OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Milwaukee, Wis.) 1881-1901, December 06, 1893, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91037345/1893-12-06/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

Na penem, ooterał moina srobió, jest kupno farmy w jedna
■ oatereoh polaki oh kolonii:
położonych w środkowo wschodnim Wisoonanie w zdrowym
korzystny m klimaoie, a najbliżej położonych od Chicago i
Milwaukee.
Niech 100 lub 1000 familii przyjeidia, jeśli mają po kilką
set dolarów, a mogą sobie farmę kupić i własną dziedzinę aałośyć.
A sa wpłatą przynajmniej $60.00 tadatku mogą kupić sobie
kawał gruntu, powstać jesacse w miejscu, gdzie mają pracę i mon
wypłacić r e s a t ę w 1,2,3, 4 lub 6 latach.
Na tych 400 kwadratowych milach, które posiadamy w naszych
4 koloniach, możemy aadowolnić kaśdego zdrowo myślącego czło
wieka, który zechce sobie farmę kupić.
Mamy takie wiele jui uprawionych farm.
Ceny są niskie i warunki łatwe.
Piacie po ksiąikę, mapę i dokładne informaeye do:
y* 3T. Hof ZjAUd Cło.
111 Weil Waler 9t., Hllwaskes, Wla.
F*. MAJEWSKA
' 1ILWACKKE AT8 • CHICAOS,
OT1 , POLICA
W!®lf bnema Duchowieństwu, Wlnleb
nem Sioetrom Ztkoonra Buhowutib To
winyitwom oni całej Publicznóór pol
■kiej swój skład i pracownią
_•»! Ksleieinreh,
Chsrnswt,Harf Odznak,
Kasat, Pałek l Bereł Marni ał
kawsklck 11. p.
Utrzymuje tnkłs wielki wybór
■te ramek,
Wolanów I Brklelów
Ala Aslewesąt I ehłapeów,
przystępujących do pierwssej spowis
dis panien na
KAPELUSZY DAMSKICH
aajnowasej mody.
Prssjdsois 1 przekonajcie się,
pójdsfecie gdzieindziej,
P. MAJEWSKA,
MUmkM AmM
Polski Przedsiębiórca Pogrzebowy
189 Chatarine Street, BhUaAelpHiu, Pa
Poleca Suniwnym Rodakom twoje przeduębiórstwo, zaznaczając, *0 a
■fle motna dostać kaidego czasu stóaownie podług ty ożenią naj wy godniejasyeh
najpyazniejazy oh kara warów, po wotów, ekwipaiów, dorótków radne idwa*
konnych, na pogrzeby. ohrrty, przejaidlki eto. w Philadelphii jako tet I okoli
oj Oamden, Bridesburg, Mauayunk. Zamówienia katde nakuteotnia de pun
ktaalnie i po eenie tak umiarkowanej,te taden inny priedaiębióroe pograebowy
w aałym Stanie Pensylwenia tego uczynić nie jeat w stanie.
Dla biednych nrtądeam pogrzeby ta darmo
$8 50 Prawdziwy Srebrny Zegarek $850
(SOLID SIŁY KB)
■ ulikiem do nakręcania, pięknie tyto want kry to
koperta (Jak załączona rycina), werk niklowy a
rabinami (Jewels). jak najakuratnaj uregulowany,
sprzedajemy dopóki aapas starczy po $8.50.
Zosarek^tMiJ^dzie^sprsedaw&uy w wiola skta
■5Ś s caaaem wytrą” szesernfeją0-^0 kiedy zegarek
wiado
daeh po $14,00 do $1S 00 Pooól plaoić o wiolo
wyimeceny za zegarki kiepsko pozłacane, która
esy sto srebrny, który otrzyma jak k aide mu
mo połysk 1 kolor <h« ni alby był uiywany 1 100
lat mętna nabyć aa takjoozoao niebywałą niską
cenę. Za zegarek to jest werk dajemy gwaraneyą
na 5 lat '
•płacony przes ezpree
na C O. D. aa nadesłaniem w lifcie 60 cenlów [w
markach pocztowych}. Wymiana jest dowolna
w BO dniach Kto nadetle a zaprawieniem $8 60,
ton o*rsyma s zegarkiem piękny i grabo porta
caay łańoaszek. Pieniądze moiną posiać w bicie
refowanym lubo. prrakaz poosiowy (Money
••9 NOBLE «r.
