OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Milwaukee, Wis.) 1881-1901, May 24, 1893, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91037345/1893-05-24/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

Ziemie Polskie
Z isborn rotyjiklego.
W Królestwie dochodzą ptsekradanym
sposobem wiadomości o pogrzebie Lenar
towicza w Krakowie i o wystawie krajo
wej we Lwowie. O wiadomościach
tych oensura wzmiankować zabroniła
pismom warszawskim. Zakaz tyosąoy
sią Lenartowicza, zrezamieć mcżaa:
rząd „zbrodniarzowi” reklamy robić nie.
okoć. Ale — wystawa? Gsem ten za*
kaz wytłumaczyć? Gzy i to zbrodnia?
— Z Petersburga zawiadamiają: „Z
rozporządzenia władzy wytssej, semi
narynm kieleckie sawieezone zostało na
lat oztery. Kolegium rzymsko katoli
•kie w Petersburgu otrzymało jut od
powiednie zawiadomienie”.
— Od czasu jak Aleksander III za
siadł na oarskim tronie, nie zdarzyło sią
jeszcze, aleby który z ministrów za
protestował przeciwko środkom, mają
cym na oelu ucisk Polaków. Wypadek
ten po ras pierwszy nastąpił ze strony
generała Petrowa, ministra komunika
•yi. Chodziło o usuniąoie wszystkich
Polaków i wogóle ludzi ni erosyj skiego
pochodzenia na kolejaoh południowo
zaohodnioh. Minister oparł sią takiemu
rozpdrządzeniu w interesie bezpieczeń
stwa ruchu. Jak donosi „Warsz. Dnie
wnik”, sprawa ta rozstrzygnąć sią ma
w osobnej, „ad boc” wysadzonej korni
syi pod przewodnictwem generała Pe
trowa. Wypadek ten zasługuje na za
pisanie wągląm w kominie.
— Z Królestwa Polskiego dowiadu
jemy sią oiekawego szczegółu z smu
tnej historyi kieleckiego seminaryum.
Oto podczas dokonany oh tam rewizyi
znaleziono tam tomik Miokiewiozą w
sakasanem zagranioznem wydaniu; by
ły to „Dziady” z znaną piosnką w wią
zieniu: „Nie wiem, jaka spadnie kara”
itd. Naturalnie Hurko pc starał sią,
aby wiersz ten dostał sią do rąk cara,
jako objaw ducha, panująoego wśród
duohownej kieleckiej młodzieiy. To
zdecydowało oara do potwieidzenia
dzikioh rozporządzeń warszawskiego
jenerał-gubernatora, tyczących się tego
zakładu naukowego. Czcigodny ksiądz
biskup Kuliński obawia się lada chwila
zawezwania do Petersburga, a wiadomo
dokąd droga ztamtąd prowadzi”.
— Z Litwy. Ucisk narodowościowy
i uoiak religijny, — to przecież dwa
wyłącznie prawie objawy naazego szer
szego tyoia społecznego. Jedni obeą
mówić po litewsku, a drudzy chcą sią
modlić po katolicku. Dwa te przestę
pstwa ściągających na Litwą wszelkiego
rodzaju Kaohanowyoh, Orłowskich,
Siergiejewskiob, trzymają ludność
Żmudzi i Litwy w stałem napiąciu du
oba i wzmaoniają w niej nienawiść do
caratu. Przebiegłejszy i twardszy od
„Koroniarza” Litwin opiera sią z za
dziwiającą wytwrałością wszystkim tym
moskiewskim zakusom na jego ognisko
domowe, po za którem tyje dość cia
snem iyoiem. Rząd niejednakowej
trzyma sią polityki w zwalczeniu dwóoh
■tron ducha włościanina litewskiego:
ją*yk litewski obciąłby mu wyperswa
dować, jązyk polski (jeżeli go ożywa)
obrzydzić i wytępić; ale za to w dzie
dżinie religii, gdzie spotyka sią z stało
śoią nieugiętą uważa iż jedynie silny,
murawiewski knut zdziałać ocś może.
Fakty, odnosząoe sią do prześladowania
jązyka litewskiego są tak liozne i co
dziennie, że niepodobna przytaozać icb
wssystkioh, obociażby w kronikarskiem
wyliczeniu.
