OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Milwaukee, Wis.) 1881-1901, December 06, 1893, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91037345/1893-12-06/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Z ziemi oj czystej.
— Z Wirmwj p'azą do „Nowego
Karjan Polskiego” pod dniom 28
ptźisiernika:
Zamek królewski, w którym rezydu
je Harko, otoczony jest istotnym mu
rem ohiśskłm i wiadomości stamtąd do
stają sią tylk > kradzionym apoeobeaa.
Jaki jest istotny stan zdrowia satrapy
-warszawskiego — trudno dokładnie
wiedzieć, gdyi pogłoski są nadzwyesaj
sprzeczne, a dziennikom jak najsurowiej
zakasano podawać biuletyny. To pew
nem jest, te w ostatnią sobotą zostało
wezwanych ośmiu tutejasyoh lekarzy i
oi przez parą godzin odbywali konny
lium. O rezultacie konaylinm takie
nic nie wiadomo, bo wssysoy związani
zostali słowem do abaolntnego mil Ose
tia. O pani Hurkowej takie nic we
sołego nie mogą donieść. Cierpi one
na raka, chorobą nieuleczalną. Poiyć
ona mole dłuższy jeszcze przeciąg cza
su, ale w rezultacie nie ma dla niej ła
dnego ratunku. — Jak wiadomo, obeo
ny prezes komitetu oensary, Jan kutio,
zawdsiącaa swoje stanowisko poparcia
kliki zamkowej, a główne pani Horko
wej. Wywdzięczając sią za intratny
urząd, prześladuje prasą na kaldym
kroku i stara sią zniszczyó jej wpływ
na społecsefistwo polskie. Obecnie za
bronił w dziennikach ogłaszanie naswisk
ludzi ofiarująoyoh składki na biednyeh.
Wiadomo, że natura ludzka jest próżna
i lubi, aby jej schlebiano. Wielu da
wało nawet znaozne kwoty, bo drako
weno ich nazwiska i uchodzili za filan
tropów. Skutkiem drakońskiego roz
porządzenia Jankulia składki zeszły do
minimum. Dość wystarczy powiedzieć,
że w jednym dzienniku poczytniejszym
zbierano rocznie do 80,000 rubłi, a
obecnie nawet nie bądzie i 15 000 rubli.
— Z podobnemi szykanami spotykamy
aią na każdym kroku, ale na to niema
żadnej rady. Sądy, szosególaie miro
we, muszą wydawać wyroki w myśl
rządu. Z polioyą nikt dotąd nie wygrał
proeesu i kto cboe się z nią prawować,
ten tylko straoi pieniądze i narazi sią na
tysiąoie nieprzyjemności. — Pan Ka
randiejew, obecny prezes dyrekoyi tea
trów warszawskich, zaozyna jat poka
zywać odwrotną stroną swojego chrak
teru. Pafistwu Holzmanom p j dwu
<ixiestoletnim pobycie na scenie war
szawskiej. dał dymisyą bez ftadnych po
wodów i całą rodziną rzuoił na bruk bez
najmniejszego utrzymanis. Ta kit sam
los spotkał zaałaśoną śpiewsozką, panią
Dowiakowską. Ta przynsjmniej otrzy
mała w drodze łaski 800 rubli emerytu
ry. Za temi uwolnieniami mają nastą
pić inne i niektórzy artyści w przewidy
waniu co ioh czeka, sami tądają dymi
syi. — Cytadela jest zapełnioną. W
dziesiątym pawilonie siedzi przeszło 80
osób. Niektóre z nich przebywają w
wiązieniu po kilka lat i same dotąd nie
wiedzą, z jakiej pczyozyny zostały
■aresztowane.
