OCR Interpretation


Katolik. (Winona, Minn.) 1893-1895, July 18, 1895, Image 5

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060821/1895-07-18/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

v
v
•f
WIADOMOŚCI
MIEJSCOWE.
ROCZNE zebranie Stówa
Tzyszeuia Księży Polskich
*fcwoł*Qeiu zostało na dzień
b. m. do plebanii wiel. ks.
Pacholskiego. W a zaproszeniu
^odpisanym j^st wiei. ks. A.
J. Babiński z Independence
jako sekretarz.—
W CZWARTEJ wardzie
Poild źle się spisują. Marny
aidtntąd kilka wypadków śmier
ci do zanotowania. Ś. p.Toma
szowa Paszkiewicz, ś. p. To
m-issowaKobus i śp.MięhąU0$
Siolpe przeniosły się do wie
yzm.ś i. Pokój ich popiołom.
farmerzy,kupu]cie wasze
whisky u Braci Griesel' Kupu]emy
bardzo tamo w znacznej ilości i
możemy wam sprzedawać taniej
lak inni.Przyjdźcie i przekonajcie
•*'s-
•ZWRACAMY uwagę czytel
ni ii ów nii ogłuszenie firmy
Choate & Co. na ostatniej
stronie Katolika. Polki przy
jeżdżające do Winony z
kolicznych farm,powinny han
'del teu odwiedzić. Jestto
największy dkład towarów w
unieście i sprzedaje obecnie po
tak tanich cenach, że można
skupić teraz towąry prawie po
«enie kosztu. Korzystajcie
przeto z wyprzedaży, która
tyko przez krótki czas potrwa.
FRANK flBREK i Mat.
Herek, z których pierwszy
ule^ł wypadkowi w czasie słu
.źby policyjaej w czwartej war
'Uzi: ,4 drugi w czasie kierowania
"wagonem elektrycznym, są w
dradze powrotu do zdrowia i
niebawem wrócą do pełaienia
.swych okowiązków.
CO WIECZÓR smaczny lunch
i najlepsze piwo u Braci Griesel.
CZYTAJCIE ogłoszenie fir
inyJ' Siiruemana na rogu
Maiu i 3ej ulicy, w dzisiejszym
numerze Katolika. Wyprzedaż
po bardzo tanich cenach.
Korzystajcie dopóki czas i za
opatrzcie się w to co potrze
Odjecie. Tak tanio nikt dotąd
nie sprzedawał
PŁACIC ZA KATOLIKA!
AMERYKA
CHICAGO. Czasy się
poprawiają. Nawet Pulltr.tm
uodwyżrjzył płacę swoim ro
botnikoiii o 10 procent. Z*
wszystkich stron kraju nad
chodzą pomyślne wiadomości.
GAZETY europejskie dono
ezą, £e w miejsce delegata
papieskiego w Stanach Zjedao
czoaych ks. Sdtolliego, miano
wanyra będzie ks. Władysław
Zalewski. Wiadomości tej jak,
dotąd me potwierdzono.
DELEGAT papieski buduje
przepyszny pałac w Washing
tonie. Pieniądze zewsząd na
ten cel wpływają.
MINNEAPOLIS, Miun.
.Suprema Cjurt zidecyiował
powtórne rozpatrzenie sprawy
flaywarda,skazanego na śmierć
za morderstwo. Nowy proces
przyidzie pod rozpatrywanie
sądu w Październiku.
NE W YORK. —Okręt,,La
trmaiidie'' w drodze zKawru
do Nowego Yorku uiiai uie
bezpieczną podróż. Najprzód
expiozya gazów zabiła palacza,
a drugiego dnia wybuchł ogień
w przedniej części okrętu.klory
dopiero następnego dnia uga
szonym został. Pomimo grożą
cego im niebezpieczeństwa,
paasażfcrowie zachowali się
spokojnie.
Poszukiwanie.
Andrzej Bartkowiak zCalumet,
Mich. poszukaje Małgorzaty z No
wickich Nowakowskiej, wdowy po
b.
p. Aleksandrze Nowakowskim.
Kto wie o jej miejscu pobytu,
niech się zgłosi do Andrzeja Bart
kowiaka w Calumet, Mich.
PŁACIĆ ZA KATOLIKA!
Bezpłatnie.
Ci, co używali Dr. King's New
Discovery, z aa ja jego -wartość, a ci co
jeszcze nie używali, maję obecnie
sposobność spróbowania. Żęłoś sig do
ogłaszającego aptekarza! zażjdaj próbkg
damo. Przyślij nazwisko i adres do
E. u "c kl e n & Co w Chicago i weź
pudełko Dr. Kinjt's New Life Pills
darmo. Dostaniesz tam także bezpłatnie
Przewodnik dla zdrowia i Wskazówki
dla gospodaistwa. Wszystko to jest
porgczooem że dobrze posłuży i nic nie
Kosztuje. Pisa do Eagle ha m"a cy
of Milwaukee, Wis.
