OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Milwaukee, Wis.) 1881-1901, December 27, 1893, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91037345/1893-12-27/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

Farmy i Robota.
N*jk psem, ooferaa nośna zrobić, jest kupno farmy w jednej
■ czterech polskich kolonii:
połoiorych w środkowo wschodnim Wisoonsinie w zdrowym
korzystnym klimacie, a najbliiej położonych od Chicago i
Milwaukee.
Niech 100 lub 1000 familii przyjeidia. jeśli mąją po kilka
set dolarów, a mogą sobie farmą ku nu? i własną dziedzinę założyć.
A za wpłatą przynaimniej $50 00 zadatku mogą kupić sobie
kawał gruntu, pozostać jeszcze w miejscu, gdzie mają pracę i mogą
wypłacić resztę w 1, 2, 3, 4 lub 6 latach.
Na tych 400 kwadratowych milach, które posiadamy w naszych
4 koloniach, możemy zadowolnić każdego zdrowo myśląoego czło
wieka który zechce sobie farmę kupić.
Mamy takie wiele jui uprawionych farm.
Geny są nizkie i warunki łatwe.
Piszcie po książkę, mapę i dokładne informacye do:
9*. 7. Hor Land oo.
Ut WMtWalcrll.. niiwaakee, Wis.
P. MAJEWSKA,
••• SILWIUEBE ATU. CHICASS, CU
_ . _ POLECA
Wielebnemu Duchowieństwu, Wieleb
nsm Siostrom Zakonnym,Szanownym To
wurujutwmii oraz całej Publicsnódr pol
skiej swój skład I pracownię
lui KoMelsreh,
Ck^^Mwl, Issrf Ońiuk.
Pałek I Bereł ■mnisi
kswsKleh I t. p.
Utrzymuje Ukt* wielki wybór
kerouek,
Weissów • Bskletów
*!■ łaleweaąt 1 ehłspeów,
przystępujący oh do pierwszej spowis
dis panien na weselą
KAPELUSZY DAMSKICH
aąjnowasej mody.
Pnrjdade i przekonajcie się,
pójdziecie gdsiebdzłejT^
P. MAJEWSKA,
Polski Przedsiębiórca Pogrzebowy
IMS Chataritie Street, PhiUUlelphiu, J*«
Poleca 8m >wnym Rodakom swoje przediiębiórztwo, i
■nł> mokną dostać kaidego czara stósownle podług iyozeniana, #rj_
najpymzniejazych kara warów, powozów, skwi patów, doróikó wredne *1 d«i
kowaych, ma pogrzeby, ohrzty, przejatdlki etc. w Philadelphii jako tet i okoli*
ey Oeaaden, Brłdesburg, Manaynnk. Zamówienia kalde oskateosnia sią pan*
ktualmie i po cenie tak umiar kowanej .te taden inny przedsiębióroe pog.. abowy
w całym Stanie Pensylwenia tego noży nić nie jest w stanie.
_ T>la biednych urządzam pogrzeby za darmo
$850 Prawdziwy Srebrny Zegarek $8 50
Uf roblł . •
SOLID 8ILYKB)
■ uukiamdo nakręcania, riyknie rytowana kryta
koparta (Jak zatąoaona rycina), werk niklowy a
rabinami (Jewele). jak najakuratn aj uregulowany,
sprzedaje!ty dopók aa pa* starczy po $8.50.
Zegarek tan bydzie apraadawany w wiała skła
dach po $14,00 do $15 00 Pooot płacić o wielo
wylłaa cany za segarki kiepsko pozłacane, które
sly icttiam wytrą i szcsernieją — kiedy segarek
esy eto srebrny, który otrzyma lak każdemu wlado
mo połysk i kolor chociaiby był nirwany 1 100
lat. można nabyć aa tak Jośkom niebywałą niską
cmj. Za zegarek to jest werk dajemy gwaranayą
Zegarek ten wysyłamy opłacony przes ezpras
na C. O. O. sa nadesłaniem w lifefe 00 ceni ów [w
markach pocztowych). Wymiana Jest dowolna
w 80 dniach Kto naoeśle s zamówieniem $8 00,
tan o’rsyma z zegarkiem pląkny 1 grabo po zła’
cany łnńoaszek. Pieniądze moftna p >stad w liścia
regtetrowanym lub na praakaz pocztowy (Money
Order).