Stan zdrowia Hurki — według de
peszy, jaką otrzymało z Warszawy je
dno z pism krakowskioh — ma być
niebezpieczny skutkiem pojawnienia
się gangreny w nodze. Konsylium le
lekarzy wojskowych rcsyjskioh orząkło,
ii potrzebna jest amputacja. Hurko
wa, która o amputacji nio nie ohoiała
słyszeć, przywiozła dwóch warszawskich
lekarzy Polaków, którzy teft z orzecze
niem lekarzy wojskowych zupełnie się
zgadzają. Wobec tego Hurkowa pole
ciła lekarzom polskim dokonanie ampu
tacji, ci atoli odmówili, poniewai z po
wodu choroby seroowej u Hurki potny
dlny przebieg operacji jest bardzo
wątpliwy.
Z pod Prusaku.
— Czytamy w „Dziaa. Kujaw”: —
„Wi*ol#o t Kujaw. W lalki ago poeza
da narodowego złotył powód znany i
azanowany w oaiyob Kujawach goapo
darz l Szymborza, p. Fraooiasak Poaa
dzy. Dowiadaławasy ii^ o agonia na
azago najwiąkazago mistrza narodowa
go, Ap. Jana Ma taj ki w Krakowi a, udał
•i* w niadzialf sam na pogrsab do
Krakowa, aftaby na trnmnia wiai kiago
®1*a złoty6 w im i ani u lada kajawzkia
go pifkoy wianiao a paaaaley knjaw
■kiaj. Na wafefdaa wiaftoa wy dra ko
wzny napis: „Janowi Matajea lad polski
na Kujawaob”, W „Czaaia” aai ozy
tamy: „Podobno przystano około 600
wiańoów. Wśród ty oh wieóoów awra
oają nlaktóra opóloą uwaga; anosapó/
•dóf Wsomc od ludu a Mufom; niania
tao wianiao a kłosów paaanioanyeh i
róś ziaoai kujawakiaj, typowy kujawiak,
Fraaoiuak Foaadzy aa Bzymboraa.
— Obywatalo bydguaay nia aogą
aif dotąd daproaid od raądu poswolaoia
dla polskich naoozyoiali bydgoakiah na
a działania prywatnaj nauki jązyka poi
■Uago. Kilku poiakiok aaaasyeiali
bydgoakich udało złą do tajaoćyi a
pralbą o poawolania adałalaaia nauki
jfayka polakiago dziadom polskim
wBydgoaaasy. Eajaneya bydgoska,
ua ku> raj esaia znajdo ja sią znany p.
Tiadaanina, odpowiadaj zła lakonioznia:
nBa lwgt kain Badorfuiaa toc.” Po taj
odnowią zabrali sią bardzo liaaui ojoo
wia rodzin polakieh i udali a>ą w taj
aprawia a patyoyą do p. miniami oświa
oania dr. Bossago, który pod dnwn 28
paidziarnika nadaalal do Bydgoaaoay
nastąpająoą odpowiedź odmowną:
t»Na podanie s dnie 15 lipom rb. od*
powiadam W. Paou (pier wszem pod
podpisanemu obywatelowi —
prayp. Red.) te powody dla których
tamtejsza rej en oj s królewaka odmówiła
nanosy aielom iskół elementarny oh
w Bydgoszczy i na przedmieściach
bydgoekioh pozwolenia ndaielania pry*
watnej nauki języka polskiego, uznaje
jako ałussne.
Gdy sal W. Pan odwołujesz sią na
Reskrypt ministeryalny s dnia 11 kwie
tnia 1891 r. oświadczam wobec tego, te
—* jak brzmienie reskryptu pokasuje —
jago było poparcie nauki religii,
udzielanej na nitazym i średnim stopniu
w j<ł*yhu polskim. Poniewat jednak w
szkołach bydgoskich nauka religii u
dzielaną jest nie w polskim, ale w nie
mieokim języku, przeto nie ma doets
teoznego powodu do udzielania pry wa
tnej nauki jązyka polskiego.
Nie jestem zatem w motuośoi zadość
uczynienia, wspomnianej prośbie. W.