-—O—
Organista i taczftid
poszukuje posady jako orga
nista, gra z nut, umie prowa
dzić chór na cztery głosy
mięszane, śpiew chóralny i
figuralny i zna wszystko, co
do organisty należy. Jako
nauczyciel potrafi przewodni
czyć szkole i uczyć w językach
polskim, angielskim i nie
mieckim i zm wszystko, co
do nauczyciela należy. Liczy
2i lat wieku i praktykował w
Europie i Ameryce.
Aęlres: A. Watko wski,
31 Cherry Ave.
Chicago, 111.
Eleclrfc Bitters.
Electric Bitters jest lekarstwem
dobrem w każdej porze roku, ale naj
bardziej potrzebnem na wiosng, kiedy
rodzaj zmgczenia człowieka ogarnia,
kiedy wętroba jest ospała i zdrgtwiała
i każdy czuje DOtrzebg odświeżenia sig.
Spieszi-e użycie tego lekarstwa nieraz
zapobiegło febrze. Żadne inne lekarstwo
n:e działa tak skutecznie pzzecrwko
cierpieniom malaryi. Ból głowy, nie
•trawnośó, zawrót i inne ustepuj§ po
użyciu jego. Butelka tylko 50 centów
w E a e a a y o i l
w a u k e e, Wis,
ORMSAMY
AMERYKAŃSKI
ii^sTEri
W I N
S nHo *SET
LADIES WYTNIJ TO i przyślij
OB CENTS do nas z Twoim doklad-
MrmSL^ SIZE nym adresem, a my przy
ra9re£plilK ślemy BEZPŁATNIE do
obejrzenia NAJLEPSZY
^5fiRSSSiSSS®Sa& i JEDYNY ORYGINAL­
NY AMERYKAŃSKI
zegarek, kiedykolwiek za
te cene ofiarowany. Po
wleczony
14
20
50
LAT i
wyjrzy jak SZCZERO
ZLOTY ZEGAREK
sprzedawany za
$40.
TiiTnrctD .Liiuj.iop- Sprawdź w ofisie expreso
*1 £".** wy i jeśli sadzisz, ze to
tanio, zapiać
$7-50,
i możecie sami widzied, co ziemia
rodzi i jak farmerom się powodzi w
w
IT* 'e przeciwnym ra7ie nie za
plac nic. Przyślij
w znaczkach pocztowych z
obstalunkiem, a otrzymasz ŁAŃCUSZEK BEZ
PŁATNIE. Damy JEDEN ZEGAREK BEZPŁAT
NIE, jeśli kupisz lub sprzedasz SZESC.
Adresuj do
75.
UNITY BLDG
CHICAGO
TERAZ
PUZWEDŻCIE!
dopóki zboże rośnie
w
lliriiii
.1L,
III
Jestto największa i nailepsza
polska kolonia w Amervee.
Przyślijcie nazwisko i
adres a przyślemy wam
mapy i pamfłety. Piszcie do:
Land Commissioner St. P.& D. R. R.
St. Paul, Minn.
WIELKIE KORZYŚCI
Korzyści wracają,ce się ze składek każdego zbogaeają,, ale w krótkim
czasie żadne interesa nie przedstawiają tak wielkich szans, jak spekulacye
na zboże, produkta i obligi.
Jest to także faktem, że ci co największe korzyści odnoszg od stosunków®
małych składek, sg ludzie mieszkajacy po za Chicago i Wnoazgcy składki przez
makleiów. dokładnie obeznanych z systemem spekulacyi.
i -n
DARMO ZŁOTY Z KG AREK.
Wytnijcie to ogłpszenie i przyślijcie
do nas z t:okłvlńynr adresem, a poślemy
wam ten
Z^TTY ŻEGABEK
Chi. St. Louis & Peoria Ex.
K SZCZE-
REM ZLOTEM z WER
KIEM ORYGINAŁ
NYM AMERYKAŃ
SKIM, Z PORĘCZE
NIEM NA
do obejrzenia.
Kopprla pocijg
nigia 14 kar.
złotem. Jest
GWARANTOWANY
na 20 1 at i wygla
da
jak SZCZERO
ZLOTY ZEGAREK
wartujący $50.
Weik niklowy z
idluinentamt lep
ił izy od taniego
twerk Elein Na
rgca siguszkiem
yloźecie go obej
zeó w ofisie ex
stepowym i jeśli
osgdziuie.że wart
te pienigoze. to
zapłacicie $7.4=0
i go
zab'erzecie
w przeciwnym
jazie nic nie
zapłacicie.