W staropolu zmarł niedawno ob. Ro
manowaki. Koledzy poeto wili ma
skremny pomnik na omentarzu, na któ
rym poaunowili poloty ć odpowiedni
napie po litewekn. Ale litoweki język
nie ietnieje ofioyalnie, zaleoono więc
zrobić napie moskiewski. Aby tego
uniknąć przyjaciele zmarłego zoetawili
pomnik bez Żadnego napieu. Pocwolo
noby jeezcze zrobić napie litoweki
czcionkami roeyjakiemi, ale łsoifiakie,
tohnąoe sąsiedztwem Polaki — nigdy.
Rach keiąikowy równie! jeet doić
obfity, ale i ta ksiąiki religijne stano
wią przewagą. Rząd wytąZa siły na
swalceenie tego raokn, który dziś objął
jnZ cała ohłopeką Litwą. Areezty na
książki litewskie są na porządkn dzien
nym. Niedawno sohwytono na Niewia
Zy z paką keiąZek (za 800 nr.) eiejak e
go Baptoaa i osadzono go w więzieniu
W pewnej wsi wołkowyskiego powiat a
sokwytano 18 Lutego b. r. parobka Je>
rango Bogdanowicza z gazetami litew
skiemu Zrobiono najeoiślejszą rewizyą
w całem domostwie jego gospodarza;
Żandarmi zaglądali nawet do nlów,
gdzie pokąsani zostali przez pasozoły.
Zebrali potem wszystkioh gospodarzy
*• wsi, umknęli ich w jednej isbie I
wywołując po jednemu, prowadzili in
k wizyt orskie badanie. Bogdanowicza
uwięziono.
Nie mogąo sobie s Litwinami pora
d*i<5 siłą, rząd sacsyna „wpływać” na
nieb w sposób zupełnie oryginalny, bo
przez misyonarzy, a raczej przez misjo
narid prawosławia i caryzmu. W koń
ou przeszłego roku rozesłano po rozmai
tyoh wsiach litewskioh „poświęoone”
dziewice moskiewskie, które uosyć ms
ją chłopskie dzieci języka i trądy oyi
moskiewskiej. Oc spod arze zmuszeni
są siłą do dawania mieszkań w swych
domach tym kapłankom, ktdire spełnia
ją swe „obowiązki” dość gorliwie, ale
bez skutku. Zycie w chacie ohłopskiej
takiego szpiegowskiego intruza nie jest
do pozazdroszczenia: jedynym objawem
wdzięczności są szykany i udręczenia.
To teft misyonarki opuszczają prędko
te „oywilizaeyjne” stanowiska i wraca
ją do Rosji.
z zaboru pruskiego.
— L««*na. — Od lat trzydziestu
skrzętnie Dotowaliśmy wszelkie zmiany
i rozwój żywiołu polskiego w Lesznie
a odwołujemy sią_do tak dalekiej epo
ki dlatego, te przed 80 laty, mowa pol
aka na ulicach miasta była istotną oso
bliwością. Z czasem sprowadziła się
tn znaczna liozba Polaków klasy śre
dniej i dziś z radością możemy napisać,
że pod wzglądem rozwoju gród ten
zajął miejsce poczesne w rodzinie miast
polskioh. Mamy np. Towarzystwo prze
mysłowe wyłącznie polskie, jakiem sią
Leszno dotąd pcszczycić nie mogło, a
które stara sią najsilniej przyoą^nąć
każdego dobrego Polaka do swego gro
na. Młodziutka to instytuoys, ale za
powiada zią świetnie i ma przyszłość
przed sobą. ,
Co do samego jąsyka, nauka dotąd
nie postąpiła. Niemcy bardzo osscządnie
rozdzielają swe łaski, nie możemy też
dotąd pozyskać £>bie tego, oo inne
miasta joż mają, misnowioie pozyskać
prywatną choćby nauką jąsyka polskie
go
Gdzieindziej wielebne duohowiefi
stwo stanęło na ozele sprawy tak wa
żnej, dla nas jednak inny panuje stosu
nek, bo w kościele traktują Polaków po
maooszemu. Kazanie polskie słyszą to
Polacy co 4 tygodnie i do tego na ran
nej mszy (okoć jedna trzeoia parafian
jest czysto polskich), śpiewu polskiego
przez cały rok tu nikt nie usłyszy, a na
pisu polskiego śledziłbyć daremnie,
ohcć ofiary w skrzynki z niemieckiemi
napisami i od Polaków chętnie bywają
przyjmowane.
