OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Milwaukee, Wis.) 1881-1901, March 29, 1893, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91037345/1893-03-29/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

tylko numer poosiowej skrsynki sekre
tem był mi snanym.
Trafiłem na Posiedzenie Tow. Pa
tryotycznego, którego prezydent pan
Szeląszkiewioz łaska* ie zaprosił no*
• na honorowego prezydenta posiedzenis,
które o boć małe liozbą odznaczało się
inteligencją ze zdrowym zapatrywa
niem się na obecne nasze stoeónki.
Po zamknięciu posiedzenia udaliśmy
ńę in oorpoce do domn państwa Pilarek
którzy nas wazystkioh z prawdziwą
polską gośoinnośoią przyjmowali, a
przy śpiewie, toastach i miłej rozmowie
słodko i szybko ozas upłynął.
Państwa Putanowskioh (in spe osłon
ka Z. N, P.) dom był miejscem sobą
dski wieosora następnego i gośoinności
z serdeczność lob przypominała nam
Ojozystą ziemią.
Tow. Patryotyozne w Portland nie
darmo to miano nosi, członkowie bo
wiem idąo za przykładem prezesa p.
Sseląsz kie wiozą i wiceprezydenta p.
Marszałkowskiego pracują w zgodzie i
wytrwałości dla dobra Związku Nar.
Pol.
Wioe-preześ. p. Marszałkowski muł
to nieszozęśoie to po krótkiej chorobie
utreoił swą ukochaną tonę, której
wszyscy członkowie serdecznie isłują.
W ostatniej chwili, otrzyma! sekre
tarz Tow. p. Grutia między innemi
korospoodencyami przysłany *z New
Yorka „Protest Grup’V któren jest
zapewne fabryksoyi kropidlarskiej, a
któren na ozłonków grupy 195 Z. N.
P. ładnego wpływu nie wywrze i wszy
scy po przeczytaniu byliśmy zdania by
Sejm te sprawy załatwił, nie mogąc na
takiej odległości krytykować postępków
Rządu Centralnego.
Ja dodam tylko azorere „Bóg zapłać”
za gośoinę obywateli grupy No. 195 t
zakończę z serca p>łynąoym „Niech tyje
Z. N. P. i z nim grupa No. 195, Tow.
Patryotyozne w Portland Ore.”
Z winnym szacunkiem
Alex%ndtr Heurteux.
04 (rapy 19*.
PoBTUiD, Ot. dnia 20 Majo* 1808
Przesiany do naszej grupy 105, Pro
teat grup New Yorskiob, uwalamy jako
niegodny indagaoyi. Co się tyczy spra
wy W Malewskiego nie chcemy osądzać
w tak dalekiem oddaleniu. Przechodząc
do poruszonej sprawy aauoyi u rzędni
ków Rządu Centralnego, aby Cenzor
zbadał jako zwierzchnik tej insty tacy’;
uwalamy le była na ezasie, gdy Rząd
Centralny Zw. N. P. obejmował swe
obowiązki, a nie w przeddzień Sejmu
Zresztą Cenzor miał ozaa i prawo dopeł
nienia tego podozas swego pobytu w
Chicago, zamiast przepędzać czas w
towarzystwie budowniczych „złotego
mostu.”
Co do przyspieszenia Sejm a, potwier
dzamy uchwały Sejmu IX w Detroit,
le przyszły Sejm winien się odbyć po
między 15 Sierpnia i 15 Wrseinia 1803
r. w Chioago, Iii.; bęlziemy mieli spo
sobność dać posaać Rodakom z każdego
zakątka Europy, nowożytnych Krzyża
ków pod płaszozem tu te jazy oh kropidla
rzy.
W. Szeląnkieuricz, prezydent.
Konstanty Mar$taikov*ki,
w loe prezydent.
Alex Cinounki, sekr. fin.
Baesweść Będący a Fatereent
Patuuow, N. J. 28 Maro* 1898.
Niniejsze* Mm uszozyt uwiadomić
ozłonków Tow. P. K. Jan III Sobłaaki
grapy 18, ii poaiadmnia przyszłe t. j.
kwartalne odbędzie się w tą urną Nie*
dzielę jak było na ostatnim posiedzeniu
u oh walone, w pierwszą Niedzielą po
Wielkanooy dnia 9go Kwietnia o 2giej
godz. po południu.
Ponieważ hala ożyli główna kwatera
naszyoh posiedzeń spaliła sią do szezątu
dnia 18 Marca a w niej nasze oborą*
gwie, obrazy i wszystko oolmy posia
dali, utem odbędzie s;ą posiedzenie w
tym samym bloku i Bal upowiedsiaoy
także, w Bchutzen Hali, pod No. 88
przy rogu Ellisoa i Pros psot ulioy,
więc zaprasza się aby kaldy ozłooek
był obecny, gdyt konieczność tego wy
maga.
Zarazem odbędzie się obrachuneh ty*
kietów. W rasie nieobeonośoi ozłooek
podpada karze w konstytucji przepisa
nej.
