OCR Interpretation


Wiarus. (Winona, Minn.) 1886-1893, April 01, 1886, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060823/1886-04-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

One line once
Róg Drugiej
W I A U S
Oęą inek once 0
The
No. 8.
Wydawnictwo i
i
O I n a e y
Ch. Horton, Mkr.
D.
Następcy kompanii desek Charlesa Hor-i
ton, fabrykantów, i handlarzy
drzewa budulcowego,
Wielki, wyfc4r Buchego drzowu buduUowcgoj
nwtE« na •kJudBic. Preykrnjnne drzewo budul-j
«ewe5
liitwy mouldings, drairi, ramy do o-,
ki«n i aapelny iklad materyatu budulcowogo w|
og«ie. Wseelkie namówieniu załatwią si? jaknaj-i
al^*atniej.
Bau Clair, Wis.
W i o n a, Mi An.
a n n i a i s s o u i
Niemiecka Apteka
Lauer i Anding
3gprzedaje
cząstkowo
Drogerye, Leki i Chemikilia,
Oleje, Pokosty i. t. d.
Czyste wina i
karski.
Drzewo farbierskie 1 materyaiy
bierskie
w
ogóle.
JZś sultoienne przjfiządzenie lekarstw,
tudzież ich doba5 !aje się gwarancyN
Narożiiik 3ej i Franklin ulicy
Wlnowkl
Baak
WypoiyoM pieniądze
1
:.Kn«
$2 00
Street*
i er y.* in :ulvamc.
RATES of ADVKUTISINU.
WIARUS
25
0
Sub equently half.
$1.00
własność Akeyonaryuszów.
wnymi dostania dobrego towaru idźcie do
Jeżeli chcecie zaoszczędzić pieniędzy i być
S. FLEISHMAN'!
i,One PRICE CLOTHIER"
w którego składzie są ściśle stałe ceny. Znajdziecie tam
jak najobfitszy zapas ubrania i czego tylko zechcecie, czy
to dla mezczvzn, czy chłopców.
Na rogu 3j i CENTRE ulicy.
Leon Rolbiecki. polski klerk.
Pamiętajcie
0 składzie towarów i rozmaitości
łokciowych, dywanów
pod tirmą
.1. L. Brink,
na rogu 3ej i Main ul., W inona, Minn.
Jeżeli potrzebujecie czegokolwiek z towarów łokcio
wych, dywanów [carpets] płaszczy i. t..p. nie omijajcie
tego składu.
Mianowicie znajdziecie tutaj jak najobfitszy zapas fla
neli, szjrtyngów, kartonów, różnej odzieży, jedwabi i. t. p.
podług upodobania i po tańszych cenach, aniżeli w jakim
kolwiek innym handlu.
MAGAZYN UBRAŃ.
I. C. Smith.
0 n e i e
Center ulic,
1 o i e
Zawsze ma stale ceny dla wszystkich i przy sprzedaży ka
źdtgó ^arfiituru .daje darmo partj szelek.
Nie dodaje nadpsutych towarów za 10 e.( jak to inni czynią, lecz za to to
kupiony od niego za dolara ma wartość dolara.
Stale ma najniższe ceny i najlepsze towary.
M. Dulany, wicejir.
Empire Lumber Co. .0l,zinf
Farby,
likiery na użytek le-
I S I
Xawery
far-
«M*c»|ę«l*»Aci
T&e Winona Sawings Bank
Druga ul. między Mai^ i Centre.
Bank.ta® będiie płacił procent od
wszelkich dej**ytów, począwszy od jedne
go dolara, od 1 grudnia 1885 r. i nadal.
na
mośei.. ©G
tteloakowie Komitetu:
Wm. Lindom, prezydeat,
C. A. Morey, Wiceprezydelitł
F. A. Kvaina, ikarbnik.
^•M. Kinney i R. B- Basford,
J. H. C.
*•?.
nierucho-
eCamp-
'iZi
pe-
Winona, Minn.
Nowicki, polski klerk.
iWinoński Bank Narodowy
W. Dulany, kasyor.- ^he National Bank of Winona.
Kapitał stały 100.000
błórowe od 9 rano do 4 po pol.
