OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Milwaukee, Wis.) 1881-1901, January 25, 1893, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91037345/1893-01-25/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

® 4 ® Jaietr*.
Rio DB Jambib » dam 18 Grud. 1898.
8tano*tmy JUdakUn*/
Piosiemy o natMtoMow następują
o»j korespoodec oy i w azpaltacŁ Zgody.
Trzy lat* upłynęło jak pierwszy pa
rowiec zawioął do porta Rio de Jaoeiro
s wyohodtoami polakiem i. Czai tao
asybko przebiegł nie oajlepezem dla
naa powodzeniem. Klimat, nieznajo
mo** jV*7k*» *P°*obu tarejasago tycia
i stóeanków rzucały naazyoh braci w
otchłań nędzy moralnej i materyalaej.
Garatka więcej wykształconych ta przy
byłych i nie wielo ta jut zamieszkałych
widsąo niezbędną potrzebę jakiejś cpie
ki nad zbłąkanym ładem, podnieśli
myśl sałotenia towarzystwa.
Na dnia 29 Listopada 1890 r., na a
ezczenie rooznioy powstania 80 r. miało
miejaoe pierwsze zebranie, na którem,
załotony został pierwezy kamień wę
gielny t* j. oel Towarzystwa i nazwisko
„Zgoda” i parę na ołtarz ofiarezy zrzu
oonych groszy. —
Od tij chwili aft do doit dzisiejsie^o
tomnjitwo przochodziło kolej* nie le
pese od biedzyoh wyohodfoów. Kilka
peloyoh poświęoenia i miłości Ojczyzny
pnes cui ten otrzymywali Towarzy
stwo nominalnie te tok powiem w le
t»rga» gdyt potrzeba było nietylko
swolozyć fanatyzm, bardzo ałabe
rozwiniecie intelektualne wy oho
dtoów * pod zaboru rosyjskiego,
lecz takie nitprzyjsoieli, którzy Towa
rzystwo za cel własnych widoków aty
wali. Wielki napływ gorączkowej e
mi gracy i nie pozwolił równiet Towa
rzystwu postąpić naprzód, gdyi potrze
ba było dawać pomoc przybyłym a do
chodu znikąd. Dzięki tutejszym wol
nym rządom, braku pomocy moralne]
jako tei polepszenia naszego bytu, gdyi
po dwóch lataoh oiątkich przejść i do
świadczeń, przybyliśmy mniej wiąoej
do równowagi i duoh pstry o ty emu za
czął aią budzić. W roku tym nadszedł
równiet oaza obchodu rocznicy powsta
nia Listopadowego, jokotet dwuletniej
rocznicy załotenia Towarzystwa „Zgo
da”, które postanowiono podług moino
śoi urządzić. Niech od dnia tego datu
je sią istnienie naszego Towarzystwo.
Obchód rocmnicy powiania 29 Lietopa
do 30 r. i dwuletniej rocanicy
załotenia Towarzystwa.
W niedzielą 4 Oradnii o godzinie 8
nwj t rana wyjechaliśmy parowoem, o
sdobieni kokardami naasyok kolorów, z
mnzjką do Nictkeroy a ztamtąd speoy
alnymi tramwajami do miejsoowośai
**Fonsela”, ogrodn pnbliosnego, przy
odgłosie muzyki, gdzie po dwugodzin
nej podróiy przybyliśmy. —
Z daleka jut widać było powiewającą
chorągiew naazą obok brazylijskiej, wy
wieazoną na wysokioh bambusach, w
cieniu któryoh sią rozłożyliśmy zajmu*
jąo miejsoa ptap etołaoh_
Szanowny przewodaioząey Ob. Fr.
W. Krause otworzył kabawą, tłómscząo
w łW®!0!* słowach, powód 1 znaozenie
zabawy, wzywając wszystkich w imią
miłości Ojczyzny do prac nam zakre
ślunyob: Skończył niech tyje Polaka!