Panu pozostawiam de woli poinformo
wanie o tern osób, pod petyoyą pod pi
•anyoh. Boste".
Jesme*e • pogrzebie Matejki.
Kraków, 7 listopada 1808.
Sliozny dziefi jiesienny — t to di n
zie rseoz najważniejsza. B;U wielka
obawa, by daaaos nie popsuł o alej aro
ozy stolo i; waza k te wszystko ma sią od
bywać pod golem niebem, a z licznych
mów jedna tylko w kościele. Jato
godzinie 8ej ulioa Floryanaka zapełnia
sią tłumem, Znoszą wieńoe, ostawiają
depo tacy e, a naprzeciwko rodzinnego
domu Matejki widać trybnną, z której
za chwilą polegną zwłoki prazea Aka
demiL Fala przybywających ua te wi
ośnie rolnie; jeat ciasno w uliozoe
wąskiej, której okna zmieniły sią w
trybuny, na pchane głowami, zwłaszcza
gdy przybywa niezwykle liozny zastąp
duchowieństwa. N ale ty aią to Ma tej
oe, wszak gorliwszego, jak on, nie miał
oby ba Kościół syna. Wiąo wszystkie
kapitały przysłały awych delegatów, a
z Przemyśla przybył biskap aafrsgan
G laser, by ostatnią posługą odwdziąozyć
sią Matejoe za pomoc, jaką zmarły oka
zał przy reetauracyi tamtejszej katedry.
Z wisty mary a sklej bije godzina 6<a.
Biskup i tylko drobna cząstka duoho
wieństwa udaje sią do kaplicy pośmier
tnej, urządzonej na I-em piątrse. U
osniowie szkoły sztuk piąknycb, przy
brani w Żałobne przepaski, znosi ą
oiąlką, czarną trumną na miary. Pow
staje cisza i zabiera głos Tarnowski.
Mówi bardzo wzruszony, ale głosem
pewnym, silnym. Słyobać go na całej
prawie ulicy,
Rozpoczyna cif poohód.
Jast tak dłngiaa, ta czoło jago dawno
jat zajęło wyznaczona w kościele od taj
ać a, gdy trumna raazyła i przad donn.
śpiewy kościelne mieazeją zią z od głowa
mi ma razów Ułobnyoh. Wiefioów moc
niezliaaooa: mówą na razie, te 500.
Chyba wiąeej — a farmy ich najroz
mai Uze, poosąwasy od arabrnyoh —
Wydziału kra jo wago i rady miejskiej
Iwowakiaj, a akofioay wazy na ikmanya,
owitym a kłosów zbót polnych. Siata
gól ni*jazz uwagą zwraca wianlao z pa
la! malarskich, ofiarowany praaz arty
stów tatajazyeb, wiąoej oryginalny, pil
ładny. Na olioy ałyehaó głocy, ii mota
lapiajby było pieniądae, zntyte na te
wiańoa, obróoió na pomnik. Waaak
obliczają, ta poaało na kwiaty i 10 000
złr. Myśl mota dobra, ala podniecona
zapóf oo i tylko drobna esąrtka korpo
raoyi obrała tą drogę.
W kościele tadnyeh członów i kirów.
W preebiterynm zwykły katafalk t tro
cką zieleni; tadnyeh azt nożny on dekora
oyi 1 emblematów, * tar ozy za nie aamo
tło, a taroty U wspaniała polichromia,
która wśród dyma kadeideł troebą polo
wieją, a śliozna anioły, śpiewająca lita
nią, przybierają jakby gobelinowy ad
0ł«A. Z ©kwilą, gdy trumną ałodooo u
katafalku, trzydziestu kilku kapłanów
wyohodzi • Masami iw. do booBayek oł
tany i kaplie. Pnad ireydiWm
Stwoasa aalabrujo kardynał Dunajew
ski- Po akoócsooem naboteóstwie
watąpujo na amboną proraktor uniwar
■ytotu, ks. prałat Cbotkowaki.