K. STACHOWSKI,
_• cnirgoo, IŁŁ.
Bank Koppsifad Go.
181 Washington ulica - Chicag >, 111.
Otworzyliśmy w naszym biurze bankierskim, speoyalnr departament mm.
dały bezpośredniej dla publioznośei: ‘ 7 ^ P
Kmrt akr^tawjreh ztąś 4a Bzrapf I siawiąś utaj.
Wymian' 1 wysyłkę pieniędzy
do starego krają do wazyatkiob miast i wsi.
Mamy stale stosunki z największymi domami bankownmi, w Warszawie,
Krakowi*, Poznaniu. Wilnie i innyob handlowy oh ogniskach. Obraoająo stale
ogromnymi sumami, jesteśmy w stanie załatwić pieniętoe wysyłki, bardzo tanio
1 szybko. Rdwniet oeny przejazdu na wszystkie najlepsze Unie ooeanowe mo
tamy dać TANIEJ jak ktokolwiek bądź.
Ai*by. w szcsególnośd polskiej publlesnośei, ołstwić nłstwienis osobiste
Inb piśmienne wszelkich interesów, dział ten powierzyliśmy ob. K. 8av>ickiemu
_KOPPnRL eto Oo.
KOLEGIUM POLSKIE
AKU8ZERYI
•19 fftMe ailea, CHICAGO, IJLL
im* to teatytooya aatwłardaona prttt wydała! sdrowia (Suto Board of
flooltb), a kiótaj jat wyaalo kilkadtias:*t aadolniocjcb Akau«r«k. oiaasaoroh
•f dtisiaj dobrom powodsaoiom. .
Naatgpay kara roapoaanła się dnia lgc Wnaśoia 1898.
IfcojMO dla niasamiaoskafrak w Chioago dogodna, blisko wasyatkioh dwór
•dw kalał *»lasnyob, utrsymama i młaaskania motna t łatwodoią doatad w poi*
•klak domaak, ataanukowo bardzo tanio. Zgtoaid aiq do
>w»kf, Pręt.; 616 Nokia ul
Protokół
m He)miXZw. War. PoL
(UutoĄoMoit).
8KSYA PRZEDPOŁUDNIOWA.
(•ekr. A. J. W. KottJc.)
Chicago, Hal* Potockiego, dnia 0
Września r. 1891.
Delegat Materno«rios robi upjuaia
gdsie jeet procent od 18.000 dc larów
Suma $250 jeet sa małą powinno b?ó
przynajmniej $750 — wiąo gdzie $500?
N aa tąpnie sabrał głos prezydent Ra.
Oentr. obw. Adalia Sataleoki. W
dłuiszej mowie oświadesył i dowodził
iabie sejmowej, te jat przed jego ursą
dowaniem kiiątki prowadzono nie byz
neeOwo, a te mepodobnem było wszyst
kiego odraza zaprowadzić. Po uoieczoe
Morgensterna zastano wssystko w nie
porządku a w kasie postki a prawdziwie
tylko dłng znaczny. Oo do Sami
naryam i pieniądzy zebrany oh cświad
ożył, te grapy nie nadsyłają ioh tego
lar nie i dotąd jeeseae ta legają. Skoro
tylko tonu ■idwłiną bądzie. to dorą
o*y jo sią gdzie n ale tą. O inoasąo sią
oo do wydatków na przyjąoie gościa de
legata z Polaki oświadosył it trudno
było od stangreta za powóz lądać kwito.
Zaś co do mortgieezów o których korni
aya zarzut czyni te nie mogą być prąd
ko w gotówką zamienione, oświadorył,
te tak nie jest i te są tak pewne jak
pieniądze i te w ketdym banka w go
tówką zamienione być mogą. Prosił by
izba wybrała komisyą ktOraby possła
z nim i sprawdziła to, lab gdy wysoka
Izba tego sobie tyozy to najmie ekspre
•mana przywiezie ta i wyptaoi srebrem
lab złotem. Del. Poszwinski sprawozda
nie komisy i wy jaśnie, te kcmisya nie my
śli aby mortgieoze nie były dobre, tylko
awatała, te wrazie potrzeby nie mogą
być prąd ko zamienione w, pieniądze.