Poozem muzyka zagrała „Tysiąc Wa
leoznych” i hymn narodowy brazylijski,
rozdano kwiaty miądsy damy i rospoozą
to odczyty. Ob. Stanisław Kupnen od
°*ytał przebieg wypadków powstania
dO r. Ob. Maksymilian Zysman, wy
powiedział obecne nasze połotenie.
Ob. Dyonizy Ssukalski, deklamował
„Dwóch rannych”, Ob. Franoissek Gro
bliftaki „Wspomnienie o Polaoe”. Na
■tąpnie chór odśpiewał „Bote ocś Pol
■kę’*, Rospoozą to śniadanie, które
trwało dość długo podczas gdy muzyka,
Marsylianką przygrywając, ogólną u
przyjemniała pogadanką. Przy śniada
niu Ba. przewód niecący miał mową w
jąsyku portugalskim mniej wiąoej tej
■amej treści oe po polsku, w koś on
wniósł toast na pomyślność Brazylii na'
«o odpowiedział ob. Wilhelm Setcffsl i
inni Brasy lianie, Niech tyje Polaka!
Nieeb tyją Polaey. Ejho powtórzyło
kilkakrotnie poesiądzy górami wiwaty
na pomyślność Psiaki i BraayliL Ma
sy Isa odegrała kyma narodowy brasy li j
•ki i Marsyliaaką.
Datoj ob. Hsiana Mańkowska, dekla
nowała „Trsgadya dworka na Litwla”?
ob. J an Mańkowski, „Śmierć Janarsła
Bowińakiago”. Pocsem rospoosąto tań
•• staropolskim polooasem w kilka
dskoiąt par, który trwał blisko godainą,
naeiekawiająa obcych.
Pófoiej nastąpiły inna tańca jak Pol
Id, Walca 1t. p. Inni ubawili sią grą
araqoata i w piłki.— Od powatnych
stolików dolatywały csąsta jaatcaa wi
waty w polak i m 1 portugalskim jątykn,
Niaob tyją Polska! Niaob tyją Brasy
Ml Niaob tyją wolność, równość, nia
podległość! Niech tyje Towarzystwo
Polskie i t. p. Tańozoeo, bawiono sią
'i M ktr mógł pomimo skwara sło
necznego. Powrót nastąpił o godz. 6
*•1 pr*y odgłosie muzyki, śpiewów i o
gni mu o*nyoh. Wieesotem wrócili
śmy do Rio do Janeiro gdzie haftdy za*
dowolony i pokraepiony na dooha udał
aią do awego domu.
Udział brało w zabawie około 160
osób wazyztkioh klas naszej Kolonii
Polskiej w Rio de Janeiro. Prawie po
łowa przypada aa inoonarodowoów jako
to Brasy lian, Ęranenaów i Niemców,
równie* przedstawiciele prasy Jama! do
Oomercio i Joraal do BrasiL Jest to
mote pierwsza zabawa tego rodzaju nie
tylko w Brazylii, ale i Południowej A
meryoe.
Umarł 0 b. m. nieprzewidzianą śmier
cią, przejechany tramwajem Yilla Sza
beli, emigrant jeszoze z roku 81, znany
ta pod peeadonimem „Sarmat de Bos
quet”, który po apadka powstania, smu
■sony do emigraeyi, zwiedziwszy Baro
pą i Ameryką w r. 1850 osiedlił aią w
Rio de Janeiro, gdzie jako iniynier ro
bót miejskick pracował. Rodem był z
Krakowa, familia jego podobno samie
•zkaje w W. Ksiąstwie Poznań,kiem.
To donosi nam Jornal de Comeroio.
Franciszek Schmidt, sakr.
Tom, Mmmm K«cfeH*waktcn
We. 1. gr. 149
Zawiadamia swych członków, to poaia
drenie przedroczne odbędzie cif dnia
6 La togo, na którym nastąpi wybót
adminictraoyi. Upraszamy atoby wasya
oy członkowie na posiedzenie przybyli
o godzinie i do hali jak zwykle.
