OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Milwaukee, Wis.) 1881-1901, May 03, 1900, Image 10

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91037345/1900-05-03/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 282

L Z! RM i OJCZYSTEJ.
— Nowy środek germanizacyjny
proponują hakatystyosna „Taagl. Rand
Bohau”, a mianowicie, toby tołniersom
polskimf którsy niedostateosnie włada
ją jąsykiam niomleokim, „w inłorosia
wojskowym" kasaao słaftyó wiąosj nlt
dwa lala, a miano wiola dopóty, dopóki
nla nabędą „nalałylaj biagtolol w jęty
kn nlamlaokim".
— Sprawa Wintera* Z Chojnic
donossą, ta aresslowaoo tam kancelistą
Landmaaaara s Osłoohowa, klóry ■ ole
kawoiol posiadł na jacioro, laos wy
porno sono go 'snowa na wolnoló po
alwiardieolo jago osoblstośoi. Wybry
ki prsaolwko łydom nia ostają, w bot
nioy wybito ssyby. Babin łydowski
odął sią do ksiąły kaloliokioh s prośbą,
aby swym wpływam wstawili slą sa
łydami i uspokoili ludność. Dalssa
aakoja olała Win tara wykazała, łs mor
darstwo popałnlono saraa po południa,
gdył w kanale pokarmowym snalasiono
rasstki potraw, która ntassosąśllwy
młodstanlao społył na obiad.
— Z Człiichowskiego. Przy kopa
nia aklepa w dom a poaledsiolola L. w
ZUlonej (Grasnohotson) inaleslono pod
podłogą sakiolst doroałego oiłowiska.
Prsad mniejwląoej 20 luj unłi w
doma tym, w którym ifą iDijdowiU
obirtii krwawa bójka. Podoiai taj
bójki aoatało kilkoro ladai imiartelnla
poraolonyob; dwóoh a niob wkllka dni
potom umarło, a jodan anlkł bas ilada.
Prawdopodobni# soatał sabity i w okla
pła ukopany, a taraa dopiero wydoby
to jogo aakiolot. Właśoiolalam togo
domn był wtanoaaa nlojakli Roasak,
który opraedawasy goapodaratwo wy
nióoł aią do Amaryki.
t — Weteran z 1831. W Zło
Oaowio zmarł 8 b. m. atarmsek 91-lotni
Winoonty Daaakiowloa, który ołniył w
kampanjt r. 1881, pdfoioj brał ndaiał w
wojois krymikiaj r. 1854, a naatąpnlo
prsaa długi lata sługiwał jako oflojalla
ta prywatny po roamaityoh skarbach w
Galioji. (Roklotntoa, ChUosyoe, Bobo
wa 11. p.) i odaaaosył slą wasądile sao
noiolą oharaktara i priykłalam dla
młodaayoh.
— Proces wielickiej Kasy o
szczędności. Atl oiUrtitaU w •pra
wi# witlloklaj Kaiy oiiosęiaoloi jat
akońosoay, zawiera oo 00 atronlo. Do
ręoaony jat soatał oakartoaym, ktdryob
jait 8nia; Wilhelm Koob, 50 lal, były
barmlstra wiallokl. Fiorjaa Nowaokl
71 lal, były barmlitrs Podgdrsa i dyr.
Kaay, oasoa. wlalloktej, W. Kompll, 61
lal, baohalter Kaay, dalej laraelioi: Al
lar Llnker, W im mer Blat, H. Grois
maa. Slrala Kaay oaios. ustalona aa
1.400.000 ał. w fałaiywyoh wekalaoh
20.000 ał. w potyoakaoh hlpoleosoyoh.
Wakale pofałaaowano w lao apoaób, it
jedna ręka fałaaowała naa wiaka 100 o*
adb,
— Nagrobek Franciszka Kar
pińskiego. W mlejaoa rjdilnaam
Fr. Karpińskiego w Hołoakowie (Nad
wóroa) alaole wkrótce pomnik poely,
głównie alaraoiem profesjra Miohała
Słotowaklego I kilka włololaa. Pom
alk wykonany aostał ręką lwowskiego
artysty rsefblarar, p. Jaljaoa Markow
aldago. Arlyslyosnla wykonana grapa
priedatawla plaiń: „Kiedy raaoe wala
ją aorae”, ponad grapą anajdaje slą
popierało poely, a doła saś napis: „Na
obwałą Praedwleosoego, a ka trwałej
pamięci Botego śpiewaka, Franolsaka
Karpińskiego, nrodsonego 4 paźiilor
nlka 1741 w Hołoakowie, a marł a go 4
wraeśnla 1825 w Łyskowi© na Litwie—
postawiono len pomnik*'.
