OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Milwaukee, Wis.) 1881-1901, February 07, 1901, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91037345/1901-02-07/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

BiuroZarządu Central
nego Zw. Xar. Pol.
BACZNOŚĆ'!
Odtąd tii*- będą już wydawa
no okólniki do sekretarzy
grup. W tem miejscu będą za
mieszczano zawiadomienia od
Sekretarza Jen. dla sekretarzy
grup i członków Z. N. P. Nie
chaj więc każdy członek
Związku zwraca baczną uwa
go na to miejsce w „Zgodzie”
i czyta uważnie wszelkie za
wiadomienia taiłoby był do
brze poinformowany o spra
wach Związku, albowiem wy
mówki jakoby nie był na po
siedzeniu lub nie był poin
formowany dostatecznie przez
zarząd swej grupy nie będą
stanowczo uwzględniane.
Sekretarze ęnip, odebrawszy
certy 11 kały (dyplomy) dla człon
ków powinni takowe natych
miast sprawdził czy są w łaści
wie wyrobione lub nie.
Jeżeli są jakie niedokładności
to certyfikat pow inien być jak
n aj prędzej zwrócony do popra
wienia z dokładnem wyjaśnie
niem co ma być poprawione.
Przy wypisywaniu certyfikatów
jest właśnie najleusza sposob
ność wszelkie niedokładności
juk: niewłaściwie wy pisane na
zwiska, niedokładny zapis, wy
sokość zabezpieczenia i t. d. na
prawić.
Wielu sekretarzy Grup nie może
jeszcze dotąd zrozumieć, że niewias
ty, które się zabezpieczyły, są tak
dobrze członkami (członkiniami)
Związku jak i mężczyźni.
Muszą one zatem hyc zapisane w
nowych książkach tak samo jak męż
czyźni.
Sekretarze powinni się starać, aże
by zapisać w rejestrze i książce
głównej (w której się prowadzi ra
chunek z każdym pojedyńozym
członkiem) członków w tym porząd
ku, w jakim byli przyjmowani do
Związku. Tyczy się to tylko męż
czyzn, Jeżeli członek jest żonaty,
to dla ułatwienia pracy nazwisko żo
ny powinno następować po nazwis
ku męża. .Mąż płaci zazwyczaj i za
tonę, sekretarz więc ma zaraz oba
nazwiska razem.
Zwracam jeszcze raz uwagę na to,
*e jeżeli sekretarz nie jest pewien
jak książki zaprowadzić, powinien
się poradzić takich, którzy eię znają
na prowadzeniu książek. Ł I
Niektórzy sekretarze piszą, że
człon- k zabetp-eczony na 900 doi.
I którego tonu nie jest zabezpieczo
ną », chce zniżyć pośmiertne na 60')
doi. a te 80J doi. mają być przenie
sione na żonę.
Tego Zarząd Centr, stanowczo
zrobić nie może. (,'złonek może zni
żyć dowolnie sumę pośmiertnego,
leoz chcąc ażeby żona była zabez
pieczoną. to żona jego musi się pod
dać warunkom dla nowowstępnją
•yob pomimo tego, że ona jest żoną
- itarego Związkowca, t. j. nadesłać
aplikacyę i zapłacić ws’ępne.
Niektóre Grupy żądają, aby im
nadesłać spis członków, icli wiek,
miejsce nrodzenia, datę wstępu do
Z. N. P., sumę zabezpieczenia, na
kogo pośmiertne zypisaoe i t. d. Te
go obecnie Zarząd Centr. uczynić
nie może. bo i tak nie może nagro
madzonej pracy podołać. Niechaj
więc sekretarze wypełnią rejestr ta
kiemi informacyami. jakie posiadają
pozostawiając wszelkie uzupełnienia
na później.
książkach finansowych pod ru
bryką ,,Pośmiertne" zapisoje aię su
mę. która wypada li tylko za po
* miertne. Pod rubryką ..Podatek'*
jdatę miesięczną przy każdym cyr
kulnrzu na fundusz rezerwowy-. na
na fundusz obrotowy i na Zgodę.
* ^ rubryką „Podatek nadzwyczaj
ny zapł.itę za dyplom, odznakę i t. d.
Książki finansowe co dopiero do
<irup wysłane, są p-zeznaesone dla
tych (trup, których wszyscy ctłonko.
wie należą do Zw. N. P. a ktZre jed
nak mają swoje osobne wypłaty po
śmiertnego. wsparcie w chorobie itd.
I dla tego jest tam miejsce do po
kwitowania podatków do „Towarsy
stwa’\ y
Ponieważ zai wiolo Grup ma
czł onków nionależących do Z. N. I’.,
nęMą wi(jc musiały mieć dla tych
członków osobne książki.
