OCR Interpretation


Wiarus. (Winona, Minn.) 1886-1893, May 27, 1886, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060823/1886-05-27/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ip
W I A U S
One line once
On* inch »ace
Wiarus.
o składzie towarów
"Sv.
.00 per year i
u
O. Ingram, prezy.f
Cb. Horton, sekr.
MWS76 na układzie.
i
skuratniej.
Bau Clair, Wis.
W
i
ud\.
be add ressed:
P. O. Box 44, AV inona, Min:i
Wydawnictwo i własność Akcwmary uszów.
wnymi dostania dobrego towaru idźcie do
$1 00
$10 01»
Jeżeli chcecie zaoszczędzić pieniędzy i być pe­
S. FLEISHMAN'A
„One PRICE CLOTHIKK
w którego składzie sa ściśle stałe ceny. Znajdziecie tam
jak najobfitszy zapas ubrania i czego tylko zechcecie, czy
to dla mężczyzn, czy chłopców.
Na 3ej i CENTRE ulicv.
Leon Rolbieeki, polski klerk.
Pamiętajcie
i
łokciowych, dywanów i
pod lirmą
nR rogu i Main ul.. inona, Miiui.
Jeżeli potrzebujecie czegokolwiek z towarów łokcio
wych, dywanów [carpets| płaszczy i. t. p. nie omijajcie
tego składu.
Mianowicie znajdziecie tutaj jak nąjobiitszy zapas fla
neli, szyrtyngów, kartonów, różnej odzieży, jedwabi i. t. p.
podług upodobania i po tańszych cenach, aniżeli w jakim
kolwiek innym handlu.
MAGAZYN UBRAŃ.
1.
0 n e i e
Róg Drugiej i Center ulic,
|). M. Dulany, wice i
Empire Lumber Co.
Następcy kompanii desek Cbarlesa Hor
ton, fabrykantów i handlarzy
drzewa budulcóweg ».
Wielki wył-ór
sucIicom
Pi
•/.y krajano dt/ewe bud ul-
«owe, listwy mouldings, drzw ramy d. u
kier,
Eupefiy skład
ogóle. WBselkio r.amńwionia
inat.-i yalu budulcowego w
załatwia
u o i» a,
sitj
Minn
a n n i a i s s o u i i
Niemiecka Apteka
Lauer i Amling
sprzedaje cząstkowo
Drogerye, Leki i Chemikalia,
eje, Pokosty i. t. d.^
Czyste wina i
ski.
Przewo farbierskie i materyaly
skie w ogóle.
likiery
Za sumienne przyrządzenie* lekarstw,
iez ich dobroć daje się gwarancyę^
rożnik 3ej i Franklin ulicy,'
rinoóski Bank Oszczędności
The Winona Sowings Bank
Druga ul. między Maiń i Centre.
Bank ten będzie, płacił procent od
kich depozytów, począwszy od jedne-!
Członkowie Komitetu:
Wm. Windom, prezydent,
C. A. Morey, Wiceprezydent,
F. A.Kising, skarbnik.
H. M. Kinney, B- Basford,
J. H. Jenkins C. J.Camp.
Suiiłn.
1
drzewa bud ul-ewt-i^i
u.aj-
a
%o dolara, od 1* grudnia 1885 r. i nadal, przy gmacllU pocztowym
Wypoiycza pieniądze
naosei..
1 o 1) i e r".
Zawsze ma sta łe ceny (11 a w s z y s k i i przy sprzedaży ka
żdego garr.ituru daje darmo parę szelek.
Nie dodaje nadpsutych towarów za 10 c., jak to inni czynią, lecz za to to
war kupiony od niego za dolara ma wartość dolara.
Stale ma najniższe ceny i najlepsze towary.
na nierucho- sprzedaje
No. 16. Winona. Mimi.. Czwartek dnia
Winona
i 0 S I
Xtuvery Nowicki, polski klerk.
Winoński Bank Narodowy
W. hulany, kas\or. The National Rank of Winona.
Kapitał stały 100.000
Godziny hlórowe od 0 rano do 4 po poł.
