OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Milwaukee, Wis.) 1881-1901, August 30, 1893, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91037345/1893-08-30/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

PMtTkaJe preejr.
Ściany politycznie, tuUj schroniłem
blq_sądząc, to znajdę braei — osym
■ię omylił? ja Polak i proszę rodaków
o pracę bo nJemam chleba. Zgłoszenia
w Itedakoyi Zgody 574 Nobla Str,
Grapa 36.
Członkom „Gwardyi Pułaskiego”
przypominam, to najbliższe posiedzenie
ito r o o z n e odbędzie się w Niedzielę,
8 Września, w hali obywatele Drslby,
róg Cleaver i D.vision uli o. Walne
•prawy do załatwienia. Kaldy nieobe
cny na posiedzeniu zapłaci karę, jaką
konstytuoya przepisuje.
W. Karłowski, sekr.
550 Noble uL, Chioago, III.
Bkskarsya
Wystawy Kolumbijskiej na obszerne
farmy do Dakoty wyruszała z Chicago
28go bm. o godzinie 10.45 rano.
Czynny udział brali Komisarze z za
granicznych państw, korespondenci ro
zmaityoh pism, pomiędzy którymi i
nasz rodak Feliks Ryoerski, przedsta
wiciel ruskiego wydziału handlu i prze
mysłu a jednocześnie korepondent
warszawskiego „Słowa”.
Podczas podróiy jako goście podej
mowani byli w St. Paul, Minaeapolis, a
takie i na sławnem jeziorze Minetonka.
Na farmie o 10 tysięcy akrach w Ds
kocie będą mieli przyjemność widzieć
Iniwo przenioy w Ameryce.
fawladomlenle.
Zawiadamiam wszystkie wydawnictwa
pism polskioh aleby uwolniły mnie a
siebie na koszta nie wystawiały, nadsy
łając. — Płaoić tylko za te będę które
abonowałem.
Ludwik Nietgodzki,
1087 Napier Str. South Bend, Ind.
04 Dr. W. StetUlewica.
Ob. aiiohał Ryksa, New Kensington,
Pa. proszę podać poprawniejszy adres,
poniewal list wysłany pod powyższym
adresem — zwrócił się.
Dr. W. Statkieteict,
954 Joliet, Str. La Salle, IU. |
Grupa ISO.
East Saginaw, Mioh. 21 Sierpnia 1898
Towarzystwo Głos Polskiej Wolno
ści, grupa 180ta Z. N. P. wybrała na
powrdt prezesem Fr. Morysewioza, na
zwyozajnerc posiedzeniu dnia 18 Sier
pnia 1898. Były prezes Michał Ryba,
jui od tego posiedzenia nie jest preze
aem Grupy 180tej.
Z rozporządzenia Towarzystwa
Tow.Swr. Krzjta przy kościele
Ś-tej Trójcy.
Cbicaoo, dnia 28 Sierpnia 1893.
Niniejszem zawiadamiam szanownych
członków wylej wymienionego tow.,
te posiedzenie kwartalne odbędzie się
dnia 2go Września r. b. w Sobotę wie
czorem o godzinie 7$ w hali zwysłyeh
' * ■rvi-11-^Lich człon
W Niedzielę wieczorem dnia 27 Sier
pnia pięknie zapełniła się hala ob. Ant.
Groenwalda gośćmi i Sokołami. O go.
dzinio 8 mej minut 80 otworzył zgrom a
dzennie przemową Sokół Jan Adamo*
wski. Powiedział w kliku lecz dość
treioiwyoh słowach, cel obecnego ze
brania, powołując w koficu na prezydu.
jąoego sędziego La Buy. N a sekretarza
powołany został Sokół Leon M. Nowak.
Następnie prezydująoy przedstawił jako
pierwszego mówcę, prof. Danikowskie
Eo, towarzysza Sokoła Lwowskiego.
•alej przemawiali Dr. Kai. Midowioz,
■ę<lzia La Buy, Dr. M. Janosewski,
Kaź. Dorszy ński, R. Kotłowski i inni,
poozem się odroczono. Zarazem mam
zaszozyt zawiadomić Sokoła Polskiego
Nr. ligi, ii w szeregi jego wstąpili na
stępująoi pp.: Sędzia M. A. La Buy, Dr.
Midowioz, Dr. Janozewski, Olszewski i
Mróz. Czołem
Fr. Mordec, sekr.
Z szacunkiem
St. Sztermer, sekr. prot.
No. 9 Emma Str.
Czołem Sokoli,
Leon M, Nowak, sekr.
