OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Milwaukee, Wis.) 1881-1901, December 13, 1900, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91037345/1900-12-13/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

Kronika miejscowa
Ofiaszą|cle sit w “Zgodzie”. Cray
*• HłMieali są teraz znlione. “Zgo
4a” aa najwięcej czytelników, więc
•fłNuila się opłacają.
* Posiedzenie delegatów.
Nadzwyczajne posiedzenie dele
gatów obchodowych na północno-za
chodniej stronie m. Cbioago odbyło
się dnia 6go grudnia r. b., w domu
związkowym. Grupy reprezentowa
ae przez delegatów były następują
ce; 244, 20, 149, 91, 4, 222. 257,
109,268,35.111, 127. 241. Kilift
skiego i gr. 41. Uchwalono poda
tek na grupy po dolarze i dwadzieścia
pięć centów. — Stanisław Jazwieoki,
sekr.
* Wieczornica Sokola.
W przyszłą niedzielę, dnia 10 b.
m., odbędzie się w hali Kościuszko,
róg ulio W«»od i 48-ej, wieczornica
sokola, na której program składają
się: śpiewy, deklamacje, odozyt o
sokolstwie i t. d. Poozątek o godz.
7.80 wiecz. O liczny współudział
oprasza komitet.
* Gwiazdka Sokola.
Staraniem Wydziału Związku So
kołów gniazda obioagoskie urządza
ją dnia 29 b. m. wspóloą gwiazdką
dla dziatwy Sokolej w hali Pułaskie
go. Oprócz rozdania podarunków
dsiatwie, odbądą sią ćwiozenia dziat
wy o medale, które miały być roz
dane na nieudanym pikniku, dnia 26
nierpnia r. b. Po ćwiczeniach za
bawa tafioująoa. Mamy nadzieję, 2e
publiozność polska ze wszystkich
dsielnio pospieszy na tą zabawą. Po
osątek o godz. 7 wiecz.
* Bal maskowy.
Niniejszem mam zaszczyt szanow
ną publiozność zawiadomić, ii Cen
tralne Tow. Polek urządza wielki bal
maskowy dla uozozenia 14-ej rooz
nioy swego istnienia, w niedzielą
dnia 17go lutego 1901 r. Komitet
dokłada wszelkich starań, ażeby bal
wypadł jaknajświetniej,aby szanow
nych gości zadowolnić. Bilety moż
na nabywać wcześniej u prezesowej
Wiktorji Szymańskiej, 624 Blue
Island ave., Konstancji K. Bytoń
skiej, 807 S. Ashland ave., Pauliny
Nagiel, 707 W. 17tb str., Małgorza
ty Kuster, 655 W. 19th str. i Anto
niny Ziomeckiej, 630 W. 17th ttr.
* Na Sylwestra.
Tow. Ognisko, gr. 504 Z. N. P., I
urządza na spotkanie Nowego Roku, i
t. j. w poniedziałek, dnia 81 grudnia
r. b., w małej hali Sohoenbofena, róg
Milwaukee .i Ashland ave., zabawę
towarzyską z koncertem, w którym ;
rym wezmą udział: pani P. Cbrza-1
nowska i panna J, Bieńkowska >
śpiew; panna L. Xelowska solo
skrzypce przy akompaniamenoie for- J
tepianu; panna Jadwiga Berenkow- j
ska, deklamacja; panna K. Durska
fortepian i p. F. Szamański, nie
dawno przybyły artysta dramatycz
ny, deklamaoja. Bilet wstępu z da
mą tylko 35o. Towarzystwo starać
•ię będzie, aby szanowni goście za
bawili się dobrze.
* Posiedzenie.
Przedroczne posiedzenie tow.Hen
ryka Kałusowskiego, gr. 387 Z. N.
P., odbędzie się we czwartek, dn. 13
grudnia r. b., o godz. 8 wieczorem,
w hali Si. Śniegookiego, róg Ham
burg i N. Learitt str. — Jan Nowak,
prezes. Jan Murawski, sekr.
* b. p. Jau Kosiński.
Po dość długiej chorobie, opatrzo
ny śś. Sakramentami, rozstał się z
tym światem dnia 4go grudnia ś. p.
