OCR Interpretation


Katolik. (Winona, Minn.) 1893-1895, January 10, 1895, Image 9

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060821/1895-01-10/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for

'8
WIADOMOŚCI
MIEJSCOWE.
BĄK długo bezkarnie grze
bał w łajnie, ale gdy się w
tych dniach wz iósł w czysciej
sze warstwy powietrza, spra
wiedliwe pszczoły strasznie go
pokąsały! Bąku,, bąku, nic
nie znaczyłeś z początku, więc
i teraz nie targaj wątku rzeczy
porządku, a nie puszczaj
takich bąków, jak ten, iż
wydawca Katolika pozostał
warchołom winien $1.50 za
ławkę w kościele! Wogółe
przestań brzęczeć, Bąku, bo cię
lucyper napowrót zaniesie do
łajna i s u n k u, i to tam het!
głęboko! zkąd więce) oie
wyjrzy bąk warcholskiego
gatunku!
KOMISARZ POWIATOWY
a n a e n e k
mianowany f»talym prezyden
tem nowej Rady powiatowej.
Brawo!
Z Milwaukee.
i.
Szanowny Redaktorze!
Ostatnie Słowo, wydawane
przez zyzowatego Chińczyka,
z 29 Grudaia, jest przepełnio
ne oszczerstwami i potwarza*
mi na Pańską osobę.
Neuman, lepiej Nowyman,
uważany tu jest jako człowiek
zdemoralizowany, bez zasad,
bez charakteru i bez Żadnych
przekonań. Oprócz jednego w
cnłem Milwaukee człowieka a
jest nim sobie głośny handlarz
gruntów, farm etc., który sobie
nota bene sam odznaki, orde
ry itd. kupuje nikt go tutaj
na seryo nie bierze Pogłoska
chodzi, źe krótko po Nowym
Roku Neumanek zbankrutuje,
i Słowo przestanie wycho
dzić, dlatego też w ostatnim
iiumerze swego lajborganu
wydaje tam jakieś podarunki,
tym, którzy naprzód zapłacą
za ową ścierkę ażeby
się jeszcze jakim sposobem
ratować. Obecnie ma Najma
nek więcej długów, aniżeli
włosów na głowie z kim się
zetknie, tego naciągnie. Oby
watele Kubal, Piotrowski i
^Tomkiewicz unikają go, bo
już się na owym wykształco
nym ra n k u poznali. Piotr
Pawińskl ma Chattel Mortgage
na całą drukarnią, która nie
warta 200 doi. B, Straszyński
wygodził mu trzy lata temu
30 dolarami, lecz do dzisiaj
ich jeszcze naoowrót nie ogłą*
dał. J. Petrykowskiego na
ciągnął na 12 doi,, tylko na
dni dwa, i było to zeszłej
wiosny. P. Petrykowski się
teraz dziwią podług jakiego
kalendarza Najmanek dni
rachuje. Alex Giliński, poczci
wy i pracowity zecer, uciułał
sobie 30 doi. Neuman je
awęszył przed jesiennemi
wyborami pożyczył od niego
owe 30 doi. niby tylko do
jutra, spodziewając się łapów
ki tak od republikanów, jak i
demokratów. Ale dostał pie
czonego lodu. Teraz biedny
Giliński obchodzi codziennie
około drukarni i życzy, ażeby
Najmanok, były jego chlebo
dawca, był w piekle.
Karyera Nowego-mana w
Milwaukee ukończona.Republi
kanie, ponieważ ich zaprzedał,
dali mu kika. Demokraci go
nie ćhcą wolą już pozostać
przy głupim Michałku.
Dzisiaj nie wiedząc co rob
sprzyja robotnikom i mimo
swojej bezbożności i obłudy
publicznego wyśmiewania
się z polskich księży, dzisiaj
jak kot fałszywy, przymila się
im -r- myśląc coś na tern
skorzystać i brać na lato
ochłapy lecz nie dla psa
kiełbasa księża już dawno
mu nie wierzą, nazywają go
narwanym Grynhornem a
gdy icb Najmanek idzie
odwiedzić, to po największej
części służąca wychodzi i
powiada: księdza nie ma w
domu! Wieczorem Kazinek
nigdzie nie wychodzi, bo mu
tu pewien dobry byznesista
chce sprawić lanie, więc jak
szczur siedzi w budzie, nie
wytykając nosa, i nadstawia
ucha, jako mu jego lepsza
połowica prawi kazania na
e a N i e o a
II.