Urzędnicy:
L. C. Porter, prezydent,
C. H. Porter, wiceprezydent,
E. D. Hulbert, kasyer.
Dyrektorzy:
L. C. Porter,
Chas. Horton, John Latsch,
R. D. Cone, Tom. Wilson,
C. H. Porter, E. D. Hulbert.
Jeźeli wam potrzeba co kupić
z handlu towarów łokciowych
i rozmaitości
raczcie zawitać do nas, a dostaniecie, co
kolwiek będziecie żądali, daleko taniej, a
niżeli gdzieindziej w mieście.
Bruno Weilandt & Co.
Mamy także agenturę kart okręto
wych Szczecińsko-amerykańskiego
rzystwa żeglugi morskiej.
Józef Cysewski
poleca swoją
Groeernie i Salon
500 Chatfield i Broadway Str.
łaskawym względom Szan. "łlodakow, któ
rym służyć będzie zawsze jaknajskorzej.
McNie & Co
przy gmachu pocztowym,
spreedaje
książki, tapety, rolosy, zaba
wki, obrazy i ramki,
ara*
i a n i n a i O a n y
MeNie &Co»
1
ł*an I.
abonowae
To w a
0
ćT^
MIM
Kuter ed at the Post office,
P. I*. CiiiiiiniiB^N ii Vila,
i
A'.
Street,
II
Dotychczas 117'///-•* wychodził pod
zarządem Fr. !rążkowskieg:.. Wincentego
A. Lorbieckiego i -lana l. !'amitenka, a
za prezydenta obraliśim W Ks. Ja
na lv. By/.ewskiego, ziuneg oowszechnie
z poświęcania się dla spr wv oi-kiej.
My mając inr.e imn i głowie,
a jak Wani wiadomo wydaunii-iwo gazety
jociąga za sobą ogromne ko.-zla, nie mo
gliśmy zatem sum wielkich
Czasopismo tygodniowe poświęcone nauce, przemysłowi, zabawie i wiadomościom polityczn
Wychodzi co Czwartek każdego tygodnia.
Winona, Minn., Czwartek dnia Igo Kwietnia
Pod odpowiedzialnością
I V I E K I .s' K A 7
BUTÓW i TRZEWIKÓW
n/Oiui, Mam.,
którzy polecaj} szanownej publiczności polskiej wszel
kiego rodzaju o ii w i c. rg./ząe za rzetelność i oliam
jac towar po najtańszych cenach.
T. liogitl poleca swe usługi wszystkim
Przyjaciołom i Ilulakom swoim, którzy rac/ą odwie
dzić nasz skład.
Gazety którym pose-
łamy „Wiarusa'* prosimy o
zamianę.
Kto nie życzy sobie
,, WIARUSA",
nam zaraz o tem doniesie, a
zaoszczędzi nam przez to wie
lu niepotrzebnych subjekcyj.
Od Wydawców.
Zakładając gazetę [tolską w Winonie
nie mieliśmy bynajmniej na myśli robić
żadnych na ::iej interesów. Konieczność
zmusiła nas do tego.
Jak Wam wiadomo Szanowni-Czytel
nicy, iż pan Rudnicki zjawił się tli z
swoim Pri'i/widem, zostało rozgłoszone
po całym mieście i okolicy pomiędzy in
nonarodowcami, iż polska gazeta będzie
wychodzić w Winonie.—Ale pan Rudni
cki nie dotrzymał słowa, bo Przyjaciel
jak nie wychodził tak nie wychodzi.—
My tu od dawna zamieszkali obywa
tele w W inonie, nigdy nie zrobiliśmy so
bie wstydu pomiędzy itmeini narodami, a
nicchcąc aby inne narody tu zamieszkałe
nie wyśmiewały sit z nas. iż nit: jesteśmy
w stanie utrzymać swej gazety, post uło
wiliśmy po cichutku w miejsce J'-i/jicie!a
Ludu pokazać im W ó/rn*', którego tu
mile witali i żye/.yli mu jak najlepszego
powodzenia.—
ioi\ć
cowe, postanowiliśmy zatem W xjjnxti jak
liż jest wiele innych gaze! wydawać na
dal jako Organ akcyonaryuszów.