K. STACHOWSKI,
•_CHICAGO, ILŁ.
Bank Koppsifa & Go.
181 Washington ulica - Chicago, 111.
Ot woraliśmy w ntnjni biurze bankierskim, specyalny departament sprze
daty bezpośredniej dla puhliozności: 7 7 ^ P
*tłrl •kn*aw7«h atąt 4# Earepy | iiaatąd tatami.
Wymiany i wysyłką pieniędzy
do starego kraju do wszystkich mlaat i wał.
Mamy stałe stominki z najwiąkszymi domami bankowsmi, w Warszawie,
K rskowie, Poznaniu, Wilnie i innych handlowych ogniskach. Obracając stole
ogromnem, .urnami, je-teśmy w Manie arfatwi/pieni,to* wyniki, barJio U*k>
ir, & t^n’rk”LT„?^°l^r*7*,brU “il*p,“ “■••«««. —
» “ł*‘w“ <~w~
powierzyliśmy ob. K, .
tfo Oo.
KOLEGIUM POLSKIE
..., AKUŚŻERYI
• 19 Noble allea, . CHICAG9, ILŁ
n U?? ‘n^7tU07» MtwWdjonł pnaa wydała* adrowia (Suta Board o#
w^Bło kilk"fcł««*%t aadolniocjck Aknaaarak, oiaaaaorefa
d"*»j dobra* pow od Mniam. ’
Nau^pny kara roapoosoia ai* dnia Igo Wraadnia 1808.
EffŁf “'•“ra'**lk**7«k w Ghioa*o dogodna, blisko waayatkioh dwór
!wTkk!£i J*“y0h< “tnymsola * “i***kania mokną a iatwodeią doatad w poi
■kioh domach, stosunkowo bardao tanio. Zgłoałd at% do
I>r. MC. 1T i—kawki, Pro*.; 616 Noble nL
„Norddeutscher Lloyd”
tagularna linia parowców pooatowjeh
iiŁTimii
BREMEN
Parowcami pierw maj klasj:
„DARMSTADT” „MUENCHEN”
„DRESDEN” „OLDENBURG”
„GERA” JBTUTTGAT”
„KARLSRUHE” „WEIMAR”.
Plerwm kąjito 060 4t IfO
nówwnie do miojao.
BiUfy tam i napowrót po mniśonef omU.
Z BALTIMORE odohodsą oo środą.
Z BREMEN oo Oawartak.
Wszystkie ta stalowa parowea aą no
a O makom itaj bodowy i wa wszyst
kich oddziałach dogodnie urządzona.
Maia dłuirnioi,
415-485 stóp/ Sierokoóci, 48 Stóp.
Kajuty, salony, pokoje do pałania itd.
Blitsyoh informacji udzielą janar aln
agaooi:
A* ich—chw A Ct,!
5 South Gaj 8t., Baltimore^ hfd!
A* Wm. Eachcmhargf
104 Fifth Aracmaa Chicago, Tllą,
albo ich agenci w krają.
PUŁASKI
Mutual Fire Insurance
Company.
Kompania Asekuracyjna Puławskie
go zabezpiecza domy, składy, towary,
aomowe sprzęty itp. przeciwko uszko
dzeniu przez o^iefi, po oenaok U fiszy ch
ani tell jakakolwiek inna kompania. —
Wazyachy Polacy powinni asekurować
swoje własnoioi w polskiej kompanii,
gdzie rzetelną odbiorą wypłatą w rasie
nieaiorąlois.