Trzędnicy:
L. ('. Porter, prezydent,
1
II. Poiter, wiceprezydent,
K. I). Hulbert, kasyej-.
|)y rektorzy:
L. ('. Porter.
Cł.ŁS^I orton, John Latsch,
IL D. (.'one, Tom. Wilson,
C. II. Porter, K. D. 11 ul bert.
.leżeli wam |otrzeba co kupić
z handlu towarów łokciowych
i rozmaitości
raczcie zawitać do nas, a dostaniecie, co
kolwiek będziecie żądali, daleko taniej, a
I jniżtli gdzieindziej w mieście.
Bruno Weilaiidt & Co.
na użytek lc- Mamy także agenturę kart okręto
wych ^zczecińsko-amerykańskiego Towa-
"'rzystwa żeglugi morskiej.
Józef Cysewski
Winona Minn. r,rn. CliatHeld i Broadway Str.
łaskawrym względom Szan. Rodaków, któ
rym służyć będzie zawsze jaknajskorzej.
poleca swoją
Gl'Oeerilie
i Salon
MeNie&Co.,
7
książki, tapety, rolosy, zaba
wki, obrazy i ramki,
oraz
i a n i n a i O a n y
MeNie & Co.
(5
rozmaitości
stęp.
7
(.Entered at the Posto/ficc, i
W E K
którzy polei uj§ szanownej
dzlć
$ A'
misz skład. 1
Z blizka i z daleka.
Ludzie uczeni twierdz:), że im wię
eej mydłu .się w jakim kraju spotr/chuje,
tein więcej podnosi się w nim cyu ihzacya.
Jeżeli to jest prawd }, to lent więcej p,,-
1
winna świadczyć o podnoszę:.in sic cvwi-1 I
1
lizacyi, oświaty i
gałązek, odciętych od pira naro­
dowego i na obcej posadzonych zjemi.
wydał w ostatnich 10 miesiącach mu! spo
dziewanie obli ty owoc. aż pięć ie--v
czasopism polskich: Ojrz/f:n-, PJir: j:
PoUkieyo, Krytijb-, iantsu i /at, u, !. k
iż obecnie z czterema dawniej jxMvstaJecii
(Oaz. Katolicka, Gaz. Polska. Pr~i/jn-iJ /.u-.
du i/yocla) mamy
Pierwsze lb stronnic obejmują ze
szyt, stanowiący ciąg dalszy doi vche/.a-'o
wycłi 0 zeszytów „Pieśni Nar.idowycii."
pozostałe zaś 8 stronnic sianowi:} i rejoi
larnie stanowić mają oddzielną ę.azeii.c.
poświęconą śpiewom polskim, muzyce.
raz wszelkim objawom naszego yci»
łeczno-towarzyskiego. \uiner ol-.az,owy tej
gazetki zawiera pomiędzy mueuu ai
0 wzroście Związku Narodowego, dalej
stępy o [)ołskich TowarzystwacJi Śpiewu
1 Czytelni publicznej w Chicago, o
Czasopismo tygodniowe poświęcone nauce, przemysłowi, zabawie i wiadomościom politycznym
Wychodzi co Czwartek każdego tygodnia.
ISożf zl»:iv*' 8*o!sltc!
iŁwV.ji»2fcS6?
//1'/1
Redaktor HU iert&H a iaa OWttki.
A
BUTÓW i TRŹMW1 K W
I*« P. tunimiis^*. «& Viisfc.
17 Tl. otd Street no. Miii u.
pliIjIi 2n. -i•
i
kiego rodzaju o A w i e, rgczac 21 r/*!. m,
jae tuwar po najtańszych cenach.
1'an I. T. Hopul pol.et w,- u.iu.i v.
