OCR Interpretation


Zgoda = Unity. [volume] (Milwaukee, Wis.) 1881-1901, September 05, 1901, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn91037345/1901-09-05/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Kronika miejscowa
* Na posiedzeniu Zarządu d. 3Igo
' sierpnia uchwalono oddawać kores
pondencje nadchodzące pod tytułem
“Głosy przedsejmowe” redaktorowi
- “Zgoc^y” dla zamieszczenia w “Zgo
dzie” według uznania redaktora.
* Proces trzech detektywów przed
komisyą służby cywilnej zakończył
. się skazaniem oskarżonych Joycea,
Trący i Cramera na wykluczenie ze
służby.
* W dniu 2 go września, jako w
święto pracy, biura w domu związko
wym były zamknięte od południa.
* Doroczni parada unij robotni
czych w dniu święta pracy wypadła
wspaniale. Zwartymi szeregami ma
szerowało przeszło 40 tysięcy robo
tników; przodem szła uuja maszyni
stów, jako strajkująca w czasie
święta pracy.
* Posiedzenie regularne grupy
■ 244 Z. N. P. odbędzie się dnia l igo
września o godzinie 3 wieczór w sali
zwykłych posiedzeń; jest bardzo
ważna sprawa do załatwienia, a mia
nowicie wybór delegatów na sejm
14 Z. N. ł*. Upraszam wszystkich
* ozłonków i członkinie o przybycie, w
* przeciwnym razie członek podlega
, karze 50 centów. — T. S. Zycbo
' wioz, sekr. prot., 99 Lister ave.
* W niedzielą, dnia 29 go wrześ
nia r. b. odbędzie się w Domu
Związkowym wieczorek musykalno
wokalny ze współudziałem wybi
tnych sił amerykańskich. Dochód
przeznaczony na korzyść Biblioteki i
Muzeum Zw. Nar. Pol. Firma świa
towa W. W. Kim ba li Co. nadeszle
bezinteresownie koncertowy forte
pian na ten wieczór, a urządzeniem
zajmuje się reprezentant polsko
litewskiego departamentu wyżej wy
mienionej tirmy związkowiec Kd. L.
Kołakowski. —Ponieważ cel koncer
tu tak szlachetny — sądzimy, że pu
bliozność zbierze się licznie.
* Z Bridgeportu. Niniejszem po
dajemy do wiadomości publiczności
polskiej, iż biblioteka im. A. Mickie
wicza jest otwartą od godziny 9 tej
rano do godziny 9-tej wieczorem z
wyjątkiem niedzieli i świąt. Zara
• zem nadmieniamy, iż nowe książki
jnż są oprawne i można z nich korzy
stać. Książki są wypożyczane bez
płatnie każdemu polakowi bez różni,
oy do jakiej organizacyi należy lub
towarzystwa. Biblioteka mieści się
pod nr. 910 82-giej ulicy. Zarazem
składamy podziękowanie sz. wydaw
nictwom polskim za nadsyłanie bez
płatnie swoich gazet do naszej czy
telni , oraz grupie 393 za ofiarę w
sumie $9.30, które to pieniądze zo
stały obróoone na oprawę nowych
książek składamy staropolskie Bóg
sapłać. — Dyrekcya Biblioteki im.
A. Mickiewicza.
* Przypomina się sz. Towarzy
szom, tow. Tomaszy Zana, że pry
watna zabawa koszykowa odbędzie
, w przyszłą niedzielę dnia H wrze
śuia r. b. w ogrodzie ,,B” Preglera,
- w Irving Parku. Ogród otwarty o
godz. 11 przed południem. O liczny
współudział uprasza Komitet.
. Yl iad o ni om* I Z w i ąz ko we,
* (Jr. 139 ic liuffnlo, X. Y.