Przy tej apoeobncśoi zawiadamiam
Sz. Polonią zamieszkałą w Pateraou i
okolicy ift Bal zapowiedziany na dniu
17go Kwietnia, odbyć się mająey w
Tura hali, odbędzie a ą na wyftej wspo
mnianej Sohutseo Hali w zapowiedzia
nym osasie. Patrzoie ogłoszenie!
Pozostaję z winnym staonnkiem
m PistnriW, sekr.
Mój m%t oiarpiai ozęsto na ból gło
wy, doradziłam aa, aby otył Dr. Angli
sta Koaoiga kam barskich kropli, w
krótkim euiw sostał aapałnia nylanso
ny. — Pani Haory Dow, Ltowstw, Pa
T»w. «kr«*cy P«Uki, friM 99,'
WiTKEtr, N Y. 22 Maro* 1898
Ztpni'tm S/aoownyoh Członków
Grany 89 O ^rofioy Polaki w Warerly,
N. Y. Da roczne posiedzenie dla wy bora
nowago Zarządu grapy. Proszą Hf ze
brać o godzinie 2 80 w hali swykłyoh
posiedzeń dnia 9 Kwietnia.
Z uizanowaniem
A. Górski, aekr.
Iawia4iailaaf
Szanowną Publiczność w Bufftlo, N. Y.
ii Tow. Srnowie Woinoioi Grapa 82
Zw. Nar. Pol. urządza bal daia 8 kwie
toia oa pamiątką 8 letniego iatoieoia
tegoi To w., dochód bądzie przez aaozo
nj na powiąkszenie kasy do wypłaoania
wsparcia oboroby. Po u i® wat nie robi
liśmy przez długie lata Żadnego balu.
mamy nadzieją it doznamy w tym dniu
poparcie od braoi naszych, a w zamian
bądziemy takie popierali wszystkie
Tow. ile tylko bądzie w naszej moincśoi.
Z uszanowaniem
KOMITET.
Grapa 81.
Zawiadamiam szanownych ozłonków
6r. 82 8łnowie Wolności w Buffalo,
N. Y. it jot ras ogłosiłem aieby się s
długu uiścili, i to oie nie pomogło, aa*
tem prosię jeeaoze ras tych erłonkó*
którzy zalegają w opłaoie niech się
uiazozą bo w przeciwnym razie dopra
wdy te będą zamoczeni at do ozaeu
uiszozenia aię.
Z bratniem pozdrowieniem
W. Than, aekr. grupy 82.
Wjbirr ■n^alkiw,
Roozoe posiedzenie Tow. Ks. J. Po
oiatowakiejfo ^r. 88 Z. N. P. odbyło
się dnia 10 Marca r. b. na którem bo*
atał obrany nowy zarząd na rok prsy*
axłv z następujących ob.
R Korb ran prezes po raz 3; Heliodor
Łaozybaki, rioe prezes; W. Wescłow
aki a»kr. I p> raz 8; W. Rybioki aekr.
II; Jan Mąozyński kaayer po raz 6; Jó
zef Młochowfck', zaatąpoa; R. Lauren
towaki, Józef Rutko*aki,rewizorzy kaa*
po raz 2; W. Chmielewłki, marszałek;
Józef Młoobowaki, E 1. Górak i, H. Ła
czyńskt, delegaci obchodów; I. Bawół
aki, kaayer przy kaaie obory oh; M.
Szozesińaki »ekr. Drży kaaie oborych;
M. Zieliński, Jan Rarnyski,opiekunowie
uborr^h;
Dma 8go Kwietnia r. b. obowiązani
lif stawić wiijkj ozłotikowi* starego i
nowego zarządu o godzinie 7 wiec z. w
domu oh. J6s*f« Młochowskiego, pod
No. 1017 Broadway. ,
Wszelkie liaty i koreapondeooye ty
cząoe sią Tow. J. Poniatowskiego pro
szą przesyłać pod adresem
W. Wesołowski, aekr.
1289 Broadway. Buffalo, N. Y.
Chicago, dam 28 Maro* 1808.
Niltj podpisany uwiadamiam osłon
ków Tow. Króla Kaiimierra Wielkiego
gt. 100, a powcdu niedzieli Wielkano
onej, posiedzenie miesięczne odbędzie
alf następnej Diadziali dnia B^o Kwia
toia o f(odimia 8aj po południu, katdy
członek powinian zapłacić pośmiertna l
25 centów na Seminariom Polskie w
Detroit. M. F. Męzydio, sakr.
Chicago, duia 27 Maro* 1898
Ninie jazem zawiadamiam szanownych
Rodaków ift Tow. Jó'» f« pnj ko
ściele św, Trójoj, grupa 62 Z. N. P. Da
regu łamem poa edzeniu w dom 12go
Marca r. b. zniiyło swe wstępne do
Tow. o połowy, to jeat z $5 00 ca $2 50
• zatem azaaowui rodacy katdy ktob)
sobie tyczył wstąpić do Tow. ma łatwą
sposobność przez przyszłe 8 miesiące.