Kanoelarra
168 W. Blackhawk Rtr.
CHICAGO, ILL.
Emil Bessa, prezydent, Pacific Junctioo
Alb. Jendrzejek, wioe-prez. 057 Holt
are^ A. J. Kowalski, kasy er, 017 Noble
St. A. J. Kwasigroob, sekretarz 108
W. Blackhawk St. J. F. Smulski, ad
wokat 505 Noble St. Andrzej Sohults
C Noble St. Jozef Schroeder. 480
ton ars. Jan Czekała, 701 Holt ars.
Jan Snwalski, 414 Elston are. Jac.
Jakubowski, 9 Mo Henry St. Jac. Ma
cha, 152 W. Blackhawk St. Frank
Mata, 40 In graham Str. Joa. Paszkie
wicz, 598 Holt are.
Ogłoszenie.
JSu choin podać jaki* ofkuMłi w ja
* kłmbądi miajoea I canto, pin do Gtoo.
P. Rowail * Oo
York
Ho. 10 Spraoa 8C, Naw
Trater, kto
(toinie
fdr kopi »g
■•wiardtooe S88 rtronam. (tona jednego do-'
Wy«yl* «i« pocatą aa od.branimq nale
ftyv>4ol. Zawiera opia Babrany akoratnie a
American Newapaper Duectory maystkich
najlepeaych pton, podaje liczba lek abonen
tycsąue li* ceny rótnycb
oh. Adreaa KowelTi Ad
ogloanć bi Bonowy _
aarOSac Barnu. 10 Sprnee 8Ł, Naw York.
W. F. Seyera Balsam
oa choroby płno j««t najlepezem, naj
MwmejiMm i najb«zpieoxniej«xam le
karstwem na wasyatkie choroby gardła
i płuc, na kaaaal rótnago rodsajn, dy
ohawioą, upalania gardła, febrą płuc,
modry kaaaal, krup, pluoie krwią, wy.
ailająea a krótkie oddychania, na su
choty i dokaosliwy kaaaal. Gana 60 o.
i 26 o, PriTraądaił W. F. Seomra w
Oadar Bapida, Iowa. Togo oaiaama
dooUd mokną wa waayatkioh pola ki oh 1
oaoakioh aptakaoh. Skutki togo bal
samu:
Ob. W. F. Sar ara, Oadar Ra pi da,
Iowa. Pafiaki Balaam oka ul aią praw
dziwrm środkiem do uratowania tycia
moich pięciorga dsiaoi. Dwoją umarło
nam, oaoćiai miały najlepszych lakaray.
Zaniechałam rady tyoh lakaray a Saren
Balsamem uratowałam bmoje pięcioro
dzieci przy tyciu.
H»lena KarUcmkow*,
_ Yining, Iowa.
FranelRMk Łeekert,
poUoo Rodakom twój
ftlŁOON POLAKI
1107 Crrwwr LtatyiU and Luboc* Sir
CHICAGO, ILL.
Doborowa piwo, wiaa, wódki i ejĘtn
Zmwm
■ ie|m«XZw. Nar. PoL
(Ci*f dalesy).
6ESYA POPOŁUDNIOWA.
(-kr. F. H. JaUctMkC).
% -
Chicaoo, Hala Poleskiego, czwartek 7
września r. 1898.
Uchwalono, aby okietiU wyrazy: kar
ta podróina, zasnspcndowtó i wykre
śli*.
Dal. Gabryela w i o* dal na rano* fon*
doaau Żelaznego 820.
Zdaje teras sprawozdanie komisya do
sbadania sprawy pośmiertnego po ip.
Ant. Wiśniewskim, która to pośmiertne
oanaor W. Pray by szewski sa watował.
Komisya w sprawozdania swem poleee
isbie wypłaeenie pośmiertnego wdowia
po A. Wiśniewskim.
Dal. Taresawaki stawia wniosek, aby
wdowie bezzwłocznie wypłacono po
śmiertna. Wnioaak poparto i przyjęto
s entazyazmem.