Zzś del. Leon Wild osłonek komisyi
oświadczył, te komisya nie chciała brać
odpowiedzialności na siebie.
Kasyer Majewski daje objaśnienia oo
do dzieriawy lokalu i malowania ścian.
Dsiertawa domu jest tak niską bo tylko
$45 wynosi na miesiąo, wiąo musiano
wszelkie reperaoye prsyjąo na siebie i
na tern Zw. Nar. Pol. ma wielki zysk.
W odpowiedzi del. Maternowiosowi o
ś wiadozył te $18 000 nie ląta tam przez
oałe dwa lata ala zostały deponowane
w rótnym ozaaie i tak 6go grudnia 1802
Igo styozoia 1898 w lutym 98 i ttgo
oserwoa 98. 2*ś oo do wartości i paw
ncśoi prądkiej zamiany mortgieosów na
gotówką.
DsL Radziśski pyta sią gdzie
jest gotówka? Na to kasyer Ma
jewski oświadcza ma te tyle pieniądsy
niebezpiecznie jest noeić przy sobie, sle
jeteli delegaoi tego sobie iyosą, to
niech wybiorą komisyą ta niech idzie
z nim do doma a wrąosy jej gotówką
bakretarz jenerała y Mailak daje ob
jaśnienia oo do kwitów i drobnyob wy
datków. N. p. W drobnych nydat
kaeh figurują oząato marki poestowe.
Sekretarze grap nadaj łają nieraz na
lotność w markach pocztowyoh. Su
mą kwitaje fią aekretarzowi a marki
piaie aią do wydatku. Dal. Poaswin
aki w odpowiedzi mówi, te komiaya
wapomniaia tylko o drobnyob wydat
kach na które nie ma kwito. Dal. Za
waoki proponuje by wyznaczyć komitet
aby aprawdzić ozy pieniądze alokowane
na mortgieozaoh aą pewne? Kaiyarowi
motemy ufać ale nam aią tu o oo innego
rozchodzi ozy kaiątki RcąduCan trał nago
i protokoły odpowiadają w nioh zawar
tym figarom? Dal. Rolland pyta aią oo
znaczą w raporcie komiayi*zawarta nad
zwyczajne wydatki. Sekretarz jene
ralny Małłek daja wyjaśnienie n. p. $6
przy zakonnie aaaf do biblioteki to aą
nadzwyczajno wydatki.
Wice prezydent Słomińaki proai o głoa
i daje wyjaśaienie oo do tych $5. „Siu*
kająo atafy mówił, otrąciliśmy wiele cza
on, bo skład po składzie zwiedzając nie
mogliśmy cnaleść od po więdnęj i na
reazoie oznajmiono nam, te muaimy za
'mówić nową azafą. Obaulunek zrobi
liśmy bardzo koczy siny dla Z w. Nar.
PoL bo ta atafy przedsUwiają daleko
wiąkstą wartość. Za stracony ozaa Żą
daliśmy doi. 5. Są pomiądzy wami pa
nowie delegaoi byzneomani wiąo po
wiedzcie osy to dla wae zdaje aią wiele,
jefalt wam aią zdaje, te wziąliśmy nie
ałoasoie $5 to wam zaraz połotą piąć
dolarów na stół.” Dal. Tearowski tąda
by debaty zamknąć. Del. Bereno by
Rsądowi Oectrał nemu podziąkować
Del. Leon Wild robi wnioaek aby se
kretarz jenerałny zapisywał drobne wy
datki w ksiątoozoe i takową raz aa mie
siąo przed kłaka! Rządowi Centralnemu
do podpita, a ta przy sprawdzania te
ohnnków słutyłsby ta kwit. Wniosek
poparty i przyjęty. Prezes sejmu robi
propozycją by obrać m ejsoe Rządu
Czotralpego. Wybrano Cbieago,
Nastąpcie przystąpiono do wyzna
ożenią miejsca na przysdf sejm. Del.
M Sternowi os proponuje CisTeland. K.
