OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Milwaukee, Wis.) 1881-1901, February 01, 1893, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91037345/1893-02-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Preinoerati wynosi:
Mm. Zjada. 1 Ktudii*.. .$100
W południowa} Amarrca 1 lur h
caątclach świata...$A<»
A• HAŁŁEK,
974 Kobie Str. ChlcMO.DL
a praakasr baakwww lab pocztowa
1 plaalądza pnaayład aa lala ka>
H. MAJEWSKI,
779 Ulwukoo ha Cbic440.nl.
Waaalkla iii horaapondancya do
ZSK&SS?1 pT"m'atT ?n*
3. ŁTICICI,
974 IoM«Str. CbJci^o, M,
Riąl Centralor
Zwląakn Warodowago Polaklaga
674 Kobie Street,
CHICAGO. XIX.
• wiHIi koraapoodaocya do Kta
da Oaoteilaaff) nalady adreaowact
A, Mmiłek,
ST* Babio Skul Chicago, DL
Th* WmiT
OD-Aa
appaartng
JE2TBUY WEPKZSDAI.
POLISH HATIOMAL AŁLliKI
OPTIIZ ONITKD 8TATS8.
Babaerlptioa SS.OO paw y««W.
Ktles tf ldiortiili|:
Offlct: 574 Md SM,
CHICAGO, ruu
POŁBH 1ATI0IIŁ
674 Wobta Streat
,^QODA”
Orf** lwiątku
Nabooowbgo Poiakikgo
Staiach Z]»dnocznyel
PÓŁNOCNEJ AMERYKI.
-wychodzi—
w każdą środę.
No. 5.
Chicago, HI., Środa dnia I-go Lutego 1893 roku.
Rok 12
(Stanisław Nioki, redaktor.)
Drukarnia i nkspndyoja 574 Noble 8tr, (Ihioagu, I>1
Wydawnictwo i własność Zwiąskn Nar. Pol. w 8t. Ej* Pół. Ameryki.
3SE
Sntared d tba Fob» Otto* at Chkigo, 111^ and artiatWail fot tnmamłiłoa throagh tka Maila at aaeoed cliaa Rataa.
Błóro Biądo Centr. Z'
Nar. PoL
Chicago, 80go Stycznia 1898.
Następujący członkowie przyjęci zo
stali do Związku Nar, PoL:
4819 Cieszyński Antoni grupa 100
10420 Snochowaki Feliks “ 190
10421 Strylo Maryan •' 190
10422 Btsrnaeki Ludwik ** 190
10428 Betlejeeki Konstanty “ 147
10424 Mikilania Jan u 147
10425 Brzaski Józef “ 147
10428 Prrakop Franoiazek “ 14*7
10427 Pietruszewski Antoni M 147
10428 R.kowski Władysław “ 172
10429 Hoffman Franciszek *‘ 202
10480 Franokowiak Jakób ‘‘ 202
10481 Swistalaki Józef •• 202
10482 Fleta Konstanty H 202
10488 Roaenthal Ignacy ** 202
10484 Mańkiewioz Władysław “ 142
10485 Mazanowski Józef “ 142
10488 Głuchowski Klemens M 1
10487 Kozłowski Jan "8
10488 Kłodziński Władysław “ 3
10489 Jeraozek Jan •* 8
10440 Marchlewioz Antoni u 143
10441 Wieczorek Jan M 25
10442 Frydman Franoiazek M 25
10448 Mendrzyoki Szymon u 88
10444 Neuman Miohał “ 198
10445 Cichonski Józef M 30
10448 Królikowski Zygmunt “ 80
10447 Milkę Bernard M 80
10448 Dejnowaki Ludwik “ 80
10449 Bemer Jan u 80
10450 Jasiński Walenty M 184
10451 Zorzezny Antoni u 1C**
10452 Roblewaki Józef “ 190
Na mocy nadesłany oh deklaracji i
oerty fi katów zostało przyjęto do Związ
ku Narodowego Polskiego następujące
Towarzystwo:
Tow. „Promieniści” w Pittsburgh,
Pa., jako grapa 206.
