OCR Interpretation


Katolik. (Winona, Minn.) 1893-1895, February 28, 1895, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060821/1895-02-28/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

'ti»
SW. HELENA
cesarzowa.
(2 MARCA).
Helena święta urodziła się
AV Anglii. Lubo w pogaństwie
wychowana, zachowała czyste
serce
i
czystą duszę. Imię jej
Helena, znaczy: ,,sława
rzymski
Konstantyn, jako cesarz,
wziął matkę do siebie, nadał
jej tytuł cesarzowej, i oddał jej
skarb państwa do rozporządze
nia. Konstantyn był jeszcze
poganinem, ale chrześcijan
nie dał prześladować. To dobre
usposobienie dla chrześcijan
wyjednało mu 11 Boga łaskę,
że i sam został przyjęty na
łono Kościoła świętego. Chcąc
się na tronie utrzymać, musiał
wojować ze swym współza
wodnikiem Maksencyuszem.
Konstantyn z małą ilością
wojska stanął przeciw swemu
nieprzyjacielowi o dwie mile
drogi od Rzymu. Lubo w
jego wojsku był zapał i nie
brakło na odwadze, jednakże
po ludzku sądząc, powinien go
był przeciwnik swą przeważa
jacą silą znieść do szczętu.
Wtedy Konstantyn począł1 się
modlić do Boga chrześcijan,
a oto wśród białego dnia
ukazał się widny całemu woj
sku krzyż na niebie z napisem
łacińskim: ,in hoc signo
vinces", 'co znaczy: ,,w tym
znaku zwyciężysz". Ufny w
pomoc Pańską, uderzył Kon
stantyn na nieprzyjaciela i
pobił go na głowę. Z wdzię
czności za doznaną łaskę
został chrześcijaninem, a
matka Helena, wtedy już 64
lata licząca niewiasta dała się
ochrzcić. Tak podeszły wiek
nie był jej jeszcze na przeszko
dzie, aby z całą gorliwością
nie oddała się służbie Bożej.
Lubo była cesarzawą, uważała
się jednak jakoby je
dna z najniższych, i nie
wachała się paść na kolana w
kościele pomiędzy prostym
ludem. Skarby państwa obra
cała na wspomaganie ubogich
i budowanie kościcłów. Stała
się ona prawdziwą matką dla
wszystkich nieszczęśliwych, a
jej gorąca wiara zapaliła także
serca Rzymian.
Licząc już lat ośmdziesiąt
udała się do Ziemi świętej.
Podróż ta jej była nieprzerwa
nym szeregiem dobrodziejstw.
Więźniów uwalniała, wygnań
com pozwralała wracać, a
kościoły hojnie uposażała.
Będąc w Jerozolimie, odszukała
£rób Pana Jezusa i krzyż, na
i
święta w całej pełnifimieniowi
swemu odpowiedziała. Het
man
Konstancyusz
pojął ją w małżeństwo, którego
owocem był wielce
1
sfynny
późniejszy cesarz Konstantyn
Wielki. Helena dała synowi
staranne wychowanie, ale
wkrótce
miały spaść na nią
ciężkie doświadczenia. Cesarz
Dyoklecyan zamianował Kon
stancyusz swym współrządz
ca ale pod warunkiem, że
Helenę od siebie oddali, syna
Konstantyna da mu jako
zakładnika wierności, i pojmie
w małżeństwo pasierbicę o
krutnego prześladowcy chize
ścijan, Maksymiana. Konstan
cyusz zastosował się do
życzenia Oyoklecyana, i
Helena pozostała bez męża i
bez dziecka. lak żyła lat
kilka w ustronnej zaciszy, aż
wreszcie udało się Konstan
tynowi uciec. Przybywszy do
matki do Anglii, został roku
305 przez wojsko wybrany
cesarzem.
którym Zbawiciel umarł. Jeden
ze znalezionych gwoździ
świętych kazała skuć na
obrączkę i opasała nią złotą
koronę syna swego Konstan
tyna. Korona ta nosiła później
n a z w e a z n e k o o n y
Zbudowawszy kościoły na
Golgocie, w Betlejemie i
Nazarecie, wróciła do Rzymu
z wielką ilością świętych
relikwii.
