OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Milwaukee, Wis.) 1881-1901, May 24, 1893, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91037345/1893-05-24/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

PROJEKT
UST A.W do KONSTYTUCTI
Związku Narodowego Polskiego
-w->
Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki.
ARTYKUŁ I.
Obowiązki Btądu Centralnego t urzędników ZwiąekuNJ*
1. Rtąd Centralny winien odbywać regularne powie
dzenia co najmniej dwa rasy na miesiąc.
2. Protokół winien wykazywać naswiaka dyrektorów
obecnyoh na posiedzenia- Przy głosowania w kwesty ach
pienięinych nazwiska dyrektotów głosujących za i prseciw
powinę być wykazane w protokóle.
8. Rząd Centralny podzieli się na naatąpa jące komi
tety:
a) Komitet fiaanscwy.
b) Komitet do przyjmowania grap i członków,
o) Komitet do Organu Związkowego i Drukarni,
d) Komitet do Biblioteki i Muzeom, ona na inne
komitaty, w miarą potrzeby.
4 Rząd Centralny ma prawo rozporządzać, bes upo
ważnienia, kwotami nie przewyższające mi $1500 rocznie,
lecz winien z katdego wydatku zdać dokładną sprawą w
najbliższym kwartalnym raporcie.
5. Kaayer Z w. N. P. przechowuje u siebie fondusze
Zw. N. P. i jest, wraz ze swymi ręczy cielą rai, majątkiem
swoim za nie odpowiedzialny.
6 Prowadzi księgi wykazujące dokładnie stan kasy.
7. Wypłaca wszelkie ssygnacye zaopatrzone podpi
sem Prezydenta Zw. N. P. i Sekretarza Gen.
8. Do kasjera muszą być adresowane wszelkie prze
■jfki pieniężne od grup i członków i kasjer takowe kwi
tuje.
9. Po każdcmieaięcznej wpłacie pcdatków od grup, ka
sjer doręcza Sekretarzowi Generalnemu wjkas grup tale
gającjch z opłatami. Wjkas ten mnai być doręczony Se
kretarzowi Gen. d. 20 każdego miesąca.
10. Sekretarz Generalny prowadzi protokół z każdego
posiedzenia Rządu Centralnego.
11. Przyjmuje wszelkie Związkowe korespondenoye i
przedkłada takowe Prezydentowi Zw. N. P. oraz prowadzi
korespondencje Z, N. P.
12. Prowadzi księgi rachunkowe Związku N. P.
18. Dnia Igo każdego miesiąca uwiadamia grupj
Związkowe ile podatku mąją zapłacić, i wykaz tych grup
doręcza Kasyerowi Z w, N. P.
14. Dnia 20 go każdego miesiąca, otrzymawszy od
Kasjera wykaz grup zalegającjch z opłatami uwiadamia te
grupy, że aą sospendowane na mocy konstytucji za niepła
tnoić. Raport tych suspensy i przedkłada Rządowi Centr.
na najbliższem posiedzeniu tegoż.
15. Sekretarz Generalny ogłasza w organie Z. N. P.
przyjęcie nowych grup i członków oraz wszelkie uchwały
iu Centr., które mają być ogłaszane.
16. Przeobowuje pieczęć Związku N. P.
17. Podpisuje wspólnie z Prezydentem Z w. N. P.
wszelkie urzędowe dokumenty i przekszy na kasy era.
18. Sekretarzowi Geni. nie wolno przyjmować ża
dnych pieniędzy do Z.N. P. należących.
19. Rząd Centralny prseznsosy Sekretarzowi Geni. z
kasy Związkowej nie wrięoej niż $50.oo kwartalnie na dro
bne wydatki cfiaowe, z których tenże winien złożyć raobu
nek co miesiąc.
ARTYKUŁ II.
Grupy Ztoi\xkotoe.
1. Towarzystwa życzące sobie przystąpić do Związku
Nar. PoL, winne przysłać do Sekretarza Generalnego na
stępujące podanie:
PODANIE O 1 RZYJĘCIE:
Do Rządu Centralnego Związku N. P.
,18....