Następnie sawiaasono posiedzenia do
godsiny 7.8 wiaosoram.
POSIEDZENIE WIECZORNE
dnia 7 go września 1898.
(Mir. A. J. W'. Kornak )
Posiedzenia otwarto o godzinie 7 m.
5 po poindnin.
Najpierw odezytano listę delegatów
Potem wyznaczona komisja dla zbada
nia sprawy grapy 212 z Detroit zdała
■woje sprawozdanie. Sprawozda woą był
deL Jan Smnlaki. Rezultat oznajmił
taki: Kornisya po enmiennem zbadania
sprmwy, po wysłuchaniu świadków a
obydwa stron, po jak najdokładniej
asem zastanowienia wydaje następującą
decyzyą: W myśl Art. V § 1 grapa
212 nie oozyniła zadcśó tądania tegot,
więo poleoe by ją sospendowano tak
długo, aś dostarczy dowody, te powyi
wymienionemu paragrafowi zadość u
czyniła. Sprawozdanie komisy! zostało
oddane pod głosowanie i przyjęte. Po
tem otworzono debaty i argumeotaeye
nad decyzją komisji.
DiL Tadeusz Wild w dłuiazej prze
mowie określał zasady Związku, odwo
ływał aią do delegatów czy tyjemy w
wieka 19, wieku oświaty i postąpu, czy
Związek me składać sią z ładzi inteli
gentnych, poetąpowycb. prawych oby
wateli wszelkich klas i zatrudnień, ozy
ma sią składać z fanatyków prześladu
jących swych współbraci za to, ie są
od nich innego przekonania. Myśl koo
sty tacy i Igo maja nie wykreśla nikogo
z grona polaków dla jego przekonania,
a wfąo i my biorąc za podstawą konst.
8go maja niepowinniśmy odpychać od
siebie braci polaków gdy są Innego
przekonania.
Dal. Nadolski przemawia aa wykre
Hania od gr. 212 aa Zw. Nar. Pol.
Dal. Walaant oświadcza, ta jako pra
saa komisji po dwa godzinnej debacie
i Bumienaem zbadania sprawy zmoasaai
byli wydal decyzje, k grupa nie uczy*
niła zadość Art. Y § 1.
Prezes Rz. Cant. Satalaoki twierdzi,
ta na podstawie Art. III | 8 grapa ta
powinna by^przyjetą. Dal. Jan Bani
aki daje wyjaśniania, ta w komisji za
stanowiono sią nad § 8 Art. III i § 1
Art. V 1 li tylko na podstawia tych Art.
i §§ wydano decyzje*
Przystąpiono do glosowania w spra
wia gr. 212. Rezultat był nastepająoy:
za saapandowaniam głoaów 04 a prze
ciw 25.
Daoyzya zoatała przyjętą i grupa 212
staozpandowaną. Potem nastąpiło od*
osy tanie konstytuoyi. §§ 11, 12, IB, 14
i 16, a, b, o, d, a, f, g, h, i, j, zostały
przyjęte jak pneOsy tana. Art. VIII
par. 1, 2 i 8 sooteły przyjęte.
Del. Zyehliflaki ftąda, aby urzędnicy
Rt. Contr, tylko dwa lata urządowali.
W tej myśli przemawiają dolega o :
Sapotafiakf, Piórek 1 Dewojno. By nie
wyznaczać terminu przemawiają dale
gaoi: Magdziarz, Poczekaj, Żakowski,
Terosewski, Lipiński, Mróz.
Del. Lipiński robi wniosek, by orzący
Cenzora był aifeej określony i nadano
mu władzą polityczną a Rz. Contr, fi
nanaową.
Delegat Florek, by wybrać komiayą
do ułotenia tego paragrafu.