Po powrocie do Rzymu
uczuła, że się zbliża jej ostatnia
godzina. Przed skonaniem
dała synowi napomnienie, aby
państwem rządził według
praw Bożych, pobłogosławiła
go i jego trzech synów,poczem
oddała Bogu ducha w[Śierpniu
328 r. Popioły jej spoczywają
w Rzymie w kościele Maria
Maggiore.
Świętą Helenę przedstawia
ją w cesarskiem ubraniu krzyż
wielki trzymającą.
Tygrys.
Jak w Afnce lew jest po
strachem zwierząt i ludzi, tak
w|środkowej a szczególnie w
południowej Azyi inny olbrzy
mi kot, tygrys, jeszcze więk
sze czyni spustoszenia.
Tygrys jest trochę niższy od
lwa, ale za to dłuższy, a
ciało ma gięstsze i zwinniejsze.
Futro ma bardzo piękne na
grzbiecie ciemno-brunatne, na
bokach jaśniejsze, a pod
brzuchem białe— oprócz tego
czarne pręgi idą w poprzek
całego ciała.
Tygrys jest nadzwyczaj
krwiożerczy i zuchwały jest to
jedyne zwierzę, które poluje
na człowieka. To też staje
się on prawdziwą klęską
okolicy, gdzie obiera sobie
mieszkanie ludzie tam żyją
w ciągłej trwodze przed tym
prawdziwym ludożercą, od
którego nie zabezpieczają
nawet wysokie parkany,
otaczające tamtejsze wioski,
ani teź starannie utrzymywane
ogniska strażnicze. Nadzwyczaj
przykrym jest widok takiej
wsi trapionej przez tygrysy,
cała ludność jest przygnębiona,
zrozpaczona, nie umiejąc sobie
radzić z okrutnym napastor
kiem, czychającym wciąż na
dorosłych i dzieci.
Cale szczęście, że znajdą
się odważni myśliwi, którzy z
narażeniem własnego życia
zechcą oswobodzić biedaków
od okropnego potwora.
Polowanie na tygrysa zwy
kle odbywa się w ten sposób:
myśliwa uzbrojeni w wyborne
dubeltówki, w towarzystwie
naganiaczy i z dobremi psami,
idą w gęstwinę szukać zwierza.
Na przodzie postępuje główny
naganiacz, który pilnie wypa
truje śladów zwierza i znakami
wskazuje drogę towarzyszom.
Po obu jego stronach podążają
strzelcy, gotowi do dania
ognia w każdej chwili, a za
nimi reszta myśliwych. Potem
idzie muzyka, złożona z
bębnów, trąb, dzwonków i
strzałów pistoletowych. Tylną
straż stanowią ludzie, rzucający
wciąż kamienie nad główkami
tych, którzy idą w pierwszych
szeregach. Kamienie te i
muzyka płoszą tygrysa. Zwierz
niełatwo odważa się rzucić na
taką gromadę zatrzymuje
się,waha i daje czas myśliwym
do celnego strzału.
Książęta i królowie indyjscy
bardzo lubią polowanie na
tygrysy, ale urządzają je w
taki sposób, żeby ich własne
osoby były w zupełnem bez­'PŁACIĆ
pieczeństwie. W tym celu, na
kilku drzewach w wysokości
takiej, żeby tygrys nie mógł
dosięgnąć, buduje się wy
godne rusztowania dla dostoj
nego pana, który na dzień
zapowiedziany przybywa w
towarzystwie licznie zebra
nych myśliwych. Do obławy
używani natenczas bywają
najbiedniejsi wyrobnicy, któ
rych ustawiają pojedyńczo, w
długiej rozciągniętej linii,
zamiast ich zbierać do kupy.
Obława rusza ze strasznym
wrzaskiem. Z początku zbu
dzone nagle z dziennego snu
tygrysy ustępują przed nagan
ką, ale niekiedy domyślają
się zasadzki i rzucają się na
obławę. Biada wtedy nieszczę"
śliwemu, którego na swej
drodze napotykają! Zdarza się
jednak, że tygrys ucieka w
szalonych skokach i uchodzi
przed niebezpieczeństwem.
Tygrys lubi przebywać w
gęstych, trzcinowych zaroś
lach, czyli dżunglach, na
mokrych gruntach, gdyż
znajduje tam wśród dnia chłód
cień. Nie łatwo go w tych
gęstwinach wytropić obecność
jego^zdradzają tylko przeraźli
wym krzykiem pawie i małpy.
