OCR Interpretation


Katolik. (Winona, Minn.) 1893-1895, July 11, 1895, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060821/1895-07-11/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Z pod zaboru
AD STRYACK1EGO
NIESZCZĘŚLIWY wypa
dek wydarzył się w nocy z 9
na 10 z. m. na przestrzeni
pomiędzy Rzeszowem aRudną
wielką. Oto pociąg osobowy
nr. 12 wyjeżdżając ze stacyi o
godzinie 12 minut 15 w nocy
zaraz za mostem w Ruskiej wsi
przejechał inżyniera kolei
państw.WacławaWejwodę tak
nieszczęśliwie, iż jedna noga
odcięta została zupełnie powy
żej kolana, u drugiej zaś stopa.
Śmiertelnie pokaleczonego
odwieziono do tutejszego
szpitala powszechnego, gdzie
po opatrzeniu św. Sakramen
tami o godzinie 5 rano życia
dokonał, osierocając żonę i
dwoje dzieci. Bliższych szcze
gółów o tym tak bolesnym
wypadku dotychczas nie
zdołano zebrać. Zmarły liczył
44 lat, był bardzo gorliwym
urzędnikiem i w tych dniach,
otrzymawszy urlop od swego
przełożonego, miał się udać
na kuracyę do Krakowa, był
bowiem cierpiący na piersi.
Z uwagi, iż wdowa z dwoj
giem dzieci pozostała bez
środków do życia, spodziewać
się należy, że tak urząd
kolejowy, jakoteż i Towarzy
stwo ubezpieczeń urzędników
i sług kolejowych od wy
padków, pozostałej wdowie i
dzieciom chociaż materyalnie
zabezpieczy przyszłość, tem
więcej, że ś. p. Wacław
Wejwoda w uznaniu gorłiwej
pracy z dniem 1 Lipca b. r.
przeznaczony był do awansu
na wyższą rangę.
UŁASKAWIENIE. Ce
sarz ułaskawił Eichingera, ska
zanego przez trybunał przy
sięgłych w Wiedniu na karę
śmierci za zamordowanie
adwokata wiedeńskiego dra
Rothziegla. Trybunał najwyż
szy skazał Eichingera na
dożywotnie więzienie.
WE WIELICZCE w nie
dzielę d. 30 Czerwca odbyło
się zwiedzenie kopalń soli.
Kopalnia rzęsiście była o
świetloną, a pobyt gości uroz
maicały ognie sztuczne i
jazda piekielna. Cena wejścia
od osoby była 2\ florena.
Z pod zaboru
MOSKIEWSKIEGO
WYSTAWA na wystawie.
Czytamy w ,,Warsz.
Dniewniku że w niedzielę
(2 go czerwca) zwiedził w sali
ratuszowej wystawę obrazów
dawnej Szkoły sztuk pięk
nych J. E. hr. Szuwałów.
Wraz z J. E. zwiedzili wysta
wę: hrabina Szuwałowa z cór
ką, Herbert hr. Bismark,
pomocnik głównego naczelni
ka "kraju J. E ochmistrz
Petrow, naczelnik okręgu
żandarmerji J. E., generał
lejtnant Brok, kurator okręgu
naukowego, r. t. Apuchtin,
prezes komitetu cenzury, rz.
st.Jankuljo, ober-policmajster
miastagenerał-major Kleigels,
prezydent miasta generał
major Bibików. Towarzystwo
dobrane z samego najsubtel
niejszego wykwitu policyjne
go. (Wolne Fólskie Słowo).
SPRAWA Seminarjum
kieleckiego, jak donosi ,,Dz.
Pozn.," zakończyła się skaza
niem czterech księży na
Syberję. a dwudziestu na
wygnanie do gubernij carstwa.
Amnestya z 2Ógo listopada
1894 r. tych „podsądnych"
wcale nie dotknęła. Wyrok
zapadł, car go zatwierdził
l2go
grudnia i egzekucja się
rozpoczęła. Otóż co„. do tej
egzekucji komunikuje kore
spondent ,,Dz. Pozn." nastę
pujące szczegóły: 1) Czterej
księża, profesorowie semina
ryum kieleckiego, zatrzymani
byli rzeczywiście w Moskwie,
w więzieniu(od stycznia r. b.)
dla tego jedynie, aby z wiosną
kiedy zwykle wyprawiane
bywają znaczne partje prze
stępców na Syberję, mogli
być razem z taką partją
odstawieni. Opuścili oni już
Moskwę w kwietniu b. r.