Towarzystwo [aazwa].
w (miejsoowoftci).założone d.
a liczące.... o/łonków) zgłasza się niniejazem o przyjęcie
jako grupa do Związku N. P. i załącza wymagane Usuwa
mi Związku papiery, a mianowioie:
a) Wykaz ozłonków Ztrządu Towarzystwa;
b) Wykaz ozłonków Towarzystwa, podający pełne
imię i nazwiszo, wiek, zatrudnienie, oraz adres kaftdego
członka; czy ftonaty; czy nalefty lub kiedykolwiek naleial
do innej grupy związkowej;
o) Świadectwo lekarskie dis kaftdego członks z o.
■obna, ns formularzu przez Rząd Centralny uatanowionym;
d) Swoją konstytucję [r. j. konstytucję zgłaszają
oego się Towarzystwa] drukowaną lub p saną.
(Podpis Prezesa.)
(Pieczęć jefteli jest) (Podpis Sekretarza)
'ó. Przed zgłoszeniem się. Sekretarz Towarzystwa wi
nien zażądać od Sekretarza Generalnego formularzy potrze
bnyoh do podauia.
4, Otrzymawszy Podanie, Rrąd Centralny decyduje
ozy Towarzystwo ma być przyjęte w całości; lub ozy ma
być przyjęte z wyjątkiem jednego lub więcej ozłonków;
lub czy ma być przyjęte skoro poczyni pewne zmiany w
swojej konstytuoyi, lub osy ma być w oałoioi nie przyjęte.
O decyzji Rsądu Centralnego Sekretarz Geni. uwiada*
mia towarzystwo, posyłając zarazem inne, w dalszym ciągu
przyjęcia potrzebne formularze.
b. W rasie pomyślnej decyzyi, Towarzystwo zgłasza
jąoe się do Związku przeszłe ns ręce Sekretarza Generalne
go następujące Oświadczenie:
Towarzystwo (nazwa).w.
przyatępująo do Związku N. P. w Stanach Zjednoosonycb
jako Grupa, przyrzeka niniejszem zastosować się ściśle do
prze pizd w i praw w Konstytuoyi i Ustawach Zw, N. P.
sawartyob, oraz do uchwał Sejmu Związkowego. Towarzy
stwo nasze obowiązuje się, z chwilą gdy zostanie grupą Z.
N. P. bronić konstytuoyi tego* i ją popierać; oraz pracować
w kierunku tąi konstytueyą wskazanym; wykonywać pra
womcone zleoenia Rządu Centralnego i opłacać naleftytośei
Związkowe punktualnie.
W razie dobrowolnego wystąpienia lub wykluczenia ze
Związku N, P,, oraz w czasie suspensy!, Towarzystwo.
. zrzeka się wszelkich praw i pretensyi de u
działu w majątku Z w. Nar. Pol. jakotei do wpłaconych
przez Towarzystwo pieniędzy.
D*o d. na ogólnem posiedzeniu Towarzystwa
• ••••.w mieście.w Stanie.
co cały Zarząd podpisami stwierdza.
(Pieczęć jeteli jest) Podpisy Zarządu.
6. Oświadczenie to, zanim będzie podpisane, musi być
na głos odczytane na posiedzeniu Towarzystwa. ,
7. Wraz z Oświadoseniem, Towarsystwe przystępują
ce do Związku N. P. przyszłe naleftytośei pieniężne podług
wykazu, który Sekretarz Generalny Towarzystwu dostarczy
S mianowicie:
a) Wstępne do Zw. N. P. od kaftdego osłonka.
b) Nalefty tość za odznaki Związkowe.
o) Po 5 oent. od osłonka na fandaas telazny.
d) Po B oent. •» Organ Zw. N. P.
•) Po 5 oent. •« (undnaa rezerwowy.
f) Koszt Charteru $6 oo
g) Koszta drukowanych formularzy podług ilości
osłooków.
8. Grapy śoiągająod swoich ozłonków podatki i inne
naleiytośoi w sposób jaki przepiszą; ale raletytośoi do kasy
Związkowej muszą być wysłane tak, aby doszły do rąk ka
syera nie później nit 15go kaidego miesiąca.