* Jan Koniński, jeden z najstarszych
związkowoów. Urodził się w Ro
goźnie, w Księstwie Poznańskiem, w
1887 rokę. Już w starym kraju brał
osynny udział we wszystkioh polskich
•prawaoh. Przybył do Ameryki w
1880 r., trudniąc sie tu po większej
ozęśot budownictwem Zmarły po
mógł założyć trzy grupy związkowe,
Kółko Dramatyozne, Sokoła Jed
ność, spółkę pożyczkową i był głów
nym członkiem komitetu w „Dniu
Polskim”. Nigdy żadnej polskiej
oprawy nie zaniedbał. Przez ]$ ro
ku był także bibliotekarzem związ
kowym. Niech mu oboa ziemia lek
ką będzie.
* Bal wiankotry.
Oddział Starszych Sokółek z gnia
■da Sokół Polski na Towo of Pakę,
daje pierwszy bal wiankowy w dwa*
letnią rocznicą, d. 20 styoznia 1901 r.,
w bali Kościuszko, róg 48 i Wood ol.
O łaskawy współudział proszą So
kółki całą polonją cbioagonką. Po.
ozątek o godz. 6tej wieczorem. Ce.
na biletu 25 ct. l)zieoi niżej lat 12tu
płacą 15 ct. Prosimy, ażeby każda
panna przyniosła dwa wianki: dla
siebie i dla mążczyzny.— Komitet.
# Posiedzenie.
Niniejszem zawiadamiam naoow
•yoh braoi tow, Obrońoy Korony
Polaki, gr. 289 Z. N. P., że nadawy,
ozajne posiedzenie dl« wyboru u*
rządników odbędzie nią 16 grudnia,
o godz. 1.80 po poł., w bali swyk*
łych posiedzeń.— Jan Borowski,
•akr. fiaaneowy.
* Posiedzenie.
Tow. Gwardja Pułaskiego, gr. 66
w Chicago, ma posiedzenie na dniu
18 grudnia 1900 r., o godz. 7 m. 80
wiees., w hali zwykłych posiedzeń.
Nowa administracja zostanie obraną.
Fr. Sowadzki, prezes; Ignacy Le
ohert, sekr. prot.
* Z Town of Lakę.
Na przedrocznem posiedzenia Od.
działa Starszych Sokółek gniazda
Sokół Polski na Town of Lakę, zo
stała obrana nastąpująoa administra
cja na rok przyszły: Prezeska —
Magdalena Pawełkiewioz; wioe-pre*
zeska — Olympia Kaczyńska; sekr
prot. — Marja Butna; sekr. fiaan. —
Pelagia Kaczyńska; skarbniczka —
Michalina Wrzesińska; gospodyni —
Teodora Wieozorek; naczelniozka —
Olympia Kaczyńska; podnaoselnios
ka — Marja Butna.
Przystąpić motna aa posiedze
niach, które odbywają się każdego
miesiąca, w pierwszą niedzielą po
pierwszym w bali Kofloiuszko, róg
48 i Wood ulica. Wstąp tylko 25ct.,
miesięcznie 25 ot. Wszystkie listy
lub korespondencie, tyuzaoe sie do
Oddziału Starszyoh Sokółek z gnia
zda Sokół Polski oa Towo of Lakę,
proszę przysyłać pod adresem: Ma
rja Butna, 4834 Paulina st., Cbioa
go, 111.
Dwa razy tygodniowo pociągi
sypialne z Chicago do Bostonu.
Kolej Wabash wysyła na tej prze
strzeni dwa pooiągi sypialne dla tu-,
rystów, które wychodzą z Chicago w
poniedziałek i czwartek o godz. 9.25
rano, a przybywają do Bostonu o
5.20 po południu następnego dnia.
Podróżni do New Yorku mogą je
ohać tym pociągiem aż do Rotter
dam Jet., N. Y., gdzie pociąg przy
bywa o i 1 godzinie rano, a dochodzi
do New Yorku o 8.15 po południu.