Odpowiedź, jaką ks. Heród
dał w Słowie KATOLIKOWI, wy
wołała w Milwaukee wiele
śmiechu. Bo przecie sam
przyznaje, iż było nieporo?u
mienie między nim a nie
boszczykiem wikarym. A jeżeli
wydalona Siostra była około
8 lat przełożoną dla czego
jej proboszcz iuź dawno nie
wypędził, jeźli wiedział, źe jest
„przepędzoną'' zakonniĄ.
Kłamstwem jest, jakoby śp.
ks. Drąźkowski był zarozumia
łym, Na parę tysięcy dusz,
jakie liczy parafia św. Stanisła
wa, tylko Heród i jego Wie
szateł zarzucają nieboszczy
ków', źe był zarozumiałym, a
wielka reszta wielbiła gó i
wielbi jako kapłana niezwykle
skromnego.
Kłamstwem jest, iż lud ma
do Heroda nieograniczone za
ufanie. Lud od dawien
dawna kontroluje jego sprawki
i gorszy się niemi. Już parę
razy nietylko świeccy ludzie,
ale i księża na niego się szy
kowali, tylko trzos jego zawsze
go urotował.
A jakiego to piekielnego
łamańca kłamstwa trzasnął
Wieszatel —czy też sam
Heród z owym prowokacyj
nym niemieckim agentem Bae
rensprungem, Z chłopcami na
ulicy W guziki grać takim ło
buzom nieukom, a nie brać
się do pióra redaktorskiego!
Czy wy, niedowarzone krea
tury, wiecie w którym roku
Baerenspruog agitował w
Poznańskiem, w celu wywoła
nia polskiego powstania? Pi
szący to,jest mniej więcej w tym
samym wieku co wydawca
KATOLIKA (około lat 43).
a pamięta, że gdy miał lat 14,
to nauczyciel w szkole opowia
dał o Baerensprungu, tudzież
jego pogromcy Dr. Niegolew
skim, jako o czemś bardzo
dawnem. Pewnie ani wydawca
KATOLIKA, ani ja, wtenczas
jeszcze abecadła się nie uczy
liśmy. Ale moskiewsko-żydow
ska natura Wieszatela nieu
stannie go ciągnie do wieszania
niewinnych jak wilka cią
gnie do łasa!..
III.
Pan Franciszek Drążkow&ki,
ojciec zmarłego nieszczęśliwe
go ks. Augusta Drążkowskie
go,'był tutaj ale nie wiem,
czy powróciwszy do Little
Fall?, jeszcze mial jakie wier
ne wspomnienia z Milweuke.
Wzięto go 7. dworca kolejowe
gof zawieziono na Kępę po
między ,,druchów Kaszebów",
i tam dobrze spojono. Powró
ciwszy ztamtąd na probostwo
św« Stanisława, upominał się
o rzeczy po księdzu synu.
Wyperswadowano mu, że
wszystko spalone, jako zara
żone(!) Złoty zegarek tylko
oddano. Przyszły do plebanii
Siostry nauczycielki i powie
działy, że przecież powinny
być prezenta, które darowały
nieboszczykowi wikaremu,jako
rzeczywistemu opiekunowi
szkoły parafialnej. Prezenta
się znalazły, i spadkobierca,
pan Franciszek Jjrążkowski,
szlachetnie ie Siostrom z po
wffotem doręczył, prosząc o
pacierze zs zmarłego syna.
Znalazła się biblioteka po
niebosczyku.Tę pan Drąźkow
ski pcdobno podarował klery
kowi z St. Francis, który
pierwszy przywiózł szczegóły
o śmierci ś, p. ks. Augusta
Drążkowskiego do Winony.