^ (>r. 13(1 Czytelnia 1’oleka zawiń
darma wszystkich członków, ażeby
•ię stawili do wymarszu w dniu 12
w września o godzinie U rano, w celu
^ wzięcia udziału w Dniu 1'olskim na
*rWystawie wszech-amerykańskiej.
f.N teobecnośi' podpada karze $3,Oo
podług uchwały zapadłej w dniu 11
sierpnia. Jedynie poświadczenie ml
* lekarza będzie uwzględnione.— Z
^bratniem pozdrowieniem. A. Kadec
ie ki, sekr.
"Or 171 w Clrrelnnrl, O,
Zawiadamiani wszystkich człon.
k<Jw płci obojga Tow. Synowie Pol
6«ki i Litwy gr. 171 Z. N. P., że po
V siedzenie odbędzie się dnia 8 wrześ
nia rb. o godz. 2 po południu w
t Arob Hali po<! No. 393 Ontario st.
. Każdy obowiązany jest stawić się,
gdyż będą ważne uprawy do zała
twienia względem delegatów na
Sejm XIV, oraz ażeby każdy z człon
ków uiścił się ze swej zaległości, bo
^ przeciwnym rasie stanowczo bę
dzie postąpiono podług konstytucji.
M. Saoewicz, prezes, Al. Olszew
• •ki, sekr. fln., 11 Thurman st.
Gr 32 tr Buffalo, X. Y.
/ Niniejszym zawiadamiam osłon
ków Tow. Synowie Wolności gr. 82
,Z. N. P., iż posiedzenie nadzwy.
wtajne odbędzie się w niedzielę dnia
jS września o godz. pół do drugiej
fc'po południu w celu wymarszu w
*'I>mu Polskim oraz wyboru delegata
kaa Sejm XIV’ w Toledo. Zarazem
‘'będzie wylosowany album, który z
yóżnyoh przyosyn nie był wylosowa
ny * dniu 24 sierpnia. Z przyczyn
ipowyte wymienionych obecność k*t
?dl«go jest 'potrzebną. — Z ssaoun.
■ ;fciem, M. Marczyński, sekr.
Gr. 168 w Bnffalo, N. Y.
Zawiadamiam Tow. Itzemieślni
ków gr. 1G6, ii posiedzenie odbę
dzie się 10 września o 8 wieoz. w
hali zwykłych posiedzeń. Kaidy o
bu wiązany się stawić, poniewat bę
dą obierani delegaci na Sejm XIV
do Toledo. O. Na tern posiedzeniu
każda członkini, która nie odebrała
odznaki musi takową odebrać i kaidy
powinien się uiścić z długu przed
Sejmem; w przeciwnym rasie pustą
pię podługkonstytucji Z. N. P. — Z
bratniem pozdrowieniem. J. Kło
siak, sekr. lin. 01 Wolt* aue.
Gr. 8 JO ir Gnlitzin, 7*<i.
Zawiadamiam wszystkich Braci
gr. Z. N. P., aby kaidy stawił się aa
posiedzenie nadzwyczajne, które się
odbędzie dnia 22 września r. b. w
zwykłym czasie, w sali posiedzeń;
który z braoi się nie stawi, podpada
karze podług konstytucji 50ot. — S.
krish, sekr., I. Trunk, prezes.
Gr. 51 ir Brooklyn, iV. K.
Zawiadamiam członków grupy 51
Z. X. i'., ii posiedzenie miesięczne
1 nadzwyczajne przed Sejmem od
będzie się w dniu 8 września o godz.
2 po południu w zwykłej sali posie
dzeń pod No. 121 Franklin ul. w
Ureenpoint, X. V. Bardzo waine
sprawy muszą być załatwione, tak w
interesie Sejmu przyszłego, jako tei
i względem sali posiedzeń i t. d.
Kaidy członek jest obowiązany
się stawić. Nieobecny osłonek pod
pada karze 25 ct.— Z bratniem po
zdrowieniem. A. Margawski, sekr.
tin. 157 Greenpoint ave , Brooklyn.
Gr. 856 ir Mrrólru, (\mn.
Tow. Białego t >rła, gr. 856 Z. N.
