OCR Interpretation


Katolik. (Winona, Minn.) 1893-1895, March 07, 1895, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060821/1895-03-07/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Święty
Tomasz z Akwinu.
(7 MARCA).
Od czasu, kiedy ewange
lista Jan święty i apostół na
rodów Paweł święty zaprze
stali pisać, nie było nikogo,
coby z taką dobitnością i
przejrzystością objaśniał ta
jemnice Bozkiego objawienia,
jak św. Tomasz z Akwinu.
Urodził się roku 1226 z hra
biów z Akwinu na zamku
Rocca secca [czytaj Roka
seka.co znaczy: sucha skała.]
Kiedy chłopiec miał lat pięć,
oddano go na wychowanie do
OO.Benedyktynów
na Monte-
Cassino. Młody Tomasz tak
świetnie w naukach i dosko
nałości chrześciajańskiej po
stępował, i okazał tak bystry
rozum, że kiedy doszedł lat
dwunastu, odesłał go ojciec
za radą opata na uniwersytet
do Neapolu. Miasto to zwano
.rajem ziemskim", ale za
mieszkałym przez,,szatanów''.
Wśród otaczającego go zgor
szenia tęsknił za klasztornem
ustroniem na Monte-Cassino.
Jednakże poddając się
konieczności, oddał się modli
twie i naukom, w których
takie robił postępy, że profe
sorów swoich wprawiał w
zdumienie. Wszystkich oczy
były na niego zwrócone, jedne
pełne zazdrości, drugie usza
nowania. Naraz dopiero
siedmnaście lat licząc, oblekł
się w Sukienkę świętego
Dominika, i wstąpił w Rzymie
doJjuni-wersytetu.Cały Neapol
się zadziwił, wszyscy to zga
nili, a rodzina zaprotestowała.
Wtedy Tomasz, chcąc ujść
nalegań matki, prosił przeło
żonych, aby mu pozwolili
udać się do Paryża, co też
nastąpiło. Ale w drodze dwaj
jego bracia, służący w Toska
nie w wojsku, ujęli go i
odprowadzili na zamek Rocca
secca.
Teraz matka i dwie siostry
wszelkich dokładały starań,
aby go odwieść od zamiaru
ale to nic nie pomogło,
owszem Tomasz począł im
mówić o marnościach tego
świata, o słodyczy miłości
Bożej i piękności nieba, tak,
że starsza siostra, która już
była zaręczoną, wróciła słowo
narzeczonemu i sama wstąpiła
do klasztoru. Kiedy bracia
po roku wrócili do domu i
dowiedzieli się, że Tomasz
obstaje przy swoim zamiarze,
straszliwie się rozgniewali.
Co? —zawołali, hrabia z
Akwinu ma nosić zwyczajny
habit, jeść żebrany chleb i
niby niewolnik chodzić z
wygoloną głową? Nie, na to
nie pozwolimy! Potem zdarli
z niego zakonne odzienie,
sponiewierali go i wrzucili do
•więzienia zamkowego, znaj
dującego się we wieży.
Tomasz z pokorą przyjął złe
z sobą obejście, i dziękował
Bogu, że mu pozwolił cier
pieć dla Swej chwały, a
zarazem się cieszyć, że w
samotności będzie mógł z
większem skupieniem ducha
się modlić.
Widząc bracia, że ich
okrucieństwo nic nie pomogło,
pomysł. Wprowadzili oni do
więzienia jego piękną^ w
umizgach wyćwiczoną dziew
czynę. Tomasz przelękły
wezwał na pomoc Jezusa i
Maryi, wyrwał z komina
głownią, i tak bezwstydną
kusicielkę bić począł, że ta
czemprędzej uciekła i już
więcej przyjść się nie
ośmieliła. Potem węglem
wpadli na inny szatański wszystkich książek. Obawiał
się jednakże, czy książki jego
nie zawierają czego takiego,
coby się sprzeciwiało praw
dziwej nauce wiary. Wtedy
ukazał mu się Chrystus,
mówiąc: „Tomaszu, coś o
mnie napisał, napisałeś godnie
i prawdziwie jakiej nagrody
żądasz za to?'5 Na to Tomasz
odpowiedział: Żadnej innej,
narysował krzyż na ścianie,
ukląkł przed nim i długo,
długo się modlił, aż strudzony
zasnął. Wtem ujrzał" dwóch
Aniołów, którzy przepasaw
szy biodra jego srebrnym
pasem, zaręczyli, że odtąd
ciało jego wolnem będzie od
pożądliwości cielesnych.