Kleryka tego teraz podobno
wydalono z Seminaryum, po
nieważ ,,gęby" nie trzymał.
A mianowicie pobajał się w
Winonie, źe za śmierć niebo
szczyka ks. Augusta Drążkow
skiego (osobistego przyjaciela
wydawcy Katolika) ofiarowano
3 tysiące dolarów wynagro
dzenia. Od upojonego ojca zaś
odtargowano w Milwaukee
jeszcze tysiąc dolarów, tak iż
OQ w połowie Lutego b. r.
odbierze tylko 2000 dolarów
pośmiertnego!
Rozważywszy rozmaite ta
jemnice w tej sprawie, przede
wszystkiem podpada zagadko
wa okoliczność, że nieboszczyk
ks. August Drąźkowski nigdy
za życia nikomu się nie wy
spowiadał, ani krewnym, aai
księżom, jakoby miał życie
zabezpieczone.
Jeżeli kto, to on
mężczyzna olbrzymiej siły,
pełen życia i humoru, tak
nagłej śmierci się nie spodzie
wał ....
Na odjezdnem z Milwaukee
powiedział p. Franciszek
Drąźkowski, źe jeszcze ma
trzech synów,do szkół zdatnych)
ale żadnego więcej na księdza
uczyć nie każe.
PŁACIĆ ZA KATOLIKA!
DARHOCZmiSCY.
abo
nam
Następujący dawniejsi
nenci nasi pozostali
winni za gazetę:
Bessemer Szilsa Geo 3.85
Hastings Czajkowski Jan 1.75
Ontonagon Małecki Martin 2.85
Detroit Szakowski Jan 2.001
Szakowski Jan 4.00
Glencee, Głembocei Jakób 1.55
Toledo, Panków Jąkób 2.20
Jarosz Józ, Farwell $3.50
Dusza Juliusz, Wells 4.00
Klapczyóski Xaw,, La Salle 3.50
Jendro Marcin, N. Prairie 3.50
Sikorski W., N. Wawerly 4.00
Wieczorek Jan. Shamokin 3 5C
Rajski Jan, South Bend 5.50
Kędziorski Józ. S. Bend 4.50
Kraska Wal., Pittsburg 3.70
Horzewski Jan, Saginaw 3.00
Czerwiński I. Vanderbild 3.00
Szałkowski Jan Philadelphia
4.00
Skrzynecki A. Glen Lyon 3.30
Mówióski Wład. Lemont 3.30
Erie Baranowski Michał 3.30
Mrówicki Fr. La Salle 3,50
Bukowski Jó^. Ash ton 3.50
Krzemiński Fr. St. Louis 3.80
Jechurek Józ. Farwell 3.50
Owsiany Jan Red Jacket 4.75
Zrywacz Walenty Kmgstone 4.00
Bieńkowski Stan. Dunkirk 4.25
Zybura Andrzej Audenried 3.00
(Ciąg dalszy nastąpi.^
Zapłacili za Katolika.
Minneapolis A. M^dry 2.00
Melrose August Bahnbolzer 1.00
Wausau Paweł Girnatis 2.00
St. Louis Wład Kenski 2 00
Malioney C., Wiel. X. Jarnusz
kiewicz 2.00
Dodge August Bambenek 3.00
Little Falis August Wróbel 2.00
Perham Fr, Reków ski 2.00
Toledo W. Brzeczka 4.00
Radom Michał Kubiak 2.00
Cedar Józef Kiedrowicz 2.G0
Bay City August Elias 1.00
Hilliards Stefan Faltyński 1.00
Utica Seweryn Jankiewicz 1.00
Winona Tomasz Podolski 2.00
Milwaukee, Jerzy Dębski 1.00
Bay City, Kumoter 2.00
South Bend, Jan Reha 2,00
Józefina Reha 2.00
Baltimore, Wił. X. Rodowicz 2.00
Jan Piotrowiak 2.00
La Salle, X. Pierski 2.00
Arnot, Wojciech Jankowski 2.00
Omaha, Leopold Kariowski 2.00
Milwaukee, Michał Klebański 2.00
Trenton Marcin Pisarek 2.00
Rochester M. Dunajski 2.00
Chicago, Max Wojtalewicz 2.00
St. Joseph Antoni Buńkowfeki 2.00
eoiont Tomasz Przybylski 2.00
(Ciąg dalszy nastąpi.)
