OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Milwaukee, Wis.) 1881-1901, May 17, 1893, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91037345/1893-05-17/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

•rffU Ewłąakn
N anodo wbgo Polskisoo
Stanek Zjriiocziijd
PÓŁNOCNEJ AMERYKL
W KllDĄ ŚRODĘ.
Prenumertti wynosi:
Mm. Zjada. 1 Kaaadite...fI.OO
w połtdnlowei Amerfce 1 linek
r^rlich Mili.$i00
Waaolkte Uety w .prawach adml
nlatracyjnycb uMr praeaytać pod
T*1
A. NAŁŁEK,
574 Robie Str. Chicago, Dl.
• ptMkur buk«*i lab pocztowa
i plaaLądae praaeytać u lnl| ka
lli. HAJEWIKI,
779 lOwukoo ire. Cblce^o.Ill.
WmlU« uJ kONtpołdracp 4o
tyrzaco slq Kedakcyl praalny prae
eyftac pod artrwm:
s. incn,
574 Robie Str. Cblee|o, III,
Rząd Centralny
Zwląakn Narodowego Polaktega
znajduje ale
574 Noble Street,
CHICAGO. IU.
• weselkle koreepondeecye do Rlł
do Centralnego nalot, adresować!
A. IN alłek.
574 Nobla Street. Chicago, IU.
TU WZKZŁT
POŁISH RAT10RAL 1ŁUARCI
OT TH* UNITKD STATUS.
Babeert pttoa tl.OO par
tntoi of Adrertlilil:
Offlei: 574 Nito SM,
CHICAGO, ZZA.
aU kładę ot
Job PrinKeef
ta an
JZOODA"
OH NOBLE STREET. ,
CHICAGO, ILLINOIS.
AU commnnlcatloae to tba
POLISH RATIORAL 1TU1M
aaaat be addrcaaadi
A. MALLEK,
General Secie tary.
674 Noble Street. Chicago, Dl.
Chicago, Dl., Środa dnia 17-go Maja 1893 rokn.
No. 20.
Rok 12
— -4 ■
(Stanisław Nick i, redaktor)
Wydawnictwo i wtasnoóó Zwiąakn Mar. Pol. w 8t. Z]t Pól. Ameryki.
Drukarnia i ekspedycja 674 Noble 8tr. Chioags, El
Knt«r«d it tbt Port Otto* rt lihiotgo, 111^ ind >lniW>d te Ounlrtoa tbioagk tbe M«n« it Meood *c1mi Bitni.
Blóro Riądn Cestr. Zw
Kar. PoL
Chicago, 15 Maja 1898.
Następujący członkowie przyjęci zo
•tali do Związku Nar, PoL:
10870 Łukasik Franoisrek grupa 108
10871 Kiciński Mikołaj « 108
10672 Walczy Stanisław « 108
10878 Zibert Jakób - 110
10874 Mobaupt St. “ 77
10875 Miohalak Wojciech “ 58
10870 Banaszyński Piotr u 179
10877 M chił Durski “ 208
10878 Alfons Tokarski *• 208
10879 Józef Grzegorzewski “ 208
10880 Wawrzynieo Misiak M 119
10881 Krajewski Józsl - 119
Z rozporządzenia Rządu Centralnego
Antoni Małłek, Sekr. Jen.
Chicago dnia 16 Maja 1893.