Strzela Filadelfią. Del. Lewandow
ski przemawia! do delegatów i prosi by
przyszły sejm odbył sią w Cisveland
gdzie z otwartemi rąkami przyjęci so
staną. Del. Stefznowies robi wniosek
by głosowano prze? podniesienie rąki.
Upadł. Na ogólnie tądanie postano
wiono głosować przez kartki. Komitet
do odbierania kartek został ubrany na
stąpująey: Del. Beozkiewioz, Ojców
ski, Górecki, Sjbraiber i Magdsiars.
Wynik balotu był nsstąpująoy:
CieTeland 104 Philade f.s Ol Pitti
burgh 2. S. Francisco 1. Więc przy
szły sejm odbądzłe sią w CUreland Ohio
w r.1805. Poczem odroczono posiedze
nie do pół do drogiej po południu.
SESYA PO r OŁODNIO WA.
(•ekr. A. J. W. JKotak).
Chicago, Hala Pułaskiego, sobota 0
września 1803.
Sesja została otwartą o godzinie 2giej
po poła data. Po odozjt aula listy delega
tów Dal. Piotrowski przedstawił i obja
śnił jaki format bądaie miał obraz
przedstawiający delegatów, oraz top
Niklas wielki obraz stóp blisko 4x5
odfotograf jwany wyssie na wystawą
lwowską. Kaidy delegat który na
deszła swoją f jtograf.ę i zapłaci 8 doi
dostanie obraz podobny tema jaki
przedstawia delegatów sejma IX w De
troit Miob. leoz w większych dstaho
rosmiarmeb; lal a spod a wszjstkie grapy
nnmeretn i nazwiskiem miejsc w których
aią znajdują będą umieszozone.
Prezes Ssjma ob. Lewandowski na
znaosył następujący komitet do obej
rzenia zbiorów ob. Słupskiego. Dal.
Heliński. Herteoz i Piotrowski. Dalej
wyznaczył komisję do zbierania kartek
i notowania głosów. Komitet t»a sta
nowią del. Henryk Zieliński 8. Ojrow
•ki, Justyn Hartwig, Józef Rudziński
i Józef Pooaekaj.
Najpierw nastąpiło formalne głoso
wanie na kandydatów do urzędu Cen
zora. Wynik był następujący: Dal.
Hali nok i otrzymał 70 głosów, Orygla
saewski 88, Lewandowski 5, Brodow
ski 5, więe Helinaki został obrany na
Cenzora bo del. Uryglassewaki od sois
lejszego wyboru ustąpił i delegatów
prosił by ob. Helinskłego obrano Ceu .
zoram przez aklamaoy ę.
Prezes sejmu ob. Lewandowski przed
stawił delegatom ob. Heli oskiego jako
przyszłego Cenzora Z w. Nar. Pol. i no
wego osa zora przyjęto grzmotom o
klasków. Cenzor Helinaki podziękował
delegatom za połotone w nim zaufanie
i podniesienie jego osoby do takiej god
o ości. Rzekł: Jestto urząd tak waluy
tak wielki to prawie nie mam sił aby
go wykonać. Ponieważ są nam w pa
mięci nie dawne rozdwojenia w Związ
ku proszę by te ustały ras na zawsze.
Ponieważ panowie Żądali aby niesabie
rań czasu, więo jeszcze raz dziękuję
wam szanowni delegaci za zaufanie ja
kie we mnie położyliście.
Delegaci tą dają by ob. Lewaadow
•ki zoatal przez aklamacją W ioe-Cenzo
ram obrany. By ogólnemu tądaniu
zadoayó uozyoM i na głc suwania przez
kartki sią oprzeć poru ozon o sekretarzo
wi sejmu wrzuoió jedną kartką a na
zwiskiem Lawandowaki do urny wy
borozej. Sekretarz komiayi wyborczej
odory tał nazwisko Lawandowsziego a
delegaci przywitali go grzmotem oklas
ków; pccsem nastąpiło przedstawienie
ob. Lewandowskiego^ W krótkiej i z
serea płynącej przemowie ob. Lewku
do weki W>oe-Cenzor Zw. Nar. Pol. o*
świadczył, te nie wie ozem zią prsyału
tył Związkowi i delegatom, te ge do
takiej podnoszą godności. Za zaszczyt
jaki go spotkał jest Uktę zaszczytem
dla Polonii w Clareland a odtąd bądsie
on dokładać wszelki oh motliwyoh
sterać i pracy by Zw. Nar. Pol. wara
•tał. Potem w imieniu swym i Polonii
CUvelandakiej podziąkował za wybór.
