
Wszelako bardzo długo bez
kościoła nie będziemy mogli
się obyć. Wielebny X.
Małkowski nie upada na ducha,
lecz pokłada ufność w Panu
Bogu i znanej ofiarności
rodaków, którzy nam z pew
noścłą w tem nieszczęściu jakie
na nas spadło doporoogą.
Oby Pan Bóg łas&awy
dopuścić raczył, abyśmy na
szego kochanego Proboszc?a tu
jaknajdłużej zatrzymać i wazyat
k o o e k i e o n a
wyświadczył, należycie mu
wynagrodzić mogli,
Z uszanowaniem
PAWEŁ F.G1RNATIS
Z Biiflfulo.
S. C. Frank, znany agent na
Broadwayu w Buffalo, został dnia
12 z. rn, aresztowanym, na mocy
wyjętego przez ob. J. Wiśniew
skiego warantu. S. C. Frank przed
rokiem podjął się ściągnięcia z
kraju sumy 780 marek na rzecz p.
Wiśniewskiego. Kwotę tg otrzy
mał już przed 5 ciu miesiacami,
właścicielowi ich jednak nie dorę
czył, i wyłudziwszy rd niego
podpis na wekslu (pan W. po
angielsku nie umie) pieniądze zatrzy
mał.

Milwaukee.
W ostatniem numerze Katolika
przedwcześnie podano wiadomość
o zaręczynach Edwarda K. Paw
łowskiego z panną Weroniką
Baoaszczyńską, co się mmejszerri
prostuje.
ffie używać na katar
maści żywym srebrem.
Merkury usz czyli żywe srebro z
pewnością zruinuje zmysł smaku i
zupełnie rozstrój cały system, jeżeli
się pc ciele rozleci. Takich rzeczy
nigdy nie trzeba używać, chyba na
receptę od dobrych doktorów, po
nieważ szkoda, jaką mogą wyrzą
dzić, jest 10 razy większą od ko
rzyści, jakieby mogły sprawić.
Lekarstwo Hall's Catarrh Cure,
wyrabiane przez F. 5. Cheney &
Co., w Toledo, O., nie zawiera
żywego srebra, a używa się we
wnętrznie, działając bezpośrednio
na krew i delikatne błonki ciała.
Kupując Hall's Catarrh Cure, mo
żecie być pewni, że nie dostaniecie
żadnej podróbki. Fabrykuje je w
Toledo, Ohio, spółka F. J. Cheney
& Co.—Świadectwa bezpłatnie.
Można dostać w aptekach,
75 c. butelka.
PŁACIĆ ZA KATOLIKA!
Pelplina.
'L
Jakaś zbrodnicza szajka od
dłuższego czasu grasuje w
Gąsiorkach, podpalając domy
miejscowym obywatelom, a
podpalacze tak się rozzuchwa
lili, że naprzód zapowiadają
pożary.
Podczas pożaru powia
dano z tłumu: ,, Chociaż
uratujecie, to wam się jednak
spali". Tak zapowiedziano 20
października przy palącym
się stogu p. Łęgowskiego
spełniło się. Dnia 23 paźd.
spaliły się wszystkie zabudowa
nia j«go gospodarcze. Dai* 29
paźJ. spahlv się wszystkie
zabudowania gospodarcze p.
Komrowskieajo przy ogniu
zaś zapowiadano, źe i Rezme
rowski się spali co także
się spełniło. Otóż dnia 2 lis
topada spal ł-i się stajnia
Rezuaerowskiemu. Z wielkim
trudem uratowano jegjo stodołę
lecz przy ratowaniu znów
zapowiadano.- ,,chociaż uratu
jecie, to ona wam się jeduak
spali'' i to się spełniło.
Daia 24 listop. podłożony był
ogień na stodole w dachu, już
dość iuacznie rozpalony, ale
go wczas ugaszono. Po dwóch
tygodniach pó raz trzeci podło
żono ogień u p. Łęgowskiego
i to w dwóih miejscach,Stak^e
w dachu mieszkalnego domu,
iecz ogień sam zgasł. Panu
Drzewickiemu podłożono
ogień na stodole w dachu,
lecz również sam zgasł. Dnia 3
grudnia spalił się stog gospo
darzuwi Kamrowskiemu, a
dnia 4 grudnia po raz
czwarty spalono stóżek p.
