OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Milwaukee, Wis.) 1881-1901, April 26, 1900, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91037345/1900-04-26/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 261

Przegląd polityczny.
W obecnej chwili car rosyjski znaj
duje się w Moskwie, gdzie ma prze
wodniczyć zjazdowi szlachty rosyjskiej.
Na tę okoliczność zwracają wszyscy
politycy europejscy baczną uwagę, al
bowiem zdaje się ona zwiastować waż
ny krok w polityce zagranicznej rządu
rosyjskiego. A jeżeli dodamy do tego,
że cesarz Franciszek Józef wybiera się
do Berlina, zkąd razem z cesarzem
W ilbelmem ma się udać do ^Yiesbade
nu, by tam spotkać królów: belgijskie
go i duńskiego, i że po powrocie z tej
wizyty cesarz Wilhelm ma widzieć się
w Gdańsku z oarem Mikołajem — to
musimy przyjść do wniosku, że istotnie
coś się szykuje na kontynencie euro
pejskim i że to coś musi być w związku
z działaniem Anglji w Południowej
Afryce.
Umilkły już ooprawda wieści o za
miarach Rosji wywołania zbrojnej in
terwencji na korzyść boerów, wyrasta
natomiast inne przypuszczenie, kto wie
ozy nie mające więcej racji bytu i
prawdopodobieństwa niż wszelkie inne.
Oto — jak powiadają — Rosja nie bę
dzie się mięszała do wojny w Trans
waalu i poczeka spokojnie, by anglicy
weszli do Pretorji, t. j. osiągnęli cel
pożądany. Wtedy jednak rząd rosyj
ski nie dopuści, by Anglja dyktowała
boerom swe waruhki a zażąda zwołania
kongresu europejskiego, który roz
strzygnie co mają dać boerzy Anglji i
zapewni równowagę mocarstw.
Na ozem opiera się to przypuszczenie
0 zwołaniu kongresu? — może spytać
nie jeden z naszych czytelników. Od
powiemy więc, że na tern co Anglja
uczyniła Rosji w 1878 r. i dlatego
twierdzimy, że przypuszczenie to jest
uzasadnionem.
W 1878 r., gdy po zdobyciu Plewny
1 przejściu Bałkanów', wojska rosyjskie
zbliżyły się do wrót Konstantynopola,
flota angielska przebyła Dardanele i
groźną obecnością swoją na morzu Czar
nem zatrzymała wojska rosyjskie. Je
nerał Ignatiew, nie wpuszczony do
Konstantynopola, zmuszony był nie w
stolicy Turcji a w miasteczku San Ste
fano, niemal że pod ogniem dział eskad
ry angielskiej, zawrzeć traktat pokojo
wy z wysłannikiem rządu tureckiego,
ale pomimo że i Turcja i Rosja traktat
ów ratyfikowały, Anglja zażądała do
datkowo zwołania konferencji przedsta
wicieli mocarstw europejskich dla przej
rzenia traktatu i zapewnienia też innym
mocarstwom korzyści z wojny świeżo
ukończonej, aby przez to ,,równowaga”
mocarstw została utrzymaną. Osłabio
na, niemal wyczerpana do szczętu,
Rosja musiała się zgodzić na ten pro
jekt angielski. Kongres został zwoła
ny do Herlina. Anglję reprezentowali
lord Ueaconsfield i lord Salisbury. Pod
ich wpływem nietylko że traktat zawar
ty w San Stefano został zmodyfikowa
ny na korzyść Turcji, ale jeszcze w za
mian za terytorja oderwane od Turcji
przez Rosję, Anglja otrzymała wyspę
Cypr, Austrja zaś Bośnię i Hercegowi
nę za to, że zgodziła się na niepodleg
łość Rumunji, Serbji i Czarnogórza.