Bij# dwunasta, gdy ocasak ftałobay
wyrussa a kościoła, by okrątyó dokoła
*7n*k» a nas tąpnie prana bramą Flory
adską akiorować aią ku emontamowi.
Moftaa mu aią teras prsypatraeć dokła
dnie, mokną aią aoryentować w ty oh nie
alioaonyob deputaoyaoh i grapaob. Ela
t*k idzie prsy swoim wie&ou, a niesbyt
estetyozne, olbrzymie tablioe s nomen
mi, wskazują publiczności, pod jaką oy
łrą wdrukowanym programie ma szukać
wyjaśnienia, kogo ci panowie reprezen
tują. Malowniosośoi nie brak, leoz tą
nadają ceaby i braotwa: reszta—aaara
masa oiemnyob paltotów i cylindrów.
Przed samą trumną Juliusz Koaak i Ty
tus Mslaazewski niosą na poduszkach
o*oaki honorowe niebcnsozyka. Za tru
mną idzie rodzina, marszałek ks. San
gnszko. Wydział siajowy, rady miej
skie, posłowie, uniwersytet z berłami
itd.
W orszaku Uiobnjm powszeobną u
wagę zwraca Mtkoiaitj malarz ratki,
Ilj« Repin. Przybył on do Krakowa,
by zapoznać się a Matejką którego ta
ieot cddawoa niezmiernie wysoko cenił.
I oto zatrzymał się do pogrzebu, podaj
mowany przez tutejazycb malarzy, gdy i
ma między nimi wiola s Monachium i
Poryta znajomych.
Naturalnie, ta na astaoh wsiystkioh
rodzi się pytania, kto obajmia spuściznę
po Matajsoo, w dyraktocstwia tutajszaj
azkoly sztuk pięknych. Wymianieję
trzy nazwiska, Poch wolaki podobno
stanowozo odmówił, więc w otyć «ię bę
dzie między Brandtom a Rodakowskim.
W katdym razia mota a by ó pawnym,
it wybór padnie na odę pierwszorzędny,
ta o tuzinkowam obsadzeniu taj posady
nią ma mowy. Mota być czas jakiś pro
wizoryum, jakieś tymczasowa zastęp
stwo, ale stała nominaoya okala się go
dną imienia Matejki.
Pochód posuwa się dalej. Po godzi
nie staja na omantarzu. Przemawiają
t«m: Łaszcz kiewi oz, Benedyktowi oz,
T/tas Maleszawski. Przez osły drogę
niosą całuny marszałek ks. Saoguszko,
presydenoi Krakowa i Lwowa, Henr.
Rodakowski, prtf. Smolka, poseł Chrza
nowski, pref. Zoll, hr. Cieszkowski itd.
Ecsportę prowadził tym razem ks. in
fułat Krzemiński. Pogrzeb koń ozy się
około 8 jiej. •
RMr«M4iM)r brał
przynosi ze sobą okjrooą — w kaZdym
wypadku. Kanałów ioiekowyob i
skrzyń s odpadkami każdy tdrowy sią
obawia, a przeciął wiała t nas dozwala,
by kraw nassa przepełniła ■>* nieosy
stościamy tysiąc rasy niebezpieczniej*
ssani i, mi ta, których tak staraania ani
kamy.
Kraw czysta i *ywa oyrkolaaoya są
ssradosymi trodkami prawia prsaoiw
każdej chorobie. Jest środak pa«iao,
który okazał sią prradzi wnia sk utaosoy m
przy osuwania nieczystości z krwi od
zyskiwania zdrowia dla niej. Jmt to
Dra Piotra O-omozo — od przeszło sto
lat znane.
Nie jest to sptsozne lekarstwo — pa*
miątajoie o tam. Sprssdają ja tylko
miejscowi agenci drobiozgowr Piszcie
do Dra Pater Fahrney, Cbiosgo, Iii.
nr z publiczności*
A PUBLICZNOŚĆ Z NAMI.
t ĘBtV PŁ TT* AJU?BE* rt Vx«*.