Po dwóch latach więzienia
ułatwiła mu starsza siostra
tajemnie ucieczkę do Neapo
lu, gdzie bez zwłoki złożył
śluby zakonne, a więc już
rodzina nie mogła się o niego
dopominać.
Przełożeni wysłali go na
dalsze nauki do Kolonii, gdzie
wtedy uczył na całą Europę
słynny Ąlbertus Magnus. Tu
Tomasz wzbogacał swe wia
domości, ale ponieważ był
zawsze pokorny i milczący,
przeto uważano go za niedo
łęgę. i szyderczo dano mu
przydomek: ,,niemy sycylijski
wół. Jeden ze współuczniów
ulitował się nad rzekomo
tępogłowym Tomaszem, i
ofiarował się tłomaczyć mu na
kolegiach słyszane wykłady.
Tomasz z wdzięcznością przy
jął ten dowód przyjaźni, lecz
kiedy przyjaciel tłumacząc
jedno trudne pytanie, całkiem
się powikłał, wtedy Tomasz
tak jasno, dobitnie i gruntow
nie pytanie rozwiązał, że
poznał, iż się na Tomaszu po
mylił. Ale daleki od zazdrości,
owszem ucieszony, zdarzenie
swoje opowiedział nauczycie
lowi Albertusowi, który za
rządził zaraz publiczną dys
putę. Na tej dyspucie miał
Tomasz najprzód pewien
artykuł wiary objaśnić, potem
bronić go przed zaczempkami
współuczniów. Tomasz tak
łatwo i z objawem takiej
duchownej wyższości przema
wiał, że wszyscy zdumieli się
i zamilkli. Wtedy sam
Albertus począł zbijać wywo
dy Tomasza, nie szczędząc
najzawikłańszych i najtrud
niejszych zarzutów nauko
wych, ale Tomasz żadnego
pytania nie zostawił bez od
powiedzi tyle okazał bystrości
rozumu i zapasu nauk, że sam
Albertus pełen zdziwienia wy
krzyknął: Ten niemy wół tak
raz kiedyś zaryknie, że ryk
jego się po całym świecie
rozlegać będzie!"
Wyświęcony na kapłana z
taką rzewnością tdprawiał
Mszą świętą,że często znajdo
wano ołtarz jego łzami
skropiony. Niedługo powoła
no go na nauczyciela teologii.
Obok tego urzędu często
chodził na kazalnicę, i prze
mawiał do ludu z takiem
namaszczeniem, że słuchaczom
zdawało się, iż Anioła słyszą,
i z tego powodu wiele cu
downych nawróceń nastąpiło.
A kiedy mówił o miłości Je
zusa do ludzi, musiał przery
wać sobie kazanie, bo płacz
głośny powstał w kościele.
W roku 1252 wysłano To
masza do Paryża na osiągnię
cie godności akademickich.
Osięgnął je też tak chlubnie,
że przeciwko dotychczasowe
mu zwyczajowi ofiarowano
mu katedrę w akademii.
Wtenczas z całej Europy
poczęli się zgromadzać słu
chacze w niebywałej dotąd
liczbie. Tomasz święty roz
począł wtenczas swą czynność
literacką. Ponieważ wtenczas
drukowanych książek nie było
tylko pisane, przeto Tomasz
zgromadził kilku pisarzy, i
równocześnie wszystkim dyk
tował. Zanim zabrał się do
pisania lub czytania, zawsze
prosił Boga o oświecenie.
Pewnego razu powiedział, że
u stóp krzyża Zbawiciela
więcej się nauczył, aniżeli ze
Panie, tylko Ciebie samego!''
Nie tylko nauki, ale i
dowody pokory dał ten wielki
Święty. O w wielki profesor,
owa pochodnia akademii, był
zarazem w klasztorze jednym
z najpokorniejszych. Pewnego
razu podczas obiadu wypadło
na niego czytąnie. W jednem
miejscu opat mu poprawił,
powiadając, że nie dobrze
czytał. Tomasz zaraz przerwał,
i zaczął od wskazanego miej
sca czytać. Po obiedzie zakon
nicy drudzy zaczęli Tomaszowi
takie zbyteczne posłuszeństwo
ganić, gdyż Tomasz rzeczy
czywiście się nie zmylił, tylko
opat się przesłyszał. Na to
odpowiedział Tomasz: „Na
tem, prawda, nie zależy, jak
się słowo wymawia, ale na
tem wiele zależy,
aby zakonnik
był posłusznym!''