W Tonkinie (posiadłość
francuska w Azyi) podczas
nocy nie podobna wydalać się
z domu na odległość kilku
dziesięciu kroków, gdyż można
się narazić na spotkanie
tygrysem. Tonkińczyk za
żadne skarby świata me
wyszedłby w nocy z domu.
Podróżując «nocami, ludzie
zbierają się tam w gromady,
dokoła których postępuje
służba z pochodniami, starając
się przytem krzykiem i
wystrzałami odstraszyć czatu
jące tygrysy. Nie zawsze to
jednak pomaga bywają wy
padki, że tygrys potężnym
skokiem przesadzał straż i
ściągnąwszy z konia jednego
z podróżnych, jak błyskawica
znikał w zaroślach.
Obłąkany zbrodnia^x.
Dnia 24 czerwca rz. pod wie
czór przyszło kilka kobiet do
podporucznika karabinierów w
Lercaraj (w włoszech) z łzami, że
od kilku godzin zeęinęły im dzieci
i że ich w żaden sposób znaleść nie
mogą. Pasterz, wracający a kozami,
słysząc o tem, doniósł, że widział
jakiegoś starego człowieka, który z
kilkoma dziećmi szedł do lasu 1
dzieciom dawał łakocie.
Podporucznik słyszał już, że w
okolicy w Nora, Farara 1 Trapami
skarżono si§ także na to, że 19
dzieci zginęło bez śladu i przyszło
mu na myśl, czy rzeczywiście nie
uprowadza dzieci w las stary muzy
kant Aramico Carmelo, zrany w
całej okolicy i cierpiący trochg na
umyśle.
Podporucznik zabrał zaraz
karabinierów i z owym pastuchem
który muzykanta widział, poszedł do
lasu. Naraz usłyszano jęczenie
dzieci, wychodzące z jakiejś
pieczary. Zołmerże 1 wieśniacy'
rzucili się do pieczary, gdzie
przedstawił im sig straszny widok.
Stary muzykant stał, trzymając w
rgku sztylet, którym właśnie jedno
dziecko obnażone zamordował.
Obok leżały dwa w ten sposób z
świata zgładzone dzieci, jedno
obnarzone z związanemi rękoma
tyłu, a kilka dzieci jeszcze ubra
nych.
Lud byłby na miejscu zabił
tego straszliwego dzieciobójcę, ale
go żołnierze zasłonili 1 odstawili do
więzienia Muzykant badany, odpo
wiedział iź jednej nocy zjawił mu
się duch jakiś 1 powiedział mu że
kto w pieczarze nasączy ziemię na
50 łokci głęboko krwią ludzką, to
kopiąc tylko 5 łokci, doko^ie się
wiełkipgo skarbu.
Dzieciobójcę oddano do domu
obłąkanych pod kontrolę lekarzy.
nmm\
ZA KATOLIKA!
ORGANISTA
dobremi świadectwami, z
kilkoletnią praktyką w Ame
ryce (w Erie i Hautzdale, w
Pensylvanii), egzaminowany
w Pelplinie, trzeźwy, w sile
wieku, poszukuje posady.
W razie potrzeby mógłby
równocześnie pełnić obowiązki
iako NAUCZYCIEL.
A*DRES!
Cor.
z e a n i e
13
& Lane Str.,Erie,Pa.
PLAN JAZDY
pociągów kolejowych
w Wlnonie
Depart. Arive.
Chicago, St. Louis & Peoria Ex 4:00 a. m. 4.50 a.m
Chicago ExDress
IO«35
a. m. 11.25 a.
Na południe.
Chi. St. Louis & Peoria Ex. 10:20 p. 111. 11:10 p.
Chicago &St.Louis express 10.35 m. 11.25 a.
wszystko dzienne
Chicago & Northwestern.
Odjazd pociągów
Na Wschód.
Na Zachoa.
Przybycie pociągów:
Ze Wschodu.
Chicago Morning Passenger, No 3 (Daily) 6:00 A.M
ChicagoEveningPassenger,No. 1 (Ex. Sun,)7:20.P.M,
Chicago Mor ng Passenger Nr. 7 (Daily) 8.3oAm
Ze Zachodu.