8. Kalda grapa winna mieć w kasie po f l.oo od kat
dego osłonka na opłaty Związkowe, a po otrzymaniu od
Sekr^ Geni. Okólnika, wykazującego miesiączce pogłó
wne na fnndusz pcśmiettny. Sekr. grapy winien beswło
onue wystać sumą w Okólniku wyliozooą, dodająo inne
miemączne podatki, do Kasjera Z w. N. P., nie oaekająo al
pieniądze kądą skoloktowane od ozłonków.
10. Sekretarz kaidej grapy zawiadomi Rząd Cen
tralny o zmianach, zachodzących w organizacji Grupy,
11- Po kaldem posiedzeniu Grupy Związkowej Se
kreter tej te przeszłe Sekretarzowi Generalnemu sprawozda
nie, wykazujące: 1) liozbą nowych ozłonków; 2] liczbą
suspendowanyeh, 8] liczbą wykluczonych, 4] ogóle ą iloić
członków ozynnjch I i II klasy.
ARTYKUŁ III.
Obowiązki człv.J;6*o.
1. Kandydaci na członków Związku N. P. winni
wnieść swojo podanie na piśmie do Grapy, do której pragną
wstąpić, a uczyniwszy zadość formalncściom i wymaganiom
przepisanym przez konatytuoyą Grupy i przez niniejsze U
■tawy, mogą być przyjątymi na c?>ouków czynnych.
2. Członkowie naleiący do 2 lab wiącej grap Zwią
zkowych płacą podatki Związkowe tylko w jednej z tych
K1 UP» wykazawszy sią pokwitowaniem tej grapy, która poda*
tek przyjęła.
8. Opłaty Związkowe od członków czynnych są naatą
pująoe:
a) Watąpna wkładka |o 50 o. od członka jednora
zowo.
5) Opłata za odznaką Związkową, a mianowicie 50
o* *» srebrną; albo $1.25 za emaljowaną; albo $4 00 za złotą,
według iyozenia członka.
r) Po 5 o. mieaiąoznie na fundusz lelazny;
d) Po 5 o. mieaiąoznie na organ Związkowy;
a) Po 5 o. miea ąozme na fundusz rezerwowy;
f) Po jednym ceooie od kaidego przypadku śmierci,
podług miesiącznego Okólnika Sekr. Geni.
g) Prócz powylazych opłat członkowie I klasy pła
cą takie miesiączce pegłówne na fundusz pośmiertny; oraz
$1.00 na polisą jednorazowo, przy wstąpieniu do Związku.
ARTYKUŁ IV.
Wsparcie Pośmiertne
1. W rasie śmierci czynnego członka I-zaej kla
sy lub tony takowego, zarząd grupy, do której zmarły nale
tał, jak najrychlej zawiadomi o tern Rząd Centralny osobnym
listem, na formularzu dostarczonym przez Sekretarza Gene
ralnego, dołączająo świadectwo śmierci od miejscowego
urząd u zdrowia (Health Department), lub, gdzie nie ma
nrządu zdrowia, od innej właśoiwej władzy; oraz polisą
zmarłego.
2 W razach, kiedy iadna wątpliwość nie zachodzi oo
do totsamośoi zmarłego, i Rząd Centralny otrzymał doku
menty w powytszym paragrafie wymienione, Rząd Centralny
uchwali rozpisanie pogłównego, a polisa bądzie wypłaooną
spadkobieroom w przeciągu 60 dni.
8. Przekaz bankowy (check) na sumą wymienioną w
polisie, i wystawiony na imią spadkobiercy tamte nazwane
go, bądzie przesłany na rąoe zarządu odnośnej Grupy; a
zarząd jest odpowiedzialny za dorączenie tego przekazu
spadkobieroom. Spadkobierca musi podpisać kwit na sumą
w przekazie wymienioną, który to kwit zarząd grupy bez
włócznie odeszle (Kasyerowi Z. N. P.) Sekretarzowi Geni.