Sterawszy siły nadmierną
pracą, jeszcze stosunkowo w
młodym wieku umarł. Było
mu objawionem, że nić żywota
jego jest już krótka. Prosił
przeto swych przełożonych,
aby mu było wolno w klasz
torze w Neapolu na śmierć
się przygotować. Zezwolono
na to, ale niedługo Papież
Grzegorz X. wysłał go na
sobór powszechny.Tam jednak
już nie dojechał, bo i tak
już chory, na drodze zasłabł
śmiertelnie, i umarł 7 Marca
1274 w klasztorze Fossa
nuova, licząc 50 lat życia.
Sprawa polska.
Pod takim napisem zamie
szczony jest w,, Independence
Beige'' w num. 31 z dnia 31
z. m. artykuł, który w prze
kładzie polskim brzmi jak
następuje:
Dzienniki rosyjskie oma
wiają obecnie kwestyą polską
i żądają od Polaków wyłuszcze
nia swych życzeń, ale że
cenzura nie pozwala na ogło
szenie tychże, muszą się te
pisma: ,,Nowoje Wremia",
,,Moskowskija Wiedomosti",
,Grażdanin" i inne zadowolić
tem, że same sobie odpowia
dają na pytauie: Jakie są
życzeniaPolaków
Teraz grono tychże Pola
ków ogłasza odezwę, która
streszcza ich skromne żądania,
i proszą prasę zagraniczną,
jedyną ucieczkę, jaka im
pozostaje, o podanie ich do
wiadomości nowego swego
władzcy Mikołaja II. Odezwa
ta brzmi:
1. Żądamy, aby król polski,
cesarz Wszech Rosyi, równe
żywił uczucia dla obydwóch
narodowości, aby jego poddani
rosyjscy zaniechali spisków
nihilistycznych i anarchi
stycznych i nie zgładzali
peryodycznie trucizną lub
przez morderstwo swych
władców, którzy są także
królami polskimi. Oświadcza
my, że wszystkie te zamachy
są przeciwne interesom ,histo
ryi i religii Polaków.
2. Zadamy, aby odtąd rząd
zaniechał przysyłania nam
jako nauczycieli, urzędników
sądowych i administracyjnych
osobistości
1
znanych notory­
cznie jako nihilistów i
anarchistów, ponieważ ci pod
pozorem rusyfikacyi niszczą
podstawy, naszego bytu
społecznego. Stanowiska te
więcej nadają się jednostkom
naszej narodowości, używa
jącym tych samych praw, co
Rosyanie, którzyby dawali
rękojmią uczciwości i przy
wiązania do tronu.
3. Żądamy, aby w Polsce
język polski uznawany był w
szkole i urzędzie jako narzecze
słowiańskie tak samo, jak
język rosyjski.
4. Żądamy, aby prześlado
wania religijne ustały i żeby
przyznaną została wolność
wszystkim wyznaniom.
5. Żądamy, aby nadzór
szkolny nie był powierzany
nihilistom rosyjskim, lecz
pozostawiony został opiece
duchowieństwa?
Żądania .wyrażone przez
Polaków z pod zaboru rosyj
skiego są słuszne i bynajmniej
nie są wygórowane. Czy atoli
rząd rosyjski je uwzględni,
wątpimy, mianowicie po
niespodziewanym i sprzecz
nym z początkowemi zapa
trywaniami cara Mikołaja II
zwrocie w polityce wewnęt
rznej. Gdyby Rosya znała
swój interes, rozum stanu
powinien jej podyktować
względniejsze obchodzenie się
z Polakami. Niestety o rozumie
stanu nie ma w Rosyi mowy.
Rosya nie rządzi się rozu
mem, lecz szowinizmem.
PŁACIĆ ZA KATOLIKA!
PLAN JAZDY
pociągów kolejowych
w Wlnonie
Depart. Arive.
Chicago, St. Louis & Peoria Ex 4:00 a. m. 4.50 a.m
Chicago Express 10.35

11-25 a.
Na południe.
Chi. St. Louis & Peoria Ex. 10:20 p. 111. 11:10 p.