Prezes sejmu oświadcza, te wniosek
nie na miejscu, bo izba sama ma roz
strzygać. Były dalej debaty nad g 4 i
wetem cenzora. Zabierali głos dal. Rn
dziftski by cenzor zniósł sią z włos cen
zorem bezwarunkowo przed wydaniem
weta, DeL Bardcfiski by wybrać ko
miayą do wypracowania określać wła
dzy. Wnioaak poparty.
Dal. Grabarkiewioz wzywa dalaga
tów by rią aapokoili.
PmM ssjma onijaiit dtL BaidoA
akiom u, to komisy* ni* ja*t na misjaon,
gdy* isba postanowił* to konstytneys
ma być osjtaną i poprawioną prx*s nią
Z*tam aby oansor przy sałotoniu
„wato" porozumiał dą z wir* o*n«or*i
pr**nawiali dalsgsoi: Po«z*kaj, Mag
dziars, a d*l. Smatanlu prsaoiw. D*L
Chrzanowski odatytal swój wnio—h
Dal. Tto—wshd prsamawia by w spra
wach potas iartnago ni* odnosić sią do
oanicra. Wnioaak poparty i prsyjąty.
Uel. UofdM ptMMWU aby OMŁBOr
potwkrdsał wypłacenie pośmiertnego.
Wniowk prsj gtoaowaniu aptdł.
Dal. Heliiski pnamawia by władaj
i osynncść wioa-oanaora określić. DaL
Dawojno by aakratara jaoaralny jako
ora^daik płatny nia miał prawa
głosu w Raądaie Centralnym. Delega
ci T arena weki i Mróa by eekr. jan. nia
odbierano głosu. DaL Bali by wybrać
kontrolera. DaL Magdsiars by wybrać
opiekunów kasy. DaL Wleklinaki mó
wi, ta oanaor i wioa oanaor są opieka
nami kasy 1 prosi o samknięeie debat
Nareameie agodsooo się by w § 4 art.
VIII wypościć słowa: .,jakotei do wy
płat pośmiertnego” a słowo: prasydent
samieoić na praaas.
8 6 PnTjt*T j** O tytany.
Podano najpierw wnioaak doL Ohm
nowskiego o akladria Rrądo Centralne
go pod głosowania. Wnioaak pnasaadt.
A tatom | 0 Art. VIII borni tak:
składa sią a) i potna, b) dwóch
wio© prezesów, e) kasy era, d) s trteoh
opiekunów kaay.
Wnioaak drogi takii soatał przyj ąty
a g 4 Art. VIII bądsi© teras tak opi©
wał: „Cenzor jot strótem i opiekunem
przepisów konatytnoyi Z wiązko. W
omie złamania konatytnoyi prses Rząd
Centralny lob w ozaaie wymkniąda ja
kiohi spraw nadzwyczajnych, Cenzor
udaje sią po opinią do delegatów, któ
rzy swe sdanie Cenzorowi na des tlą, a
tent© opierając sią na wiąkssoiei gło
»ów ma prawo, wyłoaznsywssy powody
i liczbą głosujących delegatów na dane
rozporządzenie Rc. Csntr. weto połotyó
lob daną sprawą romtrsygnąć”.
Do § 11 del. Bardoiaki robi wniosek
bj kauoyą kasjera i aekr. jenerał a ego
mógł Rząd Centralny podwytszyć. Del.
Magdaiara popiera wnioeek del. Bar
doAakiego i prosi o zamknięcie debat.
Del. BardoAaki robi wniosek bj benda
były wjstawiane prasa kompanią bon •
ddw. Del. Groeowald by brać bondy
od ozłonków Związku. , Del. Wie*
klifiski pyta aią ozy kompania wystawi
bond, jefteli on nie ma majątku lub jest
jej niesnany. Dał. Liatewnik prosi o
zamknięcie debat. Del. Śmietanka
przemawia aa boodem wolnym i prosi o
aamkniąeie debaty. Wniosek del. Bar
do&akiego przepadł a | 11 art. VIII po*
aoataje jak był.
fi 12. Del. Ber doński robi wniosek
aby wszelkie pieniądze przekazy ban
kowo i pocztowe były nadsyłane na ręoe
kasy era. Wniosek poparty. Delegat
Groenwald aby pozostawić tak jak jest.