Gdyby jednak było w Grupie m.
pnłno porozumienie. k* ąika rMwna
uiożo być użyta także do prowadzę*
nia rachunków t członkami aie nale
żąoymi do Z. N P. W takim razie
ntiojaoe przeznaczono do kwitowaaia
podatków do Z. N. P. pnzoetame
próżne. Tak aamo w kaiążce kaao
dochód od członków z wiązko
"joh i niez wiązkowych może byći
zapisywany razom Kozchodzi ate
głownie o to. ażeby z tych książek
motna dojąć ile był dochód i roz.
chód funduazn związkowego Grupy,
-— uru UJ ,
I ozy ozłonok związkowy płacił re.
gularnie podatki do Zw. N. p. f;„.
linii rrtnłe U*.z — ■>- •*— a.ii.. j
joatr atoli może być otyty tylko do
zapisywania członków Z. N. P.
1 era Grapom, które nie nijit
,,r golownnejjn spisu członków, nie
wyyła sią rachunku aa cyrkularz.
ponieważ takowy twrócony zoatajo.
N i**chaj wiąc te Grapy atarają aią,
a2eby tak hozba członków jako i »u
ma ich zabezpieczenia były jaknaj
prędzej uregulowane.
Niektórzy sekretarce piszą, łe
grupa nie obce przystać na to lub o
wo. oo Zarząd Centralny uchwalił,
lub co jest zawarte w konstytuoyi.
Ja tego zmienić nie mogą. Nie od
pisują wiąe na podobne listy, chyba
tylko w razie gdy widzą, że konsty
tucya lub uchwały Zarządu Central
nego są źle zrozumiane.
Zarząd Centralny nie robi stanów,
ozo żadnych wyjątków i każda gru
pa musi się ściśle zastósować do re
guł i przepisów zawartych w konety
tucyi Z. N. P.
Kachunki za książki będą wysłane
razem zraohunkieui za Cyrkulars VI.
T. Al. HkliSski, Sekr. Jen.
Biuro Zarządu Central
nego Zw. Nar. Pol.
Chicago, 81 stycznia 1901 r.
Następujący ozłcnkowie przyjęci
zostali do Z. N. P.:
No. lat ubaz.gr.
429(19 Łagodziński Mar
cin 28 9<)0 4
42970 Zick Franciszek 8(5 900 4
71 Zick Julianna 88 300 4
72 Kamiński .lakób 42 300 9
73 Kamińska Apolo
nia 42 300 9
74 Dora Kazimierz 32 (500 9
75 Rogalska Kata
rzyna 44 300 17
7(5 Okuniewski Au*
gust 31 900 31
77 Robert Józefa 37 300 82
78 Śrutowski Wła
dysław 23 900 38
79 Śrutuw9ka Józefa 18 (500 33
42980 Grol.elski Feliks 23 900 33
81 Grobelska Mari
anna ' 21 600 88
82 Sypniewski Piotr 83 900 46
83 Sypniewska Lina 33 800 4(5
84 Piotrowski A lam 28 (500 52
85 Piotrowska Pauli.
na 22 300 52
S6 Hulewicz Aloizy 37 900 54
Ij7 Hulewicz Marya 37 8U0 54
88 Hulaki Maksymi
lian ' 26 900 54
89 Hulaka Zofia 20 SuO 54
42990 Jaworska Maroy
anoa 30 600 60
91 Adamkiewicz Ro
zalia 37 3r0 62
92 Pruski Konstanty 29 600 76
93 Pruska Stanisła«a29 300 76
94 Reichert Franci
szek 28 900 76
95 Reichert Fran
ciszka 21 300 76
96 Henisch Jan 44 900 76
•a ił-mson rrancisz
ka 38
98 Narcwska
Agnieszka 26
99 Przybyła Kon
stancja 42
48000 Panowioz Joanna 19
1 Kamiński Antoni 85
2 Kamińska Anna 25
3 Mazurkiewicz Ka- 30
4 Bednarek Pozalia 43
5 Nowak Jan 38
C Pyszora Jan 36
7 Pyszora Mary a 34
8 Wiśniewski Fran
ciszek 37
9 Wiśniewska Pau
lina 28
43010 Nowak Konstan
cja 37
11 Hrqścikowski Ale
ksander 38
12 ilrośoikowska Ma
rya 26
13 First Józef 34
14 Kmiecik Stani
sław 30
1T> Kmiecik Anna 25
10 Krauza Katarzynal?
17 Paczkowski Mar
cin 38
18 Paczkowska Jó
zefa 83
19 Lokaj Jan 35
4802i > Lokaj Anna 26
21 Szymański Waw
rzyniec 88
22 Szymańska Apo
lonia 29
23 Paszkiewicz Kazi
miera 26
24 Mytko Wawrzy
niec 26
25 Dynsek Mary a 40
26 Nied/wiedzki An
toni 23
27 NieJ/wietlzka La- 16
28 Wierz go wek i An
toni 37
29 Wier7gowska
Walerya 34
43030 (lierut Marom 29
31 (iiarnt Aana 28
82 Z«lmjewski An
drzej 40
300 76
800 76
300 78^
600 78
90 > 82
300 82
900 83
300 110
900 118
900 118
000 118
900 118
600 118
C00 11S|
600 120
300 120
900 121!
