OCR Interpretation


Wiarus. (Winona, Minn.) 1895-1919, January 15, 1903, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060824/1903-01-15/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

#^5h7
Iffjfl5 ..
?ie
U
K
I
iftlliT
&•
gi« i,,
PWJ
I
Mi
vJt\
!\f£
%5
I
i
W'
fraihJ*^ $
BYTÓi® s Plokuntóy* tfgła-
|v!' I /. 4
I*'-'! ^^zaliet gończy za dawniejszyn^ re­
daktorem Gó rnoseł§zakap. j|off~
.? r..- j. .,". g
mannem, który skazany został |3nia
I 9 listopada r. za otrazg na|30n
5" ,•••'••• fj
|r marek kary lub
5
60
dni więzienia.
& Pana Hoffmana okuto swego czasu
pw Bytom ti w kajdany, którll tQ
sprawą stała się tik głośny że aż
była przedmiotem mterpelacyi w
parlamencie.
f, BJfiRLlN. Morderc% wdowy
Ludwig którsj znaleziono zamordo­
waną, w jej mieszkaniu przy Rosen-
thleritr., jest iak głoszą, ogólnie
jej własny siostrzeniec kelner Adolf
Leszczyński, urodzony w Koninie
w r. 1885. W Berlinie nosił on fał
szywe imię i nazwisko^ Abrahama
Webera, Zdaje sig że zaraz po mor
derstwie wyjechał z Berlina. Za~
mordowana jest żydówka i mieszka­
ła dawniei w Poznaniu
POCZDAM. Książę pruski
Fryderyk Leopold zsłamał sig nalo
cizie w niedzielę przy bieganiu na
łyżwach razem z adjutantem. Qbu
wyratowano i w gospodzie Herrma
nna w Baumgartenbrueck opatrzo­
no w suchy ubiór.
ŁODŻ W Polsce. Firmie Schei
ber tak często potępionej Łódź wielp
zawdzięcza. N. p. dzięki ich te
ofiarności stanie kaplica pogr^ebo«
waha cmentarzu katolickim I Św.
Krzyż największy kościół łódzki, a
jak utrzymują, niektór/y najliczniej
sza parafia całege świaia kotolic-
kiego zbudowany jest w części p?e
niędzmi pochodzącymi z tego same­
go źródła. Przy tym kościele jest
oprócz proboszcza 11 wikaryuszy, a
wszyscy tyle mają, pracy że tu •i'h"
rzty^lubyna pewne wyznaczają
godziny bo inaczej nie podołaliby
prany. Oryginalnie też wygląda jak
tu rzeczy takie wychodzą en jrros.
Soboty to zwykle dni ślubów
skromniejszych warstw łódzkich
warto tego dnia około 6 tej wieczo­
rem pójść do kościoła aby zobaczyć
ten szereg młodych par wrai z nie-
liczuymi orszakami ustawionych
od ołtarza aż do samych drzwi |,o
przez całą długość wielkiego koś
cioła. Tych par bywa czasami dwa«
dzieścia kilka i przyklęk u ją po
trzy naraz przed ołtarzem. Jeżelj
która z nich więcej zapłaci aby ślub
odbył się solenńiei, to gdy ta para,
bogatsza w monetę zbliża się do
ołtirza zapalają żyrandol gazowy i
odzywa się śpiew: Yeoi Creator
ale natychmiast po skończonej ce
Aremonii gaszą gaz chor milknie na*'
stępnie pary ślubują o zmroku mi­
łość wierność etc., a służba kościel­
na uważa kiedy znów wysunie sig
przed ołtarz taka para -dla której
trzeba dać hasło do światła i śpiewu
Przyznaję że to opróżnianie bardzo
przykre zrobiło na cinie wrażenie.
