OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Milwaukee, Wis.) 1881-1901, May 03, 1900, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91037345/1900-05-03/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ORGAN ZWIĄZKU NARODOWEGO POLSKIEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH PÓŁNOCNEJ AMERYKI.
Kok 19.
TREŚĆ: Protokół urzędowy Sejmu Nadzwyczajnego.
— Jak się uczyć i Jak uczyć Innych. — Podręcznik
x z tuki dramatycznej. — Ze wspomnień wj*/.ien
Dyc^t. —Cyrku lar* XXXIII.- LUta nowoprzyjętych
członków. — Co słychać? — Historyczny kalendar/. |
tatrzauak . — Polacy na obczyźnie. - Emanuel Tou
ner. — Wystawa sztuki polskiej. — Ze świata — 1
W dzie i ob hedu. — Notatki.— Z Króles wa. - Kon
^rea oświaty. — Z ziemi ojczystej, — Czarna pani.
Przegląd polityczny. — Wiadomości związkowe. —
Dzielny Pułk Czwartaków.— Nędznicy. — Kronika
mlejaęowa. — Podziękowania i ogłoszeni*.
Protokół urzędowy
Sejmu Nadzwyczajnego Związku
Narodowego Polskiego
w Chicago, Ili.
(Ciąg dalszy).
Dnia 22 Marca 1900.
Sesja popołudniowa.
Prezes Sejmu otworzył sesję o go
dzinie 1 m. 44, powołując sekretarza
Sejmu, Olszewskiego, do odczytania
protokółu z ostatniej porannej sesji, 22
marca 1900, który jednogłośnie przy
jęto.
Del. Kucera w imieniu komisji do ó
pracowania paragrafów co do obowiąz
ków i przywilejów Cenzora zawiadamia,
że praca tej komisji jeszcze nie skoń
czona i prosi by jej dano czas do jutra.
])el. Olszewski zaś—jako sekretarz Sej
mu — dla braku czasu prosi o zwolnie
nie go od pracy w tej komisji. Izba
obie piośby uwzględnia,' a prezes Sej
mu naznacza na wakujące miejsce del.
Trzepierczyńskiego.
Izba następnie uchwala, że dziś od
być się ma i sesja wieczorna; a przystę
pując do dalszej pracy nad konstytucją
ustanawia, że żaden z delegatów niema
prawa zabierać głosu nad jednym para
grafem więcej niż raz jeden i dłużej niż
2 minuty. Obok tego, wskutek nie
obecności gospodarza sali sejmowej,
del. Chmielińskiego, izba tymczasowo
na jeg° miejsce mianuje zastępcą del.
Jelenia.
ARTYKUŁ VIII.
$ 1 przyjęto jednogłośnie ze zmianą
ałów: „lub Zarząd Centralny, ale nie
na żadne inne'' słowami: „zgodnie z ni*
niejszą konstytucją" a także z dodaniem
w końcu: „Wysokość kaucji oznacza
Sejm; kaucja ma być złożona w ciągu
35 dni, w przeciwnym razie urząd bę
dzie uważanym za wakujący”.
5$ 2 przyjęto jednogłośnie z dodat
kiem w końcu po słowach: „wszystkie
obowiązki" słów.: „i pod Inga tym sa
mym warunkom co do kaucji”.
8 3 przyjęto z dodatkiem po słowach:
„zamieszkania zmarłego”, słów: „oraz
imiona i- nazwiska jego spadkobier
ców”.
§ 4 przyjęto jednogłośnie.
55 5 przyjęto jednogłośnie, ze zmianą
słów: „zatwierdzone przez prezesa” na
„poprzednio podpisane przez prezesa i
sekretarza jeneralnego”.
§ 8 przyjęto jednogłośnie, ze zmianą
słów: „do czasu następnego Walnego
Sejmu’’, na orzeczenie: „według sposo
bu nominowania następców Cenzora i
prezesa”,— oraz z dodatkiem końco
wym: „Obejmuje urząd z dniem złoże
nia kaucji”.
§ 7 przyjęto jednogłośnie ze zmianą
słów: „stosownie do przepisów” na „je
żeli to się zgadza z przepisami konsty
tucji”.
§ 8, 9, 10 i 11 przyjęto jednogłośnie.