Rosja, jak już wspomnieliśmy, osłabio
na w najwyższym stopniu, musiała zgo
dzić się na powyższe ustępstwa, czy
więc nie jest naturalnem, że dzisiaj leży
w jej interesie, aby Anglja nie tylko
że spróbowała walki z narodem cywili
zowanym jak boerzy, przejętym świę
tością praw swoich — przez kilka bo
wiem lat dziesiątków walczyła jedynie
z dzikiemi na poły plemionami indusów
i negrów, odnosząc zawsze łatwe zwy
cięztwa — ale także, by po zwyciężeniu
boerów przez Anglję — rząd rosyjski
mógł wymagania anglików zawetować
i przez zwołanie konferencji europej
skiej odemśoić się za poniżenie, jakiego
doznał dwadzieścia dwa lata temu. I
zdaje się, że jeżeli Francja, Niemcy,
Włoehy, Belgja i Austrja żądania Rosji
poprą, to tym razem Anglja zmuszoną
będzie ustąpić, a wynikiem konferencji
stanie się zupełna, ponowna zmiana kar
ty geograficznej świata.
Ważną jest wieść nadchodząca z Ja
ponji o objawiającej się w tym kraju
nienawiści przeciwko amerykanom, a co
za tern idzie i anglikom.
Niedawno jeszcze było ogólnem
mniemanie, że wobec sprzeczki o tery
torja zajęte przez Rosję w Korei, Japo
nja, roszcząca sobie pretensje do prze
wagi politycznej w tern państwie azja
tyokiem, będzie nieprzebłaganym wro
giem Rosji, tymoaasem sprzeczka zo
stała, zdaje się, załagodzoną, natomiast
zamiar Stanów Zjednoczonych zastoso
wania względem japończyków, zamiesz
kałych na wyspach Hawajskich, takich
samych praw wyjątkowych, jakie za
stosowane są w Stanach Zjednoczonych
względem chińczyków — wywołała w
Japonji ogromne oburzenie i nienawiść
przeciwko amerykanom. Japończyków
mieszka na wyspach Hawajskich prze
szło 60,000 i stosunki ich handlowe z
krajem ojczystym są nader ożywione,
przyczem dotychczas na wyspach tych
rozróżniano japończyków od chińczy
ków, uważając pierwszych za bardziej
cywilizowanych, pracowitych i mniej
8k$Py°h niż synowie państwa niebies
kiego. Ludność Japonji zaszła nawet
w swej nienawiści przeciwko yankesom
tak daleko, że posądza ich jakoby na
umyślnie spalili w Honolulu dzielnicą
japońską, pod pozorem, iż w niej jest
siedlisko dżumy, która w tern mieśoie
pizez parą miesięcy panowała, w rze
czywistości zaś dlatego, by zniszczyć
materjalnie japończyków.
Ogólne zainteresowanie wzbudził
zeszłego tygodnia zatarg pomiędzy
Stanami Zjednoczonymi i Turcją. _
Chodziło o zapłacenie odszkodowania
amerykańskim misjonarzom w sumie
100,000 dolarów za majątek misyjny,
zniszczony dwa lata temu przez kurdów
podczas rozruchów w Armenji. Zeszłe
go tygodnia upłynął termin wypłaty tej
należności, rząd turecki jednak nie chciał
uskutecznić wypłaty, twierdząc, że żą
dania amerykańskie są zupełnie bez
podstawne. Wobec tego sekretarz sta
nu, Hay, oświadczył rządowi tureckie
mu, że jeżeli dług nie zostanie zaraz
zapłacony, to ambasador turecki w Wa
szyngtonie, Ali P erouli Bey, otrzyma
paszport a eskadra amerykańska zawita
do Konstantynopola. Kategoryczna ta
nota rządu amerykańskiego uczyniła
swoje, sułtan musiał ustąpić.
Przy tej sposobności minister amery
kański w Konstantynopolu przyłączył
się do innych przedstawicieli mocarstw,
protestujących przeciwko podwyższeniu
przez rząd turecki cła na towary zagra
niczne. Rząd turecki chciał wprowa
dzić to podwyższenie ceł dla napędze
nia funduszów do kas państwowych,
wiecznie pustych, ale mocarstwa nie
chcą o tem słyszeć i stąd protest.
Z placu boju w Południowej Afryce
niema stanowczych wieści, odłożymy
więc tę sprawę do przyszłego tygodnia,
zanotujemy tylko sensację, jaką wy
wołało ogłoszenie przez angielski sekre
tarjat wojny dokumentów nadesłanych
z Południowej Afryki przez feldmar
szałka Robertsa a krytykujących w dot
kliwy sposób działania wojenne nie
których jenerałów, przedewszystkiem
zaś Butlera. Uważamy ten ozyn za
niepolityczny i sadzimy, że będzie miał
przykre następstwa, wywoła bowiem
przeciwko Robertsowi niechęć nawet
tych jenerałów, którzy w raporcie jego
nie byli wymienieni.