Kiedy zbliża sig naznaczona godzin
na na cztery to na ulicy Przejazd
obok kościoła widać całe szeregi
doróżek spiesząoyoit jedna ża drugą
a w każdej wiozą otulonego w futro
kandydata, ,na§ ohrzefcianina, Po
skońozoiiej iceremonii literalni* tm-
du6 prsedoBtad iig |)rzes uhogi tai
są zawalórie powozami, i
tylko jak ojcowie clifiiatni biegają
wywołnjąo numery swoioh doróiek
aby
oo prgdaej s daieokiem dosUtf
t%^ POZNAN. Przed tutejszym
zapewno rzadko sig zdarza f.Stary
więzień z doma karnego,.v robotnik
Derengow ski włamał się w nocy na
2 czerwca r. b. do składa Spaniera
przy ul. Szewskiej w Poznaniu,
Szczęście posłużyła mu znalazł bo­
wiem w kantore IOH'0 M., sporo
papierów wartościowych i kilka dy~
amantów do krajania szkła, W kan
torze stała także szafa że azna któ-
rej jednakżeotworzyć nie mógł Za­
wezwał w»gc sobie do pomocy kilku
innych rzezimieszków wspólnie wy
nieśli^zafg na ulicę, włożyli na rę­
czny wózek i powieźli przez kilka
ulic bez wszelkich przeszkód cło
lasku po za miastem. Tutaj dopiero
otworzyli szafę za pomocą, różnych
narzędzi. Są,d skazał na 5 lat
domu karnego (cuchthauzu) Współ
uików P. wydaó nie chciał dotych
czas ich też nie wyśledzono
8kiego radzcę ambasady austryackie
zy Watykanie świeżo mianowane
g» przy rządach Peru^ Boliwii
^h iii.
HAJ?07vEK. W Papenburgu
*r p/.kole żeglarskiej p. Tadeusz
wi'iarski z Poznania złożył egzs-
miu na sternika jako jedyny Polaki
v tvra zakładzie. Gdzieby nas „ni
było!
W IKIJOWJE spaUłasię oarro-
'nna cukrownia z wszelkimi zapa ami
wartości przeszło mi lin u rubli. u—
krownia ta należała do Tow. akcVj
'tego.
GE1SEWA. Ubiegłej nocy
rzucono przed katedrą św. Piotra
bombę na szs'*ęście bomba nie wy­
rządziła
wieikiej szkody. Zdaje się
że bombę rzucił czy też pod łożył
akiś włoski anarchista znaleziono
bo wiem w pobliżu strzępy włoskie
go pisma ii Sccolo.
BU DA PES/,T Na
1
e*»-J~ 3r* ,1
s%dem karnym toczył* się sprą Farmerzy w Pułaski, Kraków,
wa o tak ómiałę kradzież jak Sobieski i Hofa Park, s% bardzo
zadowoleni. Grupa inżynierów
i
ro
STRZAŁKOWO, Pewni
botnicy z Polski, mąż i żona sprze
dali swoje.dwoje dzieci chłopca oś-
mletniegó i dziewczę sześcioletnie
za 30 mk. tutejszemu małżeństwu
bezdzietnemu Smutny -to objaw.
RZYM. Ojciec św. wydał En
cyklikę do Biskupów włoskich w
k órej daje wskazówki co dokształ­
cenia duchowieństwa Klerycy po­
winni
się
zaznajomić z sprawą so.
cyalną wedle dawniejszych Encyklik
Papieża. Ojciec św. przyjął na
•osłuchaniu hf. Leonaria ~tarzeń-
1
w lesie. _______
skup Canterburski.
ggrzech
niesł chane panują mrozy Ptastwo
marznie w locie i spada na ziemię,
^od Aradem zmarło 18 cyganów
LONDON Umarł tu Arcybi­
Dziwne nerwy.
Przedstawiony przez wielu
człowiek cierpiący boleści przez
przypadek skaleczenia, rany, guzy
sparzenia, strup, bolące nogi,
sztywne stawy. Lecz tam tego niei
potrzebuję. Buklena maść arniko
wa zabija boleści i wyleczy choro
bę. Jest to najlepsza inaść na
świesie także na humoroidy. 25c.
u M. J. Kowalewskiego, aptekarza.