X. I', odbędzie swoje miesięoine po
siedzenie dnia 8 września zaraz po
sumie w hali szkolnej przy kościele
św. Stanisława U. i M. A zatem
wzywa się wszystkich członków na
takowe posiedzenie, ponieważ ma
my ważne sprawy do załatwienia, o
mówienie sprawy delegata na Sejm,
czy ma być wysłany lub nie, i po
danie swoich zapatrywań, żebyście
później nie szemrali przeciwko kon
stytucji. Badzie takie mowa o spra
wie zaprowadzenia w grupie naszej
wsparcia w słabości, ponieważ jest
już nas liczne grono członków sa
mych mężczyzn óó. tak ii możemy
sobie jui dać radę. Komitet był
wybrany na zeszłem posiedzeniu,
ażeby opracować na jakich prawach
ma być założone wsp-roie W choro
bie. Komitet jui się wziął do pracy
ułożenia tych praw i takowe ma
przedstawić na posiedzeniu, które
się odbędzie 8 września rb. Kaidy
ma być obecny na tern posiedzeniu.
Nieobecność członka podpada karze
podług miejscowej konstytuoji SOc.,
co odnosi się do wszystkich braoi
jak zabezpieczonych tak i pojedyn
czych bez różnicy. — K. Krajewski,
sc kr.
: tir. JO ir ('hient/n.
Ninie jazem proszę wszystkich
członków Tow. Gmina Polaka No. I,
gr. 2<l o stawienie się na posiedzenie
kwartalne dla załatwiania ważnych
spraw, a w pierwszym rzędzie bę
dzie załatwiona kwest ja wysłania de
legata na Sejm XV’I.
Posiedzenia jak zwykle w 2 gą
niedzielę miesiąca tym razem przy
pada na dzień 8 go b. m.— Tomasz
Wo/ay, prezes, l.eon Brzozowski,
sekr.
(łr. 17 tr Clrrrltnnl, O.
'Iow. Gw. Pol. Kościuszko, gr. 17
Z. N. P., będzie miało posiedzenie
zwyczajne i nadzwyczajne w hali
zwykłych posiedzeń dnia 8 wrzeAoia
rb. o godz. 2 p«> południa, na którern
obocnośó każdego członka jest wy.
maganą pod karą 50 o. Na posie-i
dżemu teiu odbędie się także obór
delegata na przyszły Sejm.
Tak/e zawiadamiam członków za
legających, iż jeżeli nie obcą aarasić
się na auspendowanie, aby na przy
Hzł'*m posiedzeniu uiścili się s dłu
gu.— A. Solecki, sekr.
(Ir. 105 /. N. I'., tr Srrnnlon, Pa.
Zawiadamiam wszystkich człon
ków gr. No. 105 Zw. Nar. Pol, że
na posiedzeniu d. 8go września taj.
dżin załatwioną kwestya wyboru de
legata na Sejm w Toledo, O. Więc
upraszam wszystkich członków, aby
każdy był obecny na tem posiedze
niu, ponieważ nieobecność ozłonka
podpada karze 5()o. I zarazem upo
minam tych członków, którzy zale
gają podatek pośmiertny, żeby się
jaknajprędzej mścili, bo w przeciw
nym razie będą suspendowani. — A.
Chojnowski, sekr. lin., 1100 Stone
ave.t Scranton, Pa.
(Ir. 1~>4 tr Piti*bmrg, 1'n.
Ni nie jazem zawiadamia się człon
ków grupy 154 Z. N. P. Białego
' Orła, ii z powoda wycieczki aoko.
łów, następne posiedzenie odbędzie
się dnia 15 b. ra., tak, ażeby dać
wszystkim ozłoakom sposobność
i wzięcia udziału na wyoieozcie ma
jącej się odbyć 8 b. m. — N. Poołu
i szny, sekr.
Prwi
prsmzło lat SO
Dra RICHTERA
•LY1WY W 8WIBCIS

..KOTWICZNY
Pain Expeller
oktzai iif ^ajlrjjsT^TT^rodkłetn n*
REUMATYZM,
PODAGRĘ,
NEURALGIĘ itl
i na różne reumatycane
doleci twośr i.