Przyjaciołom i Rodakom swoim
pni -!. i- w •••/.
i ..•
i
silv zvwotniei w uaio-
rłzie wzmagająca się iiczba źródeł nauko-
K
wycłi, mianowicie czasopism, a pod
względem i my I'olacv
tak w
Nie będę podawał szczególowego spi
su dzienników, tygodników i uiicsi y/.ei
ków, jakie w roku miniony i bi.-zr^-vm
pojawiły rię w W. Ks. Poznańskiem, w.1
licyi i Królestwie Polskiem: podnio-c tu
tylko jako pocieszający objaw, ze uawei
nasz emigracyjny krzaczek narodowy, wy
rosły
V v 1
1•! i\ 1 W
1
,•!•
v
o e n i e i s o s k i -h
w Ameryce.
^Ustatnie z nowozalożonych czasopism.
/tarno, pojawiło się dopiero w bieżąc-,
.niesiącu w Chicago, i ma odtąd wycho
dzić regularnie w pukowie każdego inv
siąca o -4 stronnicach w małym formach'
książkowym.
a
i
1, ni
i
n
1
sługujące na jaknajsilniejs/.e poparcie i [.'aic.jwać mają mrozy. Nie potrzeba wcale
chętnie piórem mojem |u-zyczv:.iać mc j,.- i s}tojr/.eć na iję, aby się przekonać, jak
dę do rozpowszechniania go. zwlaszez-t je-' dtdeko Minto wysunięte jest na północ:
żeli wydawca (p. Malłek III Noble Mr., uy-darezy jiowierzchownie wzrok poto
Chieago. Ul..) jako fachowy pedagog. jMI-'c/yć po ogłoszeniach /(jody, aby się do
równo z muzyką i śpiewem będzie się zaj- patrzeć powodu, dla czego lubiąca wygo
mowal sprawami jjedagogicznemi, s/v egó- dy i ciepło sąsiadka nasza nie jest łaska
łowe poda val wiadomości o polskich *zko- v. :i na powstałą niedawno w Dakocie o
łacli, zachęcał rodaków do zakładania w la- -:^dę polsko-kaszubską Minto.
snych szkól naroiłowych i do wpajania w! /joda pojiera przez ogłoszenia kolo
serca dzieci miłości'Ojczyzny i uczuć pa
11
tryotycznych. ,jeszcze dfdącza dodatak z reklamą dla p.
Oddając należyte uznanie gorliwej
1
pracy i szlachetnym dążnościom serdecz-1 ^'l(-lę ,,Poznań'1, Minn. Wiarus dotąd ża
li
ego kolegi po piórze, nie mogę nie wy-jducj kolomzacyi za pieniądze nie popie
razić zdziwienia, iż jiisma chicagoskie' jeżeli zachwalał Minto, to jedynie
Katoliczka i JJymewiczóirka, jak je po wszc-1 dia tego, źc redaktor jego miał sposo
chnie nazywają, dotąd nic o przybywają- hność rozmawiać z tamtejszymi farmera
cej im w blizkieni śąsiedztwie o
warzy.see
1,1'
27 go
ft, u i ,-ł i snUt, /. ... Second Class'* maił matter.
i !1:l publiczna
0.1
I i.'hzv i ..-/a .!
...
I
,\vi(.|-v-/.. i-.-wlir
u K k s 1
P-
U
.l
i
1 i
ty
i
A
Nlt( l1
(ijczyźnie
s a a s
zn morzoin, juk i t.iinj n:i ,.|„ign,Ti -v o-1 iwniądze w bankjcli, obraca jej U y,|„„|
atati..,.. „sn,uwy u-y.yu.U-n^ p.,-1 J'"'-.i "I»awu swoje) gazety, na ,„.,„
I
popularności p. Malika w Chicago,
stać się niebezpiecznym konkurentem ich
wla-mej spekulacyi.
Kiepski mi wydawca i redaktor, co
obawia konkurencyi, kiedy liczba Po
w Ameryce z każdym dniem się
viedy coraz więcej powstaje
szkol
y nasi coraz więcej gromadzą mająt- „. ,t
l.ys/,.,!,. peiny, pracownikom, a jako do-
be• j,ot rzebnej rutyny publicystycznej i
ozpa! rzą się w zawikłanych stosunkach
społecznych i [lolitycznych.