W niniejszym numerze Zgody
na stronie 6 i 7 znajduje się wy
drukowany „Projekt Konstytuoyi
dla Związku Narodowego Pol
skiego”, opracowany przez ko
mitet wybrany z delegatów Chi
cagoskich; w następnym nume
rze Zgody będą jui wydrukowane
„Ustawy”. — Zatem w numerach
20 i 21 Zgody wszyscy Z wiązko*
wi zapoznać się mogą z „Proje
ktem”. Wydrukowanie w Zgo
dzie, Konstytucyi i Ustaw, ma
dla wszystkich wielką dogodcoćć,
nie będą potrzebowały To warzy,
otwa na posiedzeniach takowych
odczytywać, a następnie przy ro
bieniu uwag i krytyk wiele tracić
•czasu. Kaidy członek Związku
Nar. Pol., w wolnym czasie, z
zastanowieniem i uwagą przeczy*
tawszy „Projekt , moie ewe uwa*
gi zaznaczyć, a na posiedzeniach
Towarzystw wystarczy, jeieli pre
zydujący iądać będzie wiadomości
kto i jakie poczynił uwagi, i tako
we tylko rozbierać i decydować
będą, a następnie zalecą swym
delegatom w myśl decyzyi Towa
rzystwa, wypowiedzieć opinię na
Sejmie.
Nalegałoby, ałeby członkowie
interesujący się Projektem da kon
atytucyi, szczególnie zaś wybrani
na Delegatów Sejmu, zachowali
sumera Zgody z „Projektem” i
mieli takowe na Sejmie, poniewał
wątpliwem jest, czy będzie mo
iebne powtórnie na Sejmie roz
dawać —
O ile słyszeliśmy zdania o pro
jekcie Konstytuoyi, większość u
znuje mozolną pracę i trafne po
giądy Komitetu, rótnioe zapa
trywań i środki wykonania łatwo
i zadowoleniem można pogodzić.
Nie choemy taić, że prawie o
gółnie spotykaliśmy się ze zda-l
niem, że prawa dla członków w!
rasie nie punktualnego płacenia
należnośai, są zbyt groźne. —
Zdanie to podzielamy, lecz korni
tet może dla tego tak groźne
projektuje prawa, ażeby szczegól
ną zwrócić uwagą wszystkich Grup
i Członków Związku, na zbyt ła
godne dotychczasowe prawa i
zwyczaje. Łagodność ta przynosi
ogólną stratą, powoduje kłopoty
pieniężne w grupach, gdyż człon
kowie nie płacą regularnie, a na
stępnie zadłużywszy się żądają
lub zostają wykreśleni. Prosimy
prze.rzeć kilkoletiie ogłoszone
sprawozdania kwartalne, przeko
namy się, że zaległości ciągle się
zwiększają, a niestety przyznać
musimy, że w żadnych organisa
cyach nic podobnego nie ma miej*
sca.
Z ostatniego sprawozdania kwar
talnego widzimy, że ogólna za
ległość grup wynosi doi. 6617
cent. 97, z tej sumy zaległość
opłaty na organ Związkowy „Zgo
da”, czyni doi. 273 cent. 40, za
płacona ta zaległość pokryłaby
dostatecznie wykazany niedobór.
Wszyscy członkowie i grupy Zw.
Nar. Pol., myśleć i radzić po
winny, ażeby prawa Konstytuoyi
były stanowcze, któreby zmusza
ły do opłat regularniejszych.
Nieregularne opłaty nara
tają Organizacyę i Grupy na nie
ograniczone straty, demoralizują
członków, podkopują trwałość
całego Zwiąsku. Nar. Pol.
Mamy nadzieję, ie dojrzałość
i najlepsze chęci Członków Grup
Związkowych, sprawę tę odpowie
dnio uregulują, a pomimo dopeł
nionych poprawek i łagodzących
zmian, uznane zostaną poglądy
komitetu, jako zapobiegające to
lerowania zaległości.
• •

Wainej doniosłości i znaczenia
było posiedzenie Riądu Central
nego Zwiąsku Nar. Pol. odbyte
dnia 12 b. m. Odczytany został
list Związku Wjobcdżtwa Pol
skiego z Genewy (w Szwajcaryi)
do Rządu Centr. Zw. N. P. List
donosi: Wychodźtwo polskie pra
gnie publicznie wystąpić przed
opinią cywilizowanego świata, z
przypomnieniem, Ae naród polski
tyje i protestuje przeciwko po
zbawienia politycznego bytu. —
Rocznica drugiego rozbioru na
stręcza odpowiednią okazyę, —
■atem powstał projekt wydania
odezwy lub treściwego memorya
ła w kilku językach z współu
działem Związku Narodowego Pol
skiego w Stanach Zjednoczonych.