Minn. Passenger, No. 2 (Ex. Sunday) 10:25 A.
Dakota Passenger, Mo. 4 (Ex. Sun.) 8.30 P. M.
Local Passenger, N"- 6 (Ex. Sun.) 1:50 P.
Chicago, Milwflake & St. Paul.
Na Wschód.
Rock Island da-x expess (ex Sun.
Chicago express (daily/
Fast Mail (daily")
Chicago vestibuled [daily]
Depart
11:14 a.m
6:21 p. ra
9:50 p.
11517 p. m.
N a Zachód.
Chicago express (daily]
Chicago vestibuled (daily)
Fast Mail [dailyj
Rock IslaDd daliv express
8:46 a. m,
4538 a. m.
11:51 a.
7*17 p.
2:45
Green Bay Uiae,
GreenBay Passen.ąer g:oo a 1:55
DR. II- LlCHTENSm
wykształcony w Niemczech
JkekarK I aliuszei*
BIUHO:
Nać apteką J. W. LAUERA
Mieszkanie prywatne: Nr.
407 E. 6th Str.
Godziny przyjmowania: Od
godziny 9 do 11 przed połud­
niem, tudaież od godziny 2ęie
do 4 po południu.
IWIMWIBIBHIlIWlialW
Tanie maszyny
do szycia.
W drukarni Katolika wy
stawione są na sprzedaż ma
szyny do szycia najlepszego
systemu, z 3 ma szufladkami
po każdej stronie, po części
jeszcze w opakowaniu takiem,
w jakiem je przysłano z fabryki
z New Yorku.
Cena $25.00
Przed nastaniem obecnych
ciężkich czasów każda taka maszy
na kosztowała 45 dolarów.
WYBÓR
jNajosobliwszy eh naboieństi9 i piełnĄ
Książka do nabożeństwa z duiemi
literami dla ludzi krótki wzrdk
mających lub dla osób starych, w
ślicznej oprawie z okuciem
CENA $ 1.25
Można tę hsiąil'f( dostoć w ksią
ęa?ni II. DERDO WSKIEGO w
Winona, Minn E. 2nd s^.)
PŁACZ I NARZEKANIE
liilf iffiifill
przed 7 o z e n -m O a n a
folizko 4,000 !»t
W OTCHŁANIACH ZO
STAJĄCYCH,
aż do dnia wstąpienia Clirvstnas
Fana do piekieł
SIEDM KSIĄG
MOJŻESZA.
CBN A 35 c.
Moina tę książkę dostać lisif
garni H. DER 0 W SKI EGO w
Winona, Minn, ód E. 2nd str.
W1H0IA 81
TH mi
W I N O N S K I A N K
(OSZCZEDN OŚC I).,
Prasy alley 2glej—aniędat?
u Ii ca 11 i Main ft Center.
Procenta płaci się
dwa razy w roku
od wszelkich złożonych w Banku
pieniędzy, począwszy od $5.00
Pożycza się pieniędzy na
grunta.
C.A. MOREY, Prest. R.B. BASFORD Vice Pre
F. A. RISING, Treasurer.
H, M. Kinney, R. B. Basford
H. Jenkins,. C. Camp.
i i
BANK
Kapitał do okazania
«100.000
German laierican Bask
Eog alley Walnut «& Belej,
Łatwo destaó pieniędzy
KUKYEB9WI
1
oiobom
posiadającym kredyt po zwykłych
procentach.
Płaci procenta od pigni$dsy od
danych do schowania tylko n^osaf
krótki.
Ząłatwia takie przeumrani*
pieniędzy do Niemleo, Pras,
Austryi 1 Rosyi. Bank ten j«8t tab
pewny że nawet Stan Minnesooki
pieniądze swoje w nim przeoha
wuie:
Jan Ludwig prezydent
Peter JSub viceprez,
flip ViFSXiVftli
Dwa rassy dziennie!!
Najpopularniejsze pismo polskie,
Wy chodzi codziennie w dwócł
edycjach: rannej i wieczornej, o
prócz świ^t 1 dni świątecznych, w
które wychodzi raz jeden na dzień.