CENA: i Set I Met. w wuyMkkh
■pfhtli tak za pMnt«kt»Mi
F. A*- Richter & Co.
215 Pearl Street,
New York.
Prof. Dr. W. Kuflewski,
ItriUrnrtii 7*4 W. 1K ulica.
©OPZIN \ OPISOWE | IMI do 4 po pottMnla.
W IHOtU. | U4 7 do t «I«/okb
titóway oft. * altarl.:
fOUlBlH MKMOKUL BI.IM;..
105 State strret, na rorn W ashington.
I(M' pW(m — pokAJ 101?
Oodato; I • dai.iim. .id lita) ngo do Ita)
m potu.lu.* • w . )*0,.iu aiadsUl
ki.imka miaraoiczNA
W (111(11.0 (UMIAŁ S4 HOOL,
Sl» W. Ilarri<mn et.
Ti lko we wtorki I piątki od codt, * do 10 rano.
tVii'ti* fint. w iw wroni ud *1.1 do 7-eJ « Mtan A
J lHU»dl»K). e.n. itaa aa utleń.
Codziennie p. n. Ml Milwaukee are., po
między 12 itf a 1 >44 w południe.
Tzi.ro. ran* T*. Wolny w kuAt-J aptoc*.
Nowy Wynalazek Leczniczy!
BALSAM NF.KWHZNY
leczy SUCHOTY, BLBDHK Ę 1 ogdlne
ałabotal nerwowa. To lekaratwo potwior
daone świadectwami wiała miejscowych
pacyentów ■ ich własnym podpltam I do
kladnytu adr<-s*m. Swude. tw> a blil
•tymi saosegółaml wyłlt każdemu na
tAi lania
•łwi intmro.
iw.ialfnm, it mo*a ś»na fraaci.tka, umana
pri.r lrt*r'j ml.J.ruwr. h n iwkolnitt ni.u le
rrain%. a jKinior, Kala.mu Nrr.xuw.-i., Eu.T.la
zui-ełinw w* l«m 1.5 riu n.i.«iąracti. Kraoct
*z k riunn.kt, 7.' Mili. .1 . lluffalo, N. Y.
Haliarn Nerw-tczny moim na byt* tylko a:
JANA FIBKLKOKN.
SS5 Broadway, Buffalo, M.Y.
JAN NOWAK,
P-Imi awOj
HOTEL POLSKI
pod Biały m Orłem, znany od r. lsw®.
10711 Broadway,
B\3.f±SLlo, "5T.
Wszelka wygoda zapewniona. I. ełu
fa ataropoleka. On* umiarkowana.
rnmwaje dochodzą wproat do ho
talu. (16 aug.)
Farmy! Farmy!
Jetell chcecie dobrą, urodzajną siemię
na farmę za małą gotówkę, to kupcie w
NOWEJ P0L8CE
pr/y stary i Beater w powiecie Marł
net te, W la.
/>o 8 ilo to dolarów za ukirr, nu 5
lat iry/daty po 0 proernł.
l>obre położenie przy dn/yoh mi watach
Maiinet’* I Menomloec. Wszystko mol
na sprzeda*4 po oeaach wylszyeh nlt w
Chicago i Milwaukee I aaraz za gotówkę.
Kolonia jeat dobrze zaludniona. Makuły,
kościoły I dobre drugL Ko boty ao/.ua
doetm’ pod ostatkiem.
Dla czego kupować lichą ziemię w do '
bram połotenlu lub dobrą ziemię w II I
rhem poło temu I około lichego t irg u,
kiedy motecie dobry grunt d mad w do
brte zaludnionej oandzle za 8 do 10 doi.
' za akler.
| Katdy Jeat zadowolony u naa I nikt nlo
opuścił naazej kolonii. Wielu kapuj#
grunta a kslą/.kl lab mapr kiedy ziemia
Jeet pokryta talentem I na gruntach tych
nic nie rrtate: lepiej jeat aarnemo alę
przekonać. Teras Jeat najlepszy c/a-,
by grunt obelrzed 1 przekona*4 aię jak
w azyatko rodnie.