Rząd Centr. Zw. N. P. zadecy
dowal gotowość wtzelkiemi środ
kami popierania prac Związku
Wychodź twa Polskiego i zaprosić
Delegata tegoż Związku na Sejm
X, odbyć się mający w Chicago,
w oelu wspólnych prac i zawiąza
nia ścisłych stosunków i łącznego
działania. —
Odczytany został list komitetu
„Columbian Liberty Bell”, dzię
kujący Związkowi Nar. Pol. za
nadesłane dolarów 25 na „Dzwon
Wolności”.
Rząd Centralny Związku Nar.
Pol naznaczył dzień 4 Września
1893 na otwarcie Sejmu X, w
Chicago, 111., o decyzyi tej został
Cenzor Związku Nar. Pol. zawia
domiony, a następnie Rząd Centr.
naznaczy komitet do przyjęcia
delegatów i urządzenia sali Sej
mowej.
Rząd Centr. na mocy ogólnego
domagania się grup związkowych,
nadto z uwagi, Ae grupa 30,
Tow. Polonia w New Yorku,
głównie interesowane w sprawie
pośmiertnego po śp. Antonim Wi
śoiewskim, donosi, ie protest wy
•łany od grupy 40, był be* icb
wiedty, a podani za przedstawi
cieli grupy 80, nie mieli ładnego
u po w sinienia i działali samowol
nie. Grupa 80 oświadcza, ie nie
ma iadnych pretensji i prosi
Rząd Centr. Z. N. P. o wypłacenie
pośmiertnego po ś. p. Antonim
Wiśniewskim.
Rząd Centr. Zw. N. Pol. na mo
cy po wylej przytoczonych powo
dów, iąda od Cenzora W. V.
Przybyszewskiego, zniesienia „Ta
to” co do wypłacenia wyiej wspo
mnianego pośmiertnego.
Prezydent Rtąda Centralnego,
8. F. Adalia Satalecki, zdał
sprawozdanie o bytności swej na
obchodach bgo Maja wLaSalle,
111. i St. Louis, Mo. Z wielkim
zadowoleniem opowiadał o naj
lepszych chęciach i gotowości za
mieszkałych tam Polaków ałuie ,
nia sprawie narodowej, o chętnej
ich pracy dla wzmocnienia Zwią
zku Nar. Pol.
Dowiedzieliśmy się równiei, śe i
Prezydent Rsądu Centr. Zw. Pol,.
8. 4. AdaliaSatalecki,będąc
członkiem komitetu „Protestu
traktatu a Roayą”’ pojedtie do
Bpriłmeld, stolicy Stanu Illinois,
aśeby tam Senatowi, L^gislatarte
i Gubernatorowi wręczyli Protest.
Wale Towarzystw obraduje nad
wyborem delegatów, naznaczają
termin a posiedzę li, na których
wybór delegata nastąpi, w niektó
rych wybory jui nastąpiły.—
Na iaden Sejm kwestya wy bo
rów delegatów nie przedstawiała
się tak doniosłą jak obecnie, do
tąd znamy sgitacye co do osób,
o sf^wtjraek trudno decydować,
wreszcie jak przykłady pouczają,
te nawet ulubieńcy większości
częstokroć zawodzą.
Nigdy nie iotpcczęla się tak
wcześnie t gitacya przed w) borcza
jak przed nastąpić mającym Sej
mem w Chicago, przetrwaliśmy
dotąd burze sgitacyi „Złotego
Mc atu”, zwołania nadawy czajnego
lub przyspieszonego Sejmu w oe
lu zmiany Riądu Centr. Zw. N.
