OCR Interpretation


Wiarus. (Winona, Minn.) 1886-1893, February 18, 1886, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060823/1886-02-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

lvi
t,
,J~'
"ifc*
7
lir i jego
gów
literack^Jtti 1 rzeczy
PrzMato foczna wynosi na Ameryką doi r.
%"-^. doMrcpy
nz
Powtórzenie tak
o
I pod firmij
Bej
tia rogu
Przeciw Polakom
^st^gflfei^barizo zacięcie oigan prote
lckich pistorów, „Reichsbote", podsu
rfallówi rozmaite plany i podburza
*go
przeciw nam
docznie \Tielkich
|at^ia protestantyzmu w ziemiach pol
zkuSh-.ęo projektach rządowych, będących
„roboo\
'.vuf nie tajno, łe srod^
z«fa
w
Wszechnicov akademie, wydziały teo.
u siebie w .domu, lub w pobliżu,
Bonn, Monasterze, Paderbornie,
iJWlbcliwiu, nawet Warmia ma swe Hosia-
ij .i 'j
i.jtó.t*ljj..ę
tygodnia,
:.«!»rvcne
o i
Polakom. Pan Stoec-
otoczenie spodziewają się wi-
sekcusów i wielkiego po-
k«UHcjzmt
tyitoi tos czelt*
r«|Jfculti
terytorialne zdobycze
i ie
ie dy^cezise dociekały 4^
boju^kulti^r-
•TeBjpj «ię sprawdzić miało, co piszą
liberalne, że zapowiedziany projekt
rtądowy w -prawie wychowania młodzie
duchowej przepisywać
ma dla teolo­
e
wyłącz\ie studya uniwersyteckie a
Ypyfcjtyypnifm seminary ów. które dotych
usta w j' w zasadzie uznawały, to
4 tell jtrzepiB najdotkliwiej dalby się u.
Ctuc aim Polkom. Dyecezye niemieckie
Wrof lylko Prusy Zachodnie i Wielkopol
mające u siebie wyższych za
naukowych, po zniesieniu semina
rl V^ehowuych, musiałyby młodzież
riemy,
B\ą stanowi duchownemu po­
lo miast czysto niemieckich, i przez
grywać ją na lat kilka z cpod wpły
^f.'a polskiego i
wyrywa(S z mu
seminaryów oaMychi
lażdemumilei dro^_
dla czego seill
2 (.0
,• .«*_... 3 00
©głaesenia h«niPor..
":*/Od cal* druku na rok jo-'e i i. i0(H)
7 j^a
tylko i .00
Q? drobnego wiers/a !:uku r.u r./. 25
Od ęala drobnego druku u-. v,. 10"
podziękowania i poszukiwania dla :t'M'M n
tów od cala. druku i •-••nt. 50
w v li o poiov. nej.
Listy prosimy adresować:
2.
No.
wny rrii dostania dobrego towaru idźcie do
Jeżeli chcecie zaoszczędzić pieniędzy i być pe­
S. FLEISHMAN'A
w którego składzie są ściśle stałe ceny. Znajdziecie tam
jak najobfitszy zapas ubrania i czego tylko zechcecie, czy
to dla mężczyzn, czy chłopców.
Na rogu Sej i CJEŃTRE ulicy.
Leon Rolbiecki, polski klerk.
fcie
Vo składzie towarów łokciowych, dywanów i rozmaitości
L. Brink
i Maili ul. iwona.
Jeżeli potrzebujecie czegokolwiek z towarów łokcio
wych, dywanów [carpets], płaszczy i. t. p. nie omijajcie
i^tego składu.