Kasy er Majewski oświadcza, Ze dotąd
praktykowany sposób jest nie dobry, bo
kasyer mazi iść do sekretarza jenerał
nego z kziątką i z niej kopiować prze
syłki pieni ętne. Wszelkie posyłanie
, pieniędzy, obeoków lab przekąsów po
winny być posyłane na ręoe kasyera,
aby ten mógł je zaciągnąć do orygi
nalnej książki kasowej.
Po przemowie kasyera poddano
wniosek del. Bardoóskiego pod głoso
wanie, który przyjęto.
Więc fi 12 będzie brzmiał: „Wszel
kie pieniądze w gotówce, przekazy ban
kowe, pocztowe I ekspresowe mają być
przesłane na ręee kasyera. Kasyer wy*
płace wszystko sam za kwitem Rtąda
Centralnego”.
SS **» 15 ł 16 zostały przyjęte.
Do g 16 dsl. Pawlicki robi Troi osik, by
sprawosdania kwartałn« były dosła
dniejsse i więcej szosegółowe. Wniosek
poparty I przyjmy.
Doi. Dr. otatkiewiez by sprswosdanis
kwartalne oznajmiono wcześniej. Del.
Beczkiswics by zprawczdasis kwartał
ne były na oeobnem papierze drukowa
ne ł jako suplement do „Zgody** kat
deoaa członkowi przesłane. Poparty.
Del. Bufanowioz popiera wniosek del.
Paliokiego, Del. Masarek by w kwar
talnem sprawozdania byli podawani
oałonkowie czynni 1 Uo lob jest. Del.
Rndnieki by publikowano ile grapa
nas członków. Del Rodziński sprseoi
wia siq posyłania pojedyAozym osłon -
kom. Del. Fleming popiera wniosek
dal. Rudnickiego. Z całej tej debaty
nłeoeiągni^to tadnego resaltata i posie
dzenie zostało zamknięte o pół do jede
DMtoj aft do godziny 10 rano nu na.
■tfpiMgo.
8. Prozo* Sejmu X.
8E6YA PRZEDPOŁUDNIOWA.
(oz*r. A. J. W. K—ak.)
Chicago, Halo Pułaskiego, dnu &
Września r. 1803.
Saoya otwarta o godzinie 10ej rano.
Najpierw odczytano list* delegatów
(otoa aokrotarao odozytali protokóły s
po^adaaó dnia poprzedniego. Roipo
■** <W»»y i Dal. J«« Sarniaki ro
bi uwag* by wypofteió z protokółu nie
która nieparlamentarne wyrażenia aie
delegatów. Sekretarz A. J. W. Kozak
oświadoza Ze tylko podał to oo obywatel
Dewojno mówił a jeżeli nie parlamen
t ternie wyraka zif, to mazi byó do pro
tokółu wpisane.
D*L De wojno ocfoął twoje wyrazy a
wykreślił je m protokółu.
Następnie protokóły tottałj przyjęte.
Przystąpiono do ezytania kooztytucyi
Art. VIII $ 18, 17 soetały przyjęte.
$ 18 •} tootał przyjęty, b] poprawiono
Wioe-preeeai I przyjęto, o] poprawiono
tak: Pentya Sakr. jen. atóaowaie do
uchwały najmowej wynosi rocznie
•1*200 Ud. d] przyjęto.
Nad pensją Sekretarza jeuaralnego
wttoz^ły się długie debety i bardzo
burzliwe. Del. De wojno ftąda wyjął*
niania jakiem prawem aekr. jen. pobie
ra przez ostatnie dwa lata po $1000
rooznie, skoro ma na Sejmie w Detroit
zredukowano jego pensję na $700.