R >daoy do dzieła łączcie s'ę poi je
den sztandar narodoey aSeby powię
kazyó szeregi Z. N P. tej jeoynej na
szej instytucyi polskiej.
Z bratoiem pozdrowieniem
Z>, Bartos** uriit, aekr. prot.
Tow. Jan « Harkinowiklefa
Mo I. |r 149.
Chicago, 8? Maro* 1898
Posiedzenie Tow. odbędzie s>4 dnia
8 Kwietnie ne które wszyscy celon
kowie powinni się stawić, zalegają ycb
w opłatach upraszam o uiszczenie aię.
Z bratoiem pozdrowieniem
S. Złoczewski, aekr. prot.
!• **la4«alrai«.
Clktiland. O. dnia 28 Marea 1898
Mam boncr uwiadomić zarząd grap}
148 Zw. N. P, Synowie Polaki, it dnia
2 Kwialnia odbądaie aią kwartalny ob
rabunek kuj w domu prxy ni. Fiut
249.
Z bratniem pozdrowieniem
W I/ulter, sakr.
Nie kosztuje NZC.
WYSEŁAM Y TE ZŁOTE ZEGARKI BEZ OPŁATY prze*
v*aa. Mi* upUcUi nie, dopóki ich nie wyegzamtnnjesa. Jeat nturn za
mi arem zaprowadzić te a« garkl w ksAdym • tesle. Aieby aaś to nsknte
flirnlrmT fl tfu H.m.WI lnK ,11. __"i.."!?
vw ktuijui ■uuue, _ _ _ _
eznlć o darujemy el ten damski lab dla *ny sloty zegarek sa~lt »~vi
--1- ----k4nUow# kanenlH
regularna nie hartowna cena jeat $» OU Ich
™ e»> w* ren n zaraiowe zapauiai aa
canto slota, koperta a komponowanego metalu dla ochrony werku od n
sakodzenia przez sgniacenie (przea co zaoszczędza alf wlała pieniędzy na
Standard, a# elegancko W piękno zaopatrzono kamienia, naclagam-bv»aj*
ków jaaacąa ale oglaazano po za oknem wyatawowem składów zegarml
| straowrklch s repu tac ys. Wytnij to 1 praytlij do nas, a my natychmiast
-_ j lepszych i_______ ^
porównywać z tanie ml laportowaneml tak asnmnle ogtassacenu
obatalunku podaj, jaki zegarek sobie tyczysz, damski czy —y-»-«
Iknt
I1UIS WATCH C«„ 2SS-155 tuki Strat, OkataDL
Incorporatad nnder tba Ława of Tin~^t
Ogromne powodzenie!
KI* chce uleć dobry Befarehl
otiklaj centa (11.60. Po tofo tarnlti kMitowii
one 10A4 $36.00 Dl* tych «tif§t k lek, i I6m;
popritdnlago
czytali, korayetne
og vOl
BSnWBHBBHHI bądlie
iii co naetąpaje: Zegarki imh cą * U kare
to w ego eayetego ciot* u piacie ■ pewnej
k< mpoiycyl, caynlą. ■*) aegarek trwaloaym anlieli XX>do
larowe IipiU ta mają, Hnatla* Ceaa 1 Kłam Wloder,
Lararaot, koperty aa bogat.. grawlrowa**, a war* jmi
Uenntne American Klnę Jawwłed, Da kat dago aa*
sarka dołąaaamy » 1 a t n I ą gwareccy*.
Wyeyiamy aaaaa lagarki, ba a tą dania aal Je
dna go canta n a p r a 6d katdamn a tym rraywll*
lem, ta mota w obecnodcl Agenta Kipreen rozpaaowaC I
dTktadnle aprawdalć. Jeaall aagarek ata pod.»
ba ata. m Eapreee nam go awraca aa na-a aoaat. Je tell
aad aegara* ata oodoba 1 prarkoaaaa ata, *• ni* ckwatl
Odmy go a* wiele, i* raplarlai Awnioel Bapraaa $11 V)
I aaga-ak jaattwoją włacnndrlą Cayto a i* debr*
o f a r t a i**Pod*|cie dokładny waaa adres, porała! $i
praaa <>fBce I aeplaacie cay chcecie mą a a I car d a m -
ty ohataionko nadadała 60 centOw
akl aa. arak eto pray i
aa pokrycia awent alnycb koeatów praaay tkl a
tandoataale anto ptąkny ladcnaark wartujący $200
Onna naaaa fil 50, Oaoa aagnimJaCrta fMOO
Adrąaajcla.
TWE Red Star Watfh Co ot Chteago.
‘ (diwłtol COLUMBIA WATCH CO.)
9S MARKET Rtr. tr4 PLO K ( HlCiflO IŁU.
WIELKIE
Przedstawienie Amatorskie
-URZĄDZA
KLUB TEATRALNY
w NIEDZIELĘ dnia 9-go* Kwietnia 1893 roku
W IIALI WAL8HA
di rogu M lwiuk«« ara. i Nobla al.