I Mianowicie znajdziecie tutaj jak najobfitszy zapas fla
lieii, szyrtyngów, kartonów, różnej odzieży, jedwabi i. t. p.
odług upodobania i po tańszych cenach, aniżeli w jakim
plwiek innym handlu.
dla
które
i e u a s z e
.yin
lwi
fokie przeniesiono -znania do
n|J|1
•\*f*3ti
'J)
Ponieważ atoli zapowiedziana ustawa!
rządowa ma być rodzajem pewnego ustę-'
pstwa dla Cościoła, dla tego nie przypu
szczamy, aby one pogłoski, jakie pisma li
beralne podawają o jej obostrzeniach, mia
ły być prawdziwe.
Stolica św. Wojciecha.
„Krauz Ztg" pisze w ostatnim nuuio
f#e: „W kołach katolickich słychać, że
według wiadomości nadesłanych z Rzyrnr
w
drodxe telegraficznej, porozumienie po
iniętizy Watykanem co do
stojicy arcybiskupiej gnic.^
lici, w któ-- 8ki^jj albo jest bardzo blizkie, albo juz
duchowe
stąpiło. Jako przysięgo następcę księdza
Kardynała Ledóchowskiego wymieniają
polskiego księdza, urzędującego na Ślą
sku.
Jeżeli „polski ksiądz" znaczy tutij
tyle, co ksiądz pochodący z Wielkopolski
to takich księży wielkopolskich, urzędują
cych na Śląsku, mamy trzech: ks. Violę
ks. Dutkiewicza i ks. Jurka.
,,Germania" donosi z wszelkiem za
strzeżeniem, iż z Rzymu otrzymała tele
gram, jakoby sprawa Stolicy św. Wojcie
cha została timże załatwiouą.
I my powtarzamy oba te doniesienia
z wielką rezerwą.
Winjona, Minii.
ii i
U.-1ę|»
i
1
J^Iinn.
Się ziemi!
uoznań
s
0
Przewidujemy, że pogłoski te, od
których przez pewien czas byliśmy wolni,
inają swe źródło w pomyślnem załatwie
niu pośrednictwa między Hiszpanią a Nie
mcami wątpiiQy jednakże, aby fakt
załatwienia sprawy
gnieznieńsko-poznań
skiej już nastąpił.
W kwestyą osób naturalnie tem mniej
wdawać się możemy, uważamy bowiem
wzmiankę Kreuz Ztg." za domysł,
oparty na dawniejszych polskach.
Z innej strony dowiadujemy £e
pomiędzy kandydami,
którjijh
na
rzą
sber.sk i ego, wydawca poezyr Dantyszk, a u-
tor dzieł o Hozyuszu i Koperniku
Wymieniają to nazwisko, d-id^femy,
że windom: ść powyższa nie
Poznania, ani z llzymu.
,,Prc.wincye wschodaie są nie bardzo zalud
nione—i dla lego tak ubogie w krew ciało nie nio
I globy wytrzymać na długo tak siineg puszeza
nia krwi, jakiem jest wydalanie. Kto jniied krew.
ti-n
też musi starać się o przypływ nowej krwi.
i Państwo przeto ma obowiązek silnego popieiania
i ż\wiłtnej kolonizacyi niemii-ckiej w krfijach z
Głosy pólurzędowe zapowiadają, iż projekta:
no.vycli ustaw juzeciw Polakom, mają być rie-
zadługo przedłożone parlamentowi.
,Hie Kancler, hie rŁąiclistag!"
Oto słowa, któremi socyalay demokrata p.
Liebknecht określił charakter wczorajszych ob
rad parlamentu niemieckiego i w ogóle położe
nie obecnego zatargu między rządem a parlamen
tem. .ji
Dnia 21 libtopada przy wniesieniu interpe
lacyi polskiej kanclerz niemiicki, zatoczywszy
przeciw niej nu wały stołu rządowego orędzie ce
sarskie, oświadczył że parlament nio jest w tej
sprawie kompetentnym, gdyż wydalenie podda
nych obcokrajowych jest czysto wewnętrzną kwe
styą Prus
Parlament, opierając się 'na wyraźnych prze
!'. konstytucyi, był innego zdaniu i niet) Iko
interpelacyą
,.„
PISMO DLA NARODU POLSKIEGO w AMERYCE
Wychodzi raz w tydzień t. j. vr Czwartek.