Podziękowanie.
Niżej podpisana składam jak najser
deczniej podziękowanie szanownemu
Zarządowi Centr. Zw. N. P. za rzetelne
mi wypłacenie $900 po zmarłym mężu
ł* ranoiszku i dziękuje zarazem braciom
związkowym a szczególniej grupie 188
Tow. Miłości Narodu Polskiego, do
której ś. p. mój mąż należał czas krótki,
za rzetelne mi wypłacenie $25.00 i
pomoc w pogrzebie, które Tow. extra
uczyniło. •
W końcu jeszcze raz składam ser
deczne staropolskie Bóg zapłać razem
z mojemi dziećmi.
Władysława Frąszczak, wdowa.
Antoni, Stanisław, Waleryan,
synowie.
Kto by sobie życzył kupić piękne
żelazne krzyże cmentarne z figurą Chry
stusa, niechaj pisze po obratKowy cen
nik do: N. V. Cemetery Monumental
Co., Punxsutawney, Pa. 2
Podagra
i wszelkie choroby powstające ze złego
ataau krwi, reumatyzm, Uk zwane cho
roba zielona, objawiająca nią bladozlelo
twarzy, gnojące się wrzód y
i choroby skórne są prędko leczone
SEYERY.
Czyścicielem Krwi.
tem nieporównanem lekarstwem
wzmacniającem system, apetyt i
oczyszczajttcem krew. Ceua 81.00
Przez przeszło dwadzieścia lat
SEYERY
BALSAM PŁUCNY
■wilaar j*«t jako najltpflzr z pośród
wazyrtkjefi iekaratw prz£l,J kazlrlo™
Katda dawka działa. CERA 26c i 60a
'W. F. SEVERA,
FARMACEUTA FABRYKANT,
CEDAR RA PIRS, IOWA.
• >a sprzedaż o ą
szystkich aptekarzy.
w |.i.Tw*/jr( h dniach o rudnia r. a. lacsai
•tale wjrchodalu
“Dziennik Narodowy”
Potrzeba korespondentów i a*
gentów we wszystkich osadaoh
polskich.
Prenumerata wynosi $3.00rocz
ni*. SI.(Ml półrocznie — płatna z
góry. Adres:
“Dziennik Narodowy”,
666 MILWAUKEE AYE , CHICAGO, ILL.
Życzący sobie otrzymać numer
na okaz, zechcą zgłosić sitj pod
powyższym adresem.
Różne Organizacje.
Związek Sokołów Polskioh w Amery
°®* — Ł W. Kelchel, sekretarz. 86 Park
St., Chicago. ’
Związek Młodzieży Polskie] w Amery
■—fr. T. Wołowski, sekr., 718 W. 20th
ot., Chiqpgo.
Towarzystwo Centralne Polek. — Kon
stancja Bytońska, sekr., 786 W. 17th St.,
Chicago.
Klub Pfctrjotyczny Polek. — Władysła
wa Chodzlńska, sekr , 886 Armltage Ave„
Chicago.
Związek Polek w Stanach Zjedn. Am.
Półn. — Sekretarka Ł. Wołowska, 682
W. 17th str., Chicago, 111.
Tow. Polek Gwiazda Zwycięztwa No. 1.
— Anna Neuman, sekretarka, 628 N.
Ashland aveM Chicago, 111.
Związek Śpiewaków Polskich w Ame
ryce. — Sekr. F. L. Gwizdała, P. O., Bay
City, Mich. ^ ’ 7
Książki kwitowe
dla grup Związku Nar. Pol.
1. Kalążeozki kwitowe dla członków, z
od po wlednłem 1 rubrykami do kwitowa
nia pooatków, pośmiertnego It. p , wy
starczające na 10 lat. Cena za egzemp
larz 10 c.
i. Główna książka finansowa z odpowle
dniemi rubrykami na wszystkie podat
ki 1 wpłaty, do prowadzania akuratne
go rachunku każdego członka. Cena
9 3.001 |6.00.