' ODEGRANE BĘDZIE:
BARNABA FAFUŁA i JÓZO GROJSESZYK
na Wystawie Parjskiej.
EsmMwtnoctka w 6 eiu aktaob.
Jsat to najkoniotniajasa ittnki, jak* kiadykolwiak była graną w Chicago.
Mama występują praaasło 80 osób, a wpośród niob Ghifleayey i JapoAozy
Bądcia tak to śpią w i taniao obiiaki. *
POCZĄTEK O OODZ. PUNKT 8*f WIECZOREM.
BILET: Miajaoa raaarwowa W o. swyoaajna 86 o.
ZABAWA! po pnedstawieniu ZABAWA!
Da liosnago wapółndsiałn aapraato
KLUB TEATRALNY.
Grupy Związkowe.
1 Orapo. Zwiąsak lfir. Pol. Phlladalphia
P»., Sakr. i. Wojczyóokl 18
Schacaamazoo 8t
> " Tow. Ominą Polaka w Chloajro, 111.
Sakr. Michał Wróblawakl 1*7 W.
SSnd itr.
t Tow. Praomyaioma RaenueAlnlków
Pol. w Chicago. Sakr. A. Hoppa,
706 W. 17th at.
4 “ Tow. Harmonia w Chicago I1L
Sakr. J. Olbinakl 688 Dlokaon at
8 • Tow. Polak ich Krawców w Chica
go. Sakr. J. Wraaaiaaki 888 Rum
aay at,
6 “ Tow. Mamdow* No. I.w LaCroaaa,
Wio. sak. Fr. Walczak 1418 Wina
I *• Tow. Polaków w Kalifornii, Sakr.
AIoł Bodnąwoki 18 Hickorr ara.
li
(4
17
6 -
H
ho Franolaoo, Cal.
Tow. Narodowe 8w. Kulmitm w
Bay City. Mk*.. Hakr. W. Dropik
1408 Famft A I8th at.
Tow. Patryo tyczne w Milwaukee.
Wia. Sakr. A. Brząkała, 704—ind
ara.
Qw. Kodcłnaaki $ w* Cleraiand, O.
■akr K. Zimermau Si Humboldt
Btr
Tow. PoL Kat. Jana Ulgo Soblee
kiago w Patenon, N. J.. Sakr. M.
Piasecki 999 Markat at.
fbw. Koiołaaaki w Ctncłnnati O.
Sakr. Pr. Baarllnaki 88 Brown at
Onba Polaka 1. w Chicago Sakr
J. Bnlats 187 W. augusta at.
Jan 111. Sobiaaki w Brakiwood 111.
Sakr. Kaimleri Domagała, bz 88
Zgoda w Minneapolis, Mmn Sakr.
J. Bzalnert, 87 Central areone
Tow. Kokoiuazki w Band Baaoh.
Miob. Sakr. K. A. Trfaif aynaki
Kółko Dramatyczna w Wlnooa
Mńm. Sakr. Izydor Czarnowski,
875 K. Fourth at.
K. Pułaski No. 1. Wilkaa Barra.
Pa. aakr. Jan Falandya, Boz 884
Kingston, Pa.
Zjednoczenie Polaków w L Balia,
111. Sakr.P. Bracki 1018 Joliot st.
Postęp w Duluth, Minn., Sakr.
W. Kam piński 181 — Oth st.
Synowie Polski w Detroit, Mich.
Sakr. L. Tarakl, coc. 489 Willi* at.
Tow Polonia w Nowym Yorz u
Sakr. Pr Dowgiałowloz 844 E lSh
at.
Tow. Br. potn. iw. Jórnfa w St. Paul
Minn. Sakr. M. Daaialski 575 Rlca
rt»
8
A
«
«
«
U
a
44
*wi* Boskiej Wolnońoi pod o
*-go Kazimiera *
-królewicze
> w Buffalo N.Y. Beki* W.
__ 1 Broedw-y.
Związek Ner. Pol. w Btreetor HI
Bekr. J. Rtter, SIO Le R i# 8t.
To w. E. J. Jerzmanowski w Le Cro
■ee,Wiz. ekr ILBinartl866 Terry Bi.
Tow. Śpiewa Perefli #w. Trójcy w
Chicago, Bekr. J. Tomczyk 1187
N. Leaeitt ztr
Iow. Jen. Boeek Hanke w J<
City, N.J., Bekr. A. Grozae^Tkf
114 Eteez et.
Tow. Poniatowskiego w East
Buffalo. N.Y. Bekr. W. Wesoło
wski 1888 Broadway.
Związek Nar. Pol. w MhMwA m
Bekr. Jan Wilecki bx 878,
Tow. Młodych Przemysłowców
w Chicago. Bekr. J. Willand
687 N. Paulina sir.
Blaty Onet Brooklyn N.Y. Bekr.
P. Bfereńskl 815 Park ara. Broo
klyn, N. Y.