Dopłaoać nie potrzeba. Piszcie i za
mawiajcie miejsca. Ticket Oftioe,,
97 Adams st., Chicago, 111.
Selery Żołądkowy Bitters odwil
żą i wzmacnia cały system, powię
ksza siłę nerwów i działalność umy-!
słu, oraz przyczynia się do regular
nego trawienia. Jest to czysty ex
trart z ziół lekarakioh. Cena 50o. i
$1.00.
i
FodiuiT^^^Bnra
PRAW WK,H1KCEICH^^P|
kl“Ti Jul lukwltpi przccln^tO
INFLUENZY, 1
Reumatyzmowi, Neuralgii, i t d.
DRA RICHTRRA atewny wtwtocto
“KOTWICZNY*
PAIN EXPELLER.
Jedno z licznych iwiedect* lekeruich:
We w York ,di6 Lipca I89Z\
Używałem Dr Richtera
Kotwiczny-pain expel
LER i znalazłem 90 ęudp
M» przy RraulŁt
Reumefyzr
<a
,9ii iłp.
ty CliNTON w;, Lr|t%rą
»»?• “ wzzyztkkhaptekarzy lob■
t F. id. Richter A Co.,m Pearl York.
\36 SZZ ZŁOTYCH 5* MEDALI.
^Polecony pr-rz znakomitych lekarzy A
łjV/llirfoimjrh i rzg\1kowt/t h dr o- i*
Qistćw%l>uch<AVień!rt\co,itd
Każdy człowiek powinien to
przeczytać.
Zwyczajem emeryk.-ib-i. icb doktorów dawDlrl
Djrto. poKjlać takich pa. yentów. któriy cierpieli
aagroł.ie choroby. Jakich wyicęgyó nie mogli. '
do
O.J iza-n Jeennkye. gdy kilka oajeławnlejezycb
•urop iłklrh I. k*rzv oeledliio wg w Chicaga i u
t..łyf.. zakład leczniczy i • leczeni* w.z*lkich <bu
l6b mę/.r jzn, kobiet i dzieci. *«nict tacy n»
cyencl bywaj* /.wróceni do nieb.
Dlatego wn/y.cy ufin-ZYZnl cl*rpi*ry na r boro by
prywatno, poch< dz*c- złych i.atogow mlodzl-ó
czvcb lub mdiiZyi* w póżniejezyrb latarb od ani
| ijan t.sa, przneilenl prac* oelabiam niezdatni do
pożycia famlll nego I d i p-acy. cierpiący n» boi glo
wy. zawrót głowy, na cborob* nam, noea. gardła,
plerai. płuc. w*tr by i nerek, utrat* apetytu, ob
etrokeye. kurcze w Hal*. r> nmatyzm. bicie eerca.
katar noan, ż itgdkn Inn pęct.er/a. chroniczne wo*
mity. kolki, rarlcocale. ruptnr*. wyrznii n* dole
wetyery cl powinni eł« poradzić *pecvali*ty w t ni
zakledzle, ktć.ry bvt |ckarr-m trylowym 1 wo)«bo
wyra l i abyl dla a bi<- w.zechiwUtowel etawy w
leczeniu chorób my«k .b
Doktor który Inr zy choroby kobieca nie rr.a pra
wie *ob • równego w tym zakryte, w *r w.zyetkia
kobiety nłemogące dozi.ar uld gnziemdzlej po win
ne ele rulonie do mego natycliirilaet
- - • w »* ' at J li ll Ukt
On lec/y znieaeykl -ni powod-rnlem najgroinlai
»fe choroby wezyetklch kia* ludzi
D/lect .rybko wy|. c»v a |akie)ko|«l«k choroby
Ti.cy. którzy tli. mogą -aml przylif do toyo z*.
*,^dui.*K,n,Bn, telegraf owad lub telefono
wać ..Monror- 11$ • a lakarz *1* r toei cl > nkb
Aby »i* zapoznać zpublli znoeci*. cbaruU nikaze
ceny nlk akikolwl.k inny doktor
Oaoby pozamie>'Owe. które opi.z* *vr* eberoba
rtrzym ia medycyny odwrotna p >czt* na nltr'
•azycb klika dni HkliNtl. Adrenijc.a: *
€ oamopolltan Metilcal InMitntp,
120 Ho. łłalutcd St„ t hiraao, III*
Prof. Dr. W. Kufle wski,
Rezydencja: 724 W. 18 ul.