Ł zaboru auilrjaefafego.
Lwowskie Tstwo oiw. lad. odbyło
dni* 25 maro* doroczne walne (gromi,
drenie. Wydział Tstwa w sprawozda
nia z* rok ubiegły, jako dowód postępu
swych prao, przedstawia rozszerzenie
działalności na powiaty skałacki, huais
tyfiski, borszozewski, kossowski, nad
worniański i stanisławowski, w któryoh
to okolioaoh zamieszkuje lioznie ludność
mazurska, tądna bardzo oświaty. Czy
telfi nowych w roku 1892 załotono 42,
ogólna zaś ioh liczba dosięgła 211 o
82.626 dziełkach, zatem ilość dziełek,
znajdująoyoh się w osytelniaoh i biblio
teczkach Tstwa wzrosła o 6.882. Człon
ków liozy Tstwo, zwycsajnyoh 142, bo
norowych 40. Dochody wynosiły złr.
8.029,41, rozchody złr. 2.880 o. 40. W
dyskusji nad sprawozdaniem z naci
skiem zaleoono zakładanie ozytelni tam,
gdzie istnieją Kółka rolnioze. Preze
sem Towarzystwa został obrany prezes
dawniejszy, dr. Aleksander Hirszberg
— Ks. Faustyn Usnnytkiewioz, uni
ta, b. proboszcz i dziekan międrzyrze
cki, prześladowany przez Moskali, uroda,
r. 1814, zmarł w Krakowie.
Hlsjr« rMyJakli aa wystawie a.
alaewersalaej w Chleais.
Kiedy nad emigranci w Ameryoe
Północnej kłaoą sią pomiędzy so
bą o mele rzeozy, rząd rosyjski cicha
ozem posyła swych agentów do tego
krajp.— I tak wiewy, fte jedna tniaya
rosyjska przybędzie od strony Syberyi,
w tyob dniach do Obicego w ozasie
wielkiej wystawy przygotowanej w tern
mieście. Misja ta składać sią ma z
Mikołaja, biskupa prawosławnego wysp
Aleatskioh, s pana A. Popowieekiego,
Redaktora „Rnskawo Połomnika” I a
p. J. Gołnbiews, propagatora bibli mo
akiewskioh. To dowodzi, te kiedy
Polacy, których jest sapewne jat wią
eej jak 2,000.000 w Zjednoczonych
Stanaoh Północnej Ameryki, nie mogą
■iq jeszcze doprosić w Rzymie o Bsku
P*» — Prawosławni na wyspach Aleut
skiab i w AlaazOe, którzy stanowią lu
dność 10 lab 12 tysiąoy głów najwią
°®j» “nj* jut ■"•go biskupa; ab uno
disce omnet. Z innej strony pewna
depesza telegraficzna wiarogodna z Pe
tersburga donosi, te Rada Państwa w
tej stolioy roztrząsać będzie wkrótce
projekt wyasygnowania 2,200 rubli
srebrnych na potrzeby parafii prawo
sławnej w Minneapolis [Stan Minneso
ta] w Ameryce półnoonej. Parafia ta
jest nowo utworzona przez 400 unitów
z Galicy i, którzy wraz ze swoim ducho
wnym przyjął! prawosławie [Nieazozą
iliwi Unici zmuszeni kraj rodzinny o
puścić, jedni dla prześladowali religij
nych, drudzy jak w Galioyi dla chlebs,
tu na wolnej amerykańskiej ziemi jako
nietolerowani prsez kler łaciński
przyjmują dobrowolnie prawosławie.
Przyp. Red:] posłani aą takie do Chi
cago z Rnsyi delegaoi naukowi dla
zwiedzenia wielkiej wystawy która zią
w krótee otworzy w tern mieście.