Najtańszy sposób wydawania gazety
je bi-z zaprzeczenia ten, że się od razu
uy-i: ukuje z:i[,as na cały rok, a potem
•o t\dzi"ń i ub co miesiąc na starą datę
przylepia świeżą, np. zamiast 1 kwietnia,
maja. W ten sposób poradził sobie
w- za przeszły ni miesiącu redaktor Pru/ja
•'Aa.J,nlu p. Kudnicki, rozsełając nr.mer
wydrokowanj w druhem wyda-
ni u w marcu, z jrzylepioną odpowiednią
a dla abonentów jego, z których
pi-wnie większa część czytać nie umie,
zupełnie to wystarczało.
W lady Liudnickitgo wstąpił po
dobno i [i. Kurszewski ze Stevens Point,
bo jak na- dochodzą z tamtąd posłuchy,
v. yd al numer swego Przyjaciela z kwiet
nia bez zmiany na maj Jeden z druehów
na-zych. który egzemplarz tej dziennikar
ski.-| osobliwości dostał do ręki, wyraża
się o niej, że ,.i ta bela bestro, jak dwie
pier-ze jedne literę bełe biołe, a drudzie
locz.etiic sę w nij ni móg ni
\(')żnych teraz ludzie używają
aby się szybko zbogacić!....
h*
czego."
u
u n u
a u
"i- i
szej patryotyeznej szkole prz\- ky'eicde' Sąsiadka nasza Zyotla po serdecznym
św. Trójcy, o polskich kompozytorach i ,j. i buziaku, jakim niedawno uszczęśliwić ra
Styl 'Ąiarna jest dosyć gładki i tmpuhr- czyla Wianisa, naraz nie bardzo przyje
ny, korekta poprawna, tcudencva czy 'o mi y pali mu kom|)lemencik, iż niby wy
polska, dla t(łgo też uważam je z.i
za- wabia, ludzi w okolice, gdzie sybiryjskie
ta v
nie wspomniały. W Poznaniu, K' rakowie kiedy w odwiedzidy przyjechali do kre
hib Warszawie, jeżeli się jakie nowe, ucz-! wnyeh, i widzieć jawne brzęczące dowo
ciwe pismo polskie pojawi, zazwyczaj dy, że. ci ludzie w krótkim czaaie sporo
wszystkie inne nasze tamtejsze gazety i ucu.lali grosiwa.
pisma beletrystyczne chórem, z szczerością, N'ie opisywałem Minto, jakiem się
choćby nawet tylko udawaną, je witają, pr/.edstawia w srogiej zimie, lecz jak je
a publiczność przyklaskuje takiemu postę- sobie podług opowiadania przybyłych z
powaniu, widząc w tam dowód, równości
sasad narodowych pomiętlzy poszczegól
nemi gazetami, choćby zdania ich jioli
tyczue wielorako ?ię mijały.
w
Ale jakaż może być pomiędzy nami nie- 7. powodu ustawicznie
iz ic\ą Hola Parku i Wilna, a czasami
Slomińskiego z ('hicago, zakładającego o-
Polonii, jak i tutai w Winonie,
iamtąd ziomków wyobrażałem we wiośnie
i
lecie. Jeżeli tam w zimie merkuryusz
w
termometrze spada o dwa stópnie ni
żej, jak w Winonie, za to tei upały let-
Maja I88(
o panach Dymewiczu i „..,.1
którzy in uczeniem swem, gdzie
narodowy kazał zwrócić
"Univiazeu mirouowy Kazai zwrocie uwa
na nowe ziarno, wschodzące na niwie
poiskiej. dowodzą tylko, że zazdrosnem o
ki."u spoglądają na przedsiębiorstwo p.