W celu tym zwołany był mityng
w dniu Mym marca. któr\
znakomicie, gdyż już jest
Dlizko połowę akcyj.
Nie z wielką chęcią przystaliśmy na
to, ale widząc że nic nie wskóramy, li
czy niliśmy zadosyć jego żądaniu i obrali
śmy komitet z następujęcych Obywateli:
Jan B. Bambenek, Prezydent,
arein Weyer Wiceprezydent,
Wincenty A. Lorbieeki Sekretarz,
Franciszek Drążkowski Kasyer,
Ludwik Sikorski opiekun Kasy,
Wojciech Libera ., ,,
Józef Jeżewski Komitet:
Paweł Libera ,,
Józef Ebel ,,
Po skończonym mityngu rozesz
się do domu z tą nadzieją, iż przysi
Wiarusa jest zapewnioną.
Z naszej strony starać się będziemy,
ażeby przez wydawania \¥itntxa posilać
Was Szanowni Rodacy dobremi artykuła
mi i wiadomościami, a Z Waszej strony
żądamy szczerego poparcia przez abono
wanie Wiarusa., a wtenczas śmiało może
my powiedzieć, iż nasz Wiarus nie zaginie
Minnesota, iit
niech
na ta­
powiódł się
spiv.edanycli
Nadmiemić tu niusiemy
ten nie sprawił nam wielkiej
z jednej strony, oto Wielebny nasz pro
boszcz J. 11. Byzewski podziękował za
swój ur/.ąii. uważając za niestosowny,
ażeby osoba, duchowna zajmowała tak
ważny urzęd, jakim jest prezydent»two,
przy wydawnictwie narodowej gazety,
obiecując zarazem o ile będzie w jego
możuości wspierać nasze przedsiębiorstwo.
iż mityng
[irzyjemności
winunci, „Second ("it- mml )n it ft
ranciszka
Irażkowski.uroo
k
rze
Zaru'd.
Od Redakcyi.
Nie bierzcie nam tego za złe Szano
wni Czytelnicy Wiarusa, iż Was oznaj
mię z wiadomością niebardzo przyjemną
przy wydawnictwie. Oto po raz drugi
•zostaliśmy pozbawieni redaktora. Fierwozy
jak Wam wiadomo, opuścił nas
przyczyn niewiadomych, a drugiego (k£p
rv tylko prżez swój s ry i, bez naszej
wiedzy ogłosił się' w gazecie redaktorem),
sajni musieliśmy wyrugować- z tej przy
czyny, iż i.ie by] synem naszej Polski
(Kosyaninem) i pozwalał sobie za wiele,
wycinając artykuły i wiadomości z gazet
rosyjsko-socyalistyczy-cli. .sprzeciwiające sic
naszym zasadom.—
Już kilka nieprzyjemnych listów otrzy
maliśmy za umieszczenie korespondencyi
z 'hicago w 'tym, którą
Rugowanie
011
a która a się tyczy wielu osobom. Mamy
nadzieję iż nie weźmiecie nam tego za
złe Szanowni Czytelnicy
te:n me wiedzieliśmy
dyowaniti g.izety.
Obecnie zostajemy
świata bez pośrednio lecz w duchu
naszego postępowego wieku li tylko poś
rednio, przez zniszczenie ich gospodarczej
eo-zystcncyi i odebranie im możności do
życia".
Psuje się coś w państwie... bismar
kowskiem. W sejmie konserwatyści zaczy
nają się pojedynczo odłączać od solidar
ności z rządem, a oto znjwu teraz w spra
wie bimetalizmu wystosowała junkierska
„Kreuzzeitung" bardzo gorące ultimatum
do ks. bismarka.