Boże 3 S« U
Czwartek dnia
Jźntered at the post office iti llriiu/ia, Afinnesotu, as second class matter.
Pod odpowiedzialnością Franciszka Drążkowskiego.
T?g:—~
pruski zWróeii uwagę, znajduje się ksiądz Ki «pi»wio kompetentny i potępi! tych, co ehcą
dr. Fr. Hippler, regens seminaryuin brun-
n
i
dziej-kim
PNC-BODZI MIII Z
Zapowiedź nowych usta.w
przeciw Polakom.
mowy
tronowej, zujiowiadiijący
u-ta wy przeciw nam Polakom, znajduje poklask
prasy konserwatywnej i naro.lois'o liberalnej,
która w tej zapowiedzi upatruje środek lnrd
naturalny, i nawet potrzebny—i wita go z pew
nem zadowoleniem.
,.National ^lg" wj'rsizila swe zadowolenie z
niedalekiego wj.rowadzenia w życie ,,środków
pozytvwnyeh',— to samo pisze ,,Nat. liber. Cor
re-ip."—a główny organ ,,miszmaszu" rządowego.
,,Koeln. Z'tg.", tak się wyr«ź i:
prjjeważr.ą hidtiośeią p' 1-ką W j-dam kieiunku
ta ktdonizacya jii^-e-łs^ęwziętą będzie, łatwo po-
znać, gdy się rzuci okiem na przewagę większych
W łiiWDO^M
likieli.
Zostawmy to, co pisze „Koeln. Zt.
stosunek z bióroin prasowem z tem, co mówił
prof, von Miaskow.':ki w kraj iwein kolcgHm eko
noniicznem, a może zr zumiemy, jakie zainia
ry rządu
Za czasów Fiottfella wykii]ywal rząd'pruski
w pierwszej linii większe dobra ziem.-kie od Pola
ków i sprzeda%val je Niemcom a ponieważ na
I prz}-szly ńw. Jan Niemcy spodziewają się licz
nych zmian właścicieli większych j-osMidłcści, dla
dla tego na to spekulują zwolennicy kolonizacyi
I niemieckiej. Kząd w razie spełnienia tych nadziei
zasypie księstwo kolonistami niemieckimi!
i Jedyna ruda: „unguibus et rostris" trzymać
iku obrad, ule
U o
i V
nadto stawił 4. wnioski: 1. połsWi, •. socyalno de
mokratyczny, 3. wolnomyślny, 4, irakcju centnTTn
na porządek tychże obrad.
Hada związkowa dała wyruz s-.vego niezado
wolenia z takiego obrotu rzeczy przez to, iż przy
stole rządowym nikt się z jej członków nio zja
wił. Taktyka ta nie zrobiła wielkiego wrażenia,
a w każdym razie chybiła celu. Gdy jeden z radz
eów ministeryalnych przypadkiem wszedł do sali
i zobaczywszy pustki przy stole rządowym, co
fnął się ze zdziwieniem, żegnano go okrzyka
ni: „Hier bleiben!" a w całej Izbie zapanowała
wesołość.
,,Ich glaube der Bundesrath hat durch seine
Absenz niclit gewonnen. Das Verdict des lleich
stages gegen die Ausweisungen wird dadurch nur
um so effectvoller" powiedział w znakomitej
swej mowie poseł Windthorst.
Konserwatyści wprawdzie przez cały czas
przemówienia ks. dr. Jażdżewskiego hałasowali,
jak gdyby clfcielt zagłuszyć i stłumić glos su
mienia, i w bardzo niekonsekwentny sposab o
świadczyli przez usta posła Ilelldorfa, że ii/e uwa
żają parlamentu za# kompetentny w tej sprawie
nie oprócz „miezmaszu," będącego w parlamencie
w mniejszości, wszystkie frakcyc wydqly wer
dykt potępiający.