6. TucAocH, prezes,
J. Cegieleki, sekretarz
Psasskl waale.
Nitoj podpisali a poszukają mego mą
ta Bolesława Rynkiawiozą, który przy
by wazy ze mną z Królestwa Poltkieg.
dnia 4go Oaerwea 1802 do Chicago, za
ginął, osy tei umyślnie mnie opuAdł a
dwojgiem małych dzieci. Ktoby wie
dział o jago pobycie proszą niech mi
raczy donieść łaskawie.
Petronela Rynkiem**,
Thorp, Clark Co. Wis.
Bkookltn, N. Y. 8 Stycznia 1898
Wincenty Widyfiaki, poszukuje swe
go krewnego Leone Piątkowskiego,
pochodni on i Kcyni c Ka. Poznańskie
go. K. toby o nim wiedzie! lab on sem
seohoe donieść dp redekoyi „Zgody”
lab tet do
Wincenty WidyńM,
82 Fioyd et. Brooklyn E. D. N. Y.
Jedynie
'prawdziwy importowany^
KOTWICZNY
Pain Expeller
jest 1 bidzie
>dynTm
REUMATYZM .
Kłodę, Influenzą, ból krzytr
r kolki w boku, ból piersi, łam*-'
^nle, neorelgią, wywichnięcie ltp.
,P. Ad. Elektor A Co.,
17 Warren nl.,
NEW YORK.
29
medali
'zdobyło to lekarstwo ntwr
Domy w Europie:
stawach.
E£ę?)i2S%ZSS.,S»2?-l
Łlpak SbelBOc 1 1
Uamrt SC
Iao.1
-**»■ »* sprawia* si
*«•*,*. a Katana.
•U Hllwaakaa A*
hib *|
Wielki Bal!
Towarzystwa
Chorągiew Polska
Grapy 62 Z wiązka Nirodowago Pol
w Stanach Zjodn.
w South Urookljnie
-odbądsio iią w
Czwartek 9 Lutego ’93,
w Senate Hali
" ^ Zywort., 684 Seia Arooaa róg
21 ulicy South Brooklyn, N. Y.
Pootątok o *od*. 7 JO wiocaorotn,
Wztąp 26 oont. od oooby,
Wwyatkioh rodaków . Brooklyaa.
Yurkn\J*r-y Gity, Nowarku i o
kolloy oprmjiBW uprzątany do wsiądą
jak najhoaniojata^o ndri.łu.
KOMITET.
u. K KUPIŁA,
SAuęusta^CorCunriorSt. Chicago*™*
wł- a*Mkt.
HALA do btló*, woul i mityn^w,
Dsiewcięta
St—gdlnU *wi—o pcaybyly dammoa
Boropy at^ dać ał^n am, Pul
L. SAWICKA, atr^eurka. MM Oottae
łfnw ••• nktrM«. ni
Bal Maskowy!
urządzony w zześoiolatnią roozniaą
załotenia
Tow. Centralnego Polek
W CHICAGO, ILL.
odbęd zi© si(j d,l 2 Lutego
18Wa roku
w Biali Pnlaklego
przy 8, Ashland ara. i 18 ul pod do 800
Poozątak o godr. 8 eieozorem
&aaa dla aprzadaty biletów otwartą bą
drie od godziny 7 aj.
Ge na biletu dla otób te matkach 60 c.
Na galaryą 26 ot.
Biletów doataó uiotna u pani Srfnufi
•hiaj, 020 Blaa Ialaud ara.; p C eaial
akiaj 894 Centra ara. i p. Pokrzywi
akiaj, róg Lsflin i 18 ul.
Do lioznago wapółudziala zaprasza
_ Kaaittt
R. HKTJYRRj
dyplomowaay w WMaii
608 Blu* Itlamd om. Chicago IU.
TilrfiM U. "
Bfły weterynarz austryaokiej armii.