Ługowskiego był to stóżek
złożony przez znajomych pó
spaleniu. Dnia 5 grudnia spa
lono nad ranem stóg p. Drze
wickiego tego samego dnia
na wieczór spalono stodołę
pani Hepner, a przy niej
spaliła się poboczna stajenka.
Dnia 8 grudnia p. Ługowskie
mu po raz piaty podłożono
ogień w sieczkę, którą był
zebrał u znajomych ale
ale wcześnie gi ugaszone.
Obywatele Gąsiórek powinni
zwrocie się do landrata z
prośbą, aby postarał się o
tajnych policyantów z Gdańska
a ci niezawodnie w kilku
dniach wytropią zbrodniarzy.
SZLASK.
Z GÓRNEGO SZLĄSKA.
Niemcy, jak się często zdarza,
nazywają Polakow: dumme
PolakenlAle kto temu winien,
tego nie mówią. Jakże się
dzieci polskie mają czego
nauczyć, skoro mowy, w
której je uczą, nie rozumieją?
Dla czego Niemiec, gdy się
kto w innej mowie zapyta,
nie odpowiada, chyba z wyjąt
kiem .jednego słowa: was?
Znam pewnego męża, którego
chłopiec piąty rok do szkoły
chodzi. Ojciec widząc, że niem
czyzna daremna, uczył cDfop
ca w ojczystej mowie przea 6.
miesięcy naufca odbywała się
nieregularnie, czasem tylko
godzinę w tygodniu. A jednak
chlopiey w tych 6 miesiącach
tyle się nauczył, ile we szkole
za pól pięta roku. Ileż to
więcej uauczyłyby się polskie
dzieci, gdyby się do dziesiąte
go roku uczyły po polsku, jąk
to dawniej bywało. Ja sam
przed 36 laty tak się uczyłem
i wiem dobrze, że mi potem
nauka niemiecKa lepiej szłj.
Dzisiaj aui po polsku ani po
niemiecku dzieci się nie nauczą,
tylko się z nich tresowane
papugi porobią, co jak opusz
czą szkołę za 2 do o lata, to
im niemiecki szum z głowy
wyjdzie, jak mgła i tyle potem
umieją, jafc w piątym roku,
nim do szkoły chodzić zaczęły,
to jeat nic! Ziraiast nauki i
oświaty saerzą się zbrodnie,
jakich dawniej nie znaliśmy.
Szkoda wielka pieniędzy sa
szkoły i nauczycieli, a większa
szkoda tych lat, które polskie
dzieci tak zmarnować muszą
na niemieckiej tresurze.
WIADOMOŚCI O WOJNIE
chińsko ajpońskiej.
Cały świat posiada mniej, lub
więcej dokładne wiadomości o
przebiegu wojny chińsko*iapoń3kiej
i wszyscy wiedzą o zwycięstwach
odniasionych przez japończyków.
Jeden tylko człowiek nie ma pojęcia
o istotnym stanie rzeczy ria teatrze
wojny, a jest mm cesarz chiński.
Według dziennika „Daily News",
donoszą mu bezustannie o mniema
nych zwycięstwach, odniesionych,
jikoby przez mężne wojska na lą
dzie i morzu. Pod wpływem tych
wiadomości cesarz zapytał niedaw
no. ilu jeszcze pozostaje przy życiu
żołnierzy japońskich i mezatopio
nych japońskich okrętów? Jeżeli
szczęście dalej będzie sprzyjać
japończykom, to cesarza chińskiego
czeka wielkie rozczarowanie.
Anegdotka o estrze
O nowym carze Mikołajn II opo
wiadają następującą najświeższą
anegdotkę: Moikłaj II wprzeciwień
stwię do ojca swego Alexandra lii
labi chodzić w skromnym ubiorze
cywilnym po ulicach Petersburga.
Pewn9go dnia przystanął na ulicy,
gdzie było zbiegowisko i spostrzegł
człowieka sprzedającego malowidła.
Przystanął i zapytał, co on tam
ma? ten mu pokazał portret nowe
go cara po 30 kopiejek. Mikołaj II
rozweselony tym tanim nabytkiem,
kupił włan3y portret, zaniósł go
żonie i śmiejąc się powiedział
„Patrz oto mój portret, ale tak
„podobny", że nikt z otaczaiąeych
na ulicy mnie me poznał,gdym go
kupował.