The Feople’* Hen tal Par lora
aasTATarra. RteHiUiaoai.
M V IE333ttBr
«V Nb
»
o )• mota# tarsSn tr*Vma/ ; tan**n^nU
IIH Intoraa a> >trh<«W« 4>>brą
ro’- tą i nlM.aml '•nami ffsmgitiill itiriMli im i
j.^Ti.stfrajgsk sk-staS
lyowł—7 CIJ Imeo bf»f lab nU Posil I Inktor te
1*0*1 klasa. Robo** (wtrulnwut
Ui*« spity «s Mwlńpa. Ottesft* ad > mm
wi«r»f.r»w as tato*.WMMteMą*4 10 hm* d» Mrf
ŁS^^^SBr'
moru*’* DKHTjłt PARŁORb
W STATE STU. no« BARKI SOI*.
s<-bo«0jcta to M fritisMI. Stara pł)lta wptroJtHT
Dr O, Otskw^ pra—; Dr. «. W. faVrTi11. SMaąo
fA CMwltsIot MA_
W)a*t akotklaM
sos Sofcl rmwom I plaabowaat* aahftw
BlaSets ■ oasT a*sso MtelteM |3i p
as $1»: IStaOj*--r— .
Driewcięta
m « r«aOH aoarjkaóikk* }mko Hl»i
c**i(nix>M iwinao pftyr/TTTm (UMwOifBOB
*s*Wio»t i^--:yr,..,i^,A-jy
L.
Brow UW..
Sz. Publiczności mam
SCHOENHOFEN’*.
I Aahltii im,
■nota li obocai* pnobodowaaa i naonk
POWIĘKSZONA,
pubocłHtych, 4o
■TOk. Obok tą} hali
taktojMt'
TOWARZYSKICH
Jko*a 4ate pokaja to IpUwtw i^ujgt po
Aitoal Schmidt*
u rogi Milwaukee t iikliaglw
CHICAGO, ILLINOIS.
MACIEJ GETKA
? CtfMl SL ctim. II
Pokot nrtfj
SKŁAD MEBLI
Meetw kaehciajth
1 pwkrtwjek,
t*t« wwtlkkh ntotjfi kaohoanjok. •
Btli od SB doluOw poosąwisy
MACIEJ GITKi
I CHICAGO.
J*s4a
Bilety dla
Turystów tak są
Po przystępnej
Genie, jak nigdy
Przedtem,
Mogą byś
Usyskaoe s pełną
Informaoyą na
Prośbą do Gity
Tioket Office:
OLAJUK OUOA.
CHICAGO.
WafMjr Ja4«|.
•jMrsta*
•tatką.
Waf aar ka
wtalae ajrjta.
■«, rkwatet ««•
■•■r 4la tary*
>taw 4a SAN
FRANCISCO k«l
Pociąga a4eha
4«ą s Chicaga
e«4iicaal« kala
North-Western Linę.
Chioago Ł North-Wertarn Ry.
LEr/MtzT tilALEGO INDYANINA.
ANDREWS.)
podaj
ar*r.»
pocatową, to oma dooUatou od^wMi
^^sssm
Int. nryi. ilo Adr»l _
f,r- <udr ws
* 0- Bo z «S.
- -1
TOLEDO, O
W. BŁOMlftSKA,
171 lilwtakM łvi, • UHICA6<
Polaoaaa WUl«bMB« DaokowM
rtwi lak 1 8aaa<wnrm
Polana a6J akt ad f ta
KO ntuh CHORĄGWI. *iam
ODZNAKI, ROOETT^BKKŁA I PA#
KI MATOŁA AKOWHKH, itp.
i wykonaj* takowa o bata tanki Jak aa)
panktmalaial i aajamniaaniaj. bo pasa
ośmaakoia lat praktyki, ałołytaa dc
wody naJarfooBotoi.