Potem nastąpiło głosowanie na pre
zesa Rządu Centralnego. Przy gloso
waoiu na kandydatów otrzymali ob.
8ataleoki 49, Bardonaki 88, Słominski
28, Śmietanka 4, Błsziesynski i Smal
•ki po 8, Dewojno 8, a Zawaoki 1
głos. Potem nastąpił ściślejszy wybór
pomiąć*y trzema kandydatami t. j. o
bywatelami SaUleeki, BardoAski i Sio
miński. Otrzymali głosów SaUleeki 78
BardoAski 88, Siemiński 12. Głoso
wano ras jeszcze z naatąpojąoym ob.
SaUleeki 81, BardoAski 67. ObywaUl
Sataleoki został więkazośoią głcslw na
Prezesa Rs%da Caatnliwgo obrany.
Obywatel Satalecai podzięko wsł dala
g*u m aa połcftooa w nim aacfanie i
cświadosył, ta bęizre pracował oailnia
dla dobra Zw. Nar. Pol.
Dal. Lipiński robi wnioaak aby oby
watela Słomińśkiego wybrano na piw
wasago W ioa- Praaaaa aob. Bardofiskie
go na drogiego Wica Praaaaa. Wnio
aak tao poparł dal. Soboeidar. Boa
poczęła się dyakoaya w której wiała da
legatów odział brało, la-a oatataoania
po zapytania prezesa sejm a osy obywa
tale Sto miński i Bardoński zgadzają się
na pcopoayoyą delegatów i po otrsymaniu
ich odpowiedzi przesiedl wnioaak. Del.
Lipińskiego poi głosowania i został o
góioia przyjęty, baz oposy oyi; zatem o
bywatele Stomioaki i Bardoński zostali
obrani W ice ■ Prezesami Rządu Cen
tralnego.
ro przedstawienia obywateli Słomifi
•kiego i BsrdoAakiego zebranym dele
gatom i po podsiąkowaaio sa wybór
nastąpił wybór kasyera Rcądn Gen
tralnego. Delegat Jan Smnlaki srebił
wniosek aby byłego kasyera ob. Majew
skiego wybrano przez aklamaoyą. Wmo
rek ten został ogólnie poparty i ob.
Majewski kasy erem przez aklamaoyą
wybrany. Po przedstawienia ob. Ma
jewskiego delegatom i podziąkowanin
za tak wielkie zaufanie do niego, na
stąpił wybór trzech opiekunów kasy.
Na ogólne przedstawienie delegatów
zostali nominowani del. Śmietanka, Ku
fliwski, Smolaki, Groenwald, Terozew
•k’, Jan Chrzanowski, Blaszka I Słowi
kowski. Przy głosowania przez kartki
otrzymali głosów Śmietanka 01, Smol
aki 89, Groenwald 80, Terozewski 50,
Blaszka 45, Kuflewmki 10. Jan Chrza
nowski 12, Słowikowski 0. Wiąkssością
głosów zostali wybrani na opiekonów
kasy: Śmietanka, Smolaki, Groenwald.
Potem nastąpił wybór sekretarza jene
ralnego. Delegat Roeenthal robi wnio
••k, by byłego sekr. jen- ob. Małłka
wybrać przez aklamaoyą. Wniosek
opadł i przystąpiono do formalnego gło
sowania. Z pierwszego balotu wyszli
jako kandydaei ob. Małłek 01 głosów,
ZyehliAski 57, Do wiat 15, Koeak 8,
Maohek i LesiozyAski dwa, a Wlekli A
ski jeden głos. Ponieważ del. Dowiatt
oofoął swą kandydaturą, wiąe przy ści
słym wyborze otrzymali głosów ob.
Małłek 88, ZjohUóski 78, a zatem ob.