Ma i tka. 7.0 miast się cieszyć z objawiają
cej mc potęgi ducha polskiego, drżą na sa
u a mysi. iż nowy miesięcznik polski mógł
by się czasem zamienić w tygodnik i
e
3^» wiau-ow,
cyi.h z
cy
1 v n v
kiedy coraz więce powstaje i .. ,•
i -i 1 1 i'^'
polskich, kiedy wreszcie i
ii iieuaMorow
0 s v
1.
poziom swojego pisma kohmizatora
podnieść wyżej, niech zatniast
po--iaUaj.\ccgo sternika, trudno będzie go'
-i 1 i^e|, ni/, w star\ krain. łłau CliłaDow
I v.c sc 1 o 1 i,)c świeżym siłom, zmuszonym uapow
czadem ługo eskperymentowaó,
nim na-
niego w
że kartofle.
przewiewają-
gdziekidwiekbąd?
lub W ISsCOilS! 111^.
W okoli, y Minto znujdui,
już olrułii .'lOun (V« iióu-. pochodzą
•.tiiju u u.-*]*4 ii p]ł
4
y
1
jxe
/jiikiu.
i u
i v i ł,.M^ ^tK-llWillHl pi/( (i.sltjlii(ii st\V) Ii* M'VVPtf^k lOfiTO -JfdrnH. twaiłla bo dębowa
^ki [prawdopodobnie mąż pani Modrzeje
wskiej, który juz jest z powrotem w No
wym \orku] .ie wiedząc jeszcze co jest
bieda*, nie zastanowił się nad tem, iż je
żeli w Europie kto raz podupadnie, z tru
dna kiedy napowrót dźwignie się na no
gi. tutaj zaś może 10 razy wszystko stra
cić, a jednak' pozostanie mu nadzie
ja, iz nap )Wiot się dorobi.
(.ar rosyjski któremu mimo kło
potów, jakie mu wszędzie
k liczył tylko
ze
i
iiiłiilisci, zbyt gwałtownie brzuszek
ka 12 0
Ilocznie od cala
u
nad Kahyku, którzy k°(.t»"«
wybjeznie osiedlali ,ie
oie. ('/.echom bardzo się podoi,, z zna
ziemia dakotejska pobudowa.i sobie juź'
cztery kościoły, jeden juzy drugim, i na a'yf'ha* w lletroil?
zaw.-ze my-Ńł:j j/ozosiuć w raz obr.uiyeb Akryurt.-iryu ./.f l^hirujuai Pvhkieyo, clicti.
siedzibach. u ezemużby |-»,,l
ixi nie
i 0
miało^ być tam dobrze" nr'"
odmroził, jak
ktorv lnimn in i
./
z i
w
Sz| kll Kufij K
-w i a
Uczonego, obeznanego Z wodami, po i *. 'nei} vi o zląz- clioaiicza kreatura 7.acz la ludzi odmawiać, źebv
khuycl. „d- dawna jeździ, i zaufanie ogółu i T'
S Z a u i
i tan ów /)edltoCZon veil, gdyż tu wiele
zawsze robią
ofiarował przy l» »czuemu lekarzowi Bismar-
0p ubli jeżeli .nu bez bohA-i
mie saula. Guyoy' batiusz
ka" przyjechał do Ameryki i przez pai
miesięcy karczował michigańskie kniej
to by zbyteczny tłuszcz z potem z niej,
wyieciul i mógłby
jeszcze przy tem
dziesiąt dolarów zarobić.—Jego rodak, i
łiilista Malaków w (.'hicago. dalby u
wolny board, a o „opierunek" postarał
by się redakeya IF/u/e.u.
tej
słucha zdrowej rady i przyjmie ponęt
ofertę.
AM ERYKA.
Minnesota, WiMcuuMiu. Dakota.
Ostatfuc tdtictf znaczne poczyc
spustoszenia, mianowicie w Ncrmau Co
ty, gdzie woda wzdłuż izeki Ked Ri
spłókała piątą część sprzęt u Również
wstały wielkie szkody w obwodach A
ford, Sieg4 i Coti"inWo«td od' grodowi,
równocześnie wiał tam wiatr tak fhocro,
że zmiótł wóz z mostu pod Cottonwood
w rzekę.