GODZINY OKISUWB I Od S de 4 po południa.
W DOMl’. | Od T do • wlNiorru.
GIuwbj o fi. w mlHklo:
COLUMBUS MEMORIAŁ BLIMJ.,
103 State Street, na rvra Washington.
10 i. piętro — pokój 1012.
Godziny ofl*ow<*: CodzJ.nnl. od 1(M) rano do 1MJ
* południa a wjjatkiaoi nladmial.
KLINIKA CHIRURGICZNA
W CIII (Al. O CLI NIC AL SCUOOL,
SIO W. Harrisoa st.
Tylko w. wtorki I piątki od goda, S do 10 rana.
Codai-nol. wl«-inram od 6-t*l do 7 aj w aptaoa a
J KUFLBWsKIEUO. p.n. 1336 Mga ulica.
Codziennie p. n. 581 Milwaukee ave, po
między 12 t.| a 1-szą w południe.
1 turon: uaaal TA Wolny w kakd.j aptaoa.
CZY JESTES GŁUCHY??
KaZdawo r»'diaja r (ochota Jaat do «y taczania
<er«/-; tylko gtichonUml aą ałewylaczalnl. Nowi
a piwta metod*. Biob w oazach watr-ymujutu)
uatycbmi-iet Ople* w Jaki apoaób i.iedomaafaaz
E^ramiircn I po adi dim«> KAdy ||(
leczyć W domu twa wlaiklcb wydatków.
1>IR DALTON’A KLINIKA FSZU,
w* Ł» Sal la At*., — - CHICAGO, LLL
Cłj jat niema radnego rato oka
REUMATYZM?
Nic lepszego nad
3Ba,lsa,x»..
nlepotrzebajy^y tadnej rekomendaoyL
25cl. posłały każdemu. Wystarczy po
wiedzieć, te Jest wyrabiany przez ,
M. VASA,
j Jedynego polskiego aptekarza, wielkiej
nankl I doświadczenia europejskiego,
C01TTHB1A HALL,
cor. Court & Prince st., Newark, X. 4.
SAM. STEINOARD.
807 Milwaukee ave., Chicago, Illinois.
PATIE ROSO W l TABAKI
BTAROKKAJSK1KJ do ZAZTWAN1A.
Rosyjski tytaA: 50, M, W*. I $1.00; Tarsekl $3 00
>.001 « <10 u fant. Papieros*. 40, U. Tic, itlO
saUa Tabaka do Zażywania km «0c fu ot Ma
asyakl do pauloroaOw lOc UUzy S, 10 116c. SM
ka. Blhnłka M.M.MI łOc. aa toala kal«toeaok
Cinr CllopiDt u baka 30 i Mc. fana Cyranie*
Id I, 6110 csniAw.
Obstalauki wykonywam bezzwłoczni* I aknral
nio doitawlam do wszystkich mlojac Stand*
■lado ( -ISO* 1*000 )
Jak Zegarek za $50.00.