O loby akładajeee delegaoyą są:
Pan Lubomir Dymsza dooent c ni
wersy te tu petersburgskiego na kate
drze prawa państwowego, i ksiąią
Wołkofiaki. Kaidy z delegatów otrzy
mał 10.000 franków na koszta podróiy.
Pan Dymsza wyjechał jat w marcu z
Rasyi,na Pary! i Londyn i zapewne jol
bądzie w Chicago przed lszym maja to
jest przed zapowiedzianetn otwarciem
wielkiej wysuwy. (Przegląd Emigra
oyjny).
„SOKÓŁ”
Towarzystwo leczniczo ..Sokół” poleca
następujące lekarstwa wypróbowane i fabry
kowane przez najlepszy oh lekarzy.
1. Maryahskie krople Żołądkowe żale
oane przez lekarzy przy wszystkich cho
robach ftołądka, butelka f 1.00
2. Balsam na kaszel, butelka 90c.
3. Pewne lękaj stwo na duaznoóó czy
li astmą $1.00
4. Na niezawodne wypędzenie ta
siemca, stoik $3.00
9. Sarsaparila na czy sączenie krwi
butelka $1.00
3 • Maść na wyrzuty dziecinne na twa*
rsy, głowie i azyl, pudełko 75 e.
7. Maść gojąca nawet najwięcej za
twardziałe wrzody na nogach $1.00
8. Pigułki zalecone przy braku krwi
u dziewcząt i młodych mętatek, pudeł
ko $1,00
9. Najlepszy liniment na reumatyzm
w krzykach i członkach, butelka $1.00
Przy tern udziela się rady lekarskiej listę
wnie w języku polskim i wysyła lekarstwa
za nadesłaniem jednego dolara.
ADRES:
■•kół Nedlcal Cenpagnle
1020 Chene Str. DETROIT, MICH.
Dr. Wład. Statkiewiez,
Lekarz se starego kraj o
« długoletnią praktyką przy szpitalach
jak w Europie, tak i Ameryce, speojali
sta chorób Kobiecych i dziecinnych, le
czy i dobrym skutkiem wszelkie choro
by zsstarsałe, jak to: duszność, reuma
tyzm, choroby gardła, pieni, Żołądka;
ból głowy, ócz, nosa, uszu, febry, skro
fuły* w7rzutJ na głowie i skórze; choro
roby maciczne, zboczenia regularności
białe opławy, krwotoki, niepłodność
boleści po połogowe i t. p. dolegliwości
kobieoe i w ogóle wszelkie ohoroby mąl
ozysn, kobiet i dzieci — leozy prądko i
skutecznie.
Lekarstwa są przyrządzane w mojem
iaboratoryum, pod wyłącznym mym do
zorem.
Do dokładnie (o ile moZnośoi czytel
nie) opisanego twego oierpienia dołącz
2-oent. znaczek pocztowy, s odwrotną
pocztą odpowiem ile bądzie trwać kura
cys i co bądą kosztować lekarstwa.
Adres:
2>r. 1F, Statkiewic*,
954 Joliet 8tr. LA HALLE, 1LL.
L. Wróblewski,
57* Noble ot. Chicago, 111.
8IODLAEZ,
M* na składzie
(batogi, szczotki,
zgrzebła, deki, sie
!» od mooh, olej
do półszorków i
smarowidło do
wozów.
Waaelkio roporaoy* wykonywa śpi*
eioio i Unio.
TOW. POLEK
Owluda Zwrefeitwa
Pani R. J^cAert, Mkr.
f>8fi M. Aahland it, (Jhtoago. 111.
KtO 80018 SYCZY rwoioh krw
wnyoh Inb pnyjaoiśt t Ea
rupy cło A moryki śprowadsM linią okrą
żą prsoa Hamburg, Bramon, Ant
warpią, Rotterdam, Aoitardam,
Bsosoein, do Now Yorku, PhiladolphiL
Ba hi mor*, Montreal i t d., nioob atą
igloai do głównego agenta na wazyat
kio linio okrątowo:
H. O. O. SCHMIDT\
Winona, Minnesota.
I
3MH>*
©4
MARK
T
I
-LECZY
REUMATYZM,
Przyskrzypnięcie,
Ból zębów,
Oparzeliznę,
neuralgię,
Nadwerężenie,
Boleści w biodrach.