— Święty Pod bi pięt a. W mieś
Zbarażu, owym sławnym Zbutla n
Rad. kręty Ugiodi o świętym Podbi
pięeie, którego olało ma apocay wad na
plaon t. iv. farnym, na którym obeo*
nie gmina ma bndowaó aikołę. Wiara
w tago świętego jaat prayoayną opora
lado, który nie poswala na profonaoję
świętego miejaoa praes wybudowania
aakoły. Za osaaów jeasose niepodleg
łości Polaki mlał| według podania, atad
na tym plaon kościół, który podoiaa
oblętenia Zbarata praes Chmielnickie
go, rapełnie aniaaosony boi tał. Pótalej
praeaałośd hlatoryoana tego plaon po
lała w upomnienie i plao ten był skła
dem materjałów i śmieoiaklem dla są
siednich domów iydowakloh. Dalś,
kiedy gmina, odebrawasy plao ów w
posiadanie, aamlersa praygotowad teren
pod bndowę, Ind omamiony prasa prae
oiwników aakoły nwiersył w akleooną
bajkę, apieaay maaami na plao famy i
na klęoakaob sanoai modły do Boga by
nie aeswolił wyrwad im a pod stóp
świętego miejaoa.
— Wiosna galicyjska. „Gazeta
Rieis.” plisę: 04 izeioia tygodni wy
wożą kolaje polnymi wagonami po kil
kaset polskich parobków i daiawnoh
pnai granicą pralką do oaiantwa nie
miookiego. Smutni jaakółki nądiy
galioyjskiej saosynają swój ciąg wio
■inny. W domu pozostają rodziny,
diiaoi, itaroy, liły dragorsądne i słab
aia, a kwiat alł narodowyoh, zdolność
do pracy rolnej 1 przemysłowej emigru
je za granicą, pomnażać bogaotwa i
kulturą tyoh, co mają dla loda polskie
go pogardą tylko 1 poniżenie. Naj
■traiiniejiiy to eksport, oskarżająoy
okropniej galloyjeką gospodarką, niż
najbardiiej dramatyczne fakta poi i ty os
ne. Krew, siła opływa z otwartyoh żjł
narodu, a jedynymi regulatorami emi
migracji eą ajenoi pijawki, i żandarmi,
którzy przede opióos aresatanokioh
łańoaisków nie mają niosego innego
pod rąką. A szare hufae lądowe gali
cyjskie siąkają ohleba i ciągną w oboe
kraje, bo nądsne warunki pracy potrafi •
ły obrsydsló im głodną i chudą niwą
ojosystą.— Oiążka nasza wiosna.
— Piąkny zapis. Mieszkaniec 2y
temiersa, I. p. Strzelecki, zapisał osły
swój majątek, wynoszący 22.000 rubli
w równych oząśoiach dla kaay pomocy
dla oaób, praoająoyoh oa pola naako
wam Im. Józefa Mianowaklego w War*
aaawia, dla Akadamjl Umiejątnośoi w
Krakowi# i dla gim. w Cieezynia. śp.
Dyoolsy Slraaleoki był prsaa długie
lata nraądnlkiem mlnlatarjam dwora
domao oaaanktoh (apanaiów). Praod
laty 15 praaaaadł w atao odpooiynko i
oaiadł na atała w Żytomierza. Żył bar*
dao akromnia. Zmarł w 72 r. tycia.
— „St. Piet. Wied o most i** dono*
■aą: Znany piaars Henryk Slenklewioz,
kandydat praw Kat miara Olasawakl i
doktór madyoyny Karol Benol, awróoill
alf do oaaaraklej komlaji arobeologioa*
naj s prośbą o apraadanie im naleią*
oyoh do miniataratwa dóbr pafiatwa
„rnln dawoago zamka Oaerak”, w po w.
grójeoklm, gabernjt warazawaklej, w
oala aaobowanla ta] pamiątki blatoryoz*
naj od grotąoego jaj aniazoaenla. Tą
aamą wiadomość podają i Inna dzienni
ki patera borakła.
— Projekty. W gradnla r. zaaz
łago na dwóoh poaiadzanlaoh rady
praybocznej Imeretyfiaklagn roatrząae
no jako naj pilnie jaaa dwie a prawy:
1) O otworzenia gabernji Chełm
eklej z powiatów oniokiah gnbatnij In*
balaklej i aiadlaokiaj.
2) O przadoiąwaląola anergioznyoh,
a wazaobatronnyoh środków w oala
wzmoonlenla ftywioła roeyjakiago w
„przywlślafiaktm krają**.
FARMY BU POUKOW
przyjeżdżajcie do starej i kwitnącej
Polskiej Kolonii Pułaski, Sobieski, Iraków 1 Koln Park,
gdzie mieszka prseasło tysiąc rodain polakioh. Ziemia jest urodzajna,
a klaronek nadswyosaj łatwy. Mamy to jot tray polskie KOŚCIOŁY
i SZKOŁY, wiele Sętorów, Tartaków 1 Serowni. Są to dwie koleje
I lelasne, z których jedna prseebodzł prses Sobieski. Oeoa gron
! tów naszych zalety od odległośoi od środka wai. Ziemia blisko wai i
| i kościoła koestuje więoej, a dalej od środka wai, kosztuje mniej.