Z WARSZAWY donoszą
że Apuchtin wydał rozporzą?
dzenie, mocą którego odtąd
nie wolno będzie żadnemu
Polakowi pełnić obowiązków
nauczyciela historji i geografij
nawet w prywatnych zakła
dach naukowych warszaw
skich. Prawdziwie po kacap
sku!
KS. ANTONI AWDZIE
WICZ, biskup wileński, umarł
w Wilnie w niedzielę dnia
z. m. Ś. p. zmarły słynął
jako kapłan niezwykle światły,
cnót niepospolitych i czło
wiek wielkiego serca. Śmierć
jego jest prawdziwym ciosem
dla katolików na Litwie, któ
rych ś. p. zmarły był wiernym
i najtroskliwszym opiekunem.
Z WARSZAWY piszą do
,,Nowej Reformy":Ze wszyst
kich spraw bieżących najbar
dziej nas zajmują podróże
jenerał-gubernatora hr. Szu
wałowa po kraju.
W Chełmie, uważanym za
gród czysto-rosyjski, mający
niezadługo odpaść od Króle-'
stwa Polskiego, Szuwałow
przy zwiedzaniu miejscowego
gimnazyum, jednego z ucz
niów klasy 7-mej zapytał,
jakiego jest wyznania. Odpo
wiedź brzmiała:
Jestem katolikiem.
No, ale Rosyaninem?—
pytał dalej Szuwało^.
Chłopiec, dość rozważny,
odparł:
Polakiem jestem, lecz
rosyjskim poddanym.
Katolik przecie nie może
być Rosyaninem pochwycił
złośliwie Apuchtin, towarzysz
Szuwałowa, i coś po cichu
powiedział Szuwałowi który
też odezwał się głośno:
Tak, tak... szkoda że
taki zdolny uczeń jest katoli
kiem.
W tymże samym Chełmie
do dziekana, księdza katolic
kiego nie mogącego się po
rosyjsku wysłowić, tak po
wiedział Szuwałow:
Chciałem z panem dłużej
porozmawiać, ale po polsku
nie umiem, po łacinie wiele
zapomniałem to nie dobrze
kiedy księża nie starają się
nauczyć po rosyjsku.
Osobliwemi względami po
dróżujący wielkorządzca obda
rzał komisarzy włościańskich,
z naciskiem wspominając, że
oni właśnie mają największe
zadanie utrwalania w ludzie
wiejskim przekonań i idei
prawosławno rosyjskich. Nad
to wszędzie i przy każdej
sposobności wspominał o
swoim wielkim, niezrównanym
poprzedniku, dodając że
pragnie w ślady Hurki wstę
pować.
Piękne widoki.
1
teraz niezawodnie są za
Uralem.2) Z księży, których
w styczniu b. r. odstawiono
do wewn. gubernij carstwa
żaden niepowrócił, ani nie
ma żadnej wskazówki, żeby
miał być wrócony. 3) Teraz
odbywa się wysyłka reszty z
20tu skazanych na 5letnie
wygnanie w głątf Rossji. I
tak wywieziono już następu
jących: ks. Trasuna przed d.
20 marca do gub. włodzimir
skiej ks. Pranajtysa około
d. 20 kwietnia do gub. twer
skiej ks. Przeździeckiego,
zakonnika OO. Paulinów z
Częstochowy d. 12 maja do
gub. penzeńskiej.
(Wolne Polskie JSiowo).
Z pod zaboru
U S K I E O
MONTOWO pod Lubawą,
dnia 8 czerwca. Dziś bytem
świadkiem następaego zdarzę
nia: Szalony pies wpadł pomię
dzy 40 sztuk krów chłopskich
tutejszego dobra, kąsając i
i rozganiając je na wszystkie
strony. Naraz zaczęło bydło
ryczeć i jak na komendę
stworzyło koło około psa, i
dalejże na swego wroga, obra
biając go tak długo rogami, aź
tenie jak nieżywy na ziemi
łeźal. Pan F. 0/ dowie
dziawszy się co się dzieje,
przybył na pole i psa zastrze
lił, ale bydło było tak na tego
wśclełdego psa rozgoryczone,
że nie można go było od
ścierwu odeguać. Sześć krów
pies pokaleczył, którym na
tychmiast rany powypalano.