Z rozporządzenia Rządu Centralnego
A. Malltk., sekr. jen.
Chicago, dnia 1 Lutego 1808.
W dniu dzisiejszym wysłane zostały
przekazy bankowe, w oelu wypłaceni*
pośmiertnego, na ręoe następujących
sekretarzy:
Sekretarz A. Szumifiski w Chicago,
Ills. doi. 260 dla Maoieja Budnik,
ezłinka 6db0 z Towarzystwa Agat ona
Oillera No. 1 Or. 111 w Chioago, Ills.
po tonie ip. Auguśoie Budnik zmarłej
dms 6 Października 1802 r.
Sekretarz J. Abram w Chioago, Ills.
doi. 260 dla Jana Szarsfiftskiego osłon*
ks 8661 z Towarzystwa Kościuszko,
Or. 67 w Chioago, Ills. po tonie śp.
Klzbieoie Starafiftssiej zmarłej dnia 10
Października 1602 r.
Sekretarz L. Terski w Detroit, Mich.
doi. 600 dla wdowy po śp. Józefie
G1 urnom, eałonku 4500 z Towarzystwa
8ynowie Polski Or. 28 w Detroit, Mioh.
zmarłym doia 81 Października 1802 r.
Sekretarz A. Górski w WaTerly, N.
V. doi. 260 dla Antoniego Szsaitt
cnh-Tina 1084 s Towarzystwa Obrofiey
Polaki, Or. 80 w WaTerly, N, Y. po
tonie śp. Kuaonorae Szm.it, zmarłej
dnia 2 Listopada 1802 r. *
Sekretarz W. Kamifiaki w Oreen
Ciesielskiego osłonkę 98‘il s Towarzy
stwa Jsn III Sobieski, Gr. 51 w Green
Point, N. Y. po tonie śp. Kstsrsjnie
Ceeielskiej zmarłej dnia 9 Listopada
1892 r.
Sekretarz J. Zander w Streator, lila
doi. 250 dla Stefana Rnih osłonka 5016
s Towarzystwa Związek Narodowy
Polski, Gr. 83 w Streator, Ilia po tonie
*p. Katarzynie Rjth zmarłej dnia 11
Listopada 1892 r.
Sekretarz Jan Grosskreutz w Peru,
Ilia doi. 250 dla Franciszka Wojoie
ohowakiego osłonka 8144 z Towarsy
stwa św. Walentego, Gr. 148 w Peru,
Ilia, po tonie śp. Paulinie Wojoieebow
skiej zmarłej diaia 15 L stopada 1892 r.
Sekretarz P. Rakowski w Camden,
N. J. doi. 500 dis wdowy po śo. Fran
ciszku Czerń taczek członku 2951 z To
warzystwa Sztandar WoluoAoi, Gr. 160
w Camden, N. J, zmarłym dnia 16 Li
stopada 1892 r.
Sekretarz D. Bartoszewicz w Chioegn
Ilia. del. 250 dla Jana B nkendoif
'iłonka 6244 z Towarzystwa św. Jrtze
fa przy k< ściele Św. Trójcy, Gr. 62 w
Chicago, 111. po tonie śp. Antoninie
Binkeodorf zmarłej dnia 24 Listopada
1892 r.
Z rozporządzenia Rządu Centralnego
Antoni MaŁłtk% Sekr. Jen.
(Po Sejmie IX wypłaoono dolarów
45,000. Przyp. Red.)
Od Bedakeyi.
Upraszamy wazystkioh którzy w o*
atatoioh ezasaoh z niewiadomych im po
wodów nie otrzymali Zgody, aieby wis
(lotność o tern nadesłali z dołączeniem
swego adresu. Powodem jest, iak wszy
stkim wiadomo, te były regulowane a
dresa Zgody, dla rozdzielenia Związko
wyoh od abonentów; sprawdzający nie
umknął pomyłek.
W ostatnich dniach otrzymaliśmy tak
znaczną liczbą korespon denoyi i spra
wozdaA z obchodów, te zmuszeni je
steśmy prosić o wybaczenie ze opóźnie
nie w ogłoszeniu.