900 122
800 122
800 130
600 137'
600 137
600 189
300 189
900 145'
800 145
300 145
90O 146
800 146
900 147
300 147
900 148
300 148
900 148
84 JO 148
6410 149
AA /.(Jrnjr wŁw« 39 3W) 144)
34 Soiiajkowaka Jad
21 800 149
*:> PawaT>»ka Anto
>iu 41 300 167
80 Jaaowiak Sacta
P»n 84 9^0 160
87 Janowtak Takla 81 MA) 160
88 Nowak Jaa K. 84 MA) l«v
89 Culkowaki Maroio‘J8 MN) IBS
48040 Jaranbak Mar^a 28 MN) 108
41 Stalawaki 8taai
aław K. 28 MN) 177
42 Kali barda Kraa
oiazak 82 MN) 177
41 ( jrwiAaka Aaaa 86 6U0 190
44 Staahiawiea Aato
aiaa 28 60) 180
46 t>ad wiał Walam 80 SU) 1SJ
46 Majawaki J W » MA) 1»7
47 Karpwa JA».f 14 tui) 187
4M karpu* Afntaaakali 810 187
49 (j akowski I|fwaaj84 MA) 167
48060 Ctukowska Ag*t*S2 800 187
51 J^iiegooka Mary* 27 800 188
52 lizyna Jerzy 25 900 190
58 Szarejko Adam 87 900 190
54 Zdanowicz Kosa
lia 07 onn 1 rw)