SZANUJ JĘZYK OJCZYri
TY. W pewnej parafii w Wiel
kiem Księztwie Poznańskiem
posłał nauczyciel Polak list,
po niemiecku zaadresowany
do swego ks. proboszcza. Ks.
proboszcz listu nie przyjął i
dał rówaoczeście mniej więcej
taką naukę nauczycielowi, któ
ry należał także do jego para
fian: Pan jesteś Polakiem, a ja
jestem nim także, obraziłeś
mnie zatem, adresując do mnie
po niemiecku. Każdy parafianin
powinien szanować swego
duszpasterza. Pan jesteś także
mym parafianinem, a przytem
nauczycielem, więc tem więcej
powinieneś pan szanować swe
go duszpasterza, a nie pomia
tać ojczystym językiem, bo
przez to dajesz pan zgorszenia
parafianom. Jako oauczyciel
zaś powinieneś pan świecić
dobrym przykładem. Listy
adresowane po niemiecku
przyjmować będę od pana
tylko wtedy, jeśli się będą
odnosić do spraw czysto
urzędowych.
Tak powinien każdy postę
pować. Gdzie można i jak
daleko można, powinien każdy
bronić swego języka i wyma
gać, aby ten język wszędzie
uszanowano. Język iest darem
Bożym, tak samo jest wiara
nasza Św., więc bronić go jest
naszym świętym obowiązkiem.
Tm więcej t»tarać się będziemy
o uszanowanie języka polskiego
tem więcej i obcy go uszanują.
GRUDZIĄDZ. W straszliwy
sposób popełnił tu samobójstwo
pewien żołnierz położył on
sobie na piersi bawełnę strzel
oicłą, poczem zapalił ją wy
buchowa materya rozszarpała
nieszczęśliwego na sztuki. Mo
tyw samobójstwa nieznany.
POZNAŃ. Przed sądem
karnym w. Poznaniu toczył
się proces o snane mieszkańcom
Środy zajścia na podwórzu w
hotelu p, Huttera. Na ławie
oskarżonych zasiedli pp. Mi
kułaki (Niemiec), właściciel W.
Siekierek, Groeger z Nagrado
wici dr. Brumme z Poznania,
tfa stołe sądowym leżał rewol
wer i pistolet, z których
przeciwnicy do siebie strzelali
na owem podwórzu.' Obej byl»
ranni w nogi, gdyż chociaż
strzelali, jeden drugiego zabić
nie chciał. Pan Mikulski chodzi
o krokwiach i na cale życie
został kaleką. Sąd skazał p.
Mikulskiego na 300 mk. kary
pieniężnej. Groegera na 1
tydzłeń, a dr. Brummego na 1
dzięń więzienia we fortecy.
POD BUKIEM utonął w
zeszły poniedziałek 9 letni
synek kamieniarza Wąsowicza.
Pewien gospodarz słyszał, jak
chłopiec wołał o pomoc, ale
myślał, że to żarty, później
gdy wołania nie ustały, dobiegł,
ale chłopiec już był nie żywy.
W BYDGOSZCZY wypłaco
no 28 dziewczynom służącym
premii po 5O m. z funduszu na
ten cel przeznaczonego i to
takim, które od 6 lat służą w
w Bydgoszczy, a 3 lata prze
bywają w jednej służbie, a
odznaczają się pilnością i
wiernością.