4. Jeieliby zachodziła wątpliwość oo do tośsaacśoi
zmarłego, grupa, do której tenis należał por tara aią o do
wody od naooznyoh świadków, notaryaloie stwierdzone, a
takie prsedsią weźmie inne środki, które mogą wyjaśnić
sprawą, i dostarczy wszelkie takie dowody i wyjaśnienia
Rządowi-Centralnemu. W braku dowodów, lab jeieli tako
we oka tą sią niedostateczne, Rząd Centralny zatrzyma pjłisą
i bądzie ogłaszał przez trzy miesiące w organie związko
wym, wzywając osoby świadome wypadku do powiadomienia
Rządu Centralnego. Jeieli po 8 mierąoaoh sprawa sią nie
wyjaśni, Rząd Centralny obowiązany jest uchwalić rozpisa
ni® pośmiertnego i takowe wypłaoi właściwym spadkobier
cou, a polisa stanowi pierwszy [p ima feoitj dowód takiej
w7P**tyj * j«**liby członek uważany za zmarłego, i której
polisa została w ten aposób wypłaooi ą zgłosił sią po ja a In
czasie, nie bądzie on miał prawa do śadnycb funduszów > 1
majątku Z. N. P. i bądzie uwalany jako wykluozony. ffl
5. Koszu dostarczenia dowodów śmierci i identyczno
śoi zmarłego poniesie grupa; a koszta te nie bądą w ładnym
razie odtrącone od sumy pośmiertaego, wymienionej na po
lisie.
6. W razie śmierci osłonka I klasy zdała od siedziby
jego grupy, obowiązki przypadająoe na zarząd jego grupy
■padną w takim razie na zarząd najbiilazej grupy, najpierw
o tern powiadomionej. Jeieli oiłonek 1 klasy umrze w
miejscu gdzie nie ma tadnyoh grup, Rząd Centralny sam
sią postara o dowody śmierci.
7. A te by przepisać poliaą na imią innej osoby, osłonek
Z. N. P. dorąoza takową zarządowi swojej grupy, wraz z
oświadczeniem pi śmiem, ero, wymieniają^em ouwiiko osoby
lab bsób, aa która poliaa ma być przepisaną. Zarząd poszU
poliaą w ras s oświadczaniem Rządowi Centralnemu na rąoe
Sekretarza Geol., który po przepisania, odsyła polisą Sckre
tar sowi Grapy.
8. W rasie śmierci tony osłonka I klasy, kapon polisy
bądzie przysłany Rządowi Centre^wmu, wraz s i u nem i pa
pierami. Jetehby wdowiec powtórnie aią otemł, winien
zwrócić polisą bez kuponu zarządowi grupy, który od Rządu
Cent?, otrzyma nową polisą s kuponem.
9 Polisa każdego osłonka bądzie zawierała sastrsete
nia: Igo te w rasie tospendowania człc nka a jakicbkol
wiek powodów, poliże bądzie niewaloą na czas takiej au
apeozyl. 2go te w rasie wykluczenia osłonka ze Z. N P.
polisa jest mewa tną; 8go te w rasie saspensyi lab wy kia
osenis grapy członka polisa jest oiewainą.
ARTYKUŁ V.
I‘n*MĄpMwa i kary.
1. Członek, który fałssrwie lab pogardliwie wyrata
aią o urządnłkaoh Związkowych ozy to sa pośrednictwem
prasy osy tet natnie w obco nie członków lub w poblitu
tychże, tak ift ei atysaeó to mogą — ma być skoro sootanie
uznany winnym przez sąd polubowny swej grapy saepen
dowsny — a jeśu okate aią niepoprawnym wykluczony ze
Zwiąekn.
2. Grane, która ze pośrednictwem prasy wystąpnje
pneoiw ursądnikom związkowym — ma być wykluczona ae
2 wiązka.
8. Człoaek wyztąpująoy przeciw konstytuoyi lab usts
wom związkowym, ma być oapomoiany, auspendowany, a
jeśli okate aią niepoprawnym — wykluczony ze Zw.
4. Członkowi Z. N. P. mote bać wytoosooy proces
wtedr tylko, jeśli skarga s wyazoaegófnier.iem prseetąpetwa
piśmiennie i praca oskarżyciela podpisaną dorącsoną sosu
nie praaooowi Grapy. *
6. Pteses Grapy przeczytawszy grapie akt oskarżenia
— oddaje oskarżonego pod sąd polubowny.