W. 8ŁOMIN8KA,
ITIKIlwiakca 4v«..€kl«afa.
Czyito-trebrny segmrek t ftrobr*
aym hi firn giki om tylko $15.00.
Ni 06I kapować tylko pozłacany (•ta
rek a werkiem nie wartym nic, który aprae
dawsj j Ml U do 14dolarów bea łahcunzka,
kiedy moina dostać tonerowy ezyste-4re
bray asgnrsh a Klata werkiem 1 do tego
eaysto^śrebray tabcesaek, waayatko tak
Jak przedstawić, zbrmzek aa §16.00, który
*K nigdy nie wytrze I kolom ale straci.
Gwarantujemy ten zegarek 1 łabr uszek na
cale tycie. Wł*c nie obawlalcle się. tylko
prmyiiljcie BOc. w znaczkach pocztowych
a pódl my wam ten zegarek I laheuazek
na Kzptess oda gdzie wam ordzie wolno
go obejrzeć, a jak slg spodoba (o reszt*
dopłacicie 1 zegarek odbierzecie Zegarek
a tym łahcnazklem nie kopicie nigdzie im.,1
» dolary. Adresować nalety:
luirnni mciinni co.,
441 Meble Street, - - Chicago, lita.
Kto nam przyśle S centowa mark* tema
poślemy u zza katalog polaki o 40 • tronach.
Dr H AM:
«•KADltOM IT-. TOLEDO, Oli O- <
L*csy «u;itkl« ctdrobjj
saatartata, • stanowicie:'
DaaanoM. apainir. para! U.,
dychawic-*. iMińna^ '
reumaty stn; ból Kłowy, a .
un. 6cs krów; choroby Ko-'
Udka, rardła. pieni, kana ,
łów odcbodoKT-b; febrą,'
WTriolr n a Kłów i« I akArne i
J hocoby macicane. rbocae '
NU r-KU larnoóci, krwtotok..
" popo«>r>w. fwiiH rumy. otwoi
. n* cielą, rOtą. choroby klasa k. ból krzyta i
^placach. katar, dropara naoralzi* brońehltia.i
podagra Ud LarEjnwwTaatjrdsIaclt<
.pwngi^iui l^acrynwwiaatyanocllmałcijm '
[ CHOROBY«ZDRAŻLIWE <
|organów genanr) Jnych obojga piet, albo praw
ro<U1^>w« lar*7 J>J^dko I tak ta »ią<
ii
rad* D ra llam; ool
7, tylko ai pacyaotawy
!?*• *%*»zapłaty r góry.ty-_
bąr.PKrwt płaci tylko aa Ickaritwo.
> Df Hut wjlfct-ri Jat tyiloee Indii
^ktdrty dtogo neraialf. a prawi Innych lekarzy'
|al* nogll być wybcnwl. Lodzi* cl waządziaj
rozgłaszają linia Doktora Htn I znajomym go"
ką pocztową, to natychmUat doataalarl# od
niem lacka lob fraacaaka
j Dl* O. a
Nl8 Midlson it^
otpa pliat półwiek o, angt*iaha,|
HAM, (
Toledo, Ohlo.(
' zef Gotembiewski,
7 TELL PŁACE
przy.Milwaukee avenue
CHICAGO, ILU
polce* Szanownym Rodakom twą
KUŹNIĘ
FABRYKĘ WOZÓW.
Wyrabia powozy, bryozzi, i wasal
nego rodzaju wosy; oraz podaj maja
Rcptracyt po najtaAnef ceni*.
Kaja konia.
FB GKEEŁL.ICJEI,
(Zwttskewlac)
Weet Pallaaa, III. Cer. IM ul
Ara
poleoa St. T o wara jatwom w Chicago
okolicy zwój
Piękny Ogród
do Pikników 1 inayoh taoaw, aa niłtn
wynagrodzeniem oraz Saloon Polaki.