56 Mojtok Józef 24 600 190
50 Jedziaak Jan 82 6<>0 190
57 .ledzinak Zofia 25 300 190
58 Maksimowicz Pa
weł 25 600 190
59 Maksimowioz Ja.
lianna 24 800 190
48060 Kozłowski Piotr 28 C00 190
61 Kozłowska Ju
lianna 28 300 190
62 Łysze w-ka Marya^S 300 190
63 Rilknwski Jan 28 600 193
61 Antkowiak MiobałSł 600 200
65 Antkowiak Fran
ciszka 33 3tK) 200
66 Umiński Teofil 33 360 205
67 Grabińska Ana
staży a 35 300 208
68 Diebal August 24 600 212
69 Ihebal Franciszka 20 300 212
13070 Dohrosiclska Bro
nisława 36 900 217
71 Słabiński Józef 26 600 21S
72 Mroczyftdr Józef 27 600 220
78 Mroczyńaka Ho
norata 24 300 220
74 Jurkiewicz \Viktor27 600 220
75 Jurkiewicz M rta 24 800 220
76 Fili|»owicz Fran
ciszek 29 91X1 228
77 Filipowicz Aniela24 800 228
78 Grabowska Ana
staaya 21 300 283
iw iii^bocki r raooi*
•ifk 84 800 288
480MJ (itębooka .1 uliunaa35 300
81 Pawłowski Kr*®
fisa-k • 42 300 218
82 P*wło wraka Kran
ciaska 39 300 248
83 Hojnacka Stasi
owa 21 3<¥> 231
84 Grutza Anastazja 24 3i O 253
SB Osika Jan 34 000 238
80 Osika Anna 28 C00 2B8
H7 Ozdinski Adam 30 900 201
88 Ozdinska Jriatfa 32 300 201
89 Berent Walenty 22 300 203
43090 Nowicki Walenty 30 000 203
91 Kosakowski Kran
i-iszek 29 300 268
92 Montwid Anna 24 600 203
• 93 Bednarska Stani*
sława 22 300 273
94 Baran Mary a 30 3U0 270
95 Graiuzińaki Sta
nisław 45 3(JO 289
90 Gramzińska Mag
dalena 30 300 289
97 Bogdan Wojoiecb34 900 803
98 Pankowski Stani*
sław 27 000 300
99 Pankowska Józefa22 300 300
43100 Smoczyński Wła
dysław 40 000 308
1 Smoczyńska He
łona 80 000 308
2 Bocheńska
Agnieszka 28 SOO SOS
3 Kowalska 25 300 304
4 Banach Jakób 22 600 309
b Banach Apolonia 2(J *00 309
8 Krawcayk Józef 24 900 3:0
7 Grunet .Maro«li 32 WOo 320
8 Wiśniewski Jakóh21 900 3 0
U Iwiński Antoni 25 900 322
43110 Kwiatkowska Jo
han na 40 300 826
11 Kwiatkowska
Franciszka S4 300 328
12 Zalecki Jan 23 3M) 835
18 Wiehński Jakób 40 flo<> 835
14 Wieli ń^ka Mury a 30 UUU 3J5
15 Szczechowiuk
Magdalena 35 SO0 337
1(5 Tengowiak Adam 35 (500 341
17 Perkowska Anna 18 SoO 315
18 Mossakowski
Teofil 48 C00 350
19 Koszuiia Mury a 47 300 350
43120 Woźniak Józef 39 400 354
2 i Woźniak Mury a 37 3u0 354
22 Sobolewski Stani.
» **ław 84 900 35(1
23 Sobolewska Anna 24 600 356
24 Karp ński Józef 35 600 358
25 Korecki A lam 21 (KU) 3 *9
26 Aren.lt Antoni 34 900 359
27 Arendt Augustyaa33 3(H) 359
28 Kozioł Józef 26 6UO 359
29 Szewczyk Anna 22 SóO 359
43130 Pieknt Agnieszka 47 300 359
31 Knofuzyński Jan 81 900 370
32 Knofczyńska Ce
cylia 29 300 370
33 Rutanowski Fran
ciszek . 42 900 370
34 Rutanowska Anna32 800 370
35 Siakniewicz Igna
cy 40 900 372
36 Stakniewicz Elż
bieta 35 800 372
37 Wojnarowicz Je
ny 37 900 372
88 Wojnarowicz A
pata 83 300 372
39 Minciewioz Ju
lianna 29 800 379
481 10 Rocbum Maryanna29 800 379
41 Zieliński Stanis
ław 28 600 382
42 Zielińska Pelagia 25 600 382
48 Kryszeweki \v#a
dysław 30 600 389
11 iwyszewtiia ate
f-ma 28 300 880
46 ZwoJihaki I.ort>nz 38 000 306
46 Broaławik Kd
mand 85 600 807
47 Broaławik Anni 22 800 807
48 Djmasa Bronisła
wa 27 800 808
40 Ssc/npnnkiewict
Michał 88 000 404
18150 Saotapankiawiot
M-rja 37 300 401
51 Ziali haki Michał 40 800 401
52 Chrobak A ad na j 83 900 101
T*8 Wojtowioi Aa
dr*#j 26 000 400
Jaaooba SianiaławlW 000 400
Angnatya Marcia 80 iUO 411
łlaiaoa Adam Jó
aaf 27 000 412
67 Matołowi aa Wła
draław 48 000 416
M Baaoah F-likn 81 6U0 416
60 Banach Weronika 20 300 418
43160 Belka Antoni 18 300 418
61 Konińska Jadwiga23 300 418
62 Kosińska Mary a o
• aa 18 800 418
03 Basałyga Maryan
na 24 000 420
64 Zaniewski Jan 10 300 430
05 Gerlak Adam 27 6>0 430
00 Gerlak Maryanna 28 800 480
07 Kososuk Stanis
ław 27 600 480
68 Laskowski Michał 48 000 431
69 Lasko*aka Kata
rzyna 30 800 431
48170 Czopek Konstan
ty 29 900 434
71 Chlewińaki Wła
dysław 41 000 480
' 72 Chlewińska Na
talia 15 300 43S
73 Cap Wasyl 41 OoO 430
74 Kyozkowski Matę
'usz 30 600 439
75 Hyczkowska Bro
nisława 23 300 439
76 Krzywdziński
Maksymilian [28 000 439
77 Krzywdzińska Ma
rya 22 300 439