Chicago, dnia Igo Lutego 1893.
DO GRUP ZWIĄZKU NARODOWEGO POLSKIEGO.
Podług uchwały Rządu Centralnego wsparcie pośmiertne w
następujących przypadkach śmierci przyznanem zostało:
1. Śp. ANTONI WIŚNIEWSKI, członek No. 8207 z grupy 30 Tew. Jen.
Bosak Hauke z Jersey City, N. J. zamieszkały pod No. 415 Henderson st.
umarł dnia 28 Października 1892 na chorobę serca.
2. Śp. ALEKSANDER ANDERSON, członek No. 8746 z grupy 53 Tow.
Synów Korony Polskiej w Detroit, Mich. zamieszkały pod No. 690 — 23rd st.
umarł dnia 17 Grudnia 1892 na zapalenie kiszek.
3. Śp. MARCIN ŁOBODA, członek No. 3730 z grapy 63 Tow. K. Pułaski s
Milwaukee, Wis. zamieszkały pod No. 277 Heighland pl. umarł dnia 27 Gru
dnia 1892 na popalenie priy pożarze w Conrad Bros. garbarni. '
4. Śp. MATEUSZ MICHAŁOWSKI, członek No. 3730 z grupy 68 Tow.
Króla Jana III Sobieskiego w Alden Station, Pa. umarłdnia 28 Grudnia 1892
na upalenie nerek.
5. Śp. EMMA KING ZIEROMSKA, żona George Kkg Zieromski członka
No. 9047 z grupy 128 Tow. św. Józefa w Bremond, Tez. %marła dnia 80 Gru
dnia 1892 w Kosse, Tez. na galopujące suchoty.
0. Śp. JAN BASALA, członek No. 8083 z grupy 115 t4w. Synowie Polski
w Hazleton, Pa. umarł dnia 3 Stycznia 1893 w szpitalu z odniesionych ran w
kopalni węgla.
7. śp. ANNA MACIULEWICZ, tona Stanisława Mac tulę wieża członka
No. 9349 z grupy 196 Tow. Króla Kazimierza Wielkiego w Chicago, Ilia. za
mieszkała pod No. 3264 Laurę 11 st. umarła dnia 5 Stycznia 1893 na raka
lołądka.
8. śp. STANISŁAW GĄSECKI, członek No. 8554 z grupy 178 Tow, Ko
ściuszki w Seatle, Wach. umarł dnia 6 Stycznia 1893 na astmę.
9. Śp. TERESA BOGACZ, iona Franciszka Bogać*, członka No. 3Q55 z
grupy 140 Tow. św. Stanisława Kostki I w Pittsburgh, Pa. zamieszkała pod
No. 177 — 41at st. umarła dnia 8 Stycznia 1898 na febrę.
10. Śp. JÓZEFA PILACHOWSKA, tona Wojciecha Pi lachowskiego,
członka No. 2841 zgrupy 25 Tow. K. Pułaski I. w Wilkes Barre, Pa. umarła
dnia 11 Styoznia 1898 na słabość wewnętrzną.
11. śp. JULIA LAMPKA, tona Adama Lampka, członka No. 1052 z gru
py 189 Tow. Czytelnia Polaka w Buffalo, N. Y. zamieszkała pod No. 1149
Broadway, umarła dnia 12 Stycznia 1898 przy połogu.
Przeciętna liczba członków wynosi 6270, wsparcie pośmier
tne włącznie 1 c. podług uchwały Sejmu IX wynoei:
w przypadku 1, 2, 3, 4, 6, 8, po 11 c. 66 c.
“ 6, 7, 9, 10, 11, po 6 c. 30 c.
, . Razem: r 96 e.
Z rozporządzenia Rządn Centralnego
A. MAŁŁEK, Srkrctarz Jzkbralnt.
Chicago dnia 80 Stycznia 1893.