Kłopoty domowe.
Tylko wyjątkowo znajdzie sig
familia gdzie ńiie ma V dóińu prif^
pidleairiipturyy niece tsmoitfbyd'
domuW. Eihg^ New Life Pillu.
Wiele kłopotu one oszozedsa prsea
ulgę, leot wyleczą. 35o w
M. J. Kowalewskiego
Fornjmm itóraietmi
wymierza, teraz miej sca, gdzie na-*'
tychmiast nowe drogi będą, robione,
przez równiny, krzewy i gdzie
grunta są, zarośnięte dębiny które
już s% na 'sprzedaż. Te świetne
grunta są, po pierwszy raz wyda
wane na sprzedaż, leżą. one blisko
Kraków i Sobieski. Piszcie j-lub
.T .7 -v
przybądźcie do ,»
J. J. Hof Land Co.
Sobieski, Wis.
są,
MILWAUKEE, WIS
^Napiszcie do Dra. Ham.
fForada nic niekosztuje.|
-a .'. L^'\'£-^ Mh-'i'n oV'^^^
a n e
Co się nie udało lekarzom,
udało się panu F. J. Szyma
nowskiemu w Czechach. Ho
spróbowaniu pewnęgo lekar
stwa na sobie samym z, po
myślnym skutkiem,, wyleczył
później tysiące innych osób.
Brzozogórska Herbata wyle
czy suchoty nawet w wyższym
stopniu, także kaszel, katar,
nerwowość, brak apetytu,
•fj bezsenność i wnętrzne choro-.,
by. Cierpiący niech piją im
if portowaną Brzozogórską Her
batę którą teraz doktorzy po
szpitalach w całej Austryi le
czą suchoty Ma za sobą wię
cej niż dziewięć tysięcy po
dziękowań i zaświadczeń le
karskich. aczka wystarcza
jąca na miesiąca, kosztuje
$1.20 z przesyłką. Piszcie
do mnie a przekonacie się.
GS^ Scott gis
VL»
i
Doświadczony! znany na cały świat
AM
posiadający dyplom naj-J
lepszej szkoły lekarskieji
uBellevue
iical College" w iTew Yor-^
Jku, po odbiciu podróży
wiżytacyi różnych szpitalir
w Europie, rozpoczął ńa,
nowo swą wieloletnią pra-,
ktykąi przyjmuje chorych
u siebie Oraz udziela rady|
jiistownie. i
Leczy wszystkie choroby zastarzałe,jako to:
#Do8zność, epazmy, paraliż, dychawicą, wodną
nnnblinn tunmntrom KAI iłłftrrw ncv Al** i
#'akfirne:
pacblinq," reumatyzm, ból' głowy, asz, ócz
aoea choroby żołądka, gorała, piersi, kana
&ł6w odchodowych febrą, wyrzuty na głowie
choroby macicznc, zboczenia regular^
ności, ferwiotok, biała npławy, niepłodność,
'boledci połogowe, puchliną, rany,' otwory n&i
ciele, r6zQ, choroby kiszek, oół krzyża i w pie
wcach, katar, nenralgiq,. bronchitis, podagrą,!
świerzb, zapalenie mozgn, otyłość, vhoroby
pecherza, raka, kolki, wysychanie iuleczn,
osłabienie
nóg,
enchoty, choroby wątroby i ne­
rek, tyfus, oare, glisty, robactwo, liszaje, par-i
chy, kołtuny, choroby jelit
i prywatne ltd.
I^ZTJflEWIASTY, DZIECI I MBŻCZW.