ARTYKUŁ VI. »
Apelacye.
1. W wszystkich wjptdkkoh jeśli członkowi wytoczo
dj został proces i nastąpiło ogłoszenie wyroku, z której
tonie me jest zadowolony mole w 85 dniach apelować dc
Raądu Centr. uwiadamiając swego sekretarza i sekretom
generalnego o w niesionej apelacji wraz z podaniem przy
«*yny — poozem sekretarz grupy wszystkie do tej sprawi
odnoszące się pisma prześle na rąoe sekretarza genl.
2. W prowadzeniu spraw apelaoj joyob zastósować
%£&&n’fttLZ''njcb w £“*t7‘°oyi Gt“PJ> *
8. Wyrok Rządu Oentr. ogłoszony zostanie na mocy
dowodów i dokumentów przedłożonych. Pomiędzy rzecze
nemi papierami znajdować sią musi skarga spisana, przez
oskarżyciela własnoręcznie podpisana i poparta dowodami
ząb ranę mi podczas śledztwa w grupie.
4. Kaida grupa lub osłonek Z. N. P, który czuje sią
pokrzywdzonym przez wyrok; Rządu Centr. moZe wnieść
apeiscyą do najbliższego Sejmu; powinien jednak w oiągu
60 dni po wydaniu wyroku przez Rząd Centr. o wniesionej
apelacji zawiadomić listownie sekretarza gen. podając
przyczyny niezadowolenia wyroku.
. , Sekretarz gen. apelaeyę wraz z wssystkiemi w rę
kach Rządu Centr. anajdująoemi się papierami przedłnty
Sejmowi.
6. Decyzja Sejmu jest ostateczną.
7. Członek, który się udaje do sądu krajowego w ja
kiejbądi sprawie dotyczącej Związku — nie popróbowawszy
wprzód wszelkich środków konstytucją Z. N. P. zastrzeżo
nych po udowodnieniu mu tego przestępstwa ma być wyklu
czonym ze Związku.
ARTYKUŁ VII,
Sejm.
x. oejm di się odbyć w ouue i przez Sejm poprzedni
oznaczonym,
2* Qaorum stanowi połowa delegatów obecnych na
I. Na Sejmie kwestye dctyotące zmiany honatytuoyi,
nataw oraz finansów, rositrzygsję się § głosów obecnych
deL, inne prostą większością.
4* Katdy członek Związkn czynny I klasy oboóby nie
był delegatem naote być wybranym urzędnikiem Z wiązko
,^rł,e<^ ro*pocaąciem kaidej aeayi sejmowej odczy
ty* będzie lista delegatów. Delegaci grap, które przed
sejmem me przesłały na ręoe sekr. gen. kopii mandatu da
“•K°flWyoranemn delegatowi— nie będę zasiadali na aejmie.
O. Na tądame pięciu delegatów ma aię odbyć imienne
głosowanie przez tak lob nie.
_^ Miejsce Sejmu oznacza aię w następujący sposób:
Trzy miesiąoe przed Sejmem Rząd Centralny przedkłada
kąidej grapie związkowej okólnikiem nazwiaka 5 miast, w
Stanaoh Zjednoczonych, kalde z tych miast winno być sie
dxilb,ą1Pr*yn*j,nQi®j gnipy związkowej, równocześnie
ntlnlllriiiac tan eLAlniL --- — * - rw_t a
publikująo tan okólnik w organie Zwiąskowysa. Grapy
głosują za jednam z tych miast, odsyłająo Rządowi Ceutr.
rezultat głosowania n>e pófaiej jak w 6 tyg. po otrzymaniu
zawiad<^inienia. Poczem Rząd Centr. ogłasza w organie
Związkowym rezultat wykazujący jak katda grupa głoso
wała. Miasto które otrzymało najwięcej głosów będzie
miejscem zjazdu Sejmu.
URZĘDNICY SEJMU.
Urzędnikami Sejmu aą:
1. Przewodniczący.
2. Marszałek.
8. Dwóch sekretarzy.
OBOWIĄZKI
URZĘDNIKÓW.