Chicago & St.Louis express 10.35
a
m-
11-25
a-
111
wszystko dzienne
Chicago & Northwestern.
Odjazd pociągów
Na Wschód.
Na Zachoa.
Przybycie pociągów
Ze Wschodu.
Chicago Morning Passenger, No 3 (Daily) 6:00 A.M
Chicago EveningPassenger,No. 1 (Ex. Sun.)7:20.P.M.
Chicago Mor ng Passenger Nr. 7 (Daily) 83oAm
Ze Zachodu.
Minn. Passenger, No. 2 (Ex. Sunday) 10:25 A.
Dakota Passenger, No. 4 (Ex. Sun.) 8.30 P. M.
Local Passenger, N-\- 6 (Ex. Sun.) 1:50 P.
Chicago, Mihvaake & St. Paul.
Na Wschód.
Rock Island dai expess (ex Sun.
Chicago express (daily,
Fast Mail (daily!
Chicago vestibuled [daily]
Depart
11:14 a.
6:21 p.
9:50 p.
11:17 p. m.
JNa Zachód.
Chicago express (daily]
Chicago vestibuled (daily)
Fast Mail [daily
Rock Island daliv express
8:46 a. m.
4:38 a. m.
11:51 a.
7:17 p.
Green Bay Une,
Green Bay Passenger q:oo am 1:^5
DR. H. LICHTENSTM.
wykształcony w Niemczech
Lekarz i alkusseer
BIURO:
Na(ł apteką J. W. L.AUERA
Mieszkanie prywatne: Nr.
407 E. 5th Str.
Godziny przyjmowania: Od
godziny 9 do 11 przed połud­
niem, tudzież od godziny 2sjie
do 4 po południu.
Tanie maszyny
do szycia.
W drukarni Katolika wy
stawione są na sprzedaż ma
szyny do szycia najlepszego
systemu, z 3 ma szufladkami
po każdej stronie, po części
jeszcze w opakowaniu takiem,
w jakiem je przysłano z fabryki
z New Yorku.
Cena $25.00
Przed nastaniem obecnych
ciężkich czasów każda taka maszy
na kosztowała 45 dolarów.
WYBÓR
Najosobliwszych nabożeństw i piełni
Książka do nabożeństwa z dużenai
literami dla ludzi krótki wzrok
mających lub dla osób starych,. w
ślicznej oprawie z okuciezn
CENA $
L25
Moina tę książkę dostać
10 ksi-
ęarm H. DE
lii) 0 WSKIE GO w
Winona, Minn 'rr* I?. 2nd sm.)
PŁACZ I NARZEKANIE
tittf iiiwiti
przed
narodzeniem Chnsiina Pans
biśzko 4,000 Bftt
W OTCHŁANIACH ZO­
STAJĄCYCH,
aż do doia wst-s^uienia Chrvstuss
pana do piekieł,
czyli
SI EDM KSIĄG
MOJŻESZA.
CENA 35c.(
Moina tę książkę dostać w Iesi&
yarni H. DERDO W SKIEG O w
VVinonA, Minn- 59 E« 2nd sir#
WIKOM SAVINGS MIL
W I N O N S K I A N K
(OSZCZEDNOŚC I).,
Pray ulicy 2gief—między
ulicani main i Center.
Procenta płaci się
dwa razy w roku
od wszelkich złożonych w Banku
pieniędzy, począwszy od $5.00
Pożycza się pieniędzy na
grunta.
C.A. MOREY, Prest. R.B. BASFORD Vice Pre
F. A, RISING*
Treasurer.
H, M. Kinney, R. B. Basford
H. Jenkins,. C. Camp.
e i K i i i i i i
BANK
Kapitał do okazania
sioo.ooo
Omulu American Bank
Rog alley Walnut & 3clej,
Łatwo destaó pienię d*y oaobom
posiadającym kredyt po swykłych
procentach.
Płaci procenta od pienifdsy od
danych do aohowaniB tylko n^ciat
krótki.
Załatwia takie prxft»«anie
pieniędzy do Niemleo, Prus,
Austryi 1 Rosyi. Bank ten yesc tab
pewny, że nawet Stan Minnesooki
pieniądze swoje w nim prseohe*
wuje
Jan Ludwig prezydent
Peter Bub riceprez.
{iryii WarsxavtH
Dvra racy dziennie!!
Najpopularniejsze pismo polskie.