Dal. Beozkiewios wzywa delegatów
by się uspokoili i z zimną krwią obrado
wali. Po daremnych wyaileniaoh by
unormować penzyą sakr. jen. odroczo
no sasyą do lej po południu.
S. Zneandowii, Prezes Sejmu X,
SE3YA POPOŁUDNIOWA.
(tekr. F. H. Jabłoński.)
Chicago, Hal* Pułaskiego, piątek 8
wrześnialbD3.
O godzinie luej otworzył prezes aej
nm sesją popołudniową Sejmu X Z. N.
P. N aumprzód odczytał sekr. sejmu
Ustą delegatów.
EW. Wisa newski z gr. 185, bądąo
z duszony aa odjechać do domu, złoty ł
•we głosy na utsądników związkowych
w rąoe prez. lejmo, w kopercie zapieczę
towanej.
D»l. Adam Majewski stawia wnioaek,
•by komiaaraowi parkowemu p. Bro
dowskiemu prsez powstanie podziąko
wad sa przysłanie delegatom bukietów.
Wniosek ten poparto i przyjęto.
Następnie przystąpiono do dalssei
wwi^i kon.tjto.,1.
Rozpoosąto debaty nad par. 18 w art.
Ylil pod literą e. Dęb Ekowski pro
poauje, aby izba obierała pomocnika dla
sekr. jen. Glos zabierają del. Materno
wie!, Szopifiiki i Rudziński. Uchwa
łono na wniosek del. Smulakiego, aby
•ekr. jen. pobierał pensji 1.200 doi. ro
ozoie — czyli 100 doi. miesiącznic. W
paragrafie wiąe 18 w art. VIII ma sj,
czytać zamiast wynosi rocznie tysiąo
dolarów — wynosi rocznie tysiąo dwie
ście dolarów. Ustąp pod literą dl od u
śoid zapełnia. F
Nastąniły debaty nad par. 18 w art.
VIII pod literą d. Dal. Adam Majew
ski utrzymuje, fte kasyer Z. N. P. powi
nimi pobierać pensją — oonajmiej 100
doL rocznie. Delegat Sawicki robi po
prawką do tego wniosku — aby pensja
Kasjera wynosiła 800 doi. rocznie. Del.
Bardofiski popiera wniosek del. Sawic
b*cgo. Del. Jarosławski proponuje, aby
ks^eiZ. N.P. otrzymał rocznie tyle
dolarów ile grup jest w Z. N. P.
Przystąpiono do głosowania — po
prawka deL Sawickiego upada — a
wniosek del. Majewskiego przechodzi
wiąksseśołą głosów.
Nowy por. ma brzmió wiąo jak na
• ^pajo: Kamor Z. N. P. pcbi«r* na
wydatki 100 doi. roosnie. Art. IX. X.
x* P^yjtto boa tmiany.
Po odozytaniu par. 2 w art. XII roi
pooa^to dobaty. Dal. Pooswifiski sta
wia wniosek, aby wykreilid zdanie:
KedakWw snąć powicioo jązyk krajowy,
i De w oj no ł Smolaki otrzyma
*• radaktor organu świątkowego po
winion znad język krajowy. Wniosek
dal. Poaswiftskiogo upadł.
Następnie rozpoczęto dobaty nad par.
d w art. XII. Dal. Beeskiewioz utrzy
maja, to redaktor mota byd osunięty
prtot Rs. Contr, i Cenzora, skoro tego
**t%da nie jak dotąd 11 — ale 21 dał.
l>al. Kowalski proponuje w miejscu 21
doi. Doi. Nadolski proponuje,
aby redaktor mógł być osunięty na tą
darne | głosów pooamiojooowyoh dal.
Pry omawiają jeazose w kwesty i tej dal.
Smolaki, Laorootowaki, Toebooki, Gó
reski, Kosek. Flemlrg, oeozor Prtyby
mewoki i dał. Modrzewski.
oieÓ°*IW*ł0,M> ***ni*ł^a Ł*K° nł*
(Ciąg dalszy nastąpi).

xml | txt