Tow. I«m Koch*now«kleg*
N*. I, grapa 119.
Chicago, 20 Sierpnia 1808.
Nioiejazem zawiadamiam 8z. osłon
kdw Tow., te Poniedziałek dnia 4go
Września jeat dniem otwaroia Sejmu
Związku Nar. Pol. zatem Towarzystwo
stosownie do uohwały zapadłej na po
siedzeniu d. 0 Sierpnia wystąpi in oor
porę, dla wziąoia udziału w Nabotefi
atwie które sią odbądzie w Kośoiele
6 w. Trójcy, jak rowniet bądziemy towa
rzyszyć delegatom na halą sejmową.
Upraszam aby Sz. członkowie stawili
sią do hali poałedreft punktualnie o
godz. w pół oo 8mej rano, aby słutyd
dobrej sprawie.
Z pozdrowieniem
8. ZłocuwM, sekr.
Cboąo wpływom upałów letnioh sią
lepiej oprzeć, jest wielkiej wagi, aby
wszystkie organa ciała Indtkbyły
lako ie<*
zdrowe. Jako jeden z najwaftniejezyoh
organów, bet wątpienia moftna uwalać
Żołądek; jefteli ten pokarmów jakie
spotywamy, naletyoie nie trawi, nastą
puje zatwardzenie. Dr. Augusta Koe
niga hamburakie krople są najlepszem
lekarstwem, gdrl powodują trawienie,
przectyasozają krew 1 oiywiają funkcye
wątroby 1 nerek.
Ciotki •matek dotknął pifiitm W*
lentów Wleklifiskich zamieszkałych
przy West Division al. w Chicago. —
Dau 27 b. m- nieubłagana śmierć aa
brała lm jedynego synka dziewiąci o
miesięcznego. Pogrzeb odbył się dnia
29 b. m. przy uosestniozenia lioznem
rodziny i przyjaciół.
Zewsząd dochodzą nader smutne wia
domości, któremi wypełnić by molna
oałą gazetę; — bankructwa firm, pogo
rzele miast lab fabryk, zamykanie fa
bryk i przedsiębiorstw, wskutek czego
milionom robotników brakuje pracy. —
Głód i bieda zmusza do demos trący i,
odbywają takowe po miastaoh, pochoda
mi z licznych tysięcy złoftonemi, doma
gają się „ohleba lubpraoy”, domostra
oye te ozęstokroć wychodzą z zakresu
prawem dozwolonego, stąd bójki z po
lioyą, te następują i w Ghiosgo od dnia
20 b. m. po południu, rezultatem liozni
ranni.
W South Chicago dnia 24go spaliło
się przeszło dwieśoie domów, szczęściem
w częśoi spalonej miasta niewielu Po
laków zamieszkiwało.
Z Minueapolis, Minn. donoszą te w
ozasie posiedzenia Grupy Związkowej,
w mieście powstał polar, w którym po
łowa członków Grupy straoiła mienie.
Poszukiwanie.
PAULA KEPKEE lub tony jego
Zofii z Królikowskich, poszukuje Ja
dwiga Królikowska. Aires, Jadwiga
Królikowska 589 Milwaukee tr«. Chi
oago. 111.
WjrMry ■n^4alk4w.
Hkokwibch, Ilu 14 Sierpnia 1898.
Na zgromadzeniu roomem Tow. Ta
deus=a Kcśoiuszki yT. 198 Z. N. P. od
bytem w doiu 5go Sierpnia r. b. powy
ftej wymiene Towarzystwo obrało na
st^pnjąoyoh urzędników:
Michał Botek, prezydent I rok; Mi
chał Owozarzak, wice-prezydent I rok;
Jakób Glnalski, sekr. prot. III rok,
Mikołaj Dubis sekr. fin. I rok; Szymon
Wschcwiak, kasyer II rok; Antoni
Pawlak. Filip Bogaoz, Fr. Rudkiewicz,
opiekunowie kasy I rok; Ignao Wa
leaga, marszałek Iszy. II rok; Marein
Owozarzak, mxrszałek drugi I rok; A
dam Walenga, chorąży II rok; A.
Kosiczan, pod ofcorąfty I rok; Jan No
wak odźwierny II rok;
Wszelkie korespondencye tyozące się
grupy 198 proszę odsyłać do sekr. prot.
J. Ginalski, bx 205. Hegewiaoh, 111.
Z bratniem pozdrowieniem
Baczność! Baczność!
TOWARZYSTWO
Budownicze 16 Wardy
1-go Września 1893 r.