Trzeci Maj Nowy York, Bekr L
E. Żmudziński 488 Grand, Street.
Brooklyn, N. Y.
46 •* Jan 111 Sobieski New ark, N. J
■ekr. T. Konopnicki, 53 looee atr
49 “ Koioiueako Nowy Torii, N. Y.
8ekr. g. Bleasydshl 110 Caatal H
61 M Jan 111 Bobleaki, Qnw Point, NT.
W. Kamlrtakl 132 Dnpont atr
66 * Chorągiew Polaka Brooklyn, NT
■akr, JTAdaaik 143 »0th at 8.
58 Synowi* Kor. PoL w Detroit, Mlek.
Bak. Ł. F. Olaaawakl 794—94th at.
64 Moninaaco, Mllwank**, 8*kr.
M. Bząrzyńaki 776— llth ar*.
66 • * Gwar. Puławskiego w Chicago
Bekr. W. Karłowski, 500 NobUatr.
FI * Tow. Narodowe iw .Stanisława Kont
ki, w Grand Rapida, Mich. eek. F.
▲.Wachowiak, 226 Bo wory at.
60 •* Tow. Henryka Dąbrowskiego w
Baltimore, Md.. Sekr. P.Tocskow
akl 807 E. Palto at.
66 ** Tow. iw. Jóaefa pny koAoiel* Hej
Trójcy w Chicago: aekr. D. Bar*
tnezewlos, 101 Holt ▲▼*.
66 ■ Pułaski w Milwaukee: aekr. ▲
Borkowski, 869 oor. Lee A Doeman
■tr
67 “ Koicłuesko w Chicago, Bekr. B
, Wyszyński 16 Chapin at.
10 * Tow. Narodowe iw. Miokała Ar
ehanioła w North Croek, Wta.
■ekr. L. ffojotk, Aroadia Wie
14 ' Kodołuozko w La Balie. 111. Bekr
W. Janteaewakl 18—19tk at.
•n
n

79
Jan Ul BoMookl w Bt. Loau, Mo
Bakr. J. Gdyni* 1599— 18tfc Bt
Jon Ul Bobsaaki w CbkMgD, Bakr
P. Kosmowski 8*1 8. Wood 8tr.
Kntoiaaako w AJ pana, Mioh. Bakr
W. Mlsgsłski 431 Lockwood ot.
T«W. KyoorzA i-go llłr.h*tą w
dmelaod, O.. H*kr. ju M»l.
kowski, Cor Tod i ftrd ir.
Tow. Ago BtiaMiwi koatki w Da
latk ulr. 8. Rodnik MIS W. Sth
U “
84 ••
Tow. T. Kotciuaskl wShnmokln Pa
Bfkr. Jaa Witt. 1900 Onida Bt.
Owioada Zwycięstwa w Bouti
Band, Ind. Bokr. n. H. Górka, cor
W.Orang* and Johnson Btr.
Tow. Ka. Józefa Poniatowskiego
w Poniatowskim Wis. Sakr] N.
Ksooyteki.
Tow. Bw. Jóaofa w Mount Pleaaant
Pa. aakr. Ig. M qkua.
Obrok)? Potoki, Wararty N. T.
•akr. A. Górski 499 Pal ton Street.
Waeerly, W, Y.
Bartosa Głowacki w Detroit Mlek
H“kr. Bt. Kosak SM Baparior str.
Polonia w Chicago lii. sakr. Dto
di^Hiowiki, 567 Nokia Btr.
Ujemny WotnoAai w Oaeao
la MUto, Clearfteld Go. Pa.
ML Nowak lin 18.
Jan Ul BoMeaki w Boatk
Ul.
CJMcaga. Br, 846.
TowTAk Btanleiawa Koatki •
ŚWwk Mlek. aakr. Jan Wis
•17.
IW. OddMał U Wolnych Kraka
•ów w CMrago 111. aakr. W. Gani*
100 “
100 •
106 -
106 “
107 -
106 -
110 M
111 “
111 “
118 M
114 *
116 •*
118 "
lit “
110 ••
m -
in •
To w. ^jednooaenie Polaków *
MlnneapoUa Mlnn. Mkr. W. Ku
ratskiewios 1816 Callfornla8t.N.K
Tow. PittTotrcoM Polaki *w N*n
ttęok# Pa. Mkr. J. Kocki. oor.
Market and Kobie atr.
Hosane K. J. Ili Bob. w Calu* t
Mlek., eekr L. Wróblewski, H*
Jacket. Hiob
J«n III Sobieski w Sorsntoo, Pa
••kr. W t Bwiontek 1009 Rem!ag oa
Bractwo św. Jóeefaw Dolotk, Mina
•ekr. I. IdaJorek 1 W. Superior str
J. I. Kraasewaklego w Milwaukee
/. Stachowaki sekr. 89 Clark st
*• Ł Kraszewskiego w Chicago, 111.
Sofa. A. Skrzydlewski, 790 W.