IT Dulnth zakupują grunta ka­
pitaliści z Chicago, aby zakładać na nich
wielkie olejarnie, w których będą wyra
biali olej z siemienia lnianego.
lłada m/ejska w Minneapolis od
rzuciła wniosek o zmniejszenie licensu z
o i 5 0 0 n a 2 5 0 o s a i 1 2 z e i w 1 1
Wniosek o zaprowadzenie dla robotników
miejskich 8 godzin pracy również prze
głosowany został. 1 o głosami przeciw 10.
Gubernator Wiscormnu Rusk sza­
cuje koszta uśmierzenia rozruchów w Mil
waukee na około 14,500 doi.
Major miasta Milwaukee nie chce
więcej udzielić licensu salonistóm, którzy
dotąd najwięcej przetrzymywali anarchi
stów.
W Dakocie już mają farmerzy świe­
Z różnych stanów.
Wielki mistrz Powderly.
jeżdżając 22 mają przez Cleveland, O., o
świadczył, źe jednem z najgłówniejszych
zadań bliskiego walnego zebrania Ryce
rzy Pracy jest powiększenie komitetu wy
konawczego, gdyż Związek za szybko ro
śnie i skutkiem tego nagromadziło się za
wiele pracy. Teraz jest tylko 5 członków
w komitecie wykonawczym wobec milio
na związkowych, tyle, ile było, kiedy Zwią-
10,000
Prenumerata wjnosi roznf«:
W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
W Europis, Aiyi, Meksyku i Amervce Poluduiow*
te
U U iuaei*j|tóiv:
G.i wierszu drybut^ druku na r.z jeden
Od cala
OrU« Express" lub w lifcie
mniej *ą «ł«,kuw.liwe, jak W Si. Louis przy ,resztowano
indziej u Minnesocie anarchi.st»w, któizy niedawno temu,
się obec-
y i i y
o liiź Pola-
w
11:t* ii do we.
POSZUKIWANIA krewnych lub znajomych
szące Cala druku na raz jeden 50 c., nastgpuie połowę. *Dla
abonentów naprzód płatnych darmo.
PIENIĄDZE winny być przesyłane przez
Rękopis}' nie zwracają sig.
Kedakeya i ekspetlycya Róg ligi ej i Cni iii^ma u]„ Wi,,,,,,,, .M~
rządzi wszy zebranie, wychwalali bohaterskie
,.
S V 0 w a z
y-
s z
chęcali do nowych gwałtów.
s
1
i- i t-
1
U
Podobno jeszcze w Minto nikt sobie! l.'-cnar.l Olsz.-wski «Ju-,- Kl.u.izi.: letargu
sobie
to sitj
zda-
s
Hola Parku ledltemu z bvlveb uiz.pi/.it medzieli
w
0li
zakulako'.v.'il od razu.
rośnie,
brane
kilk
Pisa łem
sjirawie, lecz wątpię
e/y
Ma/zter.
prze­
członków.
O otwarciu kościoła św. Wojciecha tymcza
sem ani mowy być nie może. 1'arafianie, Bkore
sij dowiedzieli, ił ks. Koln.-i/.ski jest czynnym
kapłanem, teraz więcej HU rozdrażnieni, jak da
wnio.j, ci, Którzy uchodzili dawniej za czarnych,
bieleją.
Ks. lawet Gutowski, podioHZCz pf.rafii św.
Kazimierza, ma zamiar do Prus powrócić.
V\ tych dniach nadeszły do Detroit pisma nie
mieckie /. Pru.s, w których taka znajduje s'
notatka: .,Pewna polska kolonia w Am»ryco
przesiała przez swe^.» proboszcza ks Gut£jv jkie
go na polskich 'V Vii'n .ńc'ov 1 „ik. do Pelplin.,
zy to ud/.
(iiilow-dO
w jazi—i (-o,
ii
z.^t.ały
n a- z
W
ilke-barre
.'
HI"
Ii-tr,?»it. że w ponied /.laf.-l-
wymiot ,,l'o /god\ IJracia!"
twierdzona.
lak iv mi sn* udało widzieć list, który lc
K. Kc(a-/cw-ki do rr.lakc\ i
$10.00
nie
wvii
.,P. O Money
,„w„„ ,.
e i i
Wszelkie listy i korespondeneye należy adresować
Wiarna. l. o.

