OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Milwaukee, Wis.) 1881-1901, May 03, 1900, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91037345/1900-05-03/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 278

Bistoryczny kalendarz
tatrzański.
(Dokończenie.)
Górala, ocfająo slą, Uk majadle bill
•swądów, ie aa wat starosta ani jednania
s tjoh, oo wpadli w ich rąoe, nia mógł
tycia ooalić. Około 26 stycznia górala
kilka oddsiałaml, prsas Śląsk, wraoają
w góry do siabia, jak mówią dokładnia
współosasna źródła, ■ małą tylko stratą
swolob. „Sswedsl nialmiali iió w po
goń sa nimi, a obawy, jak to ■ rozmai
tyoh miajso słychać”, Osą4ó górali
walosy jessosa pod WUniosam, ohoąo
odabrać sswadom samak wllniokl. Nia
mogą go jednak zraza dobyć, bo mai
silną załogą. Obraoają sią wiąo chwi
lowo ka Boohni i tam wyoinają Szwedów,
pilnojąoyoh* kopalni soli. Prsyobodsl
im w pomoo wysłany prsas króla Woj
nlłowios, który podczas wyprawy bo
ohańikiaj sasiągnąwssy jąsyka o stania
prawdsiwym Wlśniosa I załogi szwedz
kiaj, udana powtórnie na tan samek.
Szwedzi pnenteni, nie widsąo posiłków
s Krakowa, zapalili twierdsą i w nooy
■ niej uoiekli. Wojuiłowioa goni lob,
dobiega właśnie w obwili, gdy łąoią aię
■ posiłkami, nadohodiąoymi ■ Krakowa.
Udersa na oba oddalały, bija na głową
1 roapraaaa. Ranni, oo jaaaoaa uoieo
sdołall, praynoaią wiadomość o klęaoe
do Krakowa. Bramy miasta natychmiast
aawarlo. Wojniłowloa więo aawróołł,
ohoąo się nporać a janarałem aawedakim
Forglam, odoiątym taras od awoioh i
tołająoyoh się w okolloy gór krakow
akioh. Wojniłowiosa wspierają nowa,
garnąoe aię do niago posiłki góralskie.
Zbliżyli się więo pod Kraków. Sawadsi
wysyłają a Krakowa 700 jasdy, laoa ani
jadan s tago nla wrócił. Jenerał Wit
tenberg wysłał powtórnie podjaad i
800 Indii ałoiony, laoa i i tych nikt nia
wróoił do Krakowa. Wyprawia więo
po raa traaoi jut tylko 80 jeźdźców a
roakaaem, aby unikali starcia, a tylko
zasiągli jęsyka. Kiedy I a tyoh ooś 5
oay 6 saledwio powróciło do Krakowa i
to waayaoy ranni, taki atraoh padł na
aawedów, ta nooy następnej atrsalali
bai prsaatankn z armat wsaystkloh i
ręosnej broni, nia widząo nawet osy kto
jeat pod marami.
Tyle mówią źródła, a opowiadania
oatna, do dali saobowane wśród górali,
wspominają jeaaoie o jakiejś bitwie m
sawędami w okolioy Ssallar zakońoso
naj pogromem wrogów. Padł tam na
wet, jak lad opowiada, jenerał sswedaki
Ratenberg, osema hlstorja woale nie
prseosy, byli bowiem wojskowi szwedz
oy tego naswiska w ówosesnej wojnie.
W starej piosnoe w ssopoe krakow
sslej śpiewają dwaj górale, jeden praed
etawloiel górali beakidowyob, a drogi
tatraańikioh.
Pierwszy mówi:
A ja góral od Wadowio,
A ty braeie, skądeś? powiodą?...
Chwali sią aaś dalej w rozmowie z
góralką:
lepssy góral od Wadowio,
jako tamten, sama powiedzt
bo sią iywią na ientyoy,
tamot, jako są sbójnioy.
Drogi góral, a widać s tego, te jot
dawno odróżniano górali tatrzańskich
cerll Podhalan od górali beekldowyob,
śpiewa tak:
Hej obłopieo-oi ja obłopieo z końca Ko
gófnloka,
miałem ja wojną dobrą, a ojoa sbój
nioka.
Jessoiem nie zbójował, a tylko próbo
wał,
s booeka na smereosek w nooy przeeka.
kowal.
Hftli, hale, nioiem pola,
ja la tobie dośród gór,
klobj onoł pośród obmar,
. a klej toną tlą na halo,
woal pod akałą. woal na ikalel
Hala, hala, nloaam pola,
bo ja tyją pośród ohmur.
NIach tam Laohj mają łany,
dla naa dobra aą polany.
Choiał wy łasić na nie Sswad,
ale karki akrąoll wnsl.
Na białym konika pan ataroata jedile,
dwa tyaiąoa ohłopoów a*toporkaml wła
dała.