Ordynuje od 4 te j do O tej
wlpcee Md Białym Orłem,
015 Noble ul. róg 81ou.
LOTY
W GOSTYNIU,
ILLINOIS.
długie atóp 125 szerokie 25, sprzedają
fif po doL 160, ot rolne trochę drotoj
Pr^oęcych bl tazyoh azczegółów, lub
mieć tańsze bileta jazdy, proszą aieby
płozili się do Jana Kontrzeelciego, wła
ściciela, samieaskałego w Gonty a iu, po
oxtą adresować Downem Grcre, IU, lub
w redakcji Zgody,
Pod ról do Gostynia a Chicago, po
trzebnje 46 minut orana.
_JAJT EOSTRZESK1,
WINCENTY WIZA,
(dawalaj i Nlwmcawwwkl,ł
607 Noble Str. Chicago, Dl.
poleca swój
Mmm Polaki
zaopatrzony w najlepese wina, wódki,
oygara i uwue i wiele piwa
HALA do powierzeń.
TEATR AMATORSKI
KÓŁKA DRAMATYCZNEGO II. HR. ALEI FREDRY
Na korzyść Biblioteki i Muzeom Nar. PoL
-ODBĘDZIE 8IĘ_
w NIEDZIELĘ, 5-fo LITTSGO IMS
HALI WALSH A
Ró^ Nobla i Emma ul. blisko Milaaukaa Arauna.
ODEGRANE BĘDZIE:
„GA£GANDUCH”
CZYLI “TRÓJKA HULTAJSKA”
Melodramat w triach aktach a prologi., i lpi.wa.1 Naiulroia.
Poctątek o godz. 8 ej teieeaorem. _ »•
BI LET: M rmnrow. 60 et. Miej** .wycajno ?
Bndley i" i .picTob. J*H. ** NobU 1
f’~ ■“« “S ? «=s w-as
ZABAWA! po przedstawienia ZABAWif
Do liotaego wipóiadtitła upruu
_ KOMITET.
." grały>i«
• knot Huuował PlMunoM Mwladi. u la , , ■ ■ ■ «-»■
mlmjacm oka»*ło M«umc npte Obocatepralniamtjj* d'"-jffiPo^ra (UwaUJn*
®,K H«bl« róg Bloan alle
ssgrsryjsi.*1;«i^w4. n«iu.
_™ MILEFCZYK, 015 N<*k UlU*.
N. L PIOTROWSKI &A. G. OICUS
ADWOKACI
"*•“ wypotyo««ją pieniądz* na własnoAoi. B J
Offllc«:84 — 86 La Salle Str.Chicaęo,III. (szóste piątro)Room 621.
Mieeakaaie: 1117 LAUKKL 8T& Telefon; 4067.
DAHLMANN & MALINOWSKI,
notaryusze publiczni
687 MILWAUKEE AVE^ - OBICAOO, IZL.
Sprzedają aruota, wypoiyozają pieniądze, poirednicaą w dzierżawi*, Zabez
p.e<s.ją od <*n.a. Sprzedają k^ty okrątowVpo najtańszych cenach w
Zabezpieczają na tycie.
kwietny w pomj tlaośet
Bi ieaitająey w rozwijania
Bleirónnany w położenia
^'Hammond
Największe miasto fabryczne i kolejowe
• • • . JEST
HAMMOND,
Najlepsze miejsce do kupowania posiadłości,
bo pewne, że wartość pójdzie w górę. W 3 la
tach zarobicie więcej na tjch lotach, aniżeli
prac% w 4 latach.
. KNie d!.j0,ie. łi* “WieM d° j4ki*j iubd7wi*7*. ni* »* wiąoej j*k j.dna
lub dwie koleje, gdzie ładne okryta nie doohodaą i gd*ie akier ziemi tyUkcT
“*"*•» *, ** lot* P**®'0’* > fiP1*'* nie ma najmniejaaej nadziei, te loty te
ani sa 20 lat w górę nie pójdą.