Sprawy Związku Nar. Pol. są
dla Grup i Członków nader inte
resujące, pragną wszyscy wiedzieć
szczegółowy przebieg spraw, zwła
szcza teraz kiedy przyjazd Cenzo
ra W. V. Przybyszewskiego, był
wyczekiwany, a głoszony według
pism i osób znanych z nie przy
chylności Związkowi, jako bardzo
doniosły w wykryciu naduiyć i
samowoli.
Wreszcie Dsstąpił upragniony
wyczekiwany przez Rząd
Centralny, ateby dla dobra orga
nizaoyi prawda się wyświetliła, a
szajka najęta dla spowodowania
zaburzeń w Związku, oczerniał ia
ludzi, głosem ogółu i opinii na
piętnowaną z ustala.—
Jak podrzedi h donosiliśmy dnia
23 Stycznia r. b. przed południem
przybył do Bióra Rądu Central*
nego Zw. Nar. Pol., Cenzor W. V.
Przybyszewski, po krótkim zaba
wieniu, przyjście swe zapowiedział
po obiedzie.— Wiadomość ta u
dzieloną została blisko mieszkają
cym członkom Rządu Centralnego
Związku Nar. Pol., wice prezyden
towi S. Słomińskiemu i kasyerowi
M. Majewskiemu. W oznaczonym
czasie Cenzor W. Y. Przybyszew
ski, przybył z p. Teofilem Stan. —
Sekretarz Jeneralny A. Mai lek, z
oburzeniem zapytał co ten oszczer
ca tu robi, kiedy posiedzenie de
legatów jest zwołane na dzień ju
trzejszy wieczorem, na którem
skargi mają być publicznie rozpa
trzone i zadecydowane.
Przyszło do uniesienia, Cenzor
z p. T. Stan wyszli. W parą mi
nut nadeszli członkowie Rządu
Centralnego, ob. 8 Siemiński i M.
Majewski, do wiedli* wszy się o
Mjioiu starali się widzieć z Cenzo
rem i sprawę ułagodzić. Sku
tkiem czego duis następnego z ra
na przybył do bióra Cenzor, W.Y.
Przybyszewski, p p. T. Stan i N.
Piotrowaki. Kasyer Rządu Cen
tralnego M. Majewski, zapytał rią
w jakim charakterze naleiy uwa
lać p. Piotrowskiego, otrzyma
wszy odpowiedź, jako obrońcy p.
T. Stan, iądał zięby i ob. A.
Małłek miał równe prawa. Cen
zor się na to zgodził, zaproszony
soetał ob. Tadeusz Wild.
Rozpatrywanie znanyoh zarzu
tów p. T. Stan, jui ogłoszony oh
poprzednio we wszystkich pistnaob
kropidlarakioh, a potopionych przez
delegatów zamieszkałych w Chi
cago na posiedzeniu dnia 4 Sty
cznia r. b.f trwało przez dzień
wtorkowy do wieczora to jeat 24
Stycznia. Tegoi dnia o godz. 8
mej wieczorem .na posiedzenie
przybyli: Cenzor, Rząd Centralny
Zw. N. P. i prawie wazyscy dele
gaci grup, którzy zamieszkują w
Chicago — oraz naznaczony przez
telegram jako reprezentant grupy
173 ob. Czarnecki, równiei przy
był cokolwiek općiotony wprost z
kolei ielaznei, delegat grupy 83.
<b. Beczkiewicz z South Bend,
I 'd. i oświadczył:
„Grupa 83 poleciła mi przy być,
aieby naocznie się przekonać co
się dzieje [przez ogół serdecznie
powitany został]. Nie tylko gru
pa 83, ale wszystkie trzy grupy
jakie są w South Beod, mają oczy
zwrócone na dt legatów Chicago*
akich i uznają ich gorliwe prace
zaś potępiają niewłaściwe postą
pienie p. T. Stan, który w razie
nie otrzymania satv«f ,kcyi od Rzą
du Centr, Zw. N. P. winien był
wysłać okólnik do wszystkich grup
Związkowych ze swymi uwagami;
p. T. Stan popełnił karygodne
nadułycie zamieszczając korę
spońdencye w pismach nieprzy
chylnych Związkowi’1.