Anto it fi Mo ii sta u
ty
KielinsIjLi
uprasza swoich krewnych w Ame»
ryce, aby się doń zgłosili. Przybył
do tego kraju od powstania polskie
go 1864 r. i od dwóch lat zamiesz.
kuje na własuej taranie w Stanie
Michigan.
Dokładuy adres jego: A. Kon
stanty Kieliński, Isadore, Leelanaw
Co. Mich.
FRASZKI.
Z'i wielkie żądanie. Jakiś mi
łosierny jegomość, idąc późnym
wieczorem boczną uliczką w mieście
spostrzegł leżącego obok szynku,
obdartego pijaka i rzecze do niego
To nie uchodzi, mój Ko­
chany człowiecze, abyś w taki mróz
leżał na ulicy jeżeli chcesz, to
cię do twego pomieszkania odpro
wadzę.
Pijak odrzekł:
Mój panie, byłbym ci za to
niezmiernie wdzięcznym!
Gdzie więc mieszkasz?
Niestety —'nigdzie!
Miły sen. Żona obudziwszy
się nad ranem, rzekła do męża:
Wiesz co mój kochany mę*
żu, miałam przed chwilą sen, który
chciałabym, aby się sprawdził.
nie.
Cóż ci się śniło?
Ześ mi sprawił nowe ubra­
A za jakie pieniądze?
Tego już nie wiem.
A więc obróć się na drugi
bok i zaśnij, a jak ci sie przyśni,
zkąd wziąłem pieniądze, to ci się
może i sen sprawdzi.
Szczera odpowiedź. Pani zasta
ła słnżącą na kradzieży przy szafie
w spiżarni i zawołała:
Pięknie sobie postępujesz,
Agnieszko! nie spodziewałam się
tego po tobie, przecie uznano cię
za rzetelną w świadectwach, które
masz z domu, gdzie ,dawniej słu
żyłaś,
Służąca odrzekła
O pani, to co innego, tam
było wszystko dobrze pozamykane!
Zgubione serce. Gbym wczo
raj był w towarzystwie pani, zgubi"
łem serce.
Pan się myli, ale ja się
zapytam służącej, może ona je zna
lazła, zamiatając pokoje dziś rano.
Lekarz zatrudniony w szpitalu,
przyszedłszy rano na zwykłą wizytę,
zapytał dozórcy, ilu chorych w
nocy umarło?
Pięciu proszę pana doktora
odrzekł tenże.
Co! tylko pięciu. Wszakże
sześć recept zapisałem?
Szósty ży]e, bo w żaden
sposób lekarstwa zażyć nie cli ciał.
Gntyfikaeya.
Panie Izydor!
—Słucham pana pryncypała...
Ponieważ pan byłeś przeszły
cały rok bardzo dobrym pracowni
kiem, pilnym, uczciwym punktaul
nym i nie robiłeś pan żaden szwm
dal, postanowiłem zrobić panu
gratyfikave,
—Dziękuję panu pryncypało
wi...
—Otóż od dzisiejszego wieczo
ra możesz pan codziennie podwyż
szać sobie płomień gazowy, coby
panu było widniei...
Pieśń Tułacza.
Wróg się mnie zgubić usadził
Alem ]a sobie poradził/
Skoro z snu oczy otworzę,
Ziraz pochwalę C^e B0Ż3
i upadłszy na kolana,
Uczczę Imię mego Pana,
To Jez-jt Twoja opieka,
Wesprze biednego człowieka.
Nie dasz zginąć w nieszczęść
Tema co Imię Twe chwali [fali
Antoni Górecki.
Kobięty Matkujące
niechaj w potrzebie używają lekar
stwaDr. Pierce's Favorite Prescrip
tion. To lekarstwo też przy di się
na wszelką chorobę.
Wzmacnia ono osłabione siły
1 potęguje nerwy. Jeżeliby aaś nie
skutkowało, pieniądze bgdą zwró
cone. Czy coś innego w taki
sprawiedliwy sposób się sprzedaje?
Dr. Pierce'a pigułki leczą
żołądek, choroby wątroby, nie
strawność oraz ból głowy.
ABONOWAĆ KATOLIKA!
ORGANISTA
z
dobremi świadectwami, z
kilkoletnią praktyką w Ame
ryce (w Erie i Hautzdale, w
Pensylvanii), egzaminowany
w Pelplinie, trzeźwy, w sile
wieku, poszukuje posady.