. i* Obowiązkiem przewodniczącego jeet prowadzić
obrady Sejmowe bezstronnie i nie namiętnie podług reguł
parlamentarnych. “ —•-•-o
.. ?- Prt®"odniczący winien beozyć, aby delegaci za
bierali głos ściśle tylko w kwesty i będącej pod obradą, oraz
sby taden delegat nie przemawiał w tej te samej kwestyi
dłużej nad 10 minut i więcej ci* 8 ryzy.
8. Przewodniczący rozstrzyga kwestye porządku, i
przy głosowania gdy obie strony mają równą ilośó głoaó m
głos jego jest rozstrzygającym z wyjątkiem przy wybo
rze urzędników — deoysya jego tylko większością głosów
obecnych obaloną być mote.
4. Obowiązkiem Marszałka jest dopomagać Przewo
dniczącemu do Utrzymania Porządku w sali nnaiedaeft
0. O bo wiązki* m 2 Sekretarzy jeśt utrzymywać wier
□y protokuł z posiedzeń. Po skońozeniu posiedzenia winni
oni porozumiewać się i uzupełniać wzajemnie swoje notatki.
, ® Zamiast ozyunia protokółu z ostatniego Sejmu,
poleca się delegatom dowolne odczytanie tegoż,
i 7. Akty Sejmowe winne nosić podpisy Przewódnioza
•go i obu sekretarzy oraz pieosęć Zw. N. P.
8. Uchwały Sejmu będą podzielone na dwie katego
jye: 1. Uohwały dotyoząoe Konstytucyi, Ustaw Zw. N. P.
Z. Wszelkie inne uohwały dla dobra Zw. N. P. — U
obwały pierwszej kategoryi mają być dołąozoaedo Konsty
tucyi Zw. N. P. i ogłoszone; aohwały zaś drogiej kategoryi
winne być publikowane w Zgodzie.
KOMITETY I ICH OBOWIĄZKI
1. Po powołania do porządku obecnych przez Prezy
denta Zw. N. P. mianowany będzie przez tegoi komitet do
sprawdzenia mandatów.
2. Obowiązkiem komitetu do sprawdzenia mandatów
jest przekonać i zdać sprawę ozy delegaci do Sejmu zostali
legalnie wybrani.
8. Zaraz po zorganizowaniu się Sejmu, Przewodni
oząoy mianuje następujące komitety:
1) Komitet finansowy.
2) Komitet do konstytneyi.
8) Komitet do apelacyi.
4) Komitat do petyeyi i korespondeneyi.
6) Inn* komitaty w rasie potrzeby.
4. Komitet finansowy zrewiduje wszystkie książki i
rachunki i kasę Związkn, Zgody i innyoh instytacyi zwią
zkowych. Komnat im przedkłada Sejmowi sumę potrze
bną na wydatki Sejmu, w kefiou ma robić w*
wszelkich kweatyaoh finansowy oh takie pro poty o ye, jakie
będzie u w stał za potrzebne i przedłoży takowe Sejmowi
• >. Komitet do konatytueyi przejrzy wszystkie po
P™wki do Konstytneyi i Ustaw Związku i poleci takie
zmiany jakie będzie u wstał ze korzystne i odpowiednie.
6 Komitet do apelacyi zbada wszystkie sprawy sobie
powierzone — i zda sprawę a saleeaniem takich kroków,
jakie będzie uważał aa słuszne i sprawiedliwe.
. 7. Komitet do petyeyi przejrzy wszystkie petyoy* i
korespondeooye i zda sprawę z czyn noś oi swyoh g odpowie
dolami poieeeoiemi.
8. Członkowi* komitetu winoi być obecne mi na sali
posiedzeń podczas aasyi sejmowy oh.
, WYBÓR URZĘBNIKÓW.
Każdy delegat może nominować kandydata. Ołosowa
nłf od.bywB ■* kartek i oiągni* się dopóki jeden
s kandydatów nie otrzyma absolutnej wię kar ości głoeów
obeonyoh delegatów. Kandydat, który otrzyma absolutną
wiąkasońćó głosów obeenyeh delegatów zoataje wybranym.