o
NOWY SALON Braci Grie
8el,w bloku Pelcera,z głównym
wchodem od Market ulicy,
jest wiele obszerniejszy,aniżeli
był ten, który ci panowie dotąd
dzierżyli. Przyoiąga mianowicie
gości ta okoliczność, źe w
główne] sąli są stoły i mnogie
krzesła, a nadto osobny pokój
dla chcących siedzieć osob
no. Ludzi w tej, po starokraj
krajsku urządzonej, oberży
zawsze jąk w ulu, lecz mimo
to każdy szybko dostanie
czego zażąda, i z zadowoleniem
wychodzi.
Farmerzy teraz w calem
mieście wygodniejszej gospody
nie znajdą, jak u Grieslów, a w
połączonej ich z salonem
groserni wszystko mogą kupić,
co z mi is( a dla kuchui i stołu
sprowadzać muszą. Powietrze
tak w salonie, jak i groserni
jak najczystsze i w obydwóch
zawsze przyjemnie ciepło.
Kto na cały rok na­
przód zapłaci za Ratclika, ten
na przesełkę prezentu ani centa
nam nadesłać nie potrzebuje.
Przesłany mu będzie pocztą
frankowany t. j. bezpła
tnie, w dom.
HUMPHREYS'
1
CUBES. PRICES,
2
3
Dysentery, Griping, Bilious Colic..,. ,25
gouarba,
S E I I S
Fever and A sue, Chills, Malaria....
Pilos, Blind or Bleeding
Ophthalmy, or Sore, or W ak Byes
Catarrh, Influenza, Cold in lie Head.{
Whooping
Cough,
violent Coughs..(
HUMPHREYS' MANUAL. (144 pages)
of price. DR.
richly bound In cloth and gold, mailed free.
Humphreys' MedicineCo.109 Fulton St. N Y.
M\r\TCw w.\7. v. \. mv
V. iV V,S VW. V.S. v"*i
MEDICIHE CO..
100 yalton y.
SALON Z ZAJAZDEM
a zarazem
BOARDIHOHOUSE
na sprzedanie.
7
Z powodu śmierci mojego męża
pragnę wyrentować mój salon
wraz z du
żą stajnią. Dzier
żawca przejmie na się zapłacony
licence. Przy salonie od dawna ist
nieje dobrze prowadzony Boarding
house. W okolicy jest bardzo wiele
polskich farmerów, należących do
polskiego kościoła w sąsiedniej pa
rafii w Swan River. Mój adress:
JÓZEFINA KUKLIŃSKA.
IsiUle IMlg* Minn.
xroboty
Nowi abonen­
ci powinni koniecznie
jeden rok naprzód o
płació abonament za
„Katolika".
pewnie dla każdego jest upragnionym prezentem
gwiazdkowym.
Można teraz u nas dostać jedwabne chustki,
z kolorowemi obwódkami, po 10 c. zamiast 25c.
CHUSTKI DLA DZIECI.
Sprzedajemy po 2 c. albo 3 za 5 ct.
CHUSTKI LNIANE I CHUSTKI
NA SZYJĘ
po 10. 125. 25 c. aź do $3.00.
WYROBY Z ALUMINUM
TOWARY SREBRNE I Z MUSZLI
WELONY JEDWABNE I WEŁNIANE
JAKÓB ŁOSIŃSKI
Polski pomocnik kupiecki.
Prew0dii(k.
Od czasu iak tylko powstał Electric
Bitter, wyrobił on sobie popularność,
jest to też lekarstwo najskuteczniejsze
na wszystkie dolegliwości żoładka,
w§tróby i nerek. Leczy ból głowy,
niestrawność, zatwardzenie i wypgdza z
ciała malarya. Za dobry skutek rgezy
8ig przy każdej tutełce, albo wrócone
bgdg, pieniądze.