§ 12 Izba redaguje i przyjmuje jed
nogłośnie nowy, brzmienia następują
cego: „Urzędnicy Zarządu Centralnego
obowiązani są być obecni w biurze Za
rządu w godzinach przyjętych przez
Zarząd Centr. i ogłoszonych w „Zgo
dzie”.
ARTYKUŁ IX.
§ 1 przyjęto jednogłośnie, ze zmianą
słowa „mianować” na „zatwierdzać”.
§ 2 przyjęto jednogłośnie, z dodat
kiem w końcu „zarazem ma przestrze
gać praw i przepisów dla lekarzy grup”.
§ 3 przyjęto jednogłośnie bez zmian.
ARTYKUŁ X.
§ 1 przyjęto jednogłośnie z dodat
kiem po słowach: „składać z”, słowa
„Cenzora i*\
$ 2 przyjęto większością głosów.
ARTYKUŁ XI.
§ 1 przyjęto jednogłośnie ze zmianą
słów: „regal ja” na „odznaki”, oraz
„jednolitych i umiarkowanych,, na
„kosztu”.
ARTYKUŁ XII.
§ § 2, 3, 4, 5, i 6 przyjęto jedno
głośnie bez zmiany.
§ § 7 i 8 przyjęto jednogłośnie ze
zmianą cyfr z 50 na 25 oentów.
§ 9 przyjęto jednogłośnie.
§ 10 przyjęto jednogłośnie z dodat
kiem po słowach. „a jeżeli”, słów: „w
ciągu 2ch lat”.
§ 11 przyjęto jednogłośnie.
ARTYKUŁ XIII.
§ § 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 przyjęto jedno
głośnie. *
8 Pojęto jednogłośnie z wykreśle
niem słów: „jeżeli tego prawa nie od
mówi mu Zarząd Centralny”.
§ 9 przyjęto po krótkiej dyskusji
jednogłośnie z dodatkiem po słowaoh:
„innej grupy”, słów: „gdyby zaś żad
nej grupy w pobliżu nie było, może
przesyłać swe podatki wprost do biura
Zarządu Centralnego”.
W tern miejscu prezes, Śleszyński, za
wiesił sesję na pół godziny i po otwar
ciu jej o godzinie 6 m. 31, prosił #dla
ważnych przyczyn o zwolnienie go na
czas krótki, gdy zaś izba się do tego
przychyliła, zamianował na swe miejsce
del. Poszwińskiego, poczerń przystąpio
no do dalszej pracy.
ARTYKUŁ XIV.
§ 1 przyjęto jednogłośnie ze zmianą
słów: w koAou przedostatniego zdania
„pośmiertnego” na „opłacanie wypad
ków śmierci” słowami: „mającego sta
nowić fundusz rezerwowy”.
§ 2 przyjęto jednogłośnie po długiej
i gorącej dyskusji, ze zmianą słowa
„rezerwowym’ na „mającym stanowić
fundusz rezerwowy”.
§ 3 przyjęto po długich debatach jed
nogłośnie bez żadnych zmian.
§ 4 przyjęto jednogłośnie ze zmianą
pierwszego słowa: „rezerwowego” na
„mającego stanowić fundusz rezerwo
wy”.
ARTYKUŁ XV.
§ 1 1. a. przyjęto jednogłośnie z do
datkiem po słowach: „wypadków śmier
ci słów: „i nieszczęść przewidzianych
niniejszą konstytucją”.
. 1. b. przyjęto jednogłośnie.
1. c. przyjęto 47 głosami przeciw 35.
1. d. Nad tą częścią paragrafu niniej
szego wywiązuje się dłuższa dyskusja
w kwestji obowiązkowego odbierania
„Zgody przez żony związkowców.
Wielu delegatów zabiera, głosy i korni
sja interpelowana przedstawia żądane
wyjaśnienia, w końcu jednakże izba u
ohwala, by sprawą tą zawiesić do poro
zumienia sią z adwokatem Cummings,
do czego prezydujący wyznacza komi
sją z ob. Jabłońskiego i delegatów: Ko
koszą i Grabarkiewioza.
Poczem przewodniczący odroczył
sesją o godzinie 8 37 m. do jutra rana
na godziną 8mą.
Dnia 23 Marca 1900 r.
Sesja poranna.
Prezes Sejmu otworzył sesją o godzi
nie 8.45, wzywając sekretarza Olszew
skiego do odczytania protokółu z wczo
rajszej sesji popołudniowej, 22 marca
1900, który jednogłośnie został przyją
tym.