78 Sierocki Antoni 24 i>00 452
70 Grochowski Bole
sław 24 900 452
43180 Msrgtewicz Józef 21 900 452
81 Mazurkiewicz
Franciszek 30 000 452
82 Mazurkiewicz Pau
Iidi 24 300 452
83 Kozioł Jan 27 900 455
84 Ryncarz Marya 31 300 455
85 Kkert Julianna 17 3*10 455
80 Doyaa Maroyanna 25 300 456
87 Wolff Franciszek 36 900 459
88 Wolff Lenkadya 25 800 459
89 Burlaga Franoisz
ka 23 300 467
43190 Nadolska Marya 18 800 467
91 Hała Jan 24 900 471
92 Hała Anna 27 300 471
93 Kostrzewa Jakób 85 C<H) 472
94 Kostrzewa Fran
ciszka 32 300 472
95 Faltynowicz Jan 27 3' 0 486
96 Welzand Jadwiga22 300 487
97 Welzand Aleksa 28 8oO 487
98 Mazurkiewicz Sta
niaław 20 900 490
99JarusJrizef 88 600 501
43200 Jarus Dorota 34 300 592
1 Marcinkowski An
drzej 43 900 504
2 Kidałowska Alek
sandra 29 800 509
3 Roberek Franci
szek 28 900 510
4 Scecifiski Pukasz 81 9'Ml 510
5 FlasieAski Piotr 27 900 512
6 Lunnowicz Bole
sław 21 800 518
7 Garozyńaki Frań*
cUzek 38 900 515
S Nowicki Franci
szek BS 30*0 517
9 Nowicka Stani
. sława 38 300 517
43210 Szotlewski Al*?
ksander 21 300 520
11 Szymankiewicz
Marceli 38 600 029
12 Szymankiewicz
Władysława 82 300 529
13 Tajkoweki Jrtzef 23 300 529
14 KierzyAski Mn-bałSW 6O0 532
16 kierzyAska Anna 39 300 &32
16 Jarzy Tcsnaaz F. 28 — 60
17 Grządzielewaki
Franciszek 41 — 103
18 Jaroaz Włndy *ław27 — 257
• 19 Mazurkiewicz Fr. 25 — 257
48220 kanfman R. 36 — 263
21 l'lbert Jan 35 — 271
f’ Ziuii>*ft»kf Franci
25 Schwauiina JZtef 21 — 277
26 Lewandowski Jan 28 — 277
27 K iuoJzińaki An
drzej 29 — 2S91
28 Rutkowski Abin 22 — 893!
29 Wojtku nsk i Adam 23 — 398
43230 Szawcsak Jan 27 — 431
31 Grabowski Wła
dysław 2S — 474
82 Gniot Walenty 43 — 491
83 Zawistowski Josef 28 — 494
• 84 1 booarzewaki An
toni 81 — 504
85 Mariann Ludwik B 23 — 504
36 1'brzanowski Fe
liks 29 — 607
87 Rzeczkowski Fran
ciszek 85 — 520
3k Ilndgin Antoni 33 — 52U
89 JL-roer Maryanna 62 — 522
43240 Bolozak W łady
41 Słswiftski Jan 29 — 529
42 Sobociński lan 33 — 529
48 Janowski Knzi
40 — 271
24 Singer Jan
32 — 271
23 — 277
sław
30 — 529
mierz
44 Godlewski Stani
sław
41 — 629
630
19
4u WegnerStaoisław 82 000 jJI
40 Pawlukanm Wio.
eent) 44 80O 584
47 Pawiukanis Wik
tory* 35 800 584
48 Orohnlski ignaoy 41 WUO 584
40 Kroo Franciszek 30 900 584
43250 Krzyżanowski Ja
kub 20 6<I0 534
51 Dobek Stanisław 40 8<0 584
52 Malicki Jakób 81 000 584
53 JafwiAski Jakób 43 8v/0 634
54 JaiwiAaka Frań*
cistka 33 000 534
55 Szyperski Jan 37 OOO 684
50 Kurzawa Józef 18 (MN) 584'
67 ŁoiyAski Ludwik 37 600 634
58 Loty Anka Józefa 31 800 5841
59 Broniszewaki
Wacław 28 000 584!
48260 Werkowski Jan 45 800 584
01 Werkowska A po
loaia 80 800 584
0*2 K uakowaki Feli z 88 8U0 684
68 Komorowski Mi*
obał 28 — 6M
04 Pacakiswiot Jan 84 000 686
65 Chmielewski Win
centy 20 800 686
00 Milerowicz Jaa 32 800 *85
67 Domin Fryderyk 24 3UU 535
68 Grzybowski Win
centy 28 800 *35
69 Kielar Krazm 32 V*HJ *35
43270 Kielar Kazimiera 25 800 *35
71 Pelc Józef 20 300 535
72 Mikosz Paweł 34 000 535
v 73 Kielar Marcin 28 300 585
74 Rocbiefiaki Kon
stanty 42 800 535
75 Filipiak Andrzej 81 600 535
70 Filipiak Anna 30 800 *35
77 Kielar Paweł 25 300 535
78 Goned Józef 28 600 535
70 M.ka Wojciech 27, 300 *35
48280 Matusz Piotr 80 600 535
81 Matusz Rozalia 23 600 53-5
82 Bochieftski Szoze
pan 16 — 535
83 Bocbieński Stani
sław 16 — 535
84 Ekiert Jan 27 — *35
85 .Nf.ttusz Paweł 80 — 535
80 Pałaszy ńeki An
toni 23 — 535
S7 Stępek Paweł 22 — 585
88 Giera Jan 27 900 536
89 Kilanowicz To.
masz 30 800 *36
43290 Trubak Tomasz 22 900 530
91 Orzechowski Wła
dysław 24 300 530
Vi2 Orzechowska
Władysław* 27 300 ."30
98 Mn ha Walenty 2S 9<*0 530
94 Buba Mar ja 27 800 530
95 Kul piński Kazi
miera 35 900 530
90 Orzechowski Sta
nisław 27 300 530
97 Jeżyk Karol 41 300 530
98 Szlegicr Bole
sław 18 300 530
99 Wjrżga Józef 24 900 530
48300 Otncki Stanisław 31 — 53G
1 Czech Stanisław 23 — 5^0
2 Zięruha Piotr 19 — 530
3 Styś M cbał 23 — 530
Na mocy nadesłanych cleklaraoyj
i świadectw lekarskich, następujące
towarzystwa zostały przyjęte Jo Z.