Wybór urzędników Zw. N. P. odbędzie ałę w następują
cym porządku!
I. Przewodniczący sądu Związkowego.
2 6 sędziów Zw.
8. Prezydent Zw. N. P.
Viee prezydent Zw. N. P.
ft. Kasyer Zw. N. P.
0.
7.
8.
Sekretarz Generaldy Zw. N. p.
Redaktor.
12 Dyrektorów.
PORZĄDEK OBRAD SEJMU.
J*0??*^* do P0łł4dku oboooyoh przez Prezyden
ta Związku N. P.
2. Naznaczenie komitetu do sprawdzenia mandatów.
8. Instalaeya delegatów.
4. Wybór urzędników Sejmu.
5. Naznaczenie komitetów. *
0. Sprawozdanie Prezydenta Z. N. P., Kasyera i Se
kretarza Gen.
7. Sprawozdanie stałych komitetów
8. Obrady nad poprawkami do konstytneyi 1 ustaw.
9. Niedokońosone sprawy.
10. Nowe intecesa.
}*• Wyznaczenie pensyi dla Sekr. Gen. i Redaktora.
,o* Nominaoys, wybór i instalaoya urzędników Związku
18. Przemowa nowoobranego Prezydenta Z w. N. P.
14. Oznaozenie ozaau dla przyszłego Sejmu.
Uni* protokułu Sejmu i przyjęcie takowego.
10. Odroczenie.
INSTALACYA NOWO OBRANYCH URZĘDNIKÓW.
1. Po dokonanym wyborze ursądnikóW Związku,
Przewodnioząoy Sejmu odozyta rotą przysięgi Przewodni
czącemu Sądu Z w., a ten z kolei odozyta takową sędziom
Zw. i Prezydentowi Zw. N. P.
Pratjd.DMm •«*■>*«
/
KONIEC.
«
Pi
m
j 104 10 ruo do 5 ro potod.
MACIEJ GETKA
7 bfM" PoWo. ^ «"*■■■
SKŁAD MEBLI,
Pleców kaehennjeli ■
1 parlorowjch,
om wiuikioh otoijfi knnlwnnjohi
Par lor Seta od 25 dolarów poosąwsay (
WACIBJ 6ITIU
Piotr Binkowski,
ZEGAąMISTąZ I ZŁOTNIK
383 W. Chicago are. przy Noble ni.
POLSKI
SKŁAD 'JUBILERSKI
i sztucznych kwiatów
wykonywa
Złote Szpilki Związkowe dla Polek
ta nok walą Rządu Centralnego Związku
Nar, Pol. Zamówienia na stpilki dla
Polek naleiy przesyłać wprost do mnię
Zabezpienie od ognia i sprzeda!
Kart Okrętowych.
P. BINKOWSKI.
Jozef Gotembiewski,
7 TELL PLACE
przy Milwaukee avenue
CHICAGO, ILŁ.
polec* Szanownym Rodakom rwą
KUŹNIĘ
FJBRYKĘ WOZÓW.
Wyrabia powozy, bryozai, i wesel,
kiego rodzaj a wozy; oraz podejmuje
■Beporacye po najtaiiauj cenie.
Kuje konie.
B. ŚWIERŻY,
West Dlytilon atreet
(Róg Noble Street).
^ poteca aw6J potoki
Dobre napoje, Wina i Likiery najros*
mai ta ze. Piwo zawsze świete i wyborne
oygmry. Mam takie odpowiednie miej.
ee do zebrań i mityngów.
T. Matuszewski,
1229 8. Western Are. Chicago UL
»ol«MtiiMwi]nlo4tkMinr«J
Boarding House,
RESTAURACYE 1 SALOM
uopatrsony uwim
w doborowe wina, wódki, organ, iwie*
i# piwo, jako tai
SMACZNĄ PRZEKĄSKĘ.
Józef Błociszewski,
798-800 8, Amhlmnd !««,
pomiar 17-tą i 19tą allo%.
Twardych I Miękkich
Węgli i Drzewa
po cenach nader oartnritowaeyrh.
gamrtwienia prryjin^e takie listownie
wykonywa w jak n^krdtuyw narta.

xml | txt