Po szczegóły zgłoicle aię do:
Theodore Itnd/ln.M, l.and Company,
408 Mitchell St.. Milwaukee. Mis.
lub J. II. Palla->< h.
MW Noble St., Chicago, III|
ZMIJECZNIK
I <»>1
Na)akn«eo«ila]o>y 1 najlepaay trod«k
P rtęci w
Kemnatjuniowi,Kolonio Krzyza,
NenralK»i. h*t»rowi,
IM I owi Ulowy, Zaziębianiu
IMIowi Gardła, I Kurczom.
Wyrabiany prana wieloletnio <1ot«rla1
eaonego I znanego polak i ego aptekarza
taCToJ. O^rololawaklagr^,
Fabrykanta aławnego Rmirraitno, na
wtz.elkie choroby KKWI, ZoUĄDKA, 1
WĄTROBY Takta KKOPLI M ACK7,
NYCH, MAHCI NIKDZWI KOZI KF.
MAftci prmclw POCENIU I PSUCIU
NOO I L1NIMKNTU dla DZIECI.
Wylocannla aPabrj, Ograaakl
lOrjpj gwaranta)*). Spooyalaa
Laki przyr/yizam podług dokładrwgo
■ •plan choroby. Pltacle po kalątaozki)
“F’odr«*< mik I Kady" dla kakde) Umilił,
w ralu tinlkn ęcia ohorob lub wylacaania
•i<3 z tychftn
A i,HFIIT U. UKOliLKWSHI,
(Fabrykant Polaklrh iekaeuwi
HI Mnln St — Boi MM
T*ljrm.oviOx. Łut Cs
ffazyatkie moja leki, rna|4n|a alg I
nlntymywane *ą aawaae na «kładzle w
»/forze p. W. łlornelbakiem, M9 Kg.
rhange at.f Cklcnnee, Naaa. I
apetytu
pociąga za Mtą atrate alt
iywotaycb. _
SEYERY KROPLEm
ŻOŁĄDKOWEJ LU
u
«i«acal
ała, podi
wtaj
atraj
przeciwko
liwodcloM Malary!. Nadają
moc I tdrowla, czystą krów
I pokrzepiający spoczyaek
słabowityai iposetajac' m z
choroby. C«U 50ct-1 $100
liająfaakcye trawie
U podaoazą apetyt, odaa
iją energią claleaaai aa
wfają serwy j działają
teciwko wszelkłM aaraz
>*. t. s ivrnA.
a dar na ru).s. wv*a.
Do aabyoia o wszystkich aptekarzy
MUZYKA!
MUZYKA!
europejska 1 krajowa, na orklMtreamyoz
kową i aa dęte Inatrameota, dla poesat
kującyck I artystów. Pazełe po S.
ka| elmiatrsa aa przysłaniem karty adre
•owej odbiorą baepłatała 1 sttuke we
dtof własnego wybora a mego kataloga
I. K KASCIEJA.
♦4 Sobieski a U. - BafTalo, ». T.
WE KRWI.
Jrśli nerki ni*
pracują normal
nie, t brzuch
Jeet przełado
wany, to oeaa
ou, te krew w
Obu Of|tBtch
Jeet aa pełni o u
nlecsyascsonm.
Mares Sarsaparilla.
ocsytfri I priTwrócI do adowogo eta u u
brzuch I tołndck. ula tając waaelkle m
rudkl. Ze Saroaparillą (iloma lad nago
oomkadatwa. YYaayatkłe właaaodol loca
nlctaw niej alo meldują. JoAil wam
praynleoi* ulgi, pienlądan atą awraca.
Znamy warto** tego lekaratwa. Jeat ono
„dobro” — koostuje tylko 75c. w katdej
aptece nigdy u pódlorow;.
Wyrabiano praea
MARKS MKDHINKCO.,
*»<# Archer ate., Chicago, 111.