Grupa ,)84. Tow. Stanisława Sta
szyca w Cudahy, Wis., sekr. St,
W egner, box 27, Cudahy, Wis.
Grupa 53d. Tow. Kilareoi w Wil
raerding. Pa., sekr. P. Matusz, box
11, Wiiuierding, Pa.
Grupa 530. l’ow. Henryka l)ą
browj-ktego w NVw Bedford. Masę.,
s* kr. \\ ai. Buba, 2 liaiupton court.
New Bedford. Mass.
Z rozporządzenia Zarządu Cen
tralnego
T. M. IIki.ixkki, Sekr. Jen.
1)k. W. A. Kituwski, N. L.
Nowe świadectwo starej prawdy
znajduje się w następnym liśoie: W
załączeniu przysyłam pieniąuze aa
drujfi kann Tnuera Amerykańskie
łfo Gmkitf(o Wina, które proetę
ak mokną oajpręizei przypłać. Ma
•*ą »an powiedzieć, te b)<em bar
cito chory, tek te aam nie wiedz a
łem, ca jak e choroby o.erpię. —!
Żaden lekarz nie mógł mi pomóds i
kaidema się zdawało, te dla moie
nie było ratuakn. Cierpiałem na
dokuozliwy reumatyzm lekarz po
wiedział, te mam chorobę nerek, Żo
łądek sprawiał mi oiętaie boleści i
byłem prawdziwie tak oiwczozęśhwy,1
te ty Ole yło dla mnie ciężarem. At
dopiero Tr.nera Gorzkie W do oka
zało się dla ma e ekuteoznem tak te
mogę teraz znowu dobrze pracować
i czuę się daleko mocniejszym. Cza
sami tylko uczuwam pewne boleści
i Ula tego używać będę nadal tego
wybt roego lekarstwa, które tak sku
tecznie mi pcm< gło i które mogę
szczerze polecić tym wazystkim, kto
rzy cierpią na jakąbądź chorobę po
watałą a żołądka, wątroby lob nerek.
Matt. Domjaoicb, Jerome, Iowa. —
Fabrykantem tego prawdziwego kura
wma w Ameryce jest Jótrf
Triner 799 S. Ashland ave., Cbioa-1
go, 111., który wysyła na żądanie
cenniki twego wina wraz s świade
ctwami jego uzdrawiającej mooy.
M tna je t«t nabyć w aptesacb, ale
przestrzegamy przed faiezowaaomi i
ł niezdrowemi, dla tego żądajcie tyl
ko Trinera »ioa, które jest usdra
wiająoem.
Czy maisz Krypę?
Cr> r» .joa/ >tf IIIOTBO WTcr. r|.*i,ym. ilthm
* p».-r-ia«li, <1 Iii .inj <1 • ftbłjf tn ma./
<l‘*Ką !■»(./. »»• ticb n u-inrb' rr n.e
a. t u ».*e, ni |<a^. .1.1 p IwSfcj wazj.tao
• tę »t «j i *'iwvi<Tpli«t» it»i.
To M ■. tup. om ffr
wylar.ntiy l.i-l.iw M/
'•1JT rt;.|l iBf.o»B/7, k'irn
l*KO. Pł W NU i I.AF \ o
T03Zmi TniITER'S
RcfltttrH
k'órok<~myl«kk >0 t«A1 ayatam, n.ti-l*
fłb'*. fri) * rórł c. ap tył i rbę <1 pra- y,
J».< aao b wtira •r.-dko m p-».<-iw (rysia,
■ttyiw nln l 4 l * unio uail- . «7.rj l. k«r
M*«a r>a aaayatfc.a horoby b U fca. wątroby |
Faa*n Binrwaro I w r»r/ywlatarl Ja łt,*
lorn im wina w tm.-rya I .tdTnjraprt '»bn
kto tom .Ml
JCS. TI5I3STEI5,
;m> m. t«kl.n4 At... llilram. III.
(O tak ta »4>.i w bota! arii,
Pytaj my rylk >• Wn,o TRI.n łka
w api. ka. ti.
JAN BABR08,
IU1 I kilrr Si. CiarliMti, 0,
Polaka
■■IM I KwNiif.HAiar.
Da»~wal. labtMąkainwB hm ■ IM>*vwa aro
wara la.-koaat. Mina. Hfetrry, Irjgmra D»t><a
prr. kyaka i .kora Mllfa
Dispensary,
76 East Madison St., Chicago, III.
w pobliżu teatru McYickers.
Kadźcie się starych lekarzy.