Król Stef sd Batory w Chicago, 111.
Sakr. M. Wleklinskl 8811 Pisk st.
Ągatona OilleraL w Chicago,
Bekr. A. Bstuainaki 68 OoraeUa at
Połwkl w La Balie, Id. eekr. J. Za
wlatowakl, 917—10th at.
Jan III Soblaakl w Toledo O Beki
A. Bsyperskl, *756 Lagrangs Str
Ominą Polaka w Hammtnd Ina
••kr. St. Krawczyk Bz. 608 -
Synowie Polaki w Haaleton. Pa
Bekr. Pr. Koałowski, 86 N. Wyo
nrnng at
Tow. 8w. Cacy li w St Joaepk, Mo
gjkr.
Orla 1 Pomni w Chicaga Sekr
Nlcki 674 Noble oto
Tow. Tadenaaa Kodcłuszko Aab
Sekr. L Lewandowski
5J8—18tk are. W.
Tow. Bratnie] Pomocy św. Stani
Mawa Kostki Amigo, W la Bek
Antoni Kempski LB*. 116.
Tow Króla Mteciygjąwa w Cbka
sak*. J• Brzeziński 118 Pront
188
IM
117
IM
IM
180
IM
IM
IM
IM
Tow. k». Józef Poniatowski sekt
Pf. Maikiem ici 88 Dayton an
Pa—ąjc W. J.
Kyocru iw. Kacimi ona CleTeland
O. aekr. T. Rutkowski 801 Flett at
Tow. Gwiazda w Chicago Baki
M. Bleatek. 680 Nobl^
Iow, Stfo Jozefa w Bremo od Tai
ookr L. Kochanowicz.
Tow. Polak na Obczrinie w Chi
8ekr. J. Waligórski, 150 W
Glos Woinotfoi Polskiej Kast Bas
^.Mloh- *Skr- **• Mordac, 5&
rArkltia ał* U. -»■_
Parklnsstr, fiact Baginaw.
Tow. figo Stanisławą Rostk w
Pałimann Ul sakr. Józef Pokorski,
bot 1067
ObroAcs Bkarbo Narodo I ouklr.
row Denver Colo. aekr. Frank
Wargin, Uloberille, Ara pako# Co
Ook>.
Gwardya Braci Koicioszki w Don
hirk B i aekr, M. Zagórski 88
Lakę str. ^
Królestwo Polskie w Wllmlngton
Dal. M. F. Ponłeoki 1844 E Forrest
IV?
188
188
140
141 -
148
148
144
140
146
147
148
Ryo«r»* Korony Po laki ej, 8ekr
O- W eeotowaki 816 OFallon at
8t Louis, Mo.
Tow. 8pi**wu św, Cecylii w Olen
Lyon, Luserne Co. Pa. eekr. J. P.
Rudnicki.
Towarayemo Gaytelma Polaka w
Buffalo N. T. Sakr 8. Plemion
115 Gibson at, *
Tow Sgo Stanisława KoeUl 1 w
Pittaburgh, Pa. eekr. Pnumanak
Posłuszny 8880 Sarah et. 8. 8a.
Tow. PoUkich Krakusów w
Tow. Króla Jana III Bobtaakia
go w Alden Btation Pa. aekr. W.
Heyduklewioa w Naotiooke, Pa
bor 48.
Tow. Synowi* Polski, W cios*
land, O. eekr. L. De wojno 1868
Broadway.
Tow. Synowie Ojczyzna wGleae
land. O. eekr. T, Oiaatyńaki 188
Woolaey et
Towarzystwo J. L Kraszewskiego
w Naotiooke, Pa 8ekr. Jan MąTi
kowaki 17 Spring atr.
Towarayatwo Jenerała H, Dąbrów
eklego w Perth Asa boy. N. J. aekr
Pr. Moaialak. bor 878
'lowarayatwo Orla Polskiego w
NantięoAe, Pa. aekr. A. Bielak
Grand Tunel, Pa
Towarzystwo 8go Walentego w
Pg^U- aekr. Jan Groaafrenta
14*
IM
IM
IM
IM
IM
iw
IM
IM
IM
lii
IM
Towanyatwo Jana Kochano
wskiego No. 1 w Chicago Ul. aakr.
8. Ztooiawaki 5T4 Nob.a at
Towftnratwo Blair Orseł w Dm.
▼ar Colo. aakr. Władysław Gon
kowaki, P. O. Lyman, Arapahoa
Co., Colo. ,
VI P«łk Ulanów Polskich w Buf
twio, N. T. aakr. W. Araot MO
W U son it.
Tow. Oraat Biały w Ptttaborgh
Pia. aakr. Wladyaław Bnawosoga
19M Joaapbin* at. 8 8.
Tow. Dramatyczna Fredro w De
troit, Mlek. W. Major 7*4 Roaaal at
Tow. Jatraanka na Zachodsie. w
Waah., sakr Jan Bakod
1101 Caatar 8l Taooaaa,Waah.
Tow.
Btr.