Roclt IsUn I til exoess (ex Sun. 11:30 a.
Chicago express (daily,
Fast Mail (daily
Nasz plan nie ryzykuje całei sumy wpłaconej na interes, lecz pokrywa obie
strony, tak że bez wZglfidu na to, czy ceny targowe sig podnoszą łub spadaja,
stałe korzyści rosng i zwigkszajg sig w kiótkim czasie.
Piszcie po przekonywajgee dowody, oraz po nasz Rocznik o pomyślnej
spekulacyi i dzienni kursą rynkowe zawierające wskazówki "Wszystko
darmo. Nasz Rocznik wszystko objaśnia. Zadawałniajace Rekomendacye co
do naszpgo stanowiska i szczęścia.

dopłatą 50 cat-
dostaniecie łańcuszek wart $3 50
Za przysłaniem $7*49 z góry z
obstałankiem przyślemy waillłańcuszek
DARMO. Z obstał u nkiem prosimy wyraźnie
nadmienić, czy zegarek ma być z
przykrywką czy bez, czy męzki czy
damski, czy z łańcuszkiem czy bez.
Universal Watch & Jewelry
Co.
508, Schiller Theater, Dept 35, Chicago,HI
PLAN JAZDY
pociągów kolejowych
w Wiiioiiie
Chicago, St. Louis & Peoria Ex
Chicago Exoress
Depart. Arive,
4:00
a. m.
4.50
a.m
10.35
a. m. 11.25
a-
Na południe.
10:20
Chicago & St.Louis express
niędzy!
p. m. 11:10 p.
10.35
a
m*
".25
Chicago Morning Passenger, No 3 (Daily)
a.
wszystka dzienne
Chicago & Northwestern.
Odjazd pociągów
Na Wschód.
7:00
a.
8:30
p.
L« Crosse passenger daily 1.15 P-
Na Zachód.
8:50
A.
.Przybycie pociągów
Ze Wschodu.
8:30
A.M
Chicago Evening Passenger,No. 1 (Ex. Sun,)7:20.P.M.
LaCrosse Passenger Nr.
7
(Daily)
8.10
P.M
Ze Zachodu.
2
(Ex. Sunday)
12:55
Dakota Passenger, No. 4 (Ex. Sun.)
P.
8.30
P. M.
Chicago, Milwauke & St. Paul.
Na Wschód.
Depart
6:21
p.
9:50
p.
Chicago v«stibuled daily] 11:17 p. m.
Na Zachód.
Chicago express (daily]
4:38
a. m.
8:46
LaCrosse
a. m.
Fist Mail [dailyj 11:03 a.
Rock Island daliv express
7:17
p.
LaCrosse
11:30 a
7:17
Green Bay Line,
Green Bay Passenger
9:00
a
5:25
Darmo DZIWY
Elgin Zegarek.
Przyślijcie to ogłoszenie z
waszym dokładnym adre
sem, a my przyślemy wam
ten PRAWDZIWY EL
GIN ZEGAREK BEZ
PŁATNIE do obejrzenia.
Powleczony jest 14 KAR,
SZCZERE ZLOTEM,
ładnie wyryty i wvjrzy jak
SZCZERO-ZLOTY ZE
GAREK sprzedany za $40
Werk jest PRAWDZIWY
ELGIN, GWARANTO
WANY NA 20 LAT.
Sprawdźcie dokladnie_ w
ofisie expresowym i jeśli
zobaczycie, ze to tanio, to
zapłacicie $9 25 w ofisie
expresowym i zegarek be
dzie waszym. Jeśli z obsta
lunkiem przyślecie 50 cen
tów w znaczkach poczto
wych lub Money Order, to
przyślemy- wam nasz ele
gancki łańcuszek wartujacy
$7 co.Zegarki'tesa GLOW
KA NAKRECANE.
Napiszcie czy zadacie MEŻKI czy DAMSKI zegarek.
KEATING & CO.
Fabryka i Handel jubilerski.
57 Dearborn Str. Chicago, III.
małych składek.
Ali ZA KAŻDY "WPŁACONY DOLAR można zrobić na
£1U.= naszli sYstematmmm planie spekołacfi
przez nas odkrytym. Pomyślna spekulaoya opiera sig na systemie.
Jestto faktem, że tysigee ludzi w różnych i:?gśoiach Stanów Zjednoczonych,
w stosunkach z maklerami w Cnicago robią majgtki corocznie, dochodzgce do Kilku
tysięcy dolaiów od wnłat po sto lub dwieś«ie doi., oraz $50,000 do $100,000 od
składek po kilka tysigey.
Po bliższe objaśnienia piszcie do
THOMAS Bankers and Brokers,
241-242 Ki alto Building, Chicago, 111.