Dla mniejszych grop wystarczy tańsza
dla większych konieczną Jest książka za
9 6.00
Adresować naltży do admlnistraoji „Zgo
dy” 102 — 104 W. DMsion st., Chicago, Il|^
JEDYNA OKAZY'A
W ZYCIIT.
ru w»^ł^>fl0HD.N1 TYLKO» mlbo tak dhi«o. Jak starczy to w a
ru. wysyłać bodziemy przsz express, na każdy adres, do b e a
’* f, P eJK,® ° b ® J r* ® n * » . ten prawdziwy amerykański
Ę Koperta prawdziwa Elgin, zrobiona z
w!t!r K pokłjrts az< zerem 14 karatowem złotem,
wszystko podług najnowszej mody. Owarantujemy tenże
f"* n*20 at Werkjestrfawne} roboty ..Engineer* Rp^ia?
z 17 kamieniami, zastosowAy do kakdej pozycyl. do gorącą
elho zimna, reguluje cza* na częAci sekundy, posiada *C
zlbo zimna, reguluje czas na części sekundy. posiada wazyzt
kie najnowsze ulepszenia 1 rzeczywiście Jest to Jeden s
d °w".kon^,J",yeh *« Karbów. Jaki ogtaawtno.
1 e zegarki sprzedaje »|ę ryczałtowo j>o $97 #0 f my nie byli
byśmy w stanie sprzedawać Je dzisiaj po tej nadzwyczaj nis
,2 ?®n R' Kułybyśmy nie byli zobowiązani całego zapasu z
„u"u.n.ą^ w «> dniach i gdybyśmy się nlekontentowall
małym zarobkiem. Po oo masz płacić $4 lub $f» za tani zeira
2*\*~ry “!• lr.w» 1 c“',a »*• trzyma, kiedy możesz ku
pie tani a dobry? Jeśli nie będzie ci się wydawał takim. Jak
ogłaszamy. nie bierz go. A jeśli ci się spodoba, zapłać agen*
towl ezpresowemn naszą specyalnąoenę $9.9®. a zegarek Jest
r’1"1.. N*Pi?7" Jakl 'bcesz zegarek, męski czy damski.
(Damskie o dolaratańsze.). Przyślij nam 50 cen t/w z zamó
wieniem, a my wy ślemy cl rasem z zeearkiem oieknv „<„.****.
.. ._ . «*y i*non«M» wnrtonrl §2.(10, albo przyali! M « TJurmr,-k nm.
nraód. a otrzymaaz tańcnazok aa darmo. Dla zachęty, jarfll kto 6 zamówi od ra/.n, damy jodan /^(car«k^Urm,T
Pięknajiloaaowa ton*l>ka bezpłatnie do kaidego zegarka. Nia .wlck.J Kto piarw.zy p«7J4rta. plo^y
CONSIMEKS WATCH CO., Dept. 48, 210 Pearl 8*. Buffalo. N. Y.
$225
PELERYNKI
Na Wiosnę tylko
wy^JSJy^HffiSE,. “fflisins, *? “Sfó
nycli firm cały rapa* damaklch WIna«-nnych PelaAnak, 1 -pr
—^ v^^głlin, ukowo t*1- J*- ‘ ^
$2 25
x2 eala. i ałni
wao bidetem
makie] (f
c nie
I>łng»iió _ _____
tkaneao wełnianego »aje«a
kotwtak
•owa
takowe uk długo, dopóki ich etarezy, po bajecznie
iriH^wkH z zamów leniem.
•łn* ro*dt^lnś(! 19 cala, zrobion** a czameao
wełnianego -ajefu. i pz dwojna falbaną na ramionach, ob
■aytą IV, cali ezemkiemi atłaeowenil taborami 1 »«* cali r»m« ko
ronaa. kołnierz Uk *a" o odrobiony. <’ała Pelerynka ozdobiona
> cala oaarnemł koralami, a S caloweml eztywnemi wyłowami.
Nie moi^ w iadnym earorre bvó taniej kupioną. Jak zaTsTiÓ.
M przędą jemy tylko ZA OOTOWKK a zamówieniem, ponieważ nie
imó ( - °* D *• c/nle Mąką cene
PIRMADŹK ZWKACAMY JtfiU Mik; NIK HPoimHA. Marcia
dr. lataj.
KOVAI. IłAlUl A IN H0H8K.
IO lat m blznesla. 63 Daarbarn 8t. Chloaia. III.

xml | txt