Z toporkami władała na wojanką w
pola,
mota ol jut ftadan nła wróoł na hala.
Ani wątpić, ta to wapomłanła wypra
wy na aiwadów, która prsaohowata sta
ra aaopka krakowaka. Zaohowała dla
tego i wloty ła jako ohlabą w a a ta gó
rala tatrsafiakłego, bo osaa adaraań
aohodsił aią a oaaaam obnoaaanla amopki.
Zaprawdę, góral miał aią oaam ohwalić,
gdy aalaohta traciła dooha, a panowie
praaohodaili jawnie na atronę aiwadaką.
Styoaefi roku Pafiakiego 1058 nie był
sałata awyosajnym atyosniem w daiajaoh
Podhala 1 (Praagląd Zakopafiaki).
Dr. Stanisław Eliasz Radzikowski.
Polacy na obczyźnie.
— Dla techników. Pp. Abakano
wio* i Raobotswaki, aUktroteohnioy, ia
młaaskali w Paryżu, praaioaoiyli 10 000
franków na aapomogi dla taobników
po laki ob, pragnący oh wciąć ad siał w na
akowaj wyoieosoa taohniosnej na wy*
■lawą paryską. Wyoiaoaka odbądala
■ią w aiarpnla i potrwa od dwo do Iraeoh
tygodni. Podania nsiaty agłaasać pod
adreiam aakrataraa: D. Śliwtoki 53,
rna Monalaar Prłnoe, Parła.
— „Dziwne żądania policji!” —
Pod tym nagtówklam donosi „Wiaraa”
boobnmaki:
„Presaai kilka towarayatw polakioh
w okolioy Boohom olraymali tami dnia
mi weswania, aby praybyli na polioją.
Gdy aią w osnaosonym osaaie w biarie
polioyjnam alawill, powledalano im, aby
prayniaśli na polioją ohorągiaw, osapki
ohorąiyoh, osapki towarsyakla, osnaki
i t. d. Polioją widoosnln ohaa abadać,
oiy mota oborągwia towarayetw, oaapkl
I oznaki nla kryją w lobie jakiego
atraaanego niebeipieozefiatwa dla „Va
terlanda”. Bladna la oborągwia polakioh
lowarsyalw! Przed laty jai podobała
poatąpowano i polaklaml chorągwiami.
Tymozaaam oborągwia lowartyalw na
azyoh poleko-katoliokloh aą poświęcone
w kościele, która to okolłozność jat ta
ma winna ja obronić przed nagabywa
niem policji. A jai dopiero ciapki to
warsyatwl Kto zna la oaapkl, lan eły
aząo o nagabywaniach policji, pąknąć
mógłby ta imieoba, boć la oaapkl o tyła
tylko aą polakle, ta ja noizą osłonkowla
polakioh lowarayalw.
„Daiwnom priytam jaat tądania poli
cji, aby praaaa ohorągiaw, ozapki lid.
zanióał na polloją, aby ja aobaoaono,
Słaaanla lat jadan a praaaaów odpowie
dział, ta jeiell policja chce ohorągiaw
11. d. aobaozyć, to anajduje aię ona w
lokalu towarayalwa, gdzie ją obajraać
motna, gdyt do aanoizenfa na polioją
nla oaaje alą zobowiązanym.
„Wygodniej araądalł alą wójt w
Waltmar, bo poproata poałał praaaaowl
Towarayalwa Iw. Alojzego w Waltmar
plamo trelot naatąpająoej:
„Wzywa tlą Pana niolejeaem, abyś
alą Pan w oawartek, Tl maroa, o goda.
8$ po poładnla przed podpisaną władzą
w domu wójtowetwa, laba, 6 alawił a
ohorągwfą PiAikiigo towarsyatws, pro
toknlarsom, jedną osapką towanyaką,.
•serpą lid. W rufę niestawienia alą boi
aniowinnłenła, podpada Pan kiru ple*
nlątnoj w wysokości 8 marek; a gdyby
lyoh nla mota a ściągnąć, saaląpl ja dalaft
wiąslenla".
i*W aprawie laj donoasą nam: prosta
to wari y aft w a odął alą rseosywliola s wy
mlenlonami prsod miota mi na polloją.
Obajraano waayatko I praaaa wrócił i
wsiystkiem do dom a. *
Na obchód Majowy.
PIĘĆ ODCZYTÓW
Z DZIEJÓW POLSKI.
— Powstanią Listopadowe. — 22-go
Styosnia 1868 --Konslytuoji 3 go
Maja. — Odsieos Wiednia. — Powsta
nie Kośoinstki. Ceua.25c.
Poleca administracja „Zgody"
102—104 W. Dmsion st., Chicago, 111.
Na sprzedaż LTY,^:
rzem, w polskie] okolloy, na wypłatę na
długie lata. Farmy po 40, 801120 akrów.