Jeżeli wam jaki agent powie, te iane miejsoe jeat lepece nU Hammond, bedt
°ie pewni, te jemu nie ohodai o waaw dobro tylko o awą kieaaefi.
Nie wieraoie nikomn, ale
przyjdźcie sami na dworze c na Polk ulicy
w niedzielę rano o godzinie 10:30 m.
10,7 ” H“"°°d ,ob*M7d» * fc*W.oi. udowoUol, M mówi
& CO.,
Chioago, Ul.
o. H.
803 Taooma Btiilding,
Śliczne West Pullman
JLoty w ffTest M*uliman
mp°Z?LQ<*6' do ,kuPowwli* w*lno4oi w Chioego poaiowal te lo*v bzv
bko pójdą w Jęte li nie wierzyoie, wyjedioi^rMmi *ob!oi?<< lSLIST
obod“iki
Loty od $350.oo do lOOO.oo
Loty te w
££i**od-_
WEST PULLMANN LAND AS80CIATI0N
103 DEARBORN ULICA, — CHICAGO, ILL. *
Po blitaze szczegóły i wolne bilety zgłoeić aiq do:
C. 1NTOHZEWKK EHO, Agenta.
701 W 18th Str. Red. Reformy”.
Piotr Binkowski,
•o* IfOBŁJD ni.
(AlWnUUBT POLSKI IKLAD
JUB1LSR8K1,
im, Swtueanyek kwiatów
uibamtk na Nobla ulicy w polskici
dcielnicy Chicago*
-WT KONT W A.
CiotoHspllkl Zwtąsksi«
Ola Psleif
Omtto. Zwiąikn Kar. Pol
UMpUU dlo Polok
wpraot do mai*
P. Bmomi,
ora runy
JEDYNY POLAKI
Jan A. Wierzbieniec,
ARCHITEKT
wykonaj* plany I wasal kia roboty w
“kr“ bO^wy koMoiów, Kmachdw I
foma&n wohodsąoo, po oanaofa umiarko
wanych.
' ft. iay w. ■««!»— ą»,
Cb IfiAAO, Ii*.
-w -Ol *y iJiiAĄ AJLJN Ą
WYCIECZKĘ Z MUZYKA
^sżGo^raMDwoK 2±r»
motecie obejrzeć naszą królową przedmieść ^ przytem
BLUE ISLAND PARK ADDITION
WEST ^ULLMAN.
Ta prmśl
6,000 lad
iliocoa i idrowi
Indii; 2. Chimgo^Roefc <^8"rw°^,j"i^i',*"/!!£rI’bj5k*rk! 1' ,r*'»rH Ww Pat]min-ndiiilin,
utrudni. 200 Indii; r^Nn!IS»?X^ *• Ohir*fo S»^M„ * Rlinl„ wJE
liUod, nuito o 8,600 Indnołrt, n.?;** nkt^^T ‘.T.7?. P^n*1**; P"«8 dli 1,200 l„d3J
«•"!•. U*, p^oten. w,ioko ,YubT *L; »■*• *•<**! *im -
Łota tylko 326 Dolarów.
Dziesiąta częiić gotówką, resztę po 5 dolarów miesięczni©.
Utitz, Heimann & Co.,
lak nastąp a
ij*«yoh agwntdw:
ll. #84 Noble ul.
•■I* 4*5 M 17 TJmlty VT»
T» DEARBOBN STB.
I, Dowlatt, 6 #3 W. 16U uL
1T .’^aLf7t-y.°dlh°^1 1 l°H Ollygft «•* J*M «% feMe At*. I ▼„ _
«ł.. --epnjłOjok M.łl. W. «, 47 .** I «n*U-ood. Pow««o fj5 ,^7
po pokąd. 1
*l.o godstaio 1.20
* fil

xml | txt