,.Zaufanie naszego narodu do swego
kanclerza—mówi ten dziennik—jest tak
wielkie jak sam kanclerz. Jeśli rejchsrat
wciągał kanclerza na błędne drogi, to
miewał on dość odwagi i siły, ażeby choć
w ostatniej godzinie zrobić zwrot i szukać
dróg zbawiennych. Dla tego naród cze
kał bez szemrania, gdy dopiero cierpienia
jego miały udowodnić, że prawodawstwo
zbłądziło. A czyż mogą być dlań dzisiaj
cierpienia cięższe i niebezpieczniejsze, niż
waluta złota? Skarży się więc i czeka na
studya swego kanclerza, ale czeka nada
remnie. Tymczasem lata upływają, szko
dliwość waluty złotej sprawdza się coraz
jaskrawiej, zubożenie ogarnia coraz szer
sze kola, szczególniej rolnicze—ostatnia
godzina wybiła! Cierpliwość narodu prze
chodzi w niecierpliwość, nadzieja w nie
chęć i gniew, a zaufanie do skutecznych
studyów kanclerza zaczyna się chwiać..
Dotychczas nie ma żadnego przedłożenia
d\ „rajclistagu", żadne międzynarodowe
rokowania nij wskazują, aby miało być
lepiej. Pytamy więc kanclerza: Czyż
chcesz w tym wypadku wyciągnąć rękę po
ffpQQ£ą lub co się wstrzymuje? Czekamy
fet.jDdpowiedź stanowczą i jasną, gdyz
jest wielka, i mamy prawo
ga#.«ie wyjaśnienia, dla czego rząd
jemna!
sam pisał,
poniewaz my o
:lo[)iero po wyekspe-
bez o( l[)owiedtiiego
redaktora, ale powinnością misząje.st posta
rać sic ,) tak cgi', a żeby nn')gł Was Szanowni
Czytelnicy dobremi artykułami posilać.
Red.
Przegląd poli ty cz 11 y.
Polaków z Prus dokla
dnie scharakteryzował dr. Leon Geller
w ostatnim zeszycie swego czasopisma
(.'oitraVAatt Jiir VenuaUumjs, pran's (str. ó2 1)
następującemi słowy, ktoi'e tu podajemy
w dosłownym przekładzie:
,,W ostatnich czasach doszły nas licz
ne zapytania, czyli sami będziemy oma
wiali zarządzone przez rząd pruski wyda
lanie wielu obcokrajowców rzekomo celem
obrony prreciw ,.narodowym i wyznanio
wym nadużyciom", czyli też może ze
chcielibyśmy udzielić miejsca rozprawom
innych autorów, mających na celu zbadanie
tego śri dka ze stanowiska prawego. My
jednak musimy odmówić temu i w je
dnym i w drugim kierunku. (Jaly świat
nietylko świat cywilizowali)', z wyją
tkiem chyba owych zacietrzewionych en.
tuzvasfow bi-miarkowskich, których uwiel
bienie dla wszystkiego, co od ich bożka
pochodzi, jest tak wielkicm. że dla wła
snej myśli nie ma już w icli głowach
miejsca—cały zatem świat zgodził się już
od dawna na to, że wydalanie nietylko
traktaty z Austryą, lecz także najkardy
nalniejsze zasady [trawa narodów i tego
prawa, ,,z którem przychodzimy na świat",
w najbardziej obniżający sposób narusza,
że wydalanie nie jest niczeni innem, jak
tylko aktem, barbarzyństwa i największą
hańbą naszego wieku, jeżeli tenże przed
swym końcem gorszych jeszcze rzeczy nie
miałby się doczekać. I na cóżby się zdać
inogh), takie akty brutalstwa i srogiej
przemocy badać pod względem ich pra
wnej dopuszczalności'.' Gdyby zamiast
wydalania zarządzono i przeprowadzono
wymordowanie owych tysięcy niewinnych
zacnych ludzi, komużby przyszło do gło
wy, taki środek oceniać ze stanowiska
prawnego'.' A przecież gromadne wydala
nie nie jest o wiele lagodniejszcm, niz
gromadne mordowanie, na jakie historya
także już nie raz patrzyła. Cala różnica
na tem polega, że teraz ludzi nie sprząta
się
r_iód
V
m.
stara się powstrzymać
w kraju szerzy'.
Takie pytanie z łona
zu usłyszeć, to IY.H
Z
Berlin.
lic tliHinsz}\ o powodziach.
W Berlinie
KWESTYA WSCHODNIA.