Okółka JtMnrMlUciiai zdrowa powlatraa. Doja
cW motaa Tnawąjiai lab koiają a Iiliaota Caotrml
TO W. POLEK
GwIamU Zwycięstwa
Parni R. Lacnart, takt.
89 N. Aahlaad ar , Ohioaga 111
JAN PIOTROWSKI.
•• I. C*aal «tr. Cki«aca,lll
naprzeoiw Union Depot
Poleoa względom Sr. Rodaków zwój
HOTEL 1 SALOON.
SKŁAD
Masztu do Szycia
ROZMAITEGO GATUNKU
po lulnliujeh mumS
HT Olaj, igły i es^Aoi mu*p tą
uww a mai* na akładzia,
RaMCttej* wykoojmm prędko, de
m f tanio.
J, MARSON.
6S» NOBLE ULICA J*
pomiędzy Słota I Stadia? oL
Albin Jcnczyk,
Piarwuorsędny
HALOOIT POIAKI
Wyborną toina, wódki, cygara i
IW. »0 Krat
owuao, iu.
B. ŚWIERŻY,
M WmAINtIiIm rtreet
(Róg NobU Bu—i).
Oob— napój*, Win* 1 Liki—y —|-*
■iHiw Ptwo uw— iiirn i wykonu
ojgwy. Man takt* odpowWnio wioj
m 4o NbnU
I Mityngów,
Antoni Listęwnik,
589 ZHcAaon Str. Chicago Itl.
SALOON POLSKI
uopatncny w wnalkia gatunki wódki
Hkiarów i dohorowyoh oy^u,
E. KRUPKA,
2 Augusta, Cor Curritr tit. Chicago, IU,
w Ontotnw wina wódki, cygara ł
• --:-< * ■ -nwww W«'«a wwi
twłea* I dobra ptwb. Hkorali__
HALA do btlrtar, w«m| i mityngów
•I ótefditermer A Co*
£50 Noble Ml. ChiemgOfWMŁt
Skład DiilapiM0o gatunku
twardych t raląkkłch
WĘGLI ora* DRZEWA
po oenaoh motliwie DtjtaAaiyah,
POLSKA PBALUIAI
•II Holle rl| iimb ml.
CHICAGO . iff,
Polecam Szanowpej Publioznośoi
akiej moje nałogi i spodziewam siq
Szanowni Rodacy swej tyozliwoid
nie odmówią — a ja z mojej stron]
pewniam, te bielizna Wasza wypraną
bądzie zawsze jak najstaranniej.
FB. MI LR WCZ YR9
n*l
JfM. +A.L,aMłuyt
Sędzia Pokoju.
186 WEST lADiSON ST„
róg Halated Street.
Chicago, • Illinois
Wykonywa wszelkie prawne papiery
udziela równie* prawnej porady.
Biuro prywatne znajduje aię Ml MU.
wankee ara. MzM
B. STOBIECKA,
Praktyeiea Lekarka aua eoj
489 MILWAUKEE ATS.
Leczy takie wszelkie inne choroby
7<fiS7
FwiToŁwt 4a>wtt
B. SUMcckft,
489 MilwaukM »T*nu«, Ckimga, III
Ull-nta. - MILWWEE. TO.
-PÓLKU
.
Wrr*M« lut Ktidalajih,
Okoręgwi, Bwarf, Awt, Pmtok i Bwm
Fabryka ram do okien
BUWI,HinnC, MLMJMC i KMMW
A. DIETSCH
_ »nj Ulisy, "a"1"
Potneba lOO ^ralUw
do kopolnl w^rU — pkm w looio od
toor 70o, liną Tfyo. Robotników ■ (a
niliasai obftaioj wrtjjmajo — wol
no mioockonio, Molo pnot, tanio joado.
Tokio potroobnjomj robotników no for
my ł do koloi iolosnoj. Roboto rwom
towono. F. ASRINIL,
S80 Kort Loko Si, ^-T1

xml | txt