Zapłata od 10 do 20 dolarów i więcej,
posła ty jako pierwasa wpłata sakupna, a reszta moie być apła ona w
sześciu latach. W przejeździć do kolonii, nie potrzeba watą po wad do
Milwaukee, ale wprost jechać do Sobieski.
Po ceny gruntu, mapy i cyrkularze, prosimy pisać do,
J. J. HOF, LAND Go.,
133 Mason Str, „ — MILWAUKEE, WIS.
Grunta i Farmy.
■w Olstrlc Cc. ■^7’is.
Skorzystajcie z sposobności, która się więcej nigdy nie nadany. Najlepsza
czarna ziemia z dobrym twardym borem, po cenie od 8 do 5 dolarów za akier,
grunt.* bez drzewa są tańsze.. Sprzedajemy na 10 lat wypłaty po 5 prooent rocz
nie, blisko miast, kolei 1 kościołów polsslob, robotę zapewniamy każdemu kupa*
jąceru; tyklet kolejowy darmo każdemu, kto farmę kupi; tytuł * łasności ych
gruntów jest dobry^ak złoto, bo żadnego długu na nich nie mamy. Jeż* 11 kupu
jący się przekona, że wszystko tak nie Jest jak twierdzimy, to wszy iki« koszta
wycieczki kupująoemu zwrócimy. Po mapy 1 książki zgłośote się lub piszcie do:
MARYANA DURSKIEGO, 660 Noble st, Chicago.
Słynny na cały świat
DR. BADGER,
Posiadający najlepsze dyplomy i prakty
kujący medycyną przeszło 80 lat.
WYLECZYŁ TYSIĄCE OSOB
Z NIEBEZPIECZNYCH CHOROB.
Ładato, którzy zostali wytocMnLi wdziąesnodclą
roz«ła*zają lmią doktora BADOBRA i znajomym
Dr. Badger rozpozna każdą ohorobą,
nie zadając choremu żednyoh pytań. Po
rady udziela darmo oeoblaole i listownie.
opuście Choroba, oras podajcie a lek i pleć
chore] osoby, a na odpowiedz prsyAUJcie marsa S
centową, to dostaniecie natychmiast odpis s pora
da esy choroba jest do wyleczenia lab nie. Dr.
Badanr leczy wszystkie choroby zastarzałe, Jako
to: Dos znoić, spazmy, paraliż dychawicą, wodną
---, -m-/, parwia uyou ^_
puchliną, reumatyzm, ból głowy, Oszu.Ocal nosaT
choroby Żołądka, gardła, piersi, kanałów
—■»» ■ if i ■■ i 0— —| yivivi| mhhw5w ode ho*
dowych, febrą, wyrzuty na głowlo 1 skórne, cho
roby maciczne, zboczenie regnlarnolcl, krwotok,
a pławy, niepłodność, boledd połogowe, puchliną,
rany, otwory na ciele, rOZe, choroby kiszek, ból
krzyża 1 w piersiach, katar, nsnraltfą, bronchltia,
podagrą, Zwlerzb, zapalenie móagn, otyłoSĆ, eho
LBCZT NIEWIASTY DZIECI 1 MĘZCZYZN
Choroby zaraźliwe obojga płci (czy to nabyto, Ino z rodziców przekazano) leczy okatacaala l prac
ko. Nie trzeba slą wstydzić, tylko leczyć *"---*-r—l>.fi«
Porada darmo i Motna pisać po po
Adresować naleć
bo unledbywanie sprowadza zła skutki na przyasłoić. -
'w~ angielsku, niemiecku, francusku, słowacku lub osesku
fi należy:
DR. L. A. BADGER.
706 Madison Street,
$1.000 lagrody!
TOLEDO, OHIO.
Przeznacza Dr. L. A. Badger, dla któregokolwiek doktora lek etiudo
JTodllH *• lo«l ■ zastarzałych 1 niebezpiecznych
jlu wyleczył Dr. L. A, Badger.— Dr. Badger wyleczył witce]
w przeciągu 5 tygodni, nil któryolwiek inny doktor wprseciągu 6 lat.
chorót
ludzi
M. FRANKOWSKA.
8054 Commerolal ave. South Chloe*©.
Poleoa swoją pracownią:
1 CHORĄGWI, SZARF, ODZNAK
I wszelkich pr*y borów dla Towarayatw. Zarazem polecam
SKŁAD KAPELUSZY DAMSKICH.
Wszelką praoą mole powierzoną gwarantuję i wy
konają taniej nit gdzieindziej. Piszcie do mnie, a
prsekonaoie się. M. FRANKOWSKA.
DOKTOR K. A. DUTKIEWICZ,
&E.Ł
Godsioy ofliowa:
9 do 10 prsed poła dołem,
1 do 8 po południa.
7 do 10 wfoooorom.
581 Milwaukee Ave.
(w aptece) Telefon 981 W Wit*
■•zytftnova w Wabantla av»

xml | txt