FRANKFURT nad Odrą,
dnia 13 czerwca 1895. Jestem
zmuszony podać do wiadomości
naszym rodakom jako też
rodzicom, jak nas tu na
obczyźoie we wojsku wycho
wują. My tu we wojsku
można powiedzieć po prostu
wychowani bywamy na socya
listów, poniewaa ani jednego
katolickiego święta nie święci
my. Do tego csasu mieliśmy
jedno święto, to jest Boże
Ciało. Tego roku nawet to
ostatnie święto nam odebrali,
co nam katolikom bardzo
przykro, bo ludzie małej wiary
jak święta mają. to jednakowoż
im się coś przypomni kiedy
zajda do św. kościoła tu w
koszarach nie mogą pacierza
mówić, bo innowiercy z nich
szydzą. Tak nas Niemcy wy
prowadzają w swą ziemię, a
potem nas po katolicku nie
wychowują przyrzekając w
prawdzie, że bezstronnie z
każdym się obchodzą, & to
jednak tak nie jest. Sa oni
też przeciw socyalizmowi, a
przecież oni sami nes o a
socyalistów wychowają i nimi
robią, kiedy nam o Bogu nie
dadzą wiedzieć, oo to tylko
jedynie naród od złych rąk
strzeże. U nas najbiedniejszy
człowiek ręki nie podniesie do
pracy, a tu nawet wojsko,
które jest przykładem wszel
kiego narodu, pracuje z naj
większym zapałem, więc taki
przykład dawają narodowi. Do
tego czasu dziwiło mnie, żc
tu ludzie w niedzielę w polu
pracują, ale takim sposobem
teraz się nie dziwię, kiedy taki
przykład u wojska widzą.
Sonntagsruhe tu istnieje, ale to
ładna Sonntagsruhe, kiedy w
polu pracują, a policya ni uie
mówi, bo to Niemcy, ooi są
nieomylni. Mógłby się u nas
jakikolwiek kupiec odważyć co
sprzedać choć najmniejszą
wartość, to go zaraz policya
trzyma i do kary zapisuje.
Więc kochani nasi posłowie
teraz będą wiediieli, o co mnie
mało uczonemu wieśoiakowi
chodzi. A więc proszę na
szych opiekunów, aby się tąż
rzeczą zajęli na sejmie, o tem
zrobili wzmiankę pr?ecież
to się i Niemcom przysłuży
wszak religia ma b^ć lu-Iowi
zachowana, jak mówił stary
cesarz Wilhelm.
PODLANDSBERGIEM nad
Wartą we wsi Bald, matka w
nieobecności męża w napadzie
obłąkania zadusiła postronkiem
czworo małych dzieci. Jedno
z nich zdołano uratować od
śmierci.
PŁACIĆ ZA KATOLIKA!
JAMES E.~ BURKĘ.
Pogrzebowy.
Zajmuie się urządzaniem pogrze
bów i zabalsamowaniem ciała.
Kompletny zapas wszystkiego
co do pogrzebu potrzeba.
Parlors: 177 E. 3-cia nic.
Telefon: 56.
Otwarte w dzień i w nocy.
RAMKI DO OBRAZÓW
bardzo tanio.
100
Par kryształowych
OKULARÓW.
Części na nosie oparte
złotem powleczone.
Zwykła cena $2
sprzedajemy po
$1.00
za parę, jeśli to o
głoszenie wytniecie i
ze soba przyniesiecie.
MORRISON
ZŁOTNIK
74 E. 3rd Str.
Winona, Minn.
Polskie apteki
w
CHICAGO
709 Milwaukee avc,
370 Blue Island ave.
Batlafkłtlea Guriatm
money reftinded.
o o s A jJJ
DR. BONKERA
SYRUP PIERSIOWY
leczy pod gwaranoy% kaszel, zazię.
bierne i wszelkie choroby gar
dła i płuc. Cena 25ct.
i 50ct. Dobrych a
gentów potrzeba w
każdem miej
scu.
DR. B0NKEKA
STOMACH BITTERN
(GORZKA WÓDKA
wzmacn'a organizm, leczy choroby
żoł%dka oraz wątroby, i nie
strawność. Znakomity
środek przeciw fe
brze i zazię
bieniu.
Cena $1.00.
KOMPLETNY WYBÓR LEKARSKICH
I CHIRURGICZNYCH INSTRU
MENTÓW. pasków na rupturg,
bandaży i krukwi, lekarstw
specyalnych krajowych
porto wanyc łi.
PIJAWKI SZ W E
OZ
KIJE
Zamówienia pocztę natychmiast za
łatwiane do wszystkich czę
ści kraju po odebra
niu ceny.
8©"Przyślijcie centowy ma#kę poo
tow^, a dostaniecie odwrotny
poczty cyrku larze i rady,
j.ik użyć sławnych fa
mil ljuych lekarstw
Dr. dnkera.