Kiedy poseł Helldorf radził, aby nie wsti zą
sano pedstuwami cesarstwa mając zaprwne na
mylsli kanclerza odpowiedział Windtliorsi, że
ani rada związkowa^ ani kanclerz nie jdsl podsta

cesarstwa, ale sprawiedliwość jest je-
go fundamentem, dowiódł, ie parłam?nt jest w
*T,~x7k$.
i potakiwują.
dl?
nowe
inaj:\c
Byłby to więc po prostu nowy krok
na drodze, jaką .system polityczny obecny
w Piusach i Niemczech steruje ku upań
stwowieniu wszystkiego kolei żelaznych
opieki nad robotnikiem, procederu taba
cznego i .spiritusowego.
Teraz, jeżeli doniesienie „Magdeburger
Ztg... jest prawdziwem, przyszłaby kolej
na szkolę.
Uoby nas tu tyiko zastanawiało, to
fakt że dziedzina szkolna' której kon tytu
cyjnię w artykule 26 zaręczono osobne
lazłaby się w takim razie uregulowaną na
tejże drodze cz ci o w o tylko. Stanęło
by w takim razie a w o, ale tylko jako
środek ku stłumieniu polskości w szkole
czy przez szkołę, kiedy cała wielka dzie
dzina szkolna po za tem podlegałaby, ja.*
dotąd, administacyjnej procedurze dyre
kcyj ministeryalnych i reskryptów rejen
cji czy prowincyalnych szkolnych kolegiów
Nie naszą naturalnie rzeczą odgady
wać, jak rząd z podobnego dylametu wyjść
zamyśla,-., tem mniej, że cokolwiekbądź,
rozwiązanie z pewnoścą nie na naszą ko
rzyść obrócić się może.
Równocześnie prawie z powyższem
doniesieniem^ „Magbebupger Ztg." poja­
wiają sią w .,Nordd Allg. Ztg." skargi na
kapitułę gnieźnieńską, ża zawezwana przez
władze do odprawienia nabożeństwa w
dzień uroczystości 25-letniego jubileuszu
cesarskiego, miała odpowiedzieć, że w
obecnym stanie rzeczy i składzie swoim
nie znajduje sie w połeżeniu, aby żądane
nabożeństwo módz odprawić.
Tak mówi ,,Nordd. Allg.Ztg.", wy
prowadzając z tego faktu wnioski ogólnej
natury przeciw Polakom, wyzyskując go
naturalnie wśród obecnych okoliczności
jako argument nam szkodzący w obec
opinii publicznej niemieckiej.
Faktyczna strona zajścia tego nie
jest nam wiadoma. Jak się rzeczy mają
istotnie o ile relacya „Nordd. Allg. 7tg."
jest dokładną i prawdziwą, nie bierny i
nie przesądzamy.
Co się zas tyczy ogólnych wnio
sków
i spostrzeżeń, z jąkani ,,Nord.
Allg. Ztg." występuje p^eciw Polakom,
powiedzielibyśmy jej, /ze najlepiej pono przy^1' Wagrar
przykład G-ftUcvi dogodzi, czy Polacy ^aro'o
"r. .... /•.-..
18go Lutego 1886
^''ul^ubijać milczeniem, lub jak
flocie" Icłaiia
ja
w „Caro-
się do ziemi ri:i konieii-
Rząd popełnił wielki błąd, i zaostrzył tylko
zatarg między sobą, i większością przeciwień
stwo „tir kanclerz—tu parlament' jeszcze wyraź
niej wystąpiło, a że nie
II:•
koizyść kam rza,
tego dowodzą mowy ks. dr. Jażdżewskiej Win
dthorsta, Moellera postępowca z Królewca i
Liebknechta, które podajemy dzisiaj tylko w .stre
szczeniu.