Wychodzi codziennie w dwócl
edycjach: rannej i wieczornej, o
prócz świąt 1 dni świątecznych, w
które wychodzi raz jeden na dzień«
Olbrzymi dział telegramów i
sorespondencyj ze wszystkich stolic
europejskich i państw zaooea
nowycli. wreszcie współ pracowni et
wo pierwszorzędnych pisarzów
polskich zjednały
KURIEROWI WARSZAWSKIEMU
wyjątkowy w krain naszym 1 za
granicą poczytność 1 povagę.
Cena pre nu
UH ruty za jmuiion
wynosi ruiesigc/iiie rs. 1 koj). f»0. u'
taer po.je-iyńcsy wieczorny kur/luje w
Warszawie kop. o. puranm' kt:p. S
Cen:* ogłoszeń: je.
den Wi01'fcZ £jfinjn 51 w wy, iC*'7*f)
miejsce pierwszy
.. :l i kop., u.jc.iy
następny mz kop 2t.
Korcspon «l
en
cenie rekih •»i.
•az
8
kop.
Małe
po
2
kop.
ey a pry'u ataa
Nekrologia: za Wie:sa If) kun.
Zwycxiijtio og-io^'.esna: i.
wieisz, petitowy, alł0 i n
pierwszy ruz 30*kop.
k»tźJr
tinsigpM.
/a jeden "wy
Kuż"ly nz '•uJk'S/en't mimiuuit.
80 kop
N adesł::ne: z?i /eden wt-rsi
gkrui»iitowv vs. 1.
Adres J5a Sepe^a
WAKSZAWA. RLSiA.
Atirfts i•) hstów-
Warszawu. E Uli i'Eli W AH?Z.A WSK
O o i ny e s
KURY ER WAKSZAW3KI.
Plac Teatrali^f (Wierzfu\v?« 0.
Warsiawa. Kurope,
ZAKLĘTA DZIEWICA
Z* BRODĄ,
CTEULIlfVZBAW01-
CENA 10 c.
Jpiśnn f. s^żkę dostać w twą
go.rui. U. DERI) O WSKIEGO V
W i u ona, Mum.
XLARA
ZWYCIĘZTWO CNOTY.
CENA 25 c.
Moi na tą książkę dostać w księ
garni D. DERDO W SKIEG O w
W mona, Mian.
LEK DOMOWY
czyli
porad 3ik w rozmaitych sła
bościach, podający sposoby
łatwego i taniego wyleczenia
najcięższych chorób
BEZ BOKTOK1.
Gdzie już doktor nie może
pomódz, tam jeszcze ta ksiq
żeczka tvskaze ratunek.
Książeczka ta kosztuje 25a
a można ją dosfcać w k
garni H. PERDOWSKJUCO
w WINONA, MINN.
nmmm
POWIEŚĆ MORALNA
dla
DO.r Z A ŁE.T MŁODZIEŻY.
CENA 30
CENA
w mocnej oprawie
Można tę książkę do
0
w mocnej oprawie 60 o.
Moina tę ksiaikę dostać to
farni II. DERDO W SE IE GO w
Winona, Mmu. (59 E. 2nd str.)
JASKINIA BEITUSA-
POWIEŚĆ
dla
wszystkich szlachetne
ślącyclv
0
1.
rt
ami H. DERDÓW
W
-ind ife
mona, Minn. 50 £.
LISTOWNIK
POLSKO AMERYKAŃSKI
o z n i k
zawierający:
Naukę pisania listów 1 gotowe
wzory listów,
w wszystkich przypadkach żyeia,
szczególnie zastósmoany do
użytku i wy^odv Polaków w
Ameryce.
CENA 60 c.
w mocnej oprawie 85 o.
Można tą książną dostać to Asią
garni II DERDO W SKIEG O w
Winona, Mum
POWINSKOWiłWIA
na wszelkie przygody
powinszować dia rodziców, rodzeń
stwa, nauczycieli, przy]acióiv do
brodziei i t. d.
jako też wiersze
na we&otn, isni^uiłlków i
dla kochanków,
zebrał i pomnożył
z najceBniejsxyclx autorów
JÓZEF BĘTKOWSKI,
nauczyciel przy szkole realnej
średniej w Bydgoszczy.
20 c.
7~e.
dostać w księ
'?.KIEGO w
1 str*
O S A W
ii
a s z y i i e
GEN A 30 cent..
10 tisif.'