Zaraądos lekarskiego u
rakłaku akońozjt s wys»
klin odznaczeniem niemieckie I Hiuery' >iń-k e uoiwer*yfetv, ma diy* l»twle do
d. iw.irloeniw, 'r«t Miitnrrni. pr femrrm I łproyslist^ w LrczrsrtT akkretntcb,
wmaowTcn I < hkoniiz.nyi imioin n. Tyaląre młody-h mazi irłttowai od nie
chycnej śmierci, prsywrtSeiWazj im iuę/ko*d i uczyniwszy leli szcsęiowymi ojcatnL
Utracona męzkość,
NERWOWE Osł Alt IKSIE, NAOrZTCIF. SYPTKMTT,
« YCIKkrA.SK slłt Z'.OIOWK, przewrót w po
jęciach, niechęć no towarzystwa, brak km.kuii, plak&wczksny wpadek do
Cha i klucze, to »»rya’ko j* m *k ithiem grzechów n>l> do-cl i i ndiizy^ia. Choć 07
f borobv te b ty dopiero w rozwoju, to pnmietHĆ nnleZr, ze rychło dojrzewają. Nie
dajo e się jow<»dować wstjdem, )u l duinn, aby ustinnć te choroby. Niejeden mło
dzieniec zaniedbywał leczeni*, aZ było *«poźno i 6m eć zatądata udary.
7aratfli\Vłi j»k zatrncle krwi w rótnym stopnia—wpierw
/.drażliwe tnorouy, szym, drugim i trzecim; nabrzmiewaniegard
ła. nosa, kości i wypadanie włosów, Jak r.>wruet*struktura, cysttls I orchltl*.
wsiystko to leczytry p ędk<\ stara n'e l wytrw.il*. System Ku racy i tych cuorób
w t* n sposob urządziliśmy, te chory nietylko cauje ulg<*. ale zostaje zupełnie wy
leczonym.
Zastanówcie sł«*, dajemy zupełną gwaranrvą kompletnego wyleczenia choro
by, której podejmu et.y się. Jeżeli kto miessse po za miastem Chicago, nie, h
n> pisze. a wyślemy mu srkust z zapytaniem. Jeżeli chory właściwie op *z«- swo
ją chorobę, to wyh-esytny go lirtownl-. Lekarstwa są opakowane w skrzynkach
w ten spoeót, te nie zwrócą niczyjej ciekawości.
Lekarstwa darmo aż do wyleczenia.
Zapreszamy do naszego zskładu tak:ch chorych, którrch nikt poprzednio iry
lecz% ć nie p« trafił, aby spróoował naszej tnetodv, która nigdy nikogo jeszcze nie
zawiodła.
Godziny olisowe:
Od 10 rano do 4 po południu i od 0 do 8 wieczorem.
W niedzielo i święta urzędowe tylko od 10 do 1*2 rano*
SPRZEDAJEMY
DOBRE FARMY
PO MZK ICH CENACH.
ceny on ioo no 1000 dolarów za jedną farmę.
Uprawne Farmy od 500 do 5000 dolarów.
Niemal wszyscy wolą kupować nasze nieuprawne grunta, tak, ażeby moeli
dostać tyle akrów boru. tyle ł.tk i tyle stepów, ile sobie życzą mieć.
KONIE, KUOW \, ŚW INIE i OWCE można kupić od farmerów; narzę
dzia i sprzęty domowe , wszystko co potrzeba do jedzenia, picia i ubrania, można
dostać kupić zaraz na miejscu w licznych sztorach w naszyoh koloniach.
Przybywajcie i zobaczcie piękne urodzajne farmy.
Mapy i całkowite informacye o setkach farm jakie jeszcze mamy do sprze
dania przesyłamy na żądanie darmo. Tnformaoye wysyłamy niezwłocznie.
Wykupcie tykiet kolejowy do Sobieski. Wis.
Nie zatrzymujcie się w Milwaukee. Piszcie dc.
J. J. HOF LAND CO
Milwaukee, —
• *
Wisconsin.
Grunta i Farmu, w CM Ca. Wisconsln.
Skorzystajcie ze sposobności, która się więcej nig ly nie nadarzy. Najlepsza
czarna ziem,a z dobrym borem, po cenie od 3 do 5 dolarów za akier, grunta bez
drzewa są tańsze. Sprzedajemy na 10 lat wypłaty po 5 procent rocznie, blisko
miast, kolei i kościołów polskich, robotę zapewniamy każdemu kupującemu- ty
kiet kolejowy darmo każdemu, kto farmę kupi; tytuł własności tych gruntów^cst
dóbr)- jak złoto, bo żadnego długu na nich nie mamy. Jeżeli kupujący sio prze
kona. że wszystko tak nie jest jak twierdzimy, to wszrstkie kosz a wycieczki ku
pującemu zwrócimy. Po mapy i książki zgłoście się lub piszcie do:
MAKA AN A DI' RSK1EG0. C(>0 Noble St., Chicago, Illinois
POLSKI ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY
■ ■ ■ WTIOSTif! —
FOTOGRAFIE W RÓŻNYM STYLU.
sprcyginofajł Ślubne Fotografie.