J. H. Xelowski
709 mUwaukee ave.
CK1CAGO 1)1
S E K U i E I I
Kapitał do okazania
SI 00.000
German Amerkaa Bank
oioboni
posiadaj%oym kredyt po zwykłych
procentach.
•Płaoi procenta od pienifdsy od
danych
do lohowani* tylko
Krótki.
Załatwia takie przeoranie
pieniędzy do Niemieo, Prov
Austryi
i Rosyi. Bank ten tato
»ewny,
ie nawet Stan
Minne»ooró
pieniądze »wo£e w nim przoch**
wuje:
Jan Ludwig prezydent
Peter Bvb •iceprez.
wykształcony w
Niemczech
Lekarz i aknsxer
BIURO:
Nad apteką J. W. LAUERA"
Mieszkanie prywatne: Nr
407 E. 5th Str.
Godziny przyjmowania: 0$
godziny 9 do 11 przed połud­
niem, tudzież od godziny 2ęie
do 4 po południu.
mm
BAY WlMVA
ST. PUIL
KOLEJ
Najlepsza i Najprostsza
między
La Crosse, Winoo&
i
Neillsvifle, Appleton,
Kan Olairie, Neenah,
Grand lUpids. Menasbc^
8teveue Point, Osh&osh,
New London, Fond du Leo,
e e n a y
oraa wszvstkienii punktami
WHCBOD. WISCONSIN C',
Droga do
Kopalń żelaza
POŁNOCNEGO MICH IGAND
i
nad LAME ilJPEBIO^
Ścisłe połączenia szybka Jazd*.
Baczcie, by^ wasa tykiem
wskazywał kolei telazn*.
GREEN BAY, WINONA
& ST. PAUL-
J- Champion
Superintendant
Greeo Bay Wis-
J. B* Last
.P. (J A Agt.
Qre^n Rav w
CAVEATS,TRADE MARKS
MUNN & CO.. New YOKK, 3G1 Bhoauwił
BEST.
GOOD.
from
$15.00 to i!$18.OO.
NEW HOME
Write for Our New Price hist.
Wt, will not be Undersold.
We want your order. If not for the Best, for our next
Best. And if prices, liberal terms and square dealing
will win we get it.
free.
Orange, Mass., 28 Union Square, IT. 7., Chicago, BLp
St. Louis, Mo., San Francisco, Cal., Atlanta, 6a.
FOB SALE BY

Complexion Croam
Rog alley Wal
u at & ttetefv
Łatwo ćtostatf pieniędzy
DR. H. LICHTENSTEIN.
COPYRIGHTS.
CANT I OBTAIN A PATENT? For#
prompt answer and an honest opinion, write to
iU UNN & CO., who have had nearly fifty yearly
experience in the tiatent business. Communic&>
lions strictly confidential. A Handbook o£ Io»
formation concerning Patents and hove to ob
tain them sent free. Also a catalogue of mechaD*
ical and scientific books sent free.
Patents taken through Munn & Co.
receive-
Special notice in the Scientific American, ana
thus are brought widely before the Dublic with*
out cost to the inventor. This splendid paper,
issued weekly, elegantly illustrated, has by far tha
largest circulation of any scientific work in the
world. S3 a year. Samnle cODies sent free.
Building Edition, monthly, $150 a year. Singfo
copies, 25 cents. Every number contains bean,
tiful plates, in colors, and photographs of new
houses, with plans, enabling builders to showtbe
latest designs and sccure contracts. Address
TAKE NO
OTHER.
It is the
There is
nothing
JUST AS
Do not be de
ceived by those
who advertise
Machines at
Wholesale
Prices.
The so-called
$60. Machine*
which they ad
vertise for $20.
can now be*
bought of us or
our dealers for-
We make a large variety of these cheap machines for
thosewhocan not afford to buy the BEST. They arei
not so finely finished or carefully made as the
but WE GUARANTEE EVERY ONE, and our guarantee
is good We have agents in nearly every town where'
you can get Instructions, needles or repairs.
WE WILL DELIVER a machine at your home for ex?
amination, before purchasing, free of charge. Write at,
once.
New Price IAst
THE NEW HOME SEWING MACHINE CO.,

xml | txt