Nawet publiczność /gromadzona 11:1 trybu
nach, nie zważając na znaczną liczbę tajnych po
licyantów, kręcących .się w kiużgankach parla
mentu, nie kryła swych
1
obce innych uehwał parlamentu.
uczuć, gdy mówcy juk
Mi teller w o wzruszających słowach przedsta
wiali całą niedolę i nędzę, wyw taną dekretami
Iianicy jnenii.
.Jaka będzie u vału parlamentu, łatwo prze
Widzieć j.ri'.} jrnie on niezawodnie re/.olucyą cen
Lnim i potępi wydalania. Sprawa nasza wobec
przekonań sunken a i spiuw-iedliwośei odtiieaie
zwycięztwo —iząd zachowa się w obec tej rezo
iucyi i tego potęp enia tak uatno ob-jętnic, jak w
Środki represyjne przeciw
POLAKOM.
Zapowiedziane w mowie tronowej no
we środki represyi przeeiw żywiołowi, pol
skiemu, ku zabezpieczeniu rozwoju nie
mieekiej ludności na kresach wschodnich
monarchii pruskiej, będą według „MagtFe-
burger Ztg. streszczały się głównie po*
nowych przepisów co® do
O(\- 'lO ukv.ii
s z k o 1- y
S z k o a n i o w e u k i n o a y i a
gdeburger Ztg" być odebraną zupełnie
gminie, wydobyta z pod wszelkiego jej
wpływu i udziału a przejść zupełnie na
państwo.
wi
Stanisław
umieją ajR
rządzących ni
s&rza Franciszka
Lwowie i całym kraju przekanywa wy
raźnie, czy umieją płacić wdzięcznością za
dobrodziejstwa, które ich z tejże strony
spotykają. Polacy umieją z pewnością
liczyć się z okolicznościami, byle się tylko
okoliczności, nimi liczyć chciały.
W sprawie wydalania.
Do „Beri. Tageblatt"0 donoszą z nad
granicy rosyjskiej
Dnia 14 z. m. wezwano różnych wła
ścicieli dóbr we wschodnich powiatach gra
nicznych, i tak w niedaleko od Torunia
położonych miejscowościach Dobrzyń, Lu
bicz itd., by w przeciągu sześciu miesimy
grunta swoje sprzedali, gdyż po upływie
tego czasu będą musieli opuścić teryto
ryum rosyjskie.
Dalej donosi korespondent tego pis.
ma, że władze rosyjskie z wygnańcami
z Prus obchodzą się nader liberalnie i ży"
ezliwie.
W Starogardzkim powiecie wydano
znowu dwa nakazy wydalenia z termi
nem do 1 Lutego, i do służącej inspekto
ra fabrycznego ze Starogardu i parobko-
dworskiemu
w
dołączając do kartek
uregulowanie drogą prawodawstwa, zna- ma kogo z Austryi lub Kosy i. Jeżeli to
praWda, będzie to nowym dowodem nie
dotrzymania obietnic ze strony władz.
Wszak przed spisem ludności biuro staty
styczne zaręczało, że daty 'żądane użytko
wano będą tylko do celów statystycznych.
Czy nieszanowanie tego przyrzeczenia mo
że się przyczynić do powiększenia zaufa
nia do władz?
'.
Dowiadujemy się z wiarogodnego źró
dła pisze „Pielgrzym"—że landratom
z góry dano znać, ażeby wydalań z Prus
nie „forsowali", to jest, żeby gwałtownie
mc nalegali na wynoszenie się ludu. O
czy wiście przerażono się przy krem wraże
niem, jakie zrobiło to wydalenie,
nauczyciel Faust, żyd w Orne
cie na Warmii, po wielu ©daremnych za.
biegaęh, wysławszy nareszcie prośbę do
cesarza, otrzymał teraz pisma, cofające
rozkaz opuszczenia Prus, i robiące mu na
dzieję, że naturalizowanym zostanie.
o I o w o
Panna Jozefa Reszke, sły""
Sidwription
y:-.