Po zagajeniu posiedzenia przez
prezesa Rządu Centr. 8 F A. Sa
taleckiego i zaproszeniu Cenzora
W. Y. Przybyszewskiego za stół
nastąpiło przez Sekretarza Jen. A
Małłek sprawdzenie i odczytanie
Ksty Delegatów, następnie przy
stąpiono do odczytania protokółu
z posiedzenia Rządu Oentr. z De
legatami z dnia 16 Stycznia, który
to protokół w treści był jut za*
mieszczony w Zgodzie No. 3. Za
brał głos Cenzor W. V. Przyby
_■ • _. «__ ...
■KWBRij prKuewnyBwiem proie
stuję ażeby protokół był zacią
gnięty do kmąi; urzędowych, nie
uwaiam u walne ładne posie
dżem a Rządu Ceotr. Zw. Nar, Pol.
łącsoie i delegatami, gdyś tego na
zwać Sejmem nie molos, a kon
stytucya podobnych zebrać nie
prsewidaiała, — te gdyby obciano
zebraniu nadać urzędowy chara
kter, powiedzenie natychmiast o
puści. Jednak widząc tak liczne
zebranie Związkowych oboe im o
świadczyć. — *
Za Oenzorztwa mojego Zwią
zek w niebywały sposób wzrósł
w liczbą Grup i członków, cho
dzi nie prawiłem gadek, nie krą
ciłem wą jak blach mistrz, a ua
para obchodach aa jakich byłem
nie podaoaiłem zalet Związku
nad iooe organisacye, — jako
naczelny urzędn k Związku mam
prawo znosić b ę z nieprzyjaciół*
mi Związku; całą wiią jeet nie
takt ,,Zgody” która wytszej dy*
plomacyi pojąć nie mołe. Po*
ewiadamiam obecnych, ie w wię
kszej poł< wie apiawdzone zostały
zarzuty p. T. Stan, w dniu ju
trzejszym czynność ta zostanie
dokończoną.
Prezes S. F. A Satalecki pizer*
wał mowę prosząc o wypowie
dzenie opinii Cenzora co do
przejrzanych zarzutów poczynio
nych przez p. T. Stan. — Cenzor
W. V. Przybyszewski oświadczył:
doUd nic nie wykryłem coby
było na szkcdę lub stratę ma
jątku Związku N. P., są tylko
projekta dla ulepszenia buchalte
ryi. Wszystkie czynności łącznie
z R/ądem Centralnym Z. N, P.
dotyczące interesów Ogóły przed
wyjazdem moim z Chicago zosta
ną załatwione.
JJel. b. Kokosz, prawie ogolcie
poparty żąda, aieby list p. W V.
Przybyszewskiego pisany dnia 18
Września 1891 do p. H. Nagiel
został odczytany. Cenzor odpo
wiada: widz* w rękach Prezy.
denta Rządu Centr. mój list, prze
ciwko przeczytaniu protestuję, a
na posiedzeniu Rządu Centr. zdam
tłomaczenia moje w tej sprawie.
Zabierano jeszcze głosy, przema
wiano, lecz ponieważ na wszy
stkie iądania i oskarlenia. obie
cano rozpatrzyć takowe dopiero
na posiedzeniu Rządu Centr. z
Cenzorem, przeto nie zamieszcza
my jako nie mające urzędowego
znaczenia.
Dnia 25 Stycznia, cały dzień
Cenzor w przytomności członków
Rządu Centr. rozpatrywał w do
kończeniu sprawę zarzutów p.
Teofila Stan, decyzya w tej spra
wie odłoioną została do dnia
następnego po południu, ponia
wai z rana Cenzor W, V. Przy
byszewski z Prezesem Rządu Cent.
postanowili zbadać jak stoi spra
wa prooesu z poręczycielami
Morgensterna.
Pooiewaś po południu Cenzor
V. Przybyszewzki był zmę
czony, naznaczono posiedzenia z
Rtądem Centr. na godzinę Sdą
po obiedzie daia 27 Btyoaoia. —
W oznaczonym czasie przybył Rząd
(Oiąg dalssy na stronią 4sj.)

xml | txt