ver«
e
S
o w i 0 0 i i n n
Rok 1.
.v z Chicago, i za­
eimjją(jy w śt. I^ouis górnicy
Ii oświadczyli sic
.oświadczyli się przeciw nie
prawie rozważnemu hoycotlowamu 'i pjzyłączyb
północnej Oako-l-^do Związku Kyeerzy 1'ra-y
,,!ui/' v^!Zajne
i l.conar.l Olszewski zl.ut'zie z
i ^l"-!''^ j"ż dawna Kolko Dramatyczne i w
tviu Lo celu urza.J/it
r...,
lla'i Fi-oilrv.
lvł- tam wrstgp j.-den z. mową
J«*sz.-
a»uii-i z teiro
K e
V™* wy.-hodżct wem do i go nio «yt»li, lecz p,-wiedziano mu, aby
Ol).'""
1
P^
S i n o w i
zebra-
hufca
Niepośledni miui syć mńwca i.i'yazura/
117,,,.,,
u
i !olsk "--tioiu .l,,l„,i mizerna su-
1
„tt
no. v..,u 1.-.. ....
S
nb!«-
."
zapomniał z.-iEiuu/.ye
sl lndki u- po większej cz.tjści ze
|'.-n sluanił przez rodaków
S n i u o i n u N a n i o k e
S e n a n o a
W fabryce ua^oiiÓA Michigan i Pen i u
siilar srra.jk si,j zakonc/.yl khrska roiiotn kew.
ri Iii liyicl-I. ic podajn
i
••d.tii.'
notiUkt,'
ni:-]
ranę,
Pich/rzi/ma
poselam o o Pana, aby go inó..d w
Itlnicście. i,
Cle^ei!
iii«L maju, ls^G r.
Nie przyei mi l' ui więcej --vojoj gorsza
oej gazety,, zabłakanogo ani leż
meim parafiata m. -Nigdy nic pozwolę moin.
paru lianom waszych gorszących, czartowskj
złością napełnionych artykułów czytać. Ten
lioviM't'iidiflriimu*.
,, ()j/ieftłn l"ielyrzy,n(r
dzialny za zgorszenie tego wymiotu
.leszcze raz powiadam, że nie pozwalai.
moim parafianom czytać teri» wymiotu!!
.. 0
/. u.szanowaniem
napisał.
Wiar u
odpowie
Pielgrzyma
('zi/telnik Wiarusa?
z parafii św. Stanisława B. M.
.\ieiucy.
Kra.szewski nie wrocil w wyznaczonym
terminie do więzienia Jorteeznego w Magdeburgu
kaucya wiqc, która stawił, 2l,000 mk., przepadł
Tstawa koloniK^cyjna przeciw Polakom zo
stała
-ł8
zni. prxez cesarza niemieckiego
Po wydalania Polaków •/. Pruc, przyszl
kolej na dróeiarzy słowackich. Z
Berlina
wiem donoszą, żo wszyscy dróciarte tam s
zatrzymujący zostali przez policy o wezwani, abji
do dnia lipca br. Berlin opuścili. Bismar
podobno takie ich
sit boi,
słowiańszczyli.
Cesarz niemiecki cieszy się
żeby mu Berlin
0
dobrym
wiem i w dniu 22 maja odbył wielką parad
załogujących w Berlinie pułków gwardyjakic
•. .ii. ".-i -..
zdro

One inch one year
The Weekly
The only Polish newspaper in Winona.
PUBLISHED BVERY THURSDAY
at Winona, Mian., cor. Second & Carimoiu Stm-i-
SUBSCRIPTION %2
AH communications must
RATBS of ADVERTISING
Subsequently half.
The Wiarus Renting Offiice executes the clieaprt. inom
test and must correct printing in the Polish language
Job printing in various languages neatly executed.
J. L. Brink
J. L. Brink.
IMPERFECT PAGE
Fr. Drążków?kiego, Winona, Minn.

xml | txt