Małłek został sekretarzem jeneralnym
na dalsze dwa Ute obrany. Potem na
stąpił obór redaktora „Zgody Przy
głosowaniu formalnym otrzymali jako
kandydaci głosów: Jabłofiakt 90, Nieki
20, T. Wild 8, Chrzanowski 4, De woj no
8, Gryglaazewaki 2, Lanfeieki i Li
etewnik po jednym. Ob. Nioki rezy
gnuje z kandydatury. Dal. T. Wild
robi wniosek, by ob. JabłoAaki został
przez aklamzcyą obrany redaktorem.
Wniosek został poparty i przyjąty.
Wiąo ob. Jabłofiaki został obrany re
daktorem „Zgody”.
JL
POSIEDZENIE WIECZORNE
dom 9go wrześaia 1898.
(wAr. A. J. W. Komtk)
Po otwarcia cesji dcl. Stefanowicz
robi wniosek by przyszły sejm odbył się
w lipcu lab sisrpaia. Upadł. Del. Na*
dolski robi wniosek, aby prryszły sejm
odbył się w pierwszy poniedziałek mis
siąoa wrześnią, został poparty i bez opo
zyoyi przyjęty. Więo przyszły sejm
odbędzie się w roku 1896 w pierwszy
poniedziałek w mieeięon wrześniu.
Del. 2/ohlińaki robi wniosek aby wy*
klaczy 6 śpiew polski podozas sejmu Z w.
Nar. Polskiego.
Del. Listewnik odpowiada, Ae waty*
dem to dla nas wykluczać pieśń polską,
ową pieśń, która krzepi 1 pociła ducha
Wstydem to dla nas i dla wysokiej
Isby, ii jeden z członków jej coś po
dobnego podnosi.
Del. K. Sawicki robi wniosek, aby
ob. Wiśniewskiego zrobić sekretarzem
„Zgody**. Del. Rodziński proponuje
ob. Niofeiego.
Del. Sawiekł by bibliotekarz i sakr.
„Zgody** był w jednej osobie.
Del. De wojno by Są sprawę odiośono.
Nastąpiła nominacya kandydatów na
sekr. „Zgody”. Del. Oórecki proponu
je A. Majewskiego, del. Schneider—
D. Bzowskiego, któregodel. Wiek liński
popiera. Del. Nadolaki proponuje ob.
Józefa Chrzanowskiego i popiera swój
wniosek tern, f» prawie wszystkie urzę
dy dostali obywatele z Chicago, więc
•łussnem by było aby przynajmniej*je
den urząd dostał się obywatelowi ze
wsobodu. Del. Leuferski robi wnioeek
aby sekr. ,,Zgodj** wyznaczono pensyę.
Nie poparty.
Przystąpiono do wyboru ta pomocą
kartek. Wynik był nastąpnjąoy: Chrza
nowski (0, Bkowaki 17, Wiśniewski 14
a Majewski 0 głosów, a zatem ob. Józef
Chrzanowski został sekretarzem „Zgo
dj” obrany. Dsl. Nadolski dsiąknje w
imieniu polaków ae wschodu za wybór.
Nsstąpnie przyszły obrady nad Bibli
oteką i bibliotekarzem. Prezes Rządu
Centr. ob. Sataleeki wyjaśnił omową
pomiądzy Rz. Ontr. a S*. p. H. Kalus
•owakim oświadczając, te wybór biblio
tekarsa do Rz. Centr. I dyrektorów
Muasnm nalety. Del. De wojno wnosi
by dano 4000 na ponsyą bibliotekarza.
Poparty, ale nie prsyjąty. D«L Ter
orewski robi wniosek, by wyznaczyć
•1000 (tysiąo) na dwnletnie wydatki
Biblioteki. Wniosek poparty i przyją
ty. D*L Szpotafiaki prosi by osaczą*
dzaó oo molos, ale jeteli
tego wymaga na oel narodowy, to zga
dza aią. Del. Makielaki robi wniosek aby
pensy a redaktora „Zgody” wynosiła
•1000 (tysiąc) rocznie. Poparty i bez
opozycyi przyjąty.
Przyszłe nsstąpnie pod obrady aprawa
Skarbu Narodowego. Del. Mróz robi
wniosek aby pozostali ci sami urządnioy
nadal. Poparty i prsyjąty bez oposy
oyi. Del. Ls uf sraki robi wniosek aby
Skarb Nar. Polaki pozostał i nadal w
Milwaukee. Poparty i prsyjąty.