Fr. Serkowski .
otworzy z dniem
23
Betki robotników aaptaalo się do togo
Towarzystwa 1 dali maju twoje własna domy
nie płacąc więcej jak a wy kle aa daierlawę
Towarzystwo to prowadzi interes swój na
podstawie leęalnęj, a książki są kaidego
csasa do prsejrzema. Kto zatem chce aao
saczędaić sobie pieniędzy i przyjió do ma
jątku, niech wstąpi do towarsystwa lflei wai
dy, a woale togo nie potaiaje. Posiedzenia
odbywają się w kaldy Piątek wieczo
v kall M. Majewskiego, 779 Mllwiekee Ave.
Z*nlaać moina się kaidego csasa a se
kretarza.
Julian Marcinkiewicz, Prezydent,
Michał Majewski, Sekretarz,
M. ▲. La Buy, Kaeyer
B. STOBIECKA,
Praktyczna Lekarka aa eei)
489 MILWAUKEE ATK.
Leczy takie wszelkie inne chorob;
rulT onałato han*
pOdEWl^ rtMn
bo pr*M poOtnl* altdoMtfo mdrma, wyMtaa* Ul
ey»y «wnc*|« *ą »Nk
B. luklccka,
480 M ilwaukee tTMDb, Chieajro. Tł
T. Matuszewski,
1229 8. Western Are. Ckieago 111.
folm Miiwwiy lodłkMi iwoj
Boarding House,
RESTAURACYEI SALOM
■aopatnooy uwtn
w doborowe wina, wódki, r/furą, świę
to piwo, jeko te*
SMACZNĄ PRZEKĄSKĘ.
844 Milwaukee ®ve. róg DItIiIod.
STAŁA CENA DLA WSZYSTKICH
Wiemy *e gdy zadowolimy kostumera, zyskamy go na
J ’ zawsze.
Wiemy te a^y kałdego zadowolnió trzeba sprzedawać tylko
J ’ dobre towary.
Wiemy *e ioteres dzień za dniem się rozwija i rozwijać się bę
dzie szczególnie gdy sprzedajemy po tak niskich
cenach.
Wiemy *e n'gdzie nie mołna dostać takich ubrań jak nasze
chłopięce czysto wełniane po $4.45 w kolorach
ciemnych i jasnych (light) i w rolnych fasonach.
Wiemy *e hałdy się dziwi naszej wielkiej wyprzedały [trzeci
tydzień] czysto wełnianych ubrań męskich po $5.
Wiemy czysto wełniane spodnie męskie po $3.00 są
J ’ warte zawsze $5.00.
W iemy *e opuścicie największą sposobność jełeli nie przyjdzie
cie sobie wybrać niektóre z naszych rzeczy.
JOHN GROSSE CLOTHING COMPANY.
Skład odpowiedzialny! Zawsze najtańszy!
844 Milwaukee avenue, róg Division ulicy
Csjito-tnbrny zegarek t fcrebr
nym tylko $15.00.
Ha cóż kapować tylko pozłacany
rek a werkiem nie wartym nic, który epna
dawa'a od lk do 14 dolarów bes łahcnszka,
kiedy modna doatać t awerawy ezysU-4re
braj zeza rek a Elala werkiem 1 do tego
ezysta-żrebray laóeaazak, w.ryaUo tak
jak przedstawia obrazek aa (11.00, który
■le nigdy nie wytnę l kolom nie łtrad.
Gwarantujemy ten zegarek I łabcnaaek na
całe życie. Więc nie obawiajcie ■!«, tylko
pnyślljcie BOc. w znaczkach pocztowych
a poślemy wam ten zegarek i łabcaezek
na Kzpreae ofla gdzie wam oędzie wolno
go obejmeć, a jak st* spodoba to reszta
dopłacicie 1 zegarek odblenecle. Zegarek
a tym łabcnezklemnle kopicie nigdzie pod
S dolary. Adresować należy:
441
lUDnni MEBCHASDI8K CO.,
Sabie Street, • • Cbleaga, lUa.
Kto nam przyśle I centowa marka tema
poślemy nasz katalog polaki o 40 • tronach.
właśoiwa
ski Ceni
Koszta przesyłki dla czytelników tego plama opłacone.
Takiej oferty Jeszcze nie bjloe hletoryl zegarmistrzów sklej. Prze
syłamy rzeczywiście do egzaminowania opłacając koszta, 1 ani (centa
nie kosztnls Was aby go zobaczyć. Damskie 1 mszale zegarki Hunt
Ins Czas, Stern Wind 1 Mem Set.
To nie Jest tania koperta platynowa z werkiem az w ^carskim bei
wartoSd, ais SU rznie grawitowana koperta, równając złą zopełnlsj
14-kar kopercie wtolej,
1 daleko od nisj trwalsza.