Z Wojsznika piszą: Na wydalania od
powiadają w naszem sąsiedniem miastecz
ku pogranicznem Koziegłowy, w n&tępu- P»l»e™«
jący spsób: Naczelnik powiatu bendziń
skiego wydał' rozporządzenie, ^n.'i mney
którego nikomu wtu wulnu prosić px-us
kiego lekarsa o poradę. Aptekarzom na
kazano, aby na wypadek, "gdyby podano
im receptę lekarza nie mieszkającego w
Polsce, zar?z o tem władzy donosili. Roz
porządzenie to dotyka przykro obu leka
rzy w Wojszniku, gdyż oni mieli znaczną
praktykę za granicą.
O
Hermannsdorf. ,,Alt-
preussische Ztg." donosi, że władze do
wiedziały się o tych dwóch osobach ze
spisu ludności i z takowego skorzystały,
zapytania, czy nie
i
l'oI:i,aL
i
|,rsc.4ci«rt*k
e
waczka, która swoje polskie
eia Zjawiła śpiewając w
i w Krakowie na eclo .lol.n. I l.c„ll0lda
miłosierdzia, wychodzi sa mąt
Kronenberga. KroneBl^Oj,
,,łiga.-o"8ą
M.nr
Paryinnatni obtj® Paijia.
wot udekorowanym ll^(a^iiik.|^^mii
JOHŁ
kiorskiego Kiom* gi'„|»---- W n,. -rouil,
brat iSttSSS* w iary
„ortrzemoA.
tu. Trzeci i**
melomaiŁpr
ke, znan
^arnieszkuia W
CĘuej
e
»czu
w Poznaniu
i i w y
/"Jf na-
b|n
Drugi
i i n n y K e s z
'na renty ro
icA'iym pałacu
^FLKRONENBERGÓWJ
jonowa Oreetty, poiu- d.
5
E,ropb
r"Oiie
r. Rok
yr
W A U S
AiTiuiiivf. EVKin- tmjiwil
u
^2menai'
j^
.".lv": "U" U-i-' *dvertisi^ra.tes.
inch one
yeai.
One inch onco
One line once
...NgL •••:.•
eJ[
protestować co dj
uczuć panów Kronenbergów, n e wiemy lo« ier
nie znając ich wcale, czy są sercem Francuzami
czy też tem, czem być powinni, to jest, Polaki!
mi, przyiaciołmi Francuzów.
Ojciec ich zmarły Leopold Krone.nbcrg
przecież dobrym Polakiem i zapisał się nr. kuj
tach historyi Polski. Jako członek delegaci
miejskiej w Warszawie, odegrał wielką rolę, tt
roku 18t3 hojność więcej nad wszystko nczynl
ła nazwisko Kronenbergów w Polsce szsinowa
nem i zrównała tę rodzinę z starymi, dobrze «ii|
służonyini rodakami.
Dzieci nie powinnj' zapominać o tem, oj
wszem, powinny za wzór dla feiebie wziąść cbyl
watelskie czynności ojca, który miał serce polj
skie, a nie francuzkie.
Wychodzący we Florencyi dziennik „La Vel
defcte", rozpisuje się z wielkiemi pochwałemi
młodym polskim rzeźbiarzu Mieczysławie Zn
wiejskim, z powodu wystawionej w Akademii rzą'
źbyT jego dłuta, przedstawiającej głowę „"Ob i.'J
kańca." Ma to być dzieło znakomite. Wielu ai|
ty-stów oglądało tę śmiało wykonaną pracę n:|
szego rodaka i przepowiada mu piękną artvstyez
ną karyerę.
Mieczysław Zawiejski, rodem z Krakow^f*
rozpoczął swe studya w rodzinnem mieście, j)
tem w Wiedniu, od dwóch zaś lat pracuje wS
Florencyi u znakomitego profesora rzeźby, Iii
valta.