*. Zgoda w Patnraon, N. J.
. W"Zdalabkowski SON. Maln
Tow. 4w, Jana Napomnaaaa w
^▼iog^VaUay. Ul, Sekret. J.
Tow. T. Koddnsako w Jołiet, UL
aakr J. Obarcayk, 711 Taatara ar.
Taw. Sztandar Wolno*ot w Caadaa
N. J. aakr. .P. Rakowski HM
Obaatnat atr.
Tow. Synowie Polaki w Freeland,
Pa. aakr, C. O. Boeskowaki bos |7
Tow. KaamlaAników Polskich w
Detroit, Mloh. aakr. J. Radka 440
Sneerier at.
16S
irr
iw
To w. K. Taczanowakiogo w Am
bura, N. Y. ttokr. J. Popowiki
•4 Porrin# otr.
IM
IM
'* Tvw. Komjmimnj Kototookl m
Buffalo, N. Y. ookr. Pr &>7ponkl
168 łioth«r aro.
Tow. Tad Kndr.taukl w Houtoa
T«ł, 8okr. T. tłkorapłaakl, 006
Tnrii ot.
•• Tom. Mikołaj* Kopom! ka w Bum
ka. Haaibold Oo Oal. sakr P.
Augustyniak lbx 7*7.
M Tcrw. im. KmM«u TTrillinlw.
Potok lago w Nh, Mtoh.
Tow. RMBMhlkto Polak kk w
Buffalo, N. Y„ Mkr. 8. Kod rutki
IM Oołt ooc, Potkkam.
476
Tom
I1L itkt. Si. PI od noki
OL
. T. W Ud «M Nobla Sto
m
17*
1*8
178
176
177
178
178
180
181
188
184
188
1 IW. Synowie'.Polaki ! Litwy
Olareland, O. sakr. 8. Van w
824 Barton st W. 8.
Tow. Hetmana Stefana Czerni ec
kiego w Philadelphia, Pa. aakr. A
Monkiewicz, 18q Pędami atr.
Tow. Synowie Kodcluaaki wBeettle
Waah. eekr J. K. Mańkowski boz 186
Tow. Bolników 4w. Iryd ca w
Gnieźnie. 8. Łonie Co. eekr. Mar
oin Kamerek. Duluth 610—6th St
Tow. OhroAcy Korony Polskiej w
Brideeburgb. Pa, aekr. K, Ken
daiora 8666 Buoklna atr.
Tow. Polakicb Przemysłowców w
South Band. Ind. aekr. Ł. M. Ku
ch araki, 608 6. Cha pin atr.
Tow. Narodowa Polskie K. Pula
•ki Arge U Ark. eekr. M. Luk aee
wica North Llttie, Hook Ark.
Tow. Króla Stefana Batorego w
Milwaukee, Wla.eetr. W .Pozorakl
88 Clark atr.
Tow. Ka. Kord«ckiego w Trwuton,
N. J. aekr. T. Szymański 41
Cooper et
Tow. Ogniwo Polskich Braci w
WUliamsburrh. N. Y. aekr. T.
Lewandowski 78 N. 7th et
Tow. •* lodnodd” w Town Lakę, LU
•akr. W. Dropik 4488 Wood atr.
Tow. Piasta w Patereon N. J. aakr
Jóaef Komorowski, 248 Ty lar air.
Tow. św. Staniatawa Kostki, w Ne
wark, N. J. aakr. J. Jarocki. 88
186 “
187 M
188 **
186 ••
18o “
191 “
199 M
198 ••
194 “
196 •*
196 “
197 “
198 “
199 “
900 ••
901 •«
909 «•
Joaes atr
Tow. Onet Blaty w Uttle Falla,
Mian. sakr. Aleksander F. W« obnlk
bozi.
Tow, Synowi* Polaki w Dory**
Luzenie Ca Pa. aekr. Fr. X. Zieliń
ski. L. B. 196.
Tow. Miłość Narodu Polskiego w
Cuicago aekr. Teodor Bartoaaewica
1181 North Western ara
Tow. 8w. Krsyśa, w Duiuth, Mlnn.,
••kr. J Janowski, 111—6tl» sto. W.
Tow Oświata w Plymouth Pa.
aekr. P. Jasionowaki.
Tow. Król Jan III Sobieski Clere
l«nd O. sekr A. Ziółkowski 1
Dodgeet
Tow. W. V. Przybyszewski Phila
delphla Pa. sear. H. Wilk 11 Got
tege ▼ Nioetown,
Tow. Sw. Wojciecha South Bend,
sekr. I. Nleagodzki, i987 W.
DiTlslon st.
Tow. Krawców Polskich w Buffalo
N. T. sakr. F. Jędrzejewski 917
Coitst.
Tow. Patryotyczne w Portlaad
On, aekr W. orutza, Boz 8194
SC B.
Tow. Króla Kazimierza Wielkiego
w Ghloago Ilia. aekr. li. T. Męty.
dio 8224 Wall st
Tow. Obrońcy Polski, w Allen
towu, Pa. sekr I. Bornsteiń 168
Turner tr.