STAN. KRENC,
Jo; ntlwaakep a*e„ abnh aplohl galowafcle
»•*. t blcaaa, III
polacaao. pabłicaaeOcl owO)
SKŁAD OBUWIA
4jiL _
k*w a feafcawe poparcia W>aoarwa takt*
rW»«)» po eonach praratoparea
STATE
MEDICAL
DISPENSARY,
South-West cor. State&VanBurenSt., Chicago, 111.
W('Hril» 66 VAN B1RKN ST.
Poprietlnio 76 K. Madison Street.
Badźciesię starych lekarzy.
kim udłn»rteSI»m niemieckie I amerykańskie uniwersytety, ma długoletnie'do
duśwUdcrenle, jest autorem, prcfeeorem I speryalletą w lkczeniu ker h ktn tch,
nerwowych I chhonicsmych (HoiiuB. Tyiląo# młodych ludtl uratował ud nie
chybnej śmierci, praywróctwaay Im mfikoid I ucaynlwasy Ich a ściśliwymi ojcami
I trUłUtTlil ma7lrn6/< »i*wowi oelAiitKNtu, HADCtrciH *trtem(t
U tnU/UUa węz&ugc, WTcammrA!IB „tT szosowa, przewrót w P,»
JCCIAlll, NIKCRąć M TOWARIY-TW a, HHAK BNEROtl, rKIKUWCfMYT tTAUKR IMJ
cua I ki Hess, Ui wntyetko je*t skutkiem grzechów młodości i nadużycia. Chodby
choroby te bały dopiero w rozwoju, to |«nltU/ oalety, te rychło d ijraewają. Nie
da;c4e alf powodowa*? wstydem, Ind dumv aby uauną<* te choroby. Niejeden mło
dzteniee zaniedbywał lei lenia, al było za jnilno l Imied satądala odary.
7a«l*liwA l‘hnł,nliV J»k zatrucie krwi w rotnym atopnin—wplerw
LaniAUWe tnorooy, aaym, drugim 1 traecim, nabrzmiewanie gard
ła. Dema, kcdci I wypadanie włoeów. Jak rowniet struktura, cyetłUa I orchltla,
waayatko to lecaynay prędko, a taran nie I wytrwała Hystem k uracyl tych chorób
w Un spoeob urządziliśmy, te obory nletylko czuje ulga, ale aoetaje aupełnie wy
leczonym.
Zastanówcie sl«j, dajemy ru pełną gwara nerą kompletnego wyleczenia choro
by, której podejmejemy alą. Jetell kto mieeaka po ca miastem Chicago, niech
nap Łasa, a wyślemy aa ark nas z zapytaniem. Jetell chory właściwie oplaae awo
ją chorobą, to wyleczymy go listowni*. Lekarstwa aą opakowana w skrzynkach
w Un apoaób, ta nie zwrócą niczyjej ciekawości.
Lekarstwa darmo aż do wyleczenia.
Zapraszamy do naszego aakła.lu Ukich chorych, których nikt poprsedalo wy
azar^mihk* *>ott**'*’ spróbował naazaj metody, która nigdy nikogo jassose nie
Godziny o linowe:
Od 10 rano <ło 4 po południu i od 6 do 8 wieczorem.
W niedzielę i święta urzędowe tylko od 10 do 12 rano
a
Wydawnictwo Muzyczne
B.J. ZALEWSKI EGO.
;*« w. i;tk w., i hirao. iii
W - .1
At: *nk . u«t . I ]kk
nul «ltant<'k, lin par' wnuj. b t Fur<\<j. om
-u' <*<» w u m fonapiaa. ti« rka«Uy — rn.ięul <l<tt«
r®to' ‘n»«runi»nln w p"lakltn Jf/>ku itp Xi akta. lila )»at ukitlo *«uu >il«a«A«.
riwrlr pu kalała*. 1 illf na <toatarraai.f ork.a-ir» l-<.lakl*i na ...nalkln
xal>a«; jak MMartp. Watry. bała pikniki. »Wax..rki 11 p
1 IMriimt « k*r*» M»»iollrk I Orklmtrj l,..l«klrj w I fclrara, III.
POPIERAJCIE JEDYNY POLSKI ZAKŁAD!