W razie potrzeby mógłby
równocześnie pełnić obowiązki
jako NAUCZYCIEL.
ADRES:
z e a n i e
Cor. 13 & Lane Str., Erie, Pa.
Przywrócić
dzieciom skrofulicznym ciśło i moc
można najsnajdmej środkiem Dr.
Pierca Medical Discovery. Jest to
najlepszą rzeczą na zmarnowane
ciało i osłabiony system. Przeczysz
cza ono krew do cna, pomnaża ją
ieguluje, pokrzepia, i u odnawia
system. Leczą-j grypę, pneumonia,
febrę 1 inne osłabiające choroby,
nic nie może mu dorównać jako
lekarstwu naprawiającemu apetyt i
nerwy oraz przy wracającemu zdro-j
wie i siłę.
Wszelkie choroby brzucha,
włącznie rapturę (pęknięcie błony
brzusznej) i narosty, leczymy
gruntownie. Książka z bliższemi
szczegółami darmo. Adres: World's
Dispensary Medical Association,
603 Main Str., Buffalo, N. Y.
itfajnotrs/.e Mody.
Aksamit to najwięcej popularna
materya w zimie. Używa się jel
przedewszystkiem do oblamowań,
do upiększenia toalety. Wszelako i
damskie okrycia z tej ruateryi
wyrabiają. Także daje sie aksąmi
towe materye do sukni z drogiego
jedwabiu, aksamit w rozmaitych
kolorach.
Bliższe szczegóły o panujące]
obecnie modzie sukień damskich
możoa znaleźć w następujących
nowoyorskicli pismach modniar
skich, wydawanych przez firmę A.
McDowell & Co
La Mode de Paris, $3.50 rocznie
lub 35 centów kopia
Paris Album of Fashion, $3.50
rocznie, lub 35 centów kopia
The I^renchDressmah er,
$gf*k£ciisi iiiasc
ko w a.
Najlepsza maść na. swiejie na
rany, pochodzące z cieć, przetarcie
uderzenia, poparzenia wrzody,
popękane rę?e, odciski oraz wszel
kie wyrzuty na ciele. Jeżeli zupeł
nie nie zadowoli, pieniądze będą
zwrócone. Cena: 25 centów pudel
ko. Można dostać w Aptece
JEaqle Pharmacy w Milwaukee.
fientr
Ladles'
HMiinnumim
NOWY STYL
Przyślij nam ten adver
tisement z orderem, a
my poślemy ci przez
Exprcs, prepaid, ten
śliczny zegarek, nabi
ty zlotem, styl Elgina,
do śrubowania Gdy
bys chciał moglbys go
sprzedać za $75.00
Ale gdy zapłacisz a
gentowi przy expresie
if6.50, zatrzymaj go.
Te zegarki sprzedawa
ne pr*ez niektorche
agentów od 12.00 do
23.00 i gwarantowany
PRICE
n.i lat 20. Podaj twoje całkowite nazwisko, adres ex
presuit adres Poczty. Napisz, czy chcesz zegarek
damski, czy męski. Chcesz aby ci poczta dostawiła se
garek. prześlij 6.50 cash razem z orderem.Do każdego
zegarka doda. y bedzie zloty łańcuszek, darmo na óo
dni. Gwarancya prawna z każdym zegarkiem.
JEDEN K OSTU ME li PISZE: 3
Grudnia, 1893 Kirtland Uros
& Co. Przyślijcie mi jeszczce jeden
zegarek za $6.50. Sprzedałem 9
każdy z nich zadowolonv. W.
DUTCIIER, Sar.inc, Mich. KIRT
LAND Bros. & Co., *v2 FultonStr.
New YorK.
8*1. Slancfte iauUoa.