Kosy
a nie chce pomagać innym mocar
stwom w sprawie greckiej Prasa bułgarska po
tępia politykę moskiewską nieprzyjazną księciu
Aleksandrowi.
FKANCYA.
Pary i Jenerał Houlanger przedłoży! izbie
wniosek, ałeby iiajsurowej karać szpegów woj
skowy (di.
Wiadomości miejscowe.
U,..
doma
nie
Baczność akeyonarueze Wiarttsa!
Ob. Fr. Drążkowskiego. Wszystkie inte
resujące osoby winny się stawić o godzi
nie pól do ósmej.
,,Ferry" zaczął kursować w zeszły
ńątek pomiędzy Wisconsin i Minnisotą.
na rzece Mississippi rozpóścil, a wo
da wezbrała o 4 stopy i 10 cali' wyżej
ak zwykle. Parowiec Robert Harris wy
ruszył w piątek z. t. po pierwszy raz tego
roku do Fountain City. Jest on zupełnie
odświeżony i nowo pomalowany
W tych dniach została wydruko­
waną w drukarni Wiartisa konstytucya
Tow. Ochotniczej Straży Ogniowej.
(Alert Hose Co. Xo. 5.)
J. J. Gtese i syn ustanowili ceny
na pompy i rury od dolarów 8 do 10,
3zyli sprzedapi za taką samą cenę, za
ja
ką meżna te przedmioty dostać w fa
bryce.
W przeszłą niedzielę panowała
zawieja śnieżna w naszym grodzie, śnieg
spadł blisko na pól stopy wysoko.
W przeszłą środę, jal# zwykle od­
byli Rycerze Pracy (Polacy) swój mityng
w hali zwykłych posiedzień.
Następujący Obywatele
13 rooks
cznej
Z E I
w
niekoniecznie
Wiadomości Telegraficzne.
NIEMCY.
L'inarl Kaiol kaiiiic liidziwił,
licząc li5 ,t. S n jo^o Micljnf, zostanie dzie
dzicem jego posiadłości.
Czasopisma
wychodzące w prowineyłich
w.-cliodnCli twierdza, ż* car podpisał ukaz
dalajncy wszystkich nionatitralizowanych Niem
ców z 1?'ilski.
W Niemczech
panuje odwilż i z wirlu oko­
aovztowano siedmiu anarchistów
za podburzeniu na zgromadzeniu socyalistycznem.
M. Wolff, sławny amerykański muzyk i
kompoty tor, umarł Brukaelli.
BELGIA.
lirukxi:lli. W Seraing, Joneplie i Tilleur w
okrqgu Leodyanu, po w tarzają tjiq znów rozruchy
socyalis'ycznc. W Seraing obrabowano kilka
składów i domy urzędników.
Telegram donesi, iż zaburzenia robotni
ków mnożą si(j. W ege został j.'ewien kupieo,
z jtowodu, iż na rozkaz polieyi nie chciał pod
czas zalmr/etiia robotników, składu Hwego zam
knąć, przez patrol zastrzolonv.
WLOCIIY.
I cli')(lzi wiadeniość, iż we Włoszech wy
Iłiicbła cholera w kilku miejscowościach i obuwia
ja siej, łe przy nadejściu cieplejszej pory, będzie
epidemiczny. Aby zapobiedz temu, zarządzono
wszelkie środki ostrożności
ANGLIA.
Jsundyn. Socyaliści tutejsi obchodzili roczni
cy komuny pni'ys^Uioj.
J)woie ludzi najadto nu skład dyamen-
tów w Belgarua, należących do J. Tahuk i za- 18łołyła
brali ich na 10,00!) did. 1'abusiów wkrótce przy
trzymano.
Sir Sidney Waterlow wraz z żona wyje
żdżają w kwietniu do Ameryki.
Hoeznie od cala
a bonem O w
n
1
Redakcya i ekspedycya: ilóg 2giej i Carim'ona
która
n ę* Izy
własnego obo
przy-
dakcyi
['rzyszly mityng acyonaryuszy odbędzie zmniejszać, konie z saniami rzaciły się wpław,
^ię w piątek dnia 2go kwietnia, w domu kawały lodu druzgotały lodzie.
w
miasia Winony
zostali nominowani na urzędników miejskich.