Jśaida para otrzyma prrzent s dużego obraza.
Augustynowicz i Adamkiewicz,
433 Milwaukee Are., pomiędzy Carpenter i Ch'oago Ave., Chiongo, II.
Słynny na c-ały Świat
DR. BADGER
I osiadający najlepsz.* dyplomy j praktyku
jący nedycynę przeszło TO lat,
Wyleczył tysiące ohóIi z niebezpiecz.
nych chorób.
I rdzic. ku rzy zostali wyleczeni, r. wdrlęc*r..->fcią
r<i y n-zaja ln.iłj lir. BAJX>KKA i znajomym (u
l ok ca ją.
t)» It>.Vrr ro:prze* kaNlą. borot-ą. nic zadając choremu
' •' b)«b j r«>i»d> odsi* la CatBiO onoi łacie t l>*to«Bt--.
Ojlrfeir li rrcbł oraz po.U.fi* *kk ł plac* (hoial naobr
• il i dpc ale. * jT7jf liłi te rrarką 2-cenU »a, !• dnatani cia
nrlytbn.lM o. piat i<ra. ą ety rt olcha Jot on wybrania
liii n r. li? lad .rl.rz.» nmdkic choroby zn-ouaate jako
l<>: ln»znc*c. tyumj. | araliZ oychamrą, wodną nm bitne
l» ' n norm. I Al fli»>, uran dra I i oaa. cbon by totądka. Kar
dla. pii ni, ban ł, « odeh. dowyrh febrą W' rzuty a, głowią i
Uiac.łl.o o*j nu<li»ą, tboc/i nic rrgulart u «cl. krwotok.
rany o
iVb.
.. • — p V ••««' w, j'«*»w »y, ww ri# u, ni|lavrj||« UJ|'> /
. Ijł. ad rt .cichy lyderzŁ raka. kolki, wyayrbanta al"
ou. ctlatm i.i. nóp. mcbi ty, rbi robv wą roliy l n«r».. ryftia.
‘dią.j.1 »y. i oba <i»o. ha, aje k. Imti> łt-1.
b« lnr.elio oby inailirue iboiili. repulartioarl. krwi
ni ławy. nb pti cli nać), hol. rei p< logowa. pm blina, ran
• *or> na ririi. rc w, eh. oby kiarok. i ói krz la i w nlar i
i at r. i rum > y tron. kil a. poda fT. *w er/h, iapal.nl- l
Leczy McnU»ty, Iłzleel I Mężczyzn.
rłirrrhr rarakltw* obn'?, plr f»r*» Dfttrrta. Int> rrodflr^or pr«> (taran* > Iresr ■knUrmla i pr«dkn Nt* no
tr/< l>»-J* w- tyil.tr. ’ylk" Im rj . bo ant« dt\ « ant* ,t»rov aora U«- ukutkl uh prry-ałodf Porada ilirm! Iłmia
t •**'* I* pol.ka. at Ktrl-Kn. r, rarokn fn ticnrkn. •tinarkn !»* prasko Arrrtcarać naltiy:
Dr. L,. A. Badgcr,
70f> Madison Street, Toledo, Ohio.
W,*.. prr*mac»* r*r. A. **<l«< r, dl* kt<Vr^f.kf>l»t»* doktor, la* li ndowadm. *> *.
1 iUU iN2u±LQY '?•* Itidr- T (1 I nu t . tu rt> cti rńh Ha wr*f»\ł I>r L 4
Z.. , w,.. O , y ** K»r I>rU» Ker W,kr. tył laor. w S t>«odui. di* ku*y.oiwi»,
limv <voBt<*r H|>rvrt4i ti *
Pisma
Henryka Sienkiewicza.
Ogniem i Miecztm, 4 famy.
Potop, O Unn4w,
Pan WołodyjotcsH, 2 tomy.
Wydanie jubileuszowe. starannie
poprawione. z objaśnieniami zwro>
tów i wyrazów obcych.
P« 5 eeatśw zeszyt.
Zeszyty okazowe posyłamy darmo.
Antoni A. Paryski.
•14 Jarkwa avt^ T«Ma, Oklr
CZY JESTES GŁUCHYM
ka/<Mr> rlochota W 4. - jiwr.oti
tara/1 lyico r* «-fe<>a«awi aą alawt Iw fałat. Nowi
• pt ata roatoda. Mon w oaaach watr'jmov>nu
Bafw htr.ItM. Orla* w Jaki apoaCb r iwłomagaM
ttiiąlnjna lat a«a «ar»o Ka*4y m2T3
taafjrć w 4<>ron kra wtaUltti arfetkAw.
DIR DALTOrA KLINIKA FNR

xml | txt