Gwarancj a na lat 'JO za katdą kopertą. Standard American werk
prześlicznie ozdobiony, z mocną aprątyną. Całe orządzenis w tym
werku Jest z najlepszego gatunkuprzeto tet zegarek wakazojs czas
aznratnie (• war ant ujemy aa ten zegarek 1 meieez go nam
zwrócić JeZell nla okaSe ale podług naszego oplsn. Wy
tnij tg ogłoszenie, dodaj całe nazwisko 1 auree, przeSllj to
do nas, a my wj ślemy ci zegarek przez erpress bezpłatnie
do egzaminowania. JeSll go zn*Jzzleaz takim. Jakim
przedstawiamy, Se dorównywa zegarkom po $38X0, zapłać
sgentowrt ezpreasowemn 111.36 s zegarek jest twoim; w
przeciwnym rasie nie płać mn nic. Jsi>ll wraz z o be tal un
kiem prreSleez 50 c w markach pocztowych, odbierzesz
elegancko gr*wirowany łańcuszek do zegarka Ten tzScn
'zez kosztuje $8 00 w kzZdym składzie Jubilerskim w A
•neryee. Aloojoell prześlesz wraz a obetelnnklt-mgllJN
przez to oazcządziaa nam koaztSw zwrotu przesyłki, o
[rzrmtsz po wy tezy teAcuszek w podarunku.
Odzywamy slą do W aa przez „Zgodą” z zapewnianiem,
Se Was traktować bądzlemy możliwie i rzetelnie
Przeertaicle pieniądze w UScle registrówanym, prasa
Money Order, Postał Nota albo KzpraasOrder.
6UARANTEE WAJCH COMPANY.
INCOKPOHATED.
lOO Washington Str.,
Cklsago, n
CHARLES AHLSWEDE,
712 — 714 Milwaukee Ave., Róg Noble i Emma Ulic.
Polec* Szanownej Publiczności Swój
WIELKI SKŁAD
UBIORÓW LETNICH
DLA MĘŻCZYZN CHŁOPCÓW I DZIECI.
Oraz zasługuje na szczególną uwagę oaat największy na Milwaukee
ave. i po nader nlskioh cenach
WYBÓR KAPELUSZY
najnowszej mody, jak równie! BIELIZNY i wszelkich przedmiotów
w zakres garderoby męskiej wchodzących.
Jedna stała cena dla wszystkich!
Polecając mój interes łaskswym względem, nadmieniam, te dla
wygody Ha. Polakiei Publiczności apecyalnie otrzymywany Polski
klerk pan Brano Nenmann, naloty uprzejmie każdemu.
KOLEGIUM POLSKIE
—DLA—
AKU8ZERYI
•19 Noble ulica, CHICAGO, ILL.
Jeat to instytaoya zatwierdzona prrai wydział zdrowia (State Boerd of
Health), s któroj jat wyszło kilkadziesiąt azdolniotycb Akuszerek, oieesąoroh
■iq dzisiaj dobrom powodzeniom.
Następny karz rozpooznio sią dnia Igo Września 1898.
Miojaoo dla niesamiesikałYoh w Chioago dogodna, blisko wazyatkiob dwor
ców kolei tolaznyob, utrzymam* i mieszkanie znośna z łatwością dostad w poi
•kieh domach, atoaankowo bardzo tanio. Zgłoelś aią do
Dr H. P. KaMakowikl, Pres.; 616 Noble uL
PIĄTY
ZJAZD I KONCERT
Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce
-Odbędzie się w Poniedziałek
dnia 4g« Wrze Ania ,1893 roku.
W HAU PUŁASKIEGO
przy Ashland AveM pomiędzy 17 i 18 ol.t w Chicago, IU.
Wstępne 50 cent.
Do licznego współudziału zaprasza
" KOMITET.
TEATR AMATORSKI
-urządza
DRUGI ODDZIAŁ
WOLNYCH KRAKUSÓW
w Niedzielę dnia 3-go Września 1893 r.
W HALI WALSH’A,
na rogu Milwaukee ave., Noble i Emm. ul., Cbieago, 111.
A4e§raue będzie:
„GWAŁTU CO SIĘ DZIEJE”
Komedya w 8 aktaob.
POCZĄTEK O GODZ. PUNKT 8 ej WIECZOREM.
Bilet; O o ol.
tST Po przedstawieniu Zabawa
Do Hoznego w*p<*>łudziału zaprasza KOMJTE f.