Tow. Tadeusza Kościuszko pod O
pieką św. Jozefa w Hegewiaoh lila.
•ekr. F. Serkowski Ibz 97.
Tow. Króla Jana III Sobieskiego w
Mania te e Mich. sekr. A. Kopa816
Kamsdell str.
Tow. Matki Boskiej Gostyńskiej w
Gostyniu lila. sekr Jan Micheia,
DownersGrore lila
Tow. Nnp poczęcia Najśw. Maryl
Ponny w Mar oh e Ark. sekr. Ig.
Stymańskl.
Tow Narodowego pod opieką iw.
Jadwigi w Pozn.niu Wis. sekr. J.
Bogumił, boz 990 Thorp, Clark
O*. Wis.
To w. Mikołaja Kopernika w De
troit, Mich aekr. J. Kitfnińiki,
82 Boahe/ at
904 “ Tow. Synowie Polaki 1 Litw/ W
ProTideoc* R, I. aekr. Jan Traw
csy foki. 57 Florence at.
205 Tow. Mlodiieży Polskiej „Promie
niści” w rlttsbargh Pa Sekr. H. 8.
Aboayfoki 1818 Pean ar.
*08 “ Tow. Ułanów 8w, Pawia Chicago,
Ul. aear. J W Nowak 880 Spn a
cerav<
207 •• Tow. Henryka Sienkiewicza w Buf
fet N. Y. aekr. W. ▲. 1 ruaakow
aki 98 Bo wen at-,
Hrumit iktMMk, Sekr. Jen
Z wiązek Śpiewaków Polskich
W AMEBYCB,
ZARZĄD ZWIĄZKU ŚPIEWAKÓW:
Mtl.UK, mm. MO —Mi At*. ZlłmikM, WM.
Mumaarr, Tlca-prMoa, ~o»—Min * «
J Slctboki. Mkr. Jm 411 MUcJmuI SU. ■ «
Kucana, tIc* Mkr. )h 470 MIia^ “ «
CiBTimi, kUMi. W MMcImU Su. « ••
MłiiJi, dyryglaat, to llM SU. Chicago, IB*.
CZŁONKOWIE HONOROWI:
IW. Tnw Rnnm, Ottea, N. T
Puu Wutoita Mmrmu, CUcin, lila.
Panna Komtabcya Doumwui, IMrfri 1*1 ■
• roi Ajrroai tomu. Grand, Rapld* Mlek.
Kn * oHajtu, Miliarda, Mlek.
CaOKT ZWIĄZKU 8PLKWAKOW{
Cb6» 1. To w. gftm .CBornu" w Chicago, Ula
•akr O. Wanuomi, 170 AagueU m
Ombu 1 Tow. 8plowa_ HtiKim" w MOwuIm
wu. mu. B.ŁuunmiKmtteMI ■.
Ombu K Tow. 8płm»HiwMuM w U Mb !■
C'«6m 1 Tow. Śpiewa „HAnona" w Daltrth lUu
MU. A non atiiiurrną,
Outu A Tow. Oplowi „LrrwiA“ w Mllwaakaa, VK
A PonMU,»Wit(k(H«r.
T.
Mlek ,
lewi “Ltnu'1 w O rand
Mkr. 1. I. Korwu. M4 Bowery
Ci«a K Tow. śpiew
■W W A.
7B1 8t. Aatita oto.
Cuba t. Tow. śpiewa ,,Wakda" w C
•akr. paw M. Koikowika, DH
fO A ▼«.
___B. /. Bju—cU, makr
Saehoty wyleeioae.
Stary laiut doktor, przestawszy
praktykować, a mając d« ręozony prsas
M izyonarzy Wach od o ich Indii, forma*
łan prostego leczenia warzywa ni, w
krótkim ozaaia sapałam leecy aaoboty,
zapalania krtani, katary, dyohawion i
inna gardłowa i płucna oboroby, oraz
aapałoa i prąd kie wyleczenie nerwo
wyob słabości i narwowyob ckorób, po
wypróbowania tycb leozniozych środ
ków w tysiącznych wypal a ach wziął
•obi# aa obowiąaek ogłodó to awym
cierpiącym ziomkom. i'»*} ląo przejąty
obąoią u łkania cierpiąca j ludskośoi, Ja
przeszłą za darmo katdemu kto ftąda
recept w Niemieckim, Francutk m lab
Angielskim jąayka z wskazówkami jak
atyrwaó.
Ad raco wad a dołączeniem marki i
imienia gazet?. W. A. ffoye*,
820 Powera Black. R >c bas ter, Ń, 7
HOTEL POLSKI
ElibUty Renery \ś ki* j
Ml W*Mcit • CklMc^Ul
Nlntsjsasm Min >—esyt polteM Sasa.
Rodakom Hotal I KJkWMTf Wasal kle
wjfody. W aas aisgs
J(**t OubowM, Manager

xml | txt