Boleści w Krzyżach.
W ywichnięcia,
Odmrożenie,
prsodwko wasolklm chorobom
Piersi, Plac 1 Gardła.
Tylko w oryginalnych paczkach.
Ceaa
Ceaa
Ceaa
E 25
- Ccat.
- Cent.
- Ccat.
JócefHitermer A Co.
550 Noble mI. Chicago fTll,
Skład najlepszego gatunku
twrdjch 1 mmurtch
WĘGLI ona DRZEWA
po oenaoh moiliwie najtańszych.
HKŁAD
Maszyn do Szycia
ROZMAITEGO GATUNKU
po nalnliuyeh eoaaek
fcd Olej, igły i ozędoi maszyn aą
zawsze u mnie na
Reperacye wykonywam prędko, dc
brze i tanio.
J, MARSON.
BP 6S6 NOBLE ULICA jp
pomiędzy Sloan I Bcmdiey.uL
DR. PIOTRA
6010I0
ta znanp 1 w ułyrln przez
•Itnnego królestwa I by ta znana 1 w użycia pruii
przesało ato Łat. Używano ja r. wielka korzyżela
7.w*«y*tklrh ogólnych teraźniejszychdoleallm"
ssfiisSpsŁiŁsair" p°""Ł‘ ■
*?£kssj; Sas:- aasa? *ss
dy. Wy mity. Baka .
Bóle w systemie koi
wo4d niewiast. Mat___
Zawrót głowy, 1 t. d.
ssą,-*gyV5!K|Huss»»a'
którzy m-*— *--‘ w *
wodowani prze/______
Ajcsenlee wj 1 lek wSpółtowarzyase
3^£2fWi^*. T. ®l«J»cowo4cłacii położonych bardzo
ł aptek. Lekarstwa ten nk
5** »J*«*Vay. lecz tylko od miej
entz w
I aptekarzy, lecą tylko
Jeiell nie ma agenta w_
» bllżaae szczegóły de
•eowyeh agentów. Jeżeli r
agzledztwle, plazrlo po bl
Dr. Peter Fahrner,
118—114 8. Hoyt CMciro. lila.
MiWAUtEE Ayewue State Bm
**» migeei bytagw banka
PAUL O. 8TENSLAOT) k CO
Bank Stanowy
Kapitał $ 250.000.00
GENERALNY INTERES BANKOWY.
Odbierają handlowe i zaoszczędzone
eiemądze, przechowują takowe. Płacą
zwyczajny procent od pieniędzy do prze
chowania złożonych. 8 przodowa ją azy
gnanyt, t weksle na wszystkie punktu
fCuropy. Wypożyczają pieniądze no
majątki i inne rzetelne poręczenia.
2£K t5!SS-«4lS5!^"?2^S
"tka: mitnlM inni State Im
eoraer ltllwaakea iw ą rarpenter 1 CWaozeo Iu
UBZĘDMICTl
PmOewnąmjąyĄA^.o.u^
wtoapracydeat, Un
uuU Miami i, I
DTRIKTORZT r
ST. POPEK
PoIm* Rodakom awdj
8ALOON POLSKI.
WINA,’wobiu"’ UKIKRY\"‘
Phw ■naMHMIlAkN emn. (Mmm au
<*> maam, wat i mtmm prrwmnk.
r*| Froat a nar Itr. CI1C1M
WIE LK]
SKŁAD POLSKI
GOTOWYCH UBIORÓW MĘZKIOH
AIO nt DLA
..--—- . - CHŁOPCÓW,
Bielizny. Koezul wierzchnich i spodnich.
Kelaierajktw, Krawatek, Kapelnai«w 1 8. a
ZarmMmn wykonuję wuelkie obktklunki podła* mikry i namowami —^
próbki mkteryi, z których ohoeoie mieć ubiór srobiooy. P*
Bqo M, „ K1 80R8ZYN8KI
o90 Milwaukee Ave. Chicago, Dl.