Leon Heilpern
O fis: 155 West 4-th Str. Winona,
Tłómaczenia z języków obcych na polski i z polskiego na inne'jgzyki.
Biegły (expert) buchalter i rachmistrz,
Ubezpiecza na życie w Metropolitan Life Insurance Co, Mew York.
Wykonywa rezolucye pośmiertne dla zmarłych członków Towarzystw,
certyfikaty ślubne, karty wizyto#we i t. w ozdobnych pismach z ry
sunkami w różnych kolorach. Zgłoście sig osobiście lub piśmienhie.
ŁEOST MiEIŁPERUr
155 West 4 th Str,, Wiiio&ą, Minii
WlIfONA.
s z en i a—Nr. 1 wiosenna 60
zimowa 60 cen
O w i e s 2 4 s
K o 4 3
z i e N 3 4 3
Jaja 11#
k a W i n o n a a e n 8 4 6 9
Straight 64.40 Nr. 1 Bakers $3,50
a s z a z k o u $ 3 0 0 z a
beczkę
O y a n $ 1 3 0 0
shorts $14.00, middlings $14.00
ground feed $20
S i a n o z i k i e 5 0 0 o 7- 0 0
Tymotka 7.00 do 18.00
K o n i z y n a $ 5 2 5 u s z e
y o k a 2 0 0 u s z e
i ód 12c
Kury wypraw, 6 c„ kurczęta 9.3
Mięso żywe:
wieprzowina S4.00 wołowina $4.50
cielęcina funt 4
Masło 15i'
Kartofle 50c. busze!
CHICAGO
Pszenica —67
Owies. 2 4c.
Kom.—45
Pszenica— 68
Korn—]STo3. 48
Owies No. 2 27
mNtfKAFOŁIS
Pszenica 68
»W -r-^?rr-, -»r,
TOWARY WIOSENNE I LATOWE
sprowadziliśmy w wszelkich gatunkach w
wielkim zapasie i sprzedajemy
TANIEJ JAK KIEDYKOL-
i
WIEK PRZEDTEM,
CZARNE UBIORY prze
dewszystkiem u nas w wiel
kim zapasie i to NAJMOD
NIEJSZEGO KROJU.
0HURSH & AUGUSTO?
DO NAS, POLACY!
Zapraszamy Was jaknajuprzejmiej
do naszego handlu tu oszczędzicie pie­
63 tc 65 E, 3RD STR,
ZNAK DUŻEGO KAPELUSZA.
VElfftM, fiiISW.
J. STIRNEMAN
WIELKA WYPRZEDA
resztek to warów w wszystkich gatunkach i cenach
PRZEZ MIESIĄC LIPIEC.
Musimy sprzedać wszystko natychmiast.
2000 yardów Calico warte po 6 teraz po 3^ c.
500 yardów płóciennych ręczników
warte 10 i 12 i pół c. teraz po 5 i 7 c,
Zapas wełnianych Challies warte po 25 teraz po 12 i pół c.
2000 yardów Shaker flaneli warte po 10, 12 i pół i 15 cały
zapas sprzedamy po 8 c.
600 resztek materyi na suknie, flanelowych, Serges, kaszmirów i
wielu innych prawie za polowe ceny.
Cotton Battan (wata) po 5 e, najlepsza, jaką kiedykolwiek
sprzedawaliśmy.
•f
•, -«, V^' ,~ -V -'~'ZiU
Ed. F. MUES
WAŻNA WYPRZEDAŻ DLA PRZE-i
PROWADZKI.
Towary łokciowe i koszulkowe po bar
dzo zniżonych cenach, przed przeprowadzi
ką,do nowego lokalu 79 E. 3rd Street,
inaprzeciwko apteki John Yon Rohra.
CENY BARDZO ZNIŻONE.
5 i 6 perkaliki, obecnie po 4
5 i 6 Gingharay, obecnie po 4 c.
1000 yardów, szerokiego German Blue Pj-int,
dotąd po 12 y
2
stajcie z tego.
Stirnemau
"TT
i 14 c., teraz po 10 c. Korzy­
Ed. F. MUES
105 E. 3rd Street.
-Winona* Minn,
t'?%p
SSf-
5
4 1-1
li—
-M
1
..

ROYAL MFG CO, Dept
Hopewell Clarke
Passenger leaves
Clneago, Burlington & Northern
Na północ.
Chicago evemng passenger (ex sun)
Chicago morning passenger Ex Sunday
Minn. Passenger (Ex Sun.) 5«3° f
Dakota Passenger (Ex Sun.)
Minn. Passenger, No.
Chicago vestibuled (daily)
SOUTHERN MINNESOTA DIVISION.
Passenger leaves
Depart Arrive.

xml | txt