P., widzieliśmy w sprawach tych,
ie działacze na kaidym kroku
doznali zawodu.— Chwilowo u
cichło, di© tajne nam byty i są
prace, bądź co bądź przenieść
stolicą związkową, s Chicago do
jakiejkolwiek innej miejscowości,
w mniemaniu, te myśl ta znaj
dzie poparcie na podstawie rów
ności praw; właściwie z wiedzą,
źe przeniesienie stolicy spowodu
je zachwianie Zwiątkn Nar. Pol.
i źe małą garstką Związkowych
zamieszkałych w nowo naznaczo
nej Stolicy łatwo bądzie rozbić i
obezwładnić w działaniach, —
przez to ułatwi sią kropidlarzom
mającym główne siedliska*w Chi
cago możność skutecznych zama
chów.
Zadowoleni jesteśmy źe ©b. Fr.
Gryglaszewski pierwszy jak do
nosiliśmy w zeszłym numerze
„Zgody" zamiary te publicznie ob
jawił, dodamy tylko źe prace t©
agitują sią i w Chicago, nie w for
mie głoszenia wprost przeniesienia
Stolicy Związkowej, lecz przepro
wadzenia kandydatów powolnyoh
kropi dlarzom na delegatów, któ
rzy, jak wiadomo podług zwycza
ju dotychczasowego głosowania
oa Sejmie, pomimo iastrukoyi od
swych Grup mogą samowolnie we
iług swej woli głosować i to po
zostanie tajemnicą.
Jest konieczne, pożądane, ażeby
pr*y wainiejszych głosowaniach
na Sejmie pod udzielanym gło
sem, delegaci podpisywali swe
□aswisko, natenczas ustałyby s
przeciwnego obozu agitacye, wie
dtąc ie mczolne i kosztowna prze
prowadzenia kandydatów na de
legatów do niczego nie doprowa
dzą, gdy* decyzya wyjdzie z woli
Grup.
Nie moiemy przesądzać czy myśl
ta zastosowaną zostanie ju* na
Sejmie X, jednakiesz nie moiemy
pominąć zwrócenia uwsgi ie wy
bór delegatów przez Grupy powi
nien się odbyć z wielką rczwagą,
głosowania winny być przez kar
tki, uwolnimy tycb, od których
wymuszono prcśbą lub z obowią
zaniem przyrzeczenie głosowania
na kortyeć ubiegającego się dele
gata, głównie Łe będziemy mieć
delegatów rzeczy wiatych przedsta
wicieli woli większości Grup.
Związek Nar. Pol. który Opieką
Boaką i przez prace awych człon
ków przetrwał tyle przeć iwncici,
niewątpliwie zniweczy i dalsze in
trygi a Grupy Związkowe powo
dować się będą jedynie dobrem
Organizacyi i pomyślnością sprawy
narodowej; nie szczędzić będą ko
sztów, lekceważąc judaszewakie
ofiary, wyślą Delegatów znanych
i wypróbowanych jako dobrych i
prawych członków Zw. Nar. Pol.
Gość do mma zawitał!
Przyoył di krótki ot u do Chioago
Prcf. Dr. Jan Pindór s Cieszyna na
Ssląskn austiyaokim i pragnie powi
Ud totejssyeh Polaków imieniem lodu
polskiego na Szlązka. Odnośne prze
mówienie gościa nastąpi o godzinie
po poładnin dnia 28 maja t. b. w bali
Czeskich Sokołów, 82 - 84 Emma ni.
Zapraszamy wszystkich Polaków i
Polki, afteby raczyli na wezwanie Kode
ka przybyć i dać dowód, Ze równą ser
decznością pragniemy Oj przyjąć i po
dziąkować aa braterską pamięć Roda
ków naazyoh na Szląskn.
Wstąp do Mli bezpłatny.
BaCMWtć!
Donoszę nim*jazem, iz posiedzenie
delegatów Towarzystw Związkowych
na północna zachodniej stronie miasta,
biorąeyoh odział w urządzania obcho
dów, odbędzie się w przyszłą sobotą
dnie 20go maja br. o godzinie 8ej wie
eeorem w hali ob. Ant. Oroenwalde,
888 Holt Are. Uprasza się, aby wezyaey
delegaci na to zebranie przybyli. Na
porządko dziennym: aregnlowenie ra
chunków i ostatniego obchodu i wybór
nowy oh urzędników na rok następny.