ARTYKUŁ XV.
§ 2 przyjęto po krótkiej dyskusji bez
zmiany.
£ 3 przyjęto jednogłośnie.
4 przyjęto z dodatkiem po słowach:
„ma być zapłacona”, słów: „grupie, do
której członek należy”.
$ 5 przyjęto jednogłośnie, ze zmianę
poozątkowego słowa „podatek” na , de
pozyt”.
§ fi przyjęto jednogłośnie.
ARTYKUŁ XVI.
§ § 1 i 2 przyjęto jednogłośnie.
8 8 3 i 4 odłożono do przybycia ad
wokata na sesję.
£ § 6 i fi przyjęto jednogłośnie.
$ 7 przyjęto ze zmianą słów końoo
wyoh: „Żarz. Centralnego’, na „grup”.
£ $ 8, 9 i 10 przyjęto jednogłośnie.
£ 11. W początku, po słowach: „na
stępujące wpłaty" postanowiono wy
kreślić: „do ogólnego funduszu”.
I. a) przyjęto ze zmianą sumy wstęp
nego z 60 ot. na 26 ot. i z 75 ot. na 60
ct.—i zakończeniem: „Wstępne to ma
być włącza nem do funduszu rezerwo
g° ’*
1. b) przyjęto ze zmianą 50 ot. na 25
ct. i słowa „ogólnego * na „obrotowe
g°”
1. o) przyjęto ze zmianą 35 ct. na 25 *
ot. i zakończeniem: „srebrną, która ma
być obowiązującą. Gdy kandydat lub
członek życzy sobie nabyć srebrną e
maljowaną lub złotą odznakę, do ceny
jej będzie wliczoną zapłata za srebrną,
jeżeli takowa będzie zwróconą w do
brym stanie*'.
1. d) przyjęto jednogłośnie.
1. e) przyjęto jednogłośnie.
§ 12 przyjęto jednogłośnie.
§ 13 przyjęto jednogłośnie ze zmia
ną słowa „zjawi" na „stawi”.
§ 14 przyjęto ze zmianą słów: „ma
być zwrócone członkowi”, słowami:
„ma być mu zwrócone przez członka”.
§ 15 przyjęto jednogłośnie.
§ 10 odłożono po dłuższej dyskusji
do przybycia adwokata.
Następffie prezes Sejmn odroczył
sesj^ o godzinie 11 ni. 50 do godziny
pierwszej po południu.
Dnia 23 Makca 1900 r.
Sesja popołudniowa.
Prezes Sejmu otworzył sesję o go
dzinie 1 m. 25, polecając sekretarzowi
Olszewskiemu przeczytanie protokółu
z dzisiejszej sesji porannej, który jed
nogłośnie przyjęto, za wyłączeniem, iż
decyzję co do wstępnego od kandyda
tów w wieku od lat 45 do 50 odłożono
do przybycia adwokata.
Poozem przystąpiono do dalszego
czytania konstytucji.
ARTYKUŁ XVII.
8 1 przyjęto 50 głosami przeciw 16.
§ § 3, 4, 5, 6 i 7 przyjęto jedno
głośnie.
ARTYKUŁ XVIII.
8 1 przyjęto jednogłośnie z popraw
ką słowa: „suspendowaniaoh” na „od
saspendowaniaoh" i wpisaniem po sło
wach: „w czasie choroby lub”, słowa
„w razie”.
§ 2 przyjęto jednogłośnie ze zmianę
w początku słów: „dwa miesiące” na:
„trzy miesiące" i w środku paragrafu
terminu: „trzy miesiące” na: „sześć
mieeięcy”.
8 8 przyjęto z wyłączeniem słów:
„którzy przeszli 50 lat życia”, a także
ze zmianą „trzy miesiące” na „sześć
miesięcy”.
ARTYKUŁ XIX.
$ 1 przyjęto jednogłośnie ze zmianą
słów: „dwie trzecie” na „większość”.
§ 8 2 i 3 przyjęto jednogłośnie.
8 4 przyjęto jednogłośnie ze zmianą
50 centów i 35 centów na 25 ot., a tak
że z odroczeniem kwestji „Zgody” do
przybycia adwokata.
(Ciąg dalszy nastąpi.)

xml | txt