Jeteli cierpisz, s
Btraciłeś nadzieją wyleczę-1
nia, nda sią zaraz do Dr. Ham po radą. Dr.]
daierozcI«citajAimiąDr. Ham i
VOl«caJ%.:VdajcMSią do siego, to
CBOROBT ,'ZAKAŹŁIWE,
gr v^-#*
H-«Tv%i'
T-V
Bank ten zorganizowany zo
stał na podstawie praw Min
nesoty.
[Prezydent E. D. Dyar
Vice-Prezydent, E. Miller
Kasyer, Theodore Wold
Asystent Kasy
er, John A. Borth
W SALONIE
Braci GrieSel
w W'nonie, ze wszystkich tu
tejszych salonów najwięcej pi
wa sprzedają, z czego wynika
że piwo gościom tu podawa
ne. jest jaknajlepsze. Ludzi
w tej ładnie urządzonej oberży
zawsze jak w ulu. lecz m:mo
to każdy szybko dostanie
czego zażąda i z zadowolę-*
niem wychodzi,
W GROCEKNI
połączonej wraz z salonem
wszystko mogą kupić co
dla kuchni i stołu potrzebują
GOSPODY
teraz wygodniejszej w ca
ł^m mieście farmerzy nie
zna]dą.
u w
goi
was wyleczy.
toAtoey lwtofaęńk Jredko. tok ie
#^fuEO
ntaftr nie odnowią. Nio trzeba ue we
leiśyć, ^.xaniedbyvtaiUQ takich
rowadza ue sknfki nk przyszłość.
POKAPADABMO! Dr.Ham katdei^
rady darmo. Opiszcie tniorobą, poujc
chorego, przyślijcie w liście^
1
ęlsiałanie w chorobie żołądka i w%- i 508 UltlMll UllOl Bldg. TOLEDO* 0.
troby. One nie tylko spra
2-cąntową.
piaa6 w jakimkolwiek jązyka. Adna ta^
DR. C. B. HAM
^rJj" Ttf*. *?,! "ifil:1.
w
i
^EUd8ŻEJ*s
podług najnowszej mody sprze
dajestosunkowo najtaniej
Leokadia Bambenek
•w .• 612 E. 5 Str.
-5
9 O O O O O
w
(DEUTSCHE BANE)
Kapitał"
$50,ooo.oo
NADWYŻKA I PROFIT
$35,000 oo.
DEPOZYTU
.000,00.
DYREKTORZY. S
E. D. Dyar E. Miller
V. Simpson H. Choate
W. P. Tearse C. Westman
Theodore "Wold.
Płacimy procenta
od pieniędzy od
danych do scho
wania.
Pragniemy załatwiać duże
i małe interesa w sprawach
pieniężnych.
ZUPEŁNA WYPEZEDAZ
my
Vandel Yardowy
aaT w 'w iw
m.
aowy sposób
Dzięki Mu.
Prof. Collins
BJi
12*:' KAŻDY DOBRY POLSKI ,, WIARUS.
powinien^ pió .^.
Piwa
r^
"t' W
-Przez jeden tydzień przed zrobieniem spisu, Jbędzie$
wyprzedawać wszystkie pozostałe kawałki towarów
na suknie, flanele, gingamy, towar biały,, koronki^,
hafty i t. d. Tak samo pewną odzielną
niej bielizny, kołdry wełnianne, niezbędne drobiazgi,
i t. d. po znacznie zniżonych cenach. Pośpieszcie się,*|
aby wybrać lepszy towar z pozostałych zapasów,
CH AS, F. FIG GIK posesor.
GOT. 3-rd & Laffayette Str.
Pan Władysław Jóźwiak, poleca się łaskawej pamięci czy-,
telnikow, że pełni tutaj obowiązki jako klerk kupiecki.
Popierajcie Jedyny Polski nkł
i Ceny u miarkowane! Robota pierwszorzędna i gwarantowana!^
Lw SŁOMINSKA. 679 Milwaok^ Av-.. OHUVaOO Ush.