Można dostać w opiekach pod
Orłem Jna. W". Tomkiewicza
and Bro. 456 Mitchell ul., róg 2
avfi., i 547 Lincoln ave., róg 5
ave., Milwaukee, Wis.
Gwarantowana kuracya.
Upoważniamy naszego ogłaszanego
aptekarza do sprzedawania Dr. Kinga
nowego odkrycia.na suchoty, kaszel,i
ziębiaczki. Jeżeli to lekarstwo nie po'
może, możecie butelkg oddać, a dosta
niecie pieniądze zwrócone. Nie mogli*
byśmy zrobić tej oferty, gdybyśmy nie
wiedzieli, że można pofegać na lekars
twie zwanem Dr. King's New Discovery
Butelka po $5 00 i $1.00
Można dostać w aptekach pod
Orłem Jna W. S.Tomkiewicza and Bro.
456 Mitchell ul róg 2. ave.,
jg jip* j|k
w
wykonuje gustownie, tanio i szybko wszelkie drukarskiex
akcydensowe, jako to:
5 EONSTYTUCIE, PLAKATY S
NAGŁÓWKI NA ARKUSZACH I KOPERTACH
1
5?tóEQt)LNIE DO ^AQHUNKOW.
NR
PRZEKŁADY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
N A O S K I u s k u e z n i a s i z y n i e s z y k o i
^sach, bezpłatnie przy większych za jaknajskromniejszem
wynagrodzeniem.
Drukujemy przy 4tej ulicy, w północno-zachodnimx
narożniku BL0KJJ KILLIANA
WACHLARZE Z PIÓR I GAZY.
Każdy dostanie podarek na gwiazdkę
J. A. MERIGOLD CO
53 W. 3rd Str.
MUES
W Y Z E A E
Towary Yardowe i UbioroWe
po znacznie zniżonych cenach. $
MUFKI FUTKZANE, OBSZYCIA NA
DAMSKIE SUKNIE, ŚWIECĄCA WEŁ
NA, PIÓRA OD ŻYWYCH GĘSI zawsze
w zapasie.
105 E. 3rd Street.
UWAGA, Muesa Handel Yardowy
otwarty we wieczory
1
547
Lincoln ave., róg 5 ave, Milwaukee,
Wis.
TYBETY
Naprzeciwko POCZTY.
DOKŁADNY ADRES DRUKARNI KATOLIKA:
xE Derdowski, Polish Printing Office,Oposite Post Office, Winona,
xMinn.
Jedwabna chustka

DR. HUMPHREYS' SPECIFICS are scientifically and
carefully prepared prescriptions used for many
These Specifics cure without drugging, purg
ing or reducing the system, and are in fact and
deed the
(jovereiarn remedies
of the World.
LIST OF PRINCIPAL NOS,
Fevers, Congestion, inflammations.. .25
bolera Morbus, Vomiting 25
Cold, Bronchitis 25
Neuralgia, Toothache,Faceache 25
Headaches, Sick Headache, Vertigo
Dyspepsia, Bilious Stomach .25
Suppressed or Painful Periods..'25
Whites, too Profuse Periods .25
Asthma, Oppressed Breathing
Dropsy, and Scanty Secretions
Seasickness, Sickness from Biding.
Kidney Disease
Nervous Debility Seminal Weak
ness, or InvoltMtary Discharges... .l.(
sore Mouth, Canker .(
•Urinary Weakness, Wetting Bed..(
Painful Periods, with Spasm ,1
Diseases of the Heart,Palpitatlonl .1
Epilepsy, Spasm, St. Vitus' Dance..l.f
Diphtheria, Ulcerated Sore Throat.
Chronię Congestions & Eruptions.{
Sold is, or sent postpaid on receipt
HUMPHREYS' VETERINARY SPECIFICS.
V Used by all owners of Horse and Cat
tle. A Complimentary copy of Dr. Humphreys*
Veterinary Manual (500 pages) on treatment and
care of Domestic Animals—Horses, Cattle Sheep.
Hogs and Poultry Sent free. UwaUBSSV

xml | txt