Olbrzymi dział telegramów i
sorespondencyj ze wszystkich stolic
Buropejskicn i państw zaocea
nowych. wreszcie wspólpracowmct
wo pierwszorzędnych pi&arzów
polskich zjednały
WAR8ZAWSK1EKD
wyj%tkow§. w kraju naszym 1 za
granicy poczytnośó 1 powagę.
Cena prenumeraty za i-Va.nitru
wynosi miesięcznie rs. 1 kop. 50. Ku
iner poje4yńczy wieczorny kos/tu ie w
Warszawie kor-. 5, poranny y.i kop,
Ce nu ogłoszeń: i-So&tasłiy: z& je.
den WISISZ U r.
v V u'"r
miejsce pierwszy ra.'. 2$ kop., :taśfiy
następny raz kop 20.
KorespoiMleaieya
senie rek)a»:.
1
MaJe ogloęzeiria za jeden
v.-yrt.i
po S kop. Kiiź.iy'i iz 'lyłosty.etńe omiiijij:*
30 kop.
N
adfJSiłłJie: z u .'tide?)
ijuraunUnw vs. 1.
Adres ti:?,
W A 11&ZA Vi' A. U i: A.
A«!.FiS ill: listów-
Warsa awa, JK CK 1'EK AKSZAV.'fi/:
O O i n y t, (i res'
KURY KR V A ESZA W o'Kl.
Plac Teatruln\ (.W 0.
Wairsasmia. Enroth
ZAKLĘTA DZIliWICA
Z" BRODA,
7
CTMLir ZBAWCA.
CENA 10
c.
Moina ty 1'sitężka dostać w Księ
garni II. LEIU) O WSKIEG O w
Winona, Minn.
KLARA
czyi i
ZWYCiEZTWO CNOTY.
CEJNA 25 c.
Moina tą Tcsią&źę dostać w ksif*
garni B, DERDÓW&KIEGQ w
Wiaona, Mina.
LEI MOWY
esyli
poratf iik w rozmaitych sła
bościach, podający sposoby
łatwego i taniego wyleczenia
najcięższych chorób
BKS5S JWMTOMA,
Gdzie już doktor nie może
pomódz, tam jeszcze ta ksią
żeczka wskaże ratunek.
Książeczka ta kosztuje 25ct,
a można ją dostać w księ
garni H.PERDOWSKTEGO
w WI:ONA, MINN.
imtiTiiTi
POWIEŚĆ MORALNA
dla
DOJRZAŁEJ MŁODZIEŻY,
CE IN A 3© C.
w moc-nej oprawie 60 o.
Można, te, /csiaikę dostaó w
parni II. DERDO W SE
IE GO
Winona, Mma. (59 fi. 2nd str.)
JismiA
wszystkich szlachetnie
ślących-
CENA
w mocne] oprawie
Li
UJ
BeitusI-
POWIEŚĆ 1
dla
9SSJ
Moina tą Książkę do
¥ni
ni
5nd
LISTOWNIK
POLSKO AMERYKAŃSKI
o z n i
zawierający:
Naukę pisania listów i gotowe
wzory listów,
w wszystkich przypadkach życia,
szczególnie zasiómwany do
użytku i wy^-odv Polaków w
Ameryce.
CENA 60 o.
w mocne] oprawio 85 c.
Moina tę fmąi&ę dostać 20
garni II DERDO WSKIEGO w
Wmona, Mmn
F© WIi»W AMI A
ra ws/.e
powinszować dia rodziców, rodzeń
stwa, nauczycieli, prz-yjacióC^ do
bredziei i t. d.
jako teź wiersze
na wesela, mJittMssgfeów S
koelaatsików.,
zebr.".} i pernn^źył
sr
112?.4-1
y
BO
ch aaatorów
JÓZEF BĘTKOWSKI,
aauezyciel przy szkole realnej
(Średniej w Bydgoszczy.
20 c.
dostać w księ-
VA'IEGO
i str-
J- A W
1J IX V v
i
i
di
i
It \7X \r
f-~4
rr
!fJ
V
i'v.-ii ti
r.
po
Nekroiojyia: za \vie-H2 15 ko o.
Zwyczigu© ogiONXicssia. y.n
mersz petitowy, :dro ic "o
pierwszy mz 10 kop. kftżJy
•az 8 kop.