W i e w HZ W a z i e n A e a n a
P. 1. Warren na dyrektora szkoły publicznej
P- Flinn
W u i e W a z i e Bft Aldermana
Dr. McGaughey nft dyrektora sikoty publi-
W a e i e n a A e a n a
J, hn Von Kobr na dyrektora szkoły Beutner.
W z w a e W a z i e a e w a i n i e
zamieszkałej
przez Polaków), na Ałdermana
Albert Libera, na dyrektora szkoły And. Hiil.
Rodacyl czy ju* niema więeej fdatnycb Pola
ków, W 1 tej Wardsie na urręda?
W prayszły |»oniedciałek to jest 6go kwie
tnia preypadaja wybory miejskie w aaiayia
grodsie. TTwaga Rodacyl
A
"-"T-
^ii^r
.».oh z
8
WEu
u
K
"r°
6
Order Express" lub ..,
r» -i 1 ,«r
Fr. Diązkowjikicgo, Wi
Rękopisy nic zwritcaja
o
W. Ally. Ztg.,
sr7i^^
€eoa IiiseratÓMr-
Od wiersza drobnego druku'na raz jed
Od calu ,f i»
e u
Nubtępnfe połowę.
i."~
tar»e,m«l,
n y a o
p1EMA.!,Zr
Wi""y
I"***"" przk °P o 8^**
•L
1 3 e s
Wszelkie listy i kore-spona,
__ neye uale/.v adresować
Wiara*. P. o. li
0
u
owanym na .,
U n i n u
o
e
41
w
Winona, Minn.
Knl 1
"inona,
i" Obywatel l'uwol 111'eń-k\, kUiV
stał |.otłuczony zeszłego roku w "tartaku
non* Lumbt (!0.«
cir-zUit-j i dlu-iej
bie, w dniu 30 rn*rca odIaI Ducha,
kój jego dusey.
Z obcego świata. t„1
Latnetka, w fejletono-.v\,u n U u ,•»'
pierwsza n-^i-odu JOU ma­
rek dostała bię kubiście. Jest nia pani Kapff
Essenther, zam eszkała w Wiedniu, ^i.welka U
wieńcżon noni tytuł Przepaść." -ft
Paste Ul* przystąpi n'ebawcin do liudo
specyabicgo szpitala dla hory muwodo
wstręt w Pary tu. Di*ugi "podobny zakład ma
byd następnie w Peszcie wzniesiony.
W u u n i o u w i z i i o n i e a w n o e
mu nrchiwinti} muzeum arcłieologicanego, który
dopuścił si( nietylko kradzieży kosztownych
przodmiotów, alf nadto jrszfze powydzieiał kar
tki z rojestrów paioc-bndnych, aby zatrzeć ślady
fałszerstw drzew genealogicznych, których fe
brykowaniom fiq zajmował. Nadto je-zcze W
kasie uniwersyteckiej odkryto defVandacyQ na
sumę 250,000 franków. Ciekawy będz e proces
w tej sprawie.
i e e u s e a n s a o a k i i n y
tułem autor niemiecki,' Winckler, wyduł mono
grafię Gdańska, w której daje peglyd na handel
polski w XVI wieku.
i z y n a o w a wystlwa oilhędsic
się w roku przyszłym 'w Barceloire. Olwaręie
jej nastąpi we wrześniu.
11a
ierf
eel
140,(K)O Irankćw
4
e n e a o u z n a n y z e s w y o z
i
praw s t! a te i cz
n y o Polsce, odznaczający się
bezstronnością pruski jenerał, zmai w Kas
sel w 74 roku życia.
i e s z k a y Alzacyi i Lótary .*U wy-'
Btósowali do rady miejskiej Paryża odezwę, 2
yvpfth!\ \ni7.wnlp"'» wynluwioHiii (.iiimbiM'io )ŁO
mnika w Pary śu. Ludność Babranych prowincyi
v
pr-
1 1
pomnik „męża odwetu", jeżeli można, slanał w
pobliżu dworca kolei* wschod
1 1
"7
'ej.—
i e k a w e w s o n i e i j- a o z a y hr.