JAN MALINOWSKI,
Constatoel Fo^Tlatowy,
Kolektnje nsleiytoioi prawne, adtiela rady w sprawaoh sądowych i wogóle za
łatwia wszelkie w zakres jego n rząd u wchodzące sprawy.
JAN MALINOWSKI, 1115 W. North sve. Chiosgo, 111.
Mieszkanie 104 Ssmnel Str,
PUŁASKI
Mutual Flre Insurance
€om pany.
Kompania Asekuracyjna Puławskie
go zabezpiecza domy, składy, towary,
domowe sprzęty itp. przeciwko uszko
dzeniu przez ogitń, po oenaob tańszych
ani leli jakakolwiek inna kompania. —
Wszy achy Polacy powinni asekurować
swoje własnoini w polskiej kompanii,
gdzie rzetelną odbiorą wypłatą w razie
meszoząioia.
Kanoelarya
108 W. Blackhawk itr.
CHICAGO, ILL.
Emil Bessa, prezydent, Pacifio Junction
Alb. Jendrzejek, wioe-prez. 057 Holt
are., A. J. Kowalski, kasjer, 617 Noble
St. A. J. Kwas i groch, sekretarz 168
W. Blaokhawk St. J. F. Smulski, ad
wokat 565 Noble 8t. Andrzej Sohultz
607 Noble St. Jozef Schroeder. 486
Elston ave, Jan Czekała, 761 Holt ave.
Jan Suwalski, 414 Elston ave. Jac.
Jakubowski, 0 McHenry St. Jao. Ma
cha, 152 W. Blaokhawk St. Frank
Msts, 46 Iograbam Str. Joa. Paazkie
wicz, 508 Holt ara.
W. F. Severa Balsam
na ohorobę płuo jest najlepsze en, naj
pewniej izem i najbezpieozniejszem le
karstwem na wszystkie choroby gardła
i płuo, na kaaiel rótnego rodzaju, dy
ohawioą, zapalenie gardła, febrę płuo,
modry kaazel, krup, plucie krwią, wy
silająoe a krótkie oddychanie, na su
0 boty i dokuczliwy kaazel. Cena 60 o.
1 26 o. Przyrządził W. F. Senera w
Cedar Rapida, Iowa. Tego oalsamu
dostać moftna we wazyatkioh polski oh i
ozeakich aptekach. Skutki tego bal
samu:
Ob. W. F. Seyera, Cedar Rapida,
Iowa. Pafiski Balsam okazał się praw
dziwym środkiem do uratowania tycia
moich pięciorga dzieci. Dwoje umarło
nam, obociat miały najlepszych lekarzy.
Zanieohałam rady tyob lekarzy a Seyera
Balsamem uratowałam moje pięcioro
dzieci przy tyciu.
Helena Konicmkowa,
Yining, Iowa.
131 I-iii tn. - MILWtUlEE. m.
-<-FOLIO.—
Wlssea— DiekowieaWi I Bmuwjw Tomu
Wwm. otm riblle—Srl rwofr pfcowlą
Wyrek*w liat EsMsIaysh,
Chorągwi, Semrf, Bornej Pałę* i Bera
W. SŁOMlftSKA,
C7I lilwukM kit., ' CHICAGO
Poleoam Wielebnemu Doohowiil
i wykonają Ukowe obatalunki Jak aa]
punktualniej i najsumienniej, bo piw*
ołmnaśoie lat praktyki, ałoiyłM* do
wody mej srąoaności.
8 KCJiWSKI,
44 CORNELL ul„ CHICAGO, ILL.
Polski Malarz
zawiadamia Sz. Publiczność polską, te
rozpocząłem na awoją rąką roboty w
malarski wchodzące t. j, znalowa*
nie dekoraoyjne i tapetowanie pokoi.
Własną praoą starać sią bądą zjednać
•obie zaufanie szanownyob Rodaków.
•7»Mllwi
W. SŁOM IŃSKA,
i.iGhlcaia, III
ST. POPEK
Potoct Rodakom twój
8ALOON POLSKI.
“i»*t*"* Importowana 1 knfowa
WINA, WÓDKI I LIKIERY.
~ •"*••• | Mn mwt.
■obaw p
r*l F^nt I mar litr. CHICAG*
MAX A. DRZYMAŁA
(DREZMAL)
POLSKI ADWOKAT
Praktykuje w wssystkicn s%daob
i poleca Rodakom swoje usługi
w wszelkich sprawach prawnych.
ISSRllfelM StT. CHICA60*
Mkaskani*, 1266 N. Halstod rt,
TIUIOI Ka.AMS.
I

xml | txt