(Jl r ST) A* H^knU j^«wtrow»ny. t po<:-jr-sj
\ ' rt- B*łD* kopt-rUioi. dI« potłscuiy.aia
U KI'KO POWLECZONY
ZŁOTEM ZEGAREK,
o dw^b plAtAch Ifot \ ch
po-iŁdsjący prawdziwy
WERK
AMERYKAŃSKI
11 ni* podrobiony, J»*t o*
’ kdotiny. rcmilnriiy cz<«
F»»Hl tOwąoY. Jeet tO
w"iny, 10
KŁ*,* jeOen z D .)l. po/ , ch zo
W\* **'*6w. ]«k *■ kiedykol
- wiek w;,*tBwii q« . i ly
i . T Ł W"V kwaraatowane aa S5
*S2*r*k'Ar,t *>l,‘rwP'^ h**j. o.jpo*i.a
BI dUkał J«-|>>1e tot,Zt, by 6 nasiadowant za te
SS*'*' , wy*U<** J»* zzezaro zluty re.aifk z.i'$6U uo
Hyynm, C O D z« $6.50.1 »omu fipiT.u. z
pr/ywl.ejen, bezpłatn-go obejrzenia. t uiuż* Lvć
**'i5S'JL,» “• *•»*» MII »« nie porlou.
UAKSOprz śliczny pozłacany lanc u -rek. wartości
*!&•' jeśli przy a Kaw $5 60 a góry (idzłe Bi- ma
upreau. trzeba 66 40 *yalac naprzód, a zegarek
tąjślemy pontg w reptatrowane] paczce. I*iaz ja
ki cboe-z. Uig/ki czy dauiakt. Kala.ugł blzuteryl
oaylamy darlbo. ’
Proplra Jawrlry Ce Peat. m *afe Bolldlng,
CMIC AUO, ILU
Nowy Wynalazek
Na Wzmocnienie i Utrzymanie
WŁOSÓW.
Tysiące łysych dostało piękne
włosy. Wstrzymuje wypadanie wło
sów z głowy w krótkim czasie. W
miejsce staryob porastają nowe na.
der barwne włosy.
(Offis 256 Grani St.. Wms.)
Po szczegóły piszcie załąozająo 2
centowy znaczek pooztowy, pod a
dresem;
1’ROF.J. M. BRUNDZA.
Box 23fil New York ęify.
POLSKI ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY
—. wrionrjs -
FOTOGRAFIE IV BÓ25YM STYLU.
gpfcyaipoficią Ślubne Fotografie.
Katda pars otrzyma prezent ■ dnfpjro obraza.
Augustynowicz i Adamkiewicz,
433 Milwaukee Ave., pomioty Csrpeoter i Cbioago Ars., Chicago, II.
UNIFORMY i
Dla Polskich Towarzystw j
| rozmait^sro tratnnkn i formy wyrabiamy na obsUlunek.
j Towar lepszy i tańszy jak w innych pracowniach.
UWitargłBand supły Co.,364Wat>ash aa., Chicago, Ili'
GWIAZDKA
DLA ZWIĄZKOWYCH!
Ce wyrabiamy I mamy wielką ilość na zk ładzie azcznro
alotych (Solić Gold) broszek ■ herbem Zw. Nar. Pol. dla pań ualetąrych do Zw.
Nar. Pol. Broaaki te aą całkowicie aaozero złote, a herb Zw. Nar. Pol. pląknie e
maljowany czerwino-nłeblesko 1 biało. Broaaki te zą bardzo odpowiednie na pre
Broazcl te aą aknratnie tej aamej wielkości jak wakaanją po
Cntzei (ilustrowane fermy i są ślicznie odroblop* K»«ei«knl jmi^ rytojemy bea
atnle. Dia związkowców wyrabiamy piękne azczero-złote brylokl (charema) do
ncuarków z herbem emaliowanym Zw. Nar. Pol. Proalmy jak najrychlej nad
ayłać zamówienia. Broaaki I bryioki te wyzełamy tylko po odebraniu połowy lab
ozlkowlu] gotówki. Proalmy zamawiać podług nomera.
Ko. 153 *5.50
No. lól 89.50
No. 152 *5.75
Kostt pnetyłki opłacamy tylko po odebrania całkowi
tej gotówki. Proalmy adresować:
K. STACHOWSKI & CO.
68* Noble St., Chicago, III.
No. ir»& $4. »0
Sirirro-ilntj hrjlok
do Ittcuikł
1W1EKAJCIE JEDYNY POLSKI ZAKŁAD!
f lUJPlEBWSZA i > aj większa fabbtka
; Aparatów Ko.SGielnuGfi
Chorąjfwł Kn«<ielnych,
Sztandarów i Clioruirwi naro
dowych polskich i amerykań
skich, Szarf, Odznak, ltozet.
Beret i t.d.
Sarrodtaaa aa Wystawia KaddaaakcwaklcJ
4wana mrdalain!, polce* ai( Wbrau Linrho
wi,Ł-.twu I Sz&o Towarzystwom polskim.
Kajslarsz* ansa od JUi lal egzystując*.
-JAKO TO:
Ornatów, Komż, Kap i t.d.
" )TC DZI
Ceny umiarkowane. Robota pierwszorzędna i gwarantowana !
W. SŁOMINSKH, 679 Milwaukee flve., CHICAGO. ILL.
Kolonizacya Polska
W POWIECIE MARINETTE, WISCONSIN.