Na przyszłą wystawę we Florencyi przygj
tował Zawiejski popiersie wieśniaka polskiego^
d»ock«. Oba
p.qk„c. 2
Z i a s a i o k o i
E. D. HeMer który
W zeszłym tygodniu wielo kradzieij
zostało popełnionych w Winonie. Jidnei
z panów złodziei, pod nazwiskiem. Jatiij
Andrews pol icy a zdybała na gorąoylj
uczynku Pan Andrews, będzie miał prs&jSE]
jeinność zwiedzenia pewnego zakładu^
Stillwater.
Frz)r ciężkich mrozach wilki zaćzyrf^S
ją nawiedzać^ naszą okolicę. Niejaki
nard Sackreiter z Ttica otrzymał nagró$j
za źabicie trzech wilkó^w.
szystkie gazety winońskie ot
przyjęły „Wiarusa" w grono gazieciarskj|
pochwalając polską interpryzę, zachęcaj^^
polską publiczność do pocltrzymywaai'ifT^
tegóż, oraz życzą naszemn „WiarusoWjyp
dobrego powodzenia i długiej exystent?|
Na? ostatniem posiedzieniu Ko/r
handlowej [Board of Trade] .potwierl^B
nem został projekt budowania mostt
łyżwach przez Mississippi, z Tfinony
brzegu Wisconsinu. Na temze posiedź^
obranym został komitet który będziqjgi
dac od kongresu pozwolenia do buc
tegóż mostu. Most ten będzie budo\
przez „Towarzystwo Mostowe" w Winjpi||^
które w ostatnieli dniach zostało ink^
rowane. Po, ^budowaniu most te^y^
stanie wlasnrfscią tejie kotu] *M
czasu go zJrząd miejski ua
wykupi. Zarząd w
trzega sobie
o piaty „Mostowego". ie
k\vestyf. że-mort"faki
wpływ na handel i mteresa miejs
gdyż istniejący dotychczas prom
był całkiem niedostatecznym dQ ,przj
l'iivinei'ów 'A Wisconsinu, ktp&y 8we
kta ro//I/czo dostarczają},JTJCtarg wił
Cze z kie .stowarzyszenie „Św. Wacław
juzeilstauieiiic yf..ralnc w naszem gre
dniu »i M:irca. w Philarmonic Halli
We środę na West Fifth So-.' |,i
julśś c5f/owiek, bębąc pod wpływam
usiłował odebrać sobie życie. Zadał 3bb!J
•-.-ni niebezpiecznych nożem rzeźnickiem
należy, by został przy życiu. Z papierJ
nim anwezignych okazało się, ft
Polskie stowarzyszenie „Kółko
czne" grupa Z w. Narodowego posi
sną swoją halę na 7mej qli y. Towarzj
odbywa regularni© swe mityngi w każJj
Ię o godz. 7 wieczorem. Wstęp woł«y
So-
3
utwory mają byd bard.
zostaw i
dzieci w Winonie i wyjechayf
panną, został zaaresztowany *^Dubuq,iJ
w Iowie, i przez tamtejszy sąd skazany i|
cztery miesiące więzienia.
e 2
iest S
e
nazywa się A. E- Nordli.
--Ignacy Sikorski został w dnia 18
zaduszony trocinami w tutejszym tracki
Ameryka.
bzie odkryto nowy spisek nabycie.k^
Iłft. Wielo osób arosBtowap®^
W dniu 10 i ni. jpr tfa%bił
Whitehall. N. f, nfjT 60,0(K) dor. Ca
,była zabezpieczona.
kodft wyrząj
wynosi pr^oazl
1

„WIAKUfe" Letter Box 44
Winona, Minn.
„One PRICE CLOTHIER
The „Wiarus" Printing „iJiClt
kinds of Job printing.
All communications most be
The Weekly
„WIARUS" Letter Box 44
Winona, Minn.

xml | txt