, ... o»g trw»nU Wyatawy światowej w Chioago, urn
dzili miej podpisani wygodny i dobrze zaopatrzony ^
* Hotel pod nazwą
„Columbus House”
na rogu DE8PLAINES i 12-ej uL, Chicago, 111,
W tym Hotelu jest restauracya i pomieszczenie na 160 lóiek
a wygodami jak: golarnia, kąpiele i pralnia W restauracyi znaj
dują się najlepsze potrawy i napoje, a kaidemu gościowi pozosta
wionem jest dowolnie zamieszkać i bez stołowania się. Ceny na
mieszkanie i stołowanie są mierne.
„COLUMBUS HOUSE” znajduje się blisko drukami czeskiej
wy światowej ,jAmenkana’,» J®** w najlepszym miejscu od Wysta
Hotel ten przeznaczony jest do przyjmowania czeskich i po
bratymczych narodów — aieby przybywający nie wpadali w ręoe
rozlicznych oszustów, a zawsze mieli w hotelu potrzebnego doradzoę.
Poniewai spodziewać się moina wielkiego napływu gości pod
czas wystawy światowej, przeto byłoby poiądanem, aieby kaidy
zgłosił się przed czasem i zamówił miejsoe piśmiennie.
l?r. Berka, właściciel restauracyi.
A.% D, Schwartz, właściciel hotelu Columbus House
213—215 W. 12th Str., — Chicago, I1L
!
w Washburn Springs
we W ankegan.
gdsia po-tawiany został PoUko-Katolicki KotciH Matki Betkiej Czeatocbow
skiej. Loty pod ten kościół i dom zostały podarowane przez kom pan ją.
Obok Kościoła powstaje Polska Kolonia.
WIELKIE FABRYKI
i wiele roboty. Okolica wysoko poloiona, ulice
piękne drzewa i doskonała woda.
wyrównane,
LOTY 50 Stóp szerokie i 150 stóp długie, od
#30Q.oo i wyżej. Dziesiąta część gotówką., re
sztę na drobne spłaty miesięczne. Pieniędzy
pożycza się na budowę domów.
Pociąg! odchodzą z Chicasro, z dworca kolei North-Western
z rogu Wie i Wells ul o god*. H ej i 11-ej rano w tygodniu, a
tylko o H ej rano w Niedzielę.
0FI8 na GRUNTACH. Bilety Wolnej Jazdy n Agenta
S. MIELCAREK,
W W. 18t» .U^, . . Chicago, 111.
N. L. PIOTROWSKI & A. G/DICUS
ADWOKACI
assezl ar*
razam wypotyoiają pienili* n. włości P % * } *
Oflllee: 84 — 86 La Halle Str.Chleago,Ill.(»zóatepiątro)Room 6tl.
Miaaakaaie: S117 LAURKI. 8TR. Telefon. 4067.
DAHLMANN & MALINOWSKI.
NOTARYUSZE PUBLICZNI
587 MILWAUKEE AVE., - CHICAGO, ILL.
-pr^dają grunta, wypotyczają pieniądze, pośredniczą w dzierżawie, Zabem
piecza ją od ognia. Sprzedają karty okrętowe po najtaśazyok cenach w mieście.
Zabezpieczają na tycie.
Minwegen A WeissMfg. Co„
Fabrykanci Mebli Salonowych,
JKnteefen S> WmUm M/ę, Cs.
N. W. Oor. Frerklin A Washington 8c Ohicago, 111._Telefon 2200
akładói
dełitd.
Sławajr Olejek BeaaatjeMj
PROCHOWICZA.
* Ukintwo na naaitjin, patanto
waiM 17 K wialnia 1888 r. Jmi to po
■oe n» wnyitkm boMd raamatjosna
w ramionach, łokeiaab, kolanaen, i w
o^ńla wa wujatkioh sgiąoiaoh rąk I
nf'Kt 1*®*J takta Ml głoaj rwany nan
lal^ią.
Batalka ■ dołąosonym praapiaam n
tyeia koaatnja dolar jadan,
Nabyó motna a
Lśommrd* TuchockUęo,
28 Olaarar Str. . Cbioa^o, IUa.
Eleonora Muszyńska.
(DOKTORKA)
ssssft
od 10 oj rano do l&«j
od 4 9j do «-*j wi«otorom.
Od*: 800 Dinsioo 8tr.
SOUTH BKND, IND.

xml | txt