A
r- n K i. I
iv* A nd*'
H.. n iŁ.i.X.i K
c^/EATS, TRADE MARKS
COPYRIGHTS*
M.UNN
& CO.. Nuw
new
8oughs,
of
IRheumatism,
theWorld,
E I I S
.5®
.Sfl
.50
.SU
.5ft
.5G
Debility,PhysicalWeakness.50.5?SecretionsScantyand
.5f
.5(1
»0
(0
DR. HUMPHREYS' MANUAL, (144
pages)
SWSIbtoS&ABttĄ!*.

Chicago, Burlington & Northern
Na północ.
Chicago morning passenger Ex Sunday 6:40 a.
Chicago evening passenger (ex sun) 8:50 p.
Chicago Morning passenger daily 10.40 A. M.
Minn. Passenger (Ex Sun.) a.io P.
Dakota Passenger (Ex Sun.) 6:20 A.
Local Passenger E)xSun.) 7:40 P.
SOUTHERN MINNESOTA DIVISION.
Passenger leaves LaCrosse 7:50 a
Passenger leaves LaCrosse
Depart Arrive.
TRUSTEES.
garni H. DERDÓWX
Winona, Minn. 59 E.
CAN I OBTAIN A PATENT? For©
prompt answer and an honest opinion, write to
MUNN fc CO., who have had nearly fifty years*-'
experience in the patent business. Communion
tions strictly confidential. A II anrtiiook of ltv
formation concerning: Patents and how to o
tain them sent free. Also a catalogue of inochaa
ical and scientillc hooks sent free.
Patents taken through Muiui & Co. receivw
special notice in the 5?cienti(ic Ainericfin, anc
thus are brought widely beforot/io Dtblic with
out cost to the inventor. This splendid paper,
issued weekly, elegantly illustrated, has bv far the
largest cfrculation of any sctóntitic work iu the
world. #3 a year. Samnle conies sent free.
Building Edition, monthly, $2.50 a year. Sinfjlfe
copies, '!-j cents. Every number contains beau«
tiful plates, in colors, and photographs of
houses, with plans, enabling builders to show that
latest desierns and secure contracts.
YOKK, 30* BROADWAY-Address
U E Y S
DR. HUMPHREYS' SPECIFICS
are scientifically and
carefully prepared prescriptions used for many
jiflc Is a special cure for tlie disease named.
These Specifics cure without drugging, purg
ing or reducing the system, and are in fact an-*
deed the
sovereign remedies
LIST OF PRINCIPAL NOS. CORES. PRICES.
Fevers, Congestion, inflammations.. .2#
Worms, Worm Fever, Worm Coi j-,
bolera. Morfrus, Vomiting
Cold, Bronchitis SJ5
Neuralgia, Toothache,Faceache
HeadQches, Sick Headache, Vertigo, 2.^
Pyspepsia, Bilious Stomach
^aopressed or Painful Periods. .'J-T
WEites, too Profuse Periods
Croup, Cough, Difficult Breathing.... .25
SaEt Rheum, Ersylpelas, Eruptions. ,Vi5
Rheumatic. Pains SJ.'J
Fever and Ague, Chills, Ala.aria
Piles, Blind or Bleeding
Ophthalmy, or Sore, or V» ak Eyas
Catarrh, Influenza, Cold In lie Head
Whooping Cough, Violent Coughs.
Asthma, Oppressed Breathing
Ear Discharges, Impaired Hearing
Scrofula, Enlarged Glands, Swelling
General
Dropsy,
Seasickness, Sickness from Riding
Kidney Disease
Nervous Debility Seminal Weak
ness, or Involratary Discharges 1
Sore Mouth, Canker
Urinary Weakness, Wetting Bed.
Painful Periods, with Spasm
Diseases of the Heart,Palpitation1
Epilepsy, Spasm, St. Vitus' Dance..l
Diphtheria-, Ulcerated Sore Throat..
Chronic Congestions & Eraptlons
Sold by Druggists, or sent postpaid on receipt
of price.
richly bound in cloth and gold, mailed free.
Humphreys' MedicineCo.109FultonSt.MY,
HUMPHREYS'^VETERINARY SPECIFICS.—
*4 Used by all owners
of Horse and Cat*
tie. A Complimentary copy of Dr. Humphreys'
veterinary Manual (500 pages) on treatment on3
care of Domestic Animals—Horses. Cattle, Sheep,

xml | txt