Najlepsze Grunta!
Każdy, kto chce osiedlić się w tyin powiecie, może nabyć grunta
za bezcen po $2.60 do $3.00 za akier na wypłatę po 5 procent od
st i. Są to najlepsze grunta pod uprawę wszelkiego gatunku zboża i ja
rzyn.
Mamy także masę gruntu w powiatach Taylor, Price, Ashland,
Iron i Oneida od $5 oo do $7.50 za akier.
Po bliższe informacye zgłoście się do:
S. MIELCAREK,
818 W. 20th. Street, Chicago, Illinois.
Dr. H. STOBIECKA
489 Milwaukee Avenue, pomiędiy Chicago i Elston Aves.
rr.rf0erilMiu"'«hĆk”c^h 1 <1o4Wl*“e',"'u a">nrm w klinikach w P»ryła w.
Leczy ułów nie wszelkie choroby ócz,
choroby kobiece i dzieciece.
Oodziki Ofliowr od 9 do 9 30 rono. od 6 do ft wl^cioirm.
Dl» zamiejscowych wysyła się lekarstwa ezpreasem
Dla Dtadoyeb buputaia od U do ł w południ
1ŁL >IO> SOK
WA2NE DLA TOWARZYSTW!
S. CHMIELIŃSKA,
Pracownia Chorągwi, Szarf, Odznak
* waaolkleh pr rybo rów dla Towar ayatw,
colaoa alq 81 Towarayatwom I Ba Pnblloaaofcl. Plaaala
do naa aaolm koma Inoema roboty powierayclo.
S CIUELHH1, III, V. II Strat, Oleili, lillllll
1500 NAGRODY!
Zapłacimyaowytisą earroda m kat dr wypo
dak cborobt w«oror>7 Dytpopari. Bólów yłowy,
nt#*trawr.oaet i Zatwardaacia, fc«ir**o olt Partita
my mogli wyl»czy' lekarMwom Uwita, cajnow
»** mai* ptfttiM »a wątroba, gd* wtkaaAwkl aa
ta* badą prtartrr.ogaaa «* ota ttrHo rotlicra
I uwić aprowadraja aadowol*al« l alM Podał
bo aa » etatów it wiara 10*> pipntak Padałkn >a
10 et 40 pigił** Strtaicl' *l« imitacji l podrO
t>" Poryłam* por*ta Prrylmojamy ira-kt
Naa*m Midic*lCo . Co* Cllctor. and Jackma
Ct '■'go, 1U Spraadawaaa przaa Oao K B>m
aputtrta WOltrl M.. Cbleaao. III
Na Dzień
$4
■V
tojłinr k«t(J«i»t, który w»*ml»
H *g«n'Vi n »'yrh lUtn, Pirtrrfrtw,
«r»Jnhr»/ów. Widoków 7 my
fSsa^r** p,,r,otTctn7c‘
O. S. Sllbermann, Z. 2. SI. Paul, Mino.
Doktor K. A. Butkiewicz,
Ili
Godziny o Ciso we:
9 do 10 przed poładalem.
1 do 3 po połudnta.
7 do 10 wieczorem.
581 Milwaukee Ave.
(w aptrc* TrlrfM! W««l
Kriydroc) a 231 Wabanna arr. Tel. I3M Weat.
M. FRANKOWSKA.
b9«4 Commercial Ave., * South Chicago, Illinois
poleca swoją pracownię .
Chorągwi, Szarf, Odznak i wszelkich Przyborów dla Tow.
OKAZ SKŁAD KAPELUSZY DAMSKICH.
Wszelką pracę mnie powier zoną gwarantuję I wykonuję taniej
nit gdzieindziej. Piszcie d o mnie, a przekonacie się.
Fra.a.lcotzrsSEau
Muzyka rozwesela katde serce 1 luczfillwla
twój dom.
Przyślij nam $2.oo, a my wyślemy cl ten prześlicz
ny walcowy orjraa do obejrzenia.