Der reefrte 2lrm gelaljmt
Jfxmt tan? xxv sit et*
„ttnfere Jcfct 15 Saljre alłe Zocijter Slattdje toat
fflrdjterlidj mit SteSofitat Łefjaftct unb fjatte ben ©c»
biauĄ beS recljten SlrmeS toottftanbig betloren. 3$r
Suftanb toar cin foIĄcr, bafe toit fte w8 ber ©d)ule
}«£aufe befallen łmb autf ifjrett 3JluJtrunterri^l ein
ftellen tnugten. SDBit fiirĄteten, fte tuurbe beit S5eit3»
tanj befomttteit. unb finb iiberjeugt, baft toit c§ nut
einent, unf$5fcb(iren ęcilmittel ju Derbanfeit Ijabctt,
Slttguft toog fie nut 75 ^futtb, unb obgleiĄ fte
etfl brct fr-Iafcfien 9lert»ittc einqeitomnten. belauft fid)
iljr ©eloidjt je&t ouf 106 gifb. i^te SłerDófitat ltnb
bit
anjeidjeit be£JBeitStan}e3 futb DSIlta berfótounben
fie tegelmafeia jut ©djule unb lerr.t o!)ne
fótoerben. @ie $at toteber ben bollen ©cbrauĄ il -cż
atrneJ, unb etfreut fiĄ einel auSgeąeiĄnetcn 8le*et:tl.
Acine Selbfumme fonttte unferer 3:od)tcr ^te
®efwnbl)«it erCaufen, Die He bur) 2t.
9łtt»iue evlattgi I)at.
gtau 3d. St. aSullotf, Srig^tDn, 3L
ftiled' 9łetbtite toirb ton alien Slpoł^eletn
untet DoHer ©arantie berfauft obet birect bon bet £r.
SDlileS 2JlcbicaI Co., glftart 3nb., nad^ Sntpfang be3
ęreifeS bcrfanbt Sine lofttt
fc^en 15.0% espteftftei.
11.00
mmi.
sin ri
ZOBACZ U
NAS
Vv OKNIE WY8TAWOWKM.
co kupić można za
25 cent.
MOKIllSON
ZŁOTNIK
74 £. 3rd Str.
ff^aoDa, Miao.
U W S a
Polskie apteki
w
CHICAGO
709 Milwaukee avt,
570 Blue Island ave.
money reftinded.
DR. BONKERA
STRIP riERSIOWY
leczy pod givarancy^ kaszel, zazig.
hienie i wszelkie chorobv gar
dła i pluć. -Cen a 25ct.
i 50ct. Dobrych a
gentów potrzeba w
k^żdera miej
scu.
DR BONKEKA
NT OM A CII 151TTKUH.
(GOliZKA WÓDKA)
wzmacri'a organizm, lecay cliorobf
żołądka oraz wątroby, i nie
strawność. Znakomity
środek przeciw fe
brze i zazię
bieniu.
4-eua $I.OO.
KOMPLETNY WYBOIl LEI\ A 33KICH
I CHIRURGICZNYCH INSTRU
MENTÓW, pasków na ruplurg,
baudaiy i krukwi, lekarstw
specyaln/ch krajowych
i importowanych.
PIJAWKI SZWEDZKIE
Zamówienia poczty natychmiast za
łatwiane do wszystkich czę
ści kraju po odebra
niu ceny.
8^*Przyślijcie centowa markę poa
tową, a dostaniecie odwrttn%
pocztą cyrkularze i rady,
jak użyć sławnych fa
milijnych lekarstw
Dr. B-nkera.
J. H. Xelowski
709 Milwaukee ave.
cmcAcioiii
Ceny targowe
WOOUJL.
s z e n i a N 1 w i o s e n n a 5
zimowa.. 45 ear
O w i e s 2 8
K o 4 5 e
z i e N 3 4 3
Jaja I5c
k a W i n o n a a e n 8 3 6 0
Straight $3 40 Nr. 1 Bakers $?.80
a s z a z k o n u $ 3 0 0 z a
beczkę
O y a n $ 1 4 0 0
shorts $15.00, middlinscs $15.t^
ground feed S20
S i a n o z i k i e 5 0 0
Tymotka $8,0.0
K o n i z y n a 5 5 0 u s z e
ymotka 2.25 busze!
i ód I Ot*.
Kury wypraw, 8 c„ kurczęta lOc
Mięso żywe:
wieprzowina $4.00 wołowina $2.00
cielęcina 3.00
Masło i0e®
Kartofle 50c.: biiszei
CHICAGO
Pszenica —54
Owies. 29o.
Kom.—45
WII,1VAIH£EK]
Pszenica—58
Kom—Ho3. 45
Owies No. 2 29
3la»
MIWNK TPOLIS.
Pszenica

Sr. Mies' Heroine IjiffL
3r.
Complexion

xml | txt