L. StopiAaki, pras. del.
TT* ŁurftWfśl, Młlti
Skarb Narodowy Po Inki.
fPod opieka Zwłoki Narodowego Polskiego]
Milwaukh, lOgo Maja 1808.
Na Skarb Narodowy Polaki pod opie
ką Związku Nar. Poi. wpłynęło:
Z waaala a pana Spara w Besmer:
Pan młody M. Spara 25 o., panna mło
da J. Spara 25 J. Fignar $1 00, Jan
Tak $100, Jan Bloauna 50 o., tona
50 o., Jan Opiala 50 o., tona 60 f, St.
Owozarak 50 a, W. Staezak 60 Jts.
Grabowaki 50 o., St Lemański 52
Jakob Pietrowaki 50 o., Jan Zgodzinski
25 en D. Jarzebowaki 25 o., Prof. L,
Wendzinaki 25 o., K. Krueger 25 o.,
Fi. Owozarak 25 o., Sob. Liwo 26 on
Kar. Fronozak 25 oM Józefa Groblewaka
25 a, Jakób Hart wiek 25 ^ tona 25 o.,
Wacław ayn 10 o.. Franoiazka Gaatecka
10 o., Agnieszka Smulaka 10 o.
Razem $9 82
Koazta przesyłki 10
Zoataje $9/72
Procent od kaayera Piotrow
skiego 3 00
Razem $1272
Z przenieaienia 2765 82
Ogólna aoma 2778.04
O dalaze łaskawe składki uprasza
w imienia zarządu
Franciszek Dromia/ciewicz, aekr.
841 —— 8th Are. Milwaukee, Wie.
D»s*r K*4ci*la Parafii Iw. Tr*J
ey w Ckleag*
zaprasza wszystkioh parafian, aiehy
priybyli w cela waftnyoh narad, dnia
20 Maja r. b. [w sobotą] o godzinie 7|
wieczorem do plebanii przy kośoiele Iw.
Trójcy. Z szacunkiem
Piotr B\Ako**Jci, prezydent.
Chicago, d. 16 Maja 1898.
Od Bcdakejl.
Przepraszamy wielo Sekretarzy Ob*
o bodów 8 go Maja i korć apcn den tów, Ce
dla brak a miejsca nie znajdą nadeała
nyoh wiadomoloi ogłoszony oh w „Zgo.
dzie’*, prosimy o cierpliwość a w miarą
moinciei iyeaeniom sad osy ć aozynimy.
Pslilękswsala.
Pw**ą przyjąć moje serdeozne po
dzięko* anie dla Rząda Centralnego Z.
N. P., wszystkich Zwiąskowoów, i To
wsnjitwa J. I. Kraszewskiego, grupy
108 w Chicago, do której mąi mój ś. p,
Antoni Kraszewski miał honor
Waaza pomoc którą odebrałam jako
pośmiertne dolarów piąć set bądzie ml
zawsze pamlątną I pozostaną wraz i
dziećmi dozgonnie wdziąosną.
Dziąknją Towarzystwa J. I. Krasze
wskiego, Grapie 108, za wystąpienie na
pognębię in oorpote i odniesienie zwłok
do grobu, — jak również Wielebnym
ksiątom Radziejowskiemu i Małko
wskiemu od parafii św. Wojciecha, za
odprowadzenie do grobu i n>i«ną mową.
Dozgonnie wdziąozna
Magdalena Krnnmnka
z 8iem małych dzieci.
Uprasza zią pena Frań Cisaka Mordce
z Esst Ssginaw, Mich , aleby zgłoził
sią w wiadomym intsreeie do Pelagii
Majewskiej 685 Milwaukee sts., Chi
cago, Ilia.

xml | txt