HUMPHREYS'
S E I S
116
Fever and A cue, Chills, Ma aria
Piles, Blind or Bleeding
Ophthalmy, or Sore, or v ak Eyas.
Catarrh, Influenza,
17
18
19
20
21
22
23
125
20
29
28
2i9
n
32
33
34
33
HUMPHREYS'
Cold in he Head
524

Chicago, Burlington & Northern
Na północ.
Chicago morning passenger Ex Sunday 6:40 a.
Chicago evening passenger (ex sun) 8:50 p.
Chicago Morning passenger daily 10.40 A. M.
Minn. Passenger (Ex Sun.) 2.10 P.
Dakota Passenger (Ex Sun.) 6:20 A.
Local Passenger E)xSun.) 7:40 P.
SOUTHERN MINNESOTA DIVISION.
Passenger leaves LaCrosse 7:50 a
Passenger leaves LaCrosse 2:45
Depart Arrive.
TRUSTEES.
garni VVlAlilJSA pod adrexem
H, DEHOOWSKl,
WrsoRA, MINN-
CMATSJRADElii!
COPYRIGHTS
CAN I OBTAIN A PATENT? For o
prompt answer and in honest opinion, write to
MITNN «fc CO., who have bad nearly lifty yearr
experience in the patent business. Communica»
tions strictly confidential. A Handbook of UK
formation concerning Patents and how to tHV
tain them sent free. Also a catalogue of mecbaOr
ical and scientific books sent free.
Patents taken through Muim & Co. receive
special notice in the Srientific American, anc
thus are brought widely before the public wita
out cost to the inventor. This splendid paper,
issued weekly, elegantly illustrated, has by far the
largest circulation of any scientific work in the
world. S3 a year. Samnle conies sent free.
Building Edition, monthly. $150 a year. Single
copies, cents. Every number contains beatw
tiful plates, in colors, and photographs of new
houses, with Plans, enabling builders to show tM»
latest designs and secure contracts. Address
31UNN & CO.. NEW YOKK, BROADWA*.
DR. HUMPHREYS' SPECIFICS are scientifically and
carefully prepared prescriptions used for many
jiflc is a special cure for the disease named.
These Specifics cure without drugging, purg
ing or reducing the system, and are in fact and
deed the sovereign remedies of the Worid.
T.TKT OF PRINCIPAL NOS. CURES. PRICES,
1 Fevers, Congestion, inflammations.. .25i
2 Worms, Worm Fever, Worm Cota,, ..SJ5
Crying Colic, or Teething of Infants ,2V
Diarrhea* of Children or Adults
Dysentery, Griping, Bilious Colic—
Cholera Morbus, Vomiting .5£5
Doughs, Cold, Bronchitis 2.
Neuralgia, Toothache,Faceache
Headaches, Sick Headache, Vertigo.!?^
Dyspepsia, Bilious Stomach .iJS
Suppressed or Painful Periods. .25
Whites, too Profuse Periods
Croup, Cough, Difficult Breathing— .2.5
Salt Rheum, Ersyipelas, Eruptions. .25
Rheumatism, Rheumatic Pains 2S
Whooping Cough, Violent Coughs..
Asthma, Oppressed Breathing
Ear Discharges, Impaired Hearing
Scrofula, Enlarged Glands, Swelling
General Debility,PhysicalWeakness.
Dropsy, and Scanty Secretions
Sea Sickness, Sickness
from Biding.
Nervo'JeDńtK?tySm.».r Weak
ness, or In vol rotary Discharges...
.1.
Sore Mouth, Canker
•Urinary Weakness, Wetting Bed.
Painful Periods, with Spasm
Diseases of the Heart,Palpttatlonl.
Epilepsy, Spasm, St. Vitus' Dance..l.
Diphtheria* Ulcerated Sore Throat...
Chronic Congestions & Eruptions,
Sold by Druggists, or sent postpaid on receipt
of price. DR. HUMPHREYS' MANUAL. (144 pages)
richly bound in cloth and gold, mailed free.
Humphreys' MedicineCo.109 Fulton St. N Y.
VETERINARY SPECIFICS.—
Used by all owners of Horse and Cat
tle. A Complimentary copy of Dr. Humphreys'
Veterinary Manual (500 pages) on treatment and.
care of Domestic Animals—Horses, Cattle. Sheep,
Hogs and Poultry Sent free. HUMPHBBYa'
MEDICINE CO,R W

xml | txt