Chambordzie, inajy wyjść z druku w Neapolu.
Autorem ich jest markiz de 'AVrrelorte.
K a i a n o k u u n e a y y i n i
ster marynarki w gab necie Gambetly„zaknńczył
śycie w Paryżu.
rewolwer, zastrzelił się. StrzaJ byf
traf''/»
e 6 a e
u
Stra-izna katastrofa zdarzyła się "iedawnO
temu na Azowskiem morzu w Jiosyi.
Z Tagawrogu około lOOO ludz^w-ybrało się
na zwykły zimowy połów ryb, Opatrzywszy so
bie posterunek na lodzie. Zaledwie po wyrą
baniu przerębli, przystąpili do zaciąganiu sioci,
gdy silrla burza z wiatrom zachodnio-północnym,
odepchnąwszy od brzegu cały flgrom lodu, po
częła go łamać. Taflu lodu^ na któftej się mie
ścili nieszczęśliwi, zaczęła się coraz bardaiej
Nazajutrz mróz wzmógł na szczęściu
15 stopni, utrzymując przez pewien czas krę na
miejscu. Wielii rybaków, porzuciwszy połó%
konie i łodzie, zdołało się uratować, znaczna ich
jodnak część «ostała rzuconą na past^rę ?osu.
Oddział straży- pogranicznej w Kerczu, u
sly*
azawszy nawoływania strony morza, uiyl
wszelkich środków ratunkowych dla dania pkg^
mocy nieezczęśliwym.
Sprowadzono do brzegu pływający
lodu, a na nim znaleziono lGstu męiczyzn ,u-
i e o n y o e
Co się dzieje z innymi- niewiadomo i prawdo
podobnie wiele czasu upłynie zanim opoznjjgą.
zostanio dokładna liczba ludzi, którzy stali
1' ..
ofiara tej katastrofy.
W Wiodniu wydarzył si« w wojsko w
sądzio garnizonowym) tragiczny wypadek. Ka
pitan aitylciyi. Gorstol, przed S
winiony o kioś n,n,ej.» |.rK8t,p«twa dys
pliname. Byta to »,.«»•«
Ląca, »e obwiniony .»« by'
nym uniformie
skazującego
dalszych
izby •ąd
7
do
odłl
W
m«'»
8alutow!l1

w
ztmtg
ŁKa
Pr«d .,d.m .tawi' .i9 według pr p,»w w
z orderami, wysłuchał wyro|p|T^
na kilku dni aresztu bez żadn}»(^|
yrj%zed!^^
pierwseym pokoju wydoH"*^®
ff
lrm
nastąpiła w jednej chwili
\V4i'ód kolegów zmarłego wywołał ten wypa
bardzo śywe współczucie.
Odpowiedzi Redakcyi.
Panu. J. 13. w
i a o
macy i o pannie z pięcioma P.»
możemy podać, poniowaś nie
jost, a czart nam nie pozwała zajmować
dobaemi sprawami.
Panu Krzwiiciei&voi bivoiaty, w C'jica
Za korespondencyę W K. 0 prepr^
była to nana wina tylko r®da^
jaft pożegnaliśmy.
Fana. I. T. B..
za pomoc.-Pr^y o
Pantt
7.
F.
Pieniądaie odeb^d'^J
jemy
zapłacili Z& y
&
Bliższych
in#in#(
jednem W
4
wiomv kto
SIO
z i a n
któr
0 a
jnnanic.
Excelnj
icra w
za
ontów dzięl
O
s n i
jak. Myszka poniatowski
|fr. Danis»l%i8z
J. N. KorgMiWr" Chicago
0 O
o

The Weekly
The only Polish newspaper in Winona,
PUBLISHED EVEKY THURSDAY I
|»k WinotiH, Minn., cor. •Second '& C.H
SUBSCRIPTION
Alt communications must be addresced:
Wiarus, IV O.
Winona Minn.
One inch 9mt year $10 00
Print iug Oftiice executes the cheapest, prom
must correct printing in the Polish language.
Job printing in rarious languages neatly execu'ed.
Box 4-1, Winona, Minn.
J. L. Brink.

xml | txt