•leatto ujDonij, ujtauitjr i n>J lipazy In-truni- ni rn uzycaziT,
2*kt kle ykolwtew u(i*ru*ino t. K|jradftx. jIiojdUwl^>
cej nil 1U0 dolarowy orKau. w-gry wa pnicealu HM) kawałków,
wear-tkte poptil me walce. polki Ud.. . na etanowi
“■Ipl?- nl»'»«4 Oiu/yk-; k łCi luą kaad • tlaiecko tnoka grać
na nl* Bi Ku-z aa.t; nrr<ic| w Jed-tt wie* z*'*r przez muaykf te
C° InMrutnetj'u ua wterzoikti towanyektn* N'c łepeaego
t rnate-L nie Łużna u*»et !*-.*> w.eln Katunaanil francnekuk
i ►*- aj* ar-ki*-' ekrzToek pr-j-y y< h kt*.re koeaiuj* $1<M. Za
dawl •* alt t aacbwyeik* Walce tu a « stalowa ełtyf k. (aut
papier/1 trwać by:«dopnk* tw.go życia.
ssss&ssssffisr • ■*- **ie*““«*»«“»■•«*>
A. Kichter importing Co., 155 Washington St.„ Chicago, 111.
SPRZEDAJEMY
DOBRE FARMY
PO N1ZK1CII CENACH.
CEM OD 100 DO 1000 DOLARÓW ZA JEDNĄ FARSĘ.
Uprawne Farmy od 500 do 5000 dolarów.
Niemal wszyscy wolą kupować nasze nieuprawne grunta, tak, ażeby mogli
dostać tyle akrów boru, tyle łąk i tyle stepów, ile sobie życzą mieć.
KONIE, KROWY, ŚWINIE i OWCE można kupić od farmerów; oarze*
dna i sprzęty domowe i wszystko co potrzeba do jedzenia, picia i ubrania, moina
dostać kupić zaraz na miejscu w licznych sztorach w naszych koloniaoh.
Przybywajcie i zobaczcie piękne urodzajne farmy.
Mapy i całkowite informaoye o setkach farm jakie jeszcze mamy do spne
dania przesyłamy na żądanie darmo. Informaoye wysyłamy niezwłocznie.
Wykupcie tykiet kolejowy do Sobieski, Wis.
Nie zatrzymujcie się w Milwaukee. Piszcie do:
J. J HOF LAND CO
Milwaukee,
Wisconsin.
Grunta i Farmy, w ciarK co. Wisconsin.
Skorzystajcie ze sposobnośoi, która się więcej nigdy nie nadarzy. Najlepsza
ozarna ziemia z dobrym borem, po cenie od 3 do 5 dolarńw za akier, eruntabez
drzewa są tańsze. Sprzedajemy na 10 lat wypłaty po 5 procent rocznie, blisko
miast, kolei i kościołów polskich, robotę zapewniamy każdemu kupującemu; ty
kiet kolejowy darmo każdemu, kto farmę kupi; tytuł własności tych gruntów jest
dobry jak złoto, bo ładnego długu na nich nie mamy. Jeżeli kupujący się prze
kona, że wszystko tak nie jest jak twierdzimy, to wszystkie koszta wycieczki ku
pującemu zwrócimy. Po mapy i książki zgłoście się lub piszcie do:
MARIANA DŁUSKIEGO, (>(>0 Noble St., Chicago, Illinois
STATE
MEDICAL
Dispensary,
76 East Madison St.f Chicago, I1L
w pobliżu teatru Mc Yickers.
Radźcie się starych lekarzy.
kim odznaczeniem niemieckie I amerykańskie uniwersytety, ma długoletnie do
doświadczenie, Jest autorem, profesorem I specyallstą w leczeniu heirktntci.
.nehwowtch I chronicznych cborób. Tysiące młodych ludzi uratował od nie
chybne] śmierci, przywróciwszy lm męzkość I uczyniwszy Ich szczęśliwymi ojcami.
TTtyaprma niP7lrfl6/‘ kkrwowr o*1ariknie, nadcżtcie systemu,
U lldtUUit UlężlKUoL , WYCZERPANE Siły ŻYCIOWE, PRZEWRÓT W PO
jęciAcn, NiEcnęć do towarzystwa, brak energii, przedwczesny upadek du
cha i kcrczk, to wszystko Jest skutkiem grzechów młodości i nadużycia. Choćby
choroby te b\ły dopiero w rozwoju, to pamiętać należy, że rychło dojrzewają. Nie
dajo^e zlq powodować wstydem, lud dumą, aby usunąć te choroby. Niejeden mło
dzieniec zaniedbywał leczenia, aż było zapóźno i śmieć zażądała ofiary.