Potem obradowano nad obowiązkami
Wice Oensora. DeL Chrzan owaki robi
następu jąoy woioeek: „Ooowiątki
Wioe- C anzora. Wice cenzor wypełnia
obowiązki i zastępuje Cenzora, w ozaaie
słabości lab śmierci tegoż. Wioe Cenzor
powinien być uwiadomiony o wszyst
kich walnych uchwałaoh Rządu Cen
tralnego. Ksątki „Zgody” i książki
Rząda Centralnego Wioe-Cenzor ma.
pzawo w każdym ozaaie skontrolować,
leos powinien tlę porozumieć z Cenzo
rem zanim wystąpi z jakimkolwiekbądż
krokiem.” Wniosek został poparty i
P«7j*7.
Następnie debatowano nad obowiąz
kami opiekunów kasy. Del. Chrzanow
ski robi następujący wniosek: „Opie
kunowie kasy jako ozłonkowie Rządu
Csntr. mają głos w gronie tegoż. Spe
cy sinym ich obowiązkiem jest rozcią
ganie bacznej opieki nad funduszami
Związku. Żadne większe samy nad
trzysta dolarów nie powinny być wypła
oane z kasy Związkn lab hipoteki na
lotach nmieszozone bez sprawdzenia * i
podpisu opiekunów kasy, którzy sąstró
żerni grosza naszego Związkn.” Wnio
aek poparty i przyjęty.
Del. Olszewski robi wniosek aby ob
Brodowskismu podziękować za dostar
czenie kwiatów na estradę. Poparty 1
przyjęty.
Del. Maktfałaki robi wniosek aby za «
nżyeie sali, gazo, dyrektorom Hslt Pu
łaskiego dać $75. Poparty. Delegat
Śmietanka odosytuje propozyoyę poży
czenia pieniędzy na drugą hipotekę z
kasy Związkowej. * Na sabespieesenie
tej sumy będą dane osobne poręczenia.
Del. Rosenthal robi wniosek, aby tę
•Pr*wę oddać Rządowi Centralnemu do
dyspozyoyi. Poparty i przyjęty.
*”7*topiono do osytznia korespon
dencji. Marszałek sejmu czyta oska
rtenie R«, Cent na ob. 8tana. Delegat
Olszewski prosi prezesa sejmu abj we
*Wł* ob. Stan a który jest obeony na
galsryi. Pieses sejmu wzywa ob. Staoa,
aby się stawił i bronił, gdyi w przeciw
nym rasie wydany będzie wyrok poza
ocznie.
Dal. Listewnik dowodzi winy ob. Ste
na. DsL Rolland pyta się, osy akt osko
rsenia zestal ob. Stanowi dostarozony w
odpisie. DeL L. Wild mówi to p. Stan
ma się stawi* i broni*. Gdy ob. Stan
przyszedł na kalę zrobił zapytanie do
praissa sejmu, esy ma pokazać czarne
nabiałem. Prezes odrzekł tak. Ob.
Sun, to tego jest Uk wiele, to te wszy
stkie dokumenty potrzeba wozić, i to
po nie pojedzie.
Del. L. Wild odpowiada ob. Stanowi
sby się bronił jak mota, „nam nieobodzi
o dokumenty tylko o jego obronę.” Del*
RadziAski proponuje p. Stanowi aby się
upokorzył, Zwięskowyeh przeprosił, a
wysoka Izba ma prtebaosy (I na rok
lob dws sasuspendujs). DeL Smolaki
proponuje aby wybrać sęd honorowy,
I)zl. Schneider daje odprawę ob. 8U
eowŁ DeL Goreoki wnosi sby zamknąć
debatą i ob. Siana zawiesić (surpendo
wzć) ns rok, Nis poparty. Del. Seboei
dsr wnosi by Stana wykluczyć oałkiem
ze Związku Nar. PoL Wniosek upadł.
DeL Possw ftaki mówi, to ob. Sun ma ty
le pooanoia godnolei własnej i desatys
(akćyę, bo gdy presea sejmn tego ftądsł
ob. Sun ne to się zgodził.
Naresseia zgodzono się ns wniosek del.
Saulskiego, który opiewa: Rząd Osa

xml | txt