O
u
Af
DO ĆŁ A i\ .1^7
i
Szan.prof. Collins. Przyjmij Pan moje' ńajserde-"
cznie jsze podziękowanie za ocalenie m1'ę od śmiercią
Wielkie pieniądze wydałem na lekarzy i lekarstwa,
lecz nic mi nie pomogło. Ale po udaniu się do
na wnet Pan potrafiłeś rozpoznać moją chorobę i
trafić na skuteczne lekarstwo. Kto cierpi na płucną słahofc,
radzę mu się udać do Dra.Collinsa.STAN.MRUCZEK. Buflaio.Y.M
W. P. Collins. Lata cierpiałam na miesiąezną
nieregularność, miewałam wiei ki e-boleści żołądka
i głowy. Wydałam przeszło 200 dofarów, ale sła
bość moja się jeszcze zawsze pogorszała Od czasu
zaś, kiedy zaczęłam używać Pańskie lekarstwa,
znacznie mi się poleprżyło. Teraz mogę powie*-
dzieć, że prof.Collins jest najleprzym lekarzem dla kobiet.
2
MARIA KEONTKI,
ProLCcllias, HswYorkMsdical Miats, 140 W.34 St
77-a So. -A.sLula.na. aTT-e. C^łlC-óuGKD, TT Ti, £!.
TĄJIŻE-MOŻKA
\Szhoty na instrumentu i do Śpiewu i Utwory na JFotiepuk
do Śpiewu» na Orkiestrą, Kavelą, do Teati-u i wszystJcvco.
wchodzi w zakres Muzyki lub Śpiewu.
MINNEAKpLn ASSKIK
Pytaj a nie, gdy w salonie
domu podaj
CS*
część,
spod-f
.'V-
WINONA.
najpierwazH i największa fabryka'
Aparatów f4ośes«Iflfcli
-JAKO Ta:
Ornatów, KomźKap ltd-
Choraarwi Eośe eloych,
Sztandarów i Chorajjwi na«
rodowych poi.sk cu i am&<
rykańsk ch, Szarf, Odznak,
Rozet, Bereł.i t. d.
S»gr«dz6na na Wystawie
ciusikowskiej dwoma medalami, kl
pieca sie Wbmu. DucbowieŁstwii i Scan. "J
TowarłystwompoLsI. im
Najstarsza firma od 32 lat egzystującą.
3

'f~Y-
U 3 ia tŁŁ'» U ^3 I
7 WJ VDO loŚCI,
Powrze Lnie zn ny i i o:'oiry
założyciel ].!erwsz\rr nic«^
.pod nazwa .niżej umu-szczor.ą, ir.a zupełnie }^B|
Iccssaia głównycla tajnych, ineski.cłi i żeńskich. y
chorób. Prof. COLŁIłTS jsst raseagr^iście spetiałist% -f
tak do wewnętrznych juk i zewnetr/nycli słubośil, ocz^m
najlepiej się przekonać można z 1 i stów, gdzie mu jego pa^
cienci za wyleczenie dziękują, a dla udowodnienia fakt^
niektóre z nich poniżej umieszczamy.
%Wmm
Bridgeport, Conn.
opisu pozna każda_ chorobę a jak komu odpisze, źe 1
mu pomoże,tak rzeczywiście wyleczy. Piszcie po polsku lub w
nym jeżyku. Adres:
'0 ę^mos
HstM•%-.?injakim
P01SKI1I WEKI'' SPIHIWSi'?
{•••l y«ll
PISZCIE POD ADRESEM:
Wydawnictwo Muzyśżnt^
B. J. Zalewskiego.
NABYĆ: ŻM-
A Tt~\~A.A: dyrygent Chórów Śpiewąękieh i.prkiestisr
Aalews^l Polskiej w Chicago.
i-śH jv-
i
,v^.
i
Mi
k~.
km
Pa

Hospital Med-^
THE MERCHANTS
BANK
of Winona.

xml | txt