Zaraźliwe choroby 3“k zat'nc,e w różnymstopnlu-wplerw
łjaiauil Cli Ul UUJ , „yni> drng|m , trłecim. nabrzmiewanie gard
ła, nosa, kości I wypadanie włozów, jak również struktura, cyztitlz 1 orchltla.
wsrystko to leczywy p ędko, stara ule I wytrwale. System kuracyl tych chorób
w ton sposób urządziliśmy, że chory nietylko czuje olge, ale zostaje zupełnie wy
leczonym. * r *
Zaatanówoie się. dajemy zupełną gwarancyą kompletnego wyleczenia choro
by, której podejmuieeiy się. .leżeli kto miesska po za miastem Chicago, niech
napisze, a wyślemy mu arkusz z zapytaniem. Jeżeli chory właściwie opisze iwo
Ją chorobą, to wyleczymy go listownie. Lekarstwa są opakowane w skrzynkach
w ten apoeób, te nie zwrócą niczyjej ciekawości. 7
Nasze warunki są przystępniejsze niż innych specjalistów
w Chicago.
Zapraszamy do naszego zakłada takich choryoh, których nikt poprzednio wy
zawiodU p0tr** ł’ spróbował naszej metody, która nigdy nikogo Jeszcze nie
Godziny ofisowe:
Od 10 rano do 4 po południu i od 6 do 8 wieczorem.
W niedzielę i święta urzędowe tylko od 10 do 12 rano.
DARMO dla palaczy. ~
Plakat* srawlrawi
ra*» ) * wybornym
r In nem n, or*l
*•». 1 dobrr poałirsny alrrdaloa.k dla pall lob mutrrjrn. *p'rnd.w.nr arrm
«o kratrtu fŁc i ParT*. ..l.t. bryllów* w*, i Mn atshaych .plask do
•oł“'*,,T«* *•*. 1 ptrkns asrccatawa fajki laani. wyrobiona t b
Aby szybko rozpowitaebntt atn« eytara pomiędzy palącymi, przs
■aaccylMtny tysiąc* doUmw na pcmal*. f. ptzrwit'* rarńOwtsnlsm
4tfaM
v-., « » Ini
... -- __, _ ter.lok, w§r*
tt»t jubiler.', w po fl.Sa. 1 łada* szpilka
manklatdw |.w. 4 pazłacsn* .ptaki i
‘ *!»'» 11.11.
__»dobra “stlrsr
do brajrtwy «art M*. I padziha dat*
barart now ***' * d#
•r.bris.yrk łriaaasl Ja hsrbaty M>*. I paarrbrtaay *M do maa>a 1 tytka do eakru lir. f^arit* dobra “.litrrat.rir
ItwZJr ^yP"0'* •rw?rjr'r,w^* w koazal# **tc I dobry paook do brartwy wart HOt. l padlfkadst.
Prrfsrta er*ar wart fl.t*. Prrydlljrl* «woJ« oazwl.ko, barwa pocatr wa.z.j lub najblitazoyo odon nrpmoowaao
win, podlnmy ta w.ryMho do obnjrrnal* .Intsll ro bar rycin/*. wfchoaa otarta alrty zrobiona nln była. a*pS<:
Zsparak *.•* dla mtt
prana poczt., 1n*.i| nam
a zdnrydowaal Jat o* my
clTi*’
llntav ta warrałko do obojrrnala .l*t*ll ro bar rycin,
towi ntprnnowamu I koszta prrnoytH Oproaatn ___
eayan, JnCnllbyScI. rądall damakl zafarsk zamlaat ta*o dot*rrcł* Tłc. st tra.
prrysłocln plnntąrizs naprąOd 40 contów aa prrooylk*. Tracimy ploni^dza aa I
wydać ** 00* na a*łaazaota naarngo towaru wproat kaasomantom
F King Hanrard Co. 166 WukiiKtra st. Ckieifi, IU,,#^2£5flKT
i la) otarcia, tara
i

xml | txt