Karty okrętowe z Europy aż do Chloago.
$41.oo.
Adam Majewski,
554 Noble ulica, Chloago, Illinois.
Zarobki
kolaktujemy natychmiast wszy
stkim ludziom, którzy na to nie
mają sposobu; również kolektu
jemy pieniądze za noty, rant. board, rachunki rzeź
nlków, grocerników, kowali i satanistów: wyrabiamy
Sdowe zajęcia (garnishes). usuwamy złych lokato
w; adwokaci i konstable zajmują sią wsaelkieral
sprawami natychmiast. Mówimy po niemiecku I
skandynawsku. Godziny od 8 rano do 7 wieczorem;
w nindzlt‘le od 8 do 1 po południu. Zgłaszać sią do:
ahlngton 81. pokój 16. blisko 5th ave., Chicago, 111.
SAM. STEINGARD.
807 Milwaukee ave., Chicago, IUlnola.
_ . Fabrykant I Importer
Roeyjeklego I Tureckiego Tytunlu,
PAPIEROSÓW 1 TABAKI
STAROKRAJSKIRJ do ZAŻYWANIA.
Roayjski tytoń: M, 66, T5c. I $1.00: Turecki $2.00
8.00 1 4.00 za font. Papierosy: 4Ó, ML Tic, i $1 Ot
••tka. Tabaka do laty wanta: 80,86 140c. font Ma
•synkl do papierosów lOc. Gilzy 8,10 i 15c. set
ka. Bibułka 34. 80, 40 1 80c. aa tuzin książeczek.
Cigar Clipping Ubaka 80 i 35c. font. Cygarnicz
ki 8, B 110 centów.
Obstalunkl wykonywam bezzwłocznie 1 akurat
nie i dostawiam do wszystkich miejsc Sta* nó
jeńn. (1-9-99x10000)
Jakob Fijałkowski,
POGRZEBOWY POLSKI.
Dostarcza powozów na wesela, śluby chrzty
1 pogrzeby. Usługa rzetelna 1 tania.
428 S. BOID ST.. BAŁT1H0BE MD.
_i«i ■wniM i
CZY JESTES GŁUCHY??
Każdego rodzaju głuchota jest do wyleczenia
teraz; tylko głuchoniemi są ulewy leczalni. Nowa
a prosta metoda. Hzum w uszach wstrzymujemy
natychmiast. Opisz w jaki sposób niedomagasz.
Bgaaminaeya i porada darmo. Każdy mo£e oAą
leczyć w domu bez wielkich wydatków. e
DIB DALTON’A KLINIKA (THZU,
Wl La telle Ara, — - CHICAGA, ILI*
SEYERY LEKARSTWA
SEVERY
Balsam Życia
leczy zawsze
Zatwardzenie,
Zawrót głowy,
Brak apetytu,
Wzdęcie po jedzeniu.
Osłabienie,
Melancholie.
Cena 75c.
SEYERY MAŚĆ
NA PARCHY
Jest przewyborną
na wszystkie wyrzuty
skóry i świerzbiączkę.
Lekarstwo to powinno
być w każdym domu.
Cena 50c.
z przesyłką. OOc.
SEYERY
czyściciel krwi
wzmacnia ciało,
czyści krew,
leczy wrzody
1 usuwa zmęczenie.
Cena $1.00.
SEYERY
Gojąca Maść
leczy wszystkie
otwarte wrzody, rany,
spaleniznę, oparzeli
znę i t.d.
Cena 2ftc.
pocztą 28o.
— _ *
i
SEVERY
BALSAM
na
PŁUGA
m
leczy
Kaszel,
Influenzę
czyli
Grypę,
Zaziębienie.
Chrypkę,
Bronchitis,
Krup.
Cena 25 i 50c.
SEYERY
pigułki
na wątrobę
regulują stolec
i niestrawność.
Najlepsze pigułki
w handlu.
Cena 2Ac.
pocztą 27c.
Nerwy muszą być
trzymane silnie.
Ci, którzy cierpią
na wyczerpanie sif, ner
| wowość, bezsenność,
znajdą niezawodne le
karstwo i pomoc
« SEYERY NERYOTONIE.
Poleca się dla nie
wiast po połogu.
Cena $1.00.
Severy
Regulator
żeńskich słahońci
Wfleeay rychło niewiasty I
dziewczyny cierpiące na nie
rrfiliriHHk1. Zacznijcie oży
wać tę medycynę rychło.
Cena $1.00.
W 1 dniu
HEYERY
Lekarstwo
na zaziębienie
usunie wszelkie zazię
bienie i Krypę.
Cena
poczty 27c.
NA NPRZRHAZ wk wszystkich aptekach.
f^Potrzrba *J»at«w w« w«ij«1kkh polak irh koloniach.
W. F. SE¥ERA
CEDAR RAPIDS, IOWA.

xml | txt