!iuriii«\/ł i Ki/mfimt rmut
Aparatów Kośblblnubli
- ■ Jako TO:-*
Ornatów, Korni, Kap I t.d.
— >iTU7.n:/( ■
<lion«irv*i Ko^Hrlnych,
H/Uml»row I Chon^irwl imro*
<low>«‘li poi-Wt< h ł amrry kan
.nkich, Haarf, Otl/nak, ICor.rt,
Itrrrt I t.d.
<"•■» nrOlaitił, i »ip U limu l»who
wi< u,iwij | 6/«n T"« »r/i•lonm |»ltkl«
kajulsra" Jriii* oj U Ul r«//alu>y>a.
Ł'*«.7 Mtuonin pirrtrnorwfama i <jirarnmowatut/
W. SŁOMINSKA, 679 Milwaukee Ave.. CHICAGO. ILL.
TERGZEWSKI,
i34 K. Madison st„ pr/y Clark ul.
•Inynia)* I polMi awą |>|*rw*an> fńną
Pracownię Krawiectwa
W (KUTNI E IlIRTt.
Warelkle prurr w /,ikrr» krawiectwa
I wykonuje bruwloriiilf s mJ
le|mzycb materiałów, pod Iii* najnowaacj
mody, elegancko | im i renach prryMęp
nych |pa karde^o. łluwk* po In forma
cye zanim atę udarte do kogo innemu.
8. TKKCZKWMK lt
1)14 K. MadWon »tr.,r«r. M Clark atr.
II piętro, pokój 5. Telefon IflOO Ceni rai.
Dr. W. J. Sieminowicz,
Np«*r)hIMh w l'hor«h#rh Kohlprjrh, h/lwlffjfh I AkuniPiyl.
?l» MILWAUHKB AVK., *>* Noble ul.
Oownr Otmowi Ort !■*) do » *1 rano. od l-*l do *-«J po pof«4ili I od 7-oJ do M) *WcMf«.
T»i«r-+i *! |fi» wolny w kaidn] aptoro.
Ponzu kiwania.
Agnieszk* Mierzwa, znajdująca
eię od mieeiąoa a córką Balbiną i
synkiem Franusiem w tym kraju,
pomrukuje swego mąta Wojciecha
Mierzwą, pochodzącego z Galicji od
Itogowoa, który od 5-oiu lat prze
bywa w Ameryoe. Ktoby o nim
wiedział, proszą aby doniósł pod
adresem:
Aynintzka Miertica,
MeohaniosYille bz 815
(19w) Saratoga Co. N, Y.
Nowy Wynalazek
NA WZMOCNIENIE! UTRKYMAMB
WŁOSÓW.
Tjraiąoe łyayoh dodało
piękno włoay. Watngrmaja
«7padaała włoaów a głowy
w krótkim caaala. W miajaca
■wryon porastają nowa naaor wnrat
*ło«y.
(OHU SM Wrmnd 81., Brooklyn.*
Po —raiły ptasrł* alynjy V. mank p»
cłlowjr, pod id ma ui:
Prof. J, M. Brundza,
Box 10<i SUt. W., Brooklyn, H. T.
r WAZNK DLA TOWARZYSTWI .
S. CHMIELIŃSKA.
Pracowała Chorągwi. Burt Oinok
I *mlklek pnjborów dla Toiu^m,
Mlaea iH Ba. Towuipilwta 1 Ba. PuHloaaadoL fMa
do im —ot— komo lonama roboty pawi—jola.
schuliskl iii. v. ii sm. Hap, mm
Dr. W. Słominski,
BYŁY LEKARZ WOJENNY,
Profesor na Choroby Kobiece i Sekretne.
1'rzędowy lekarz kilku towarzystw polskioh.
Leczy wszelkie choroby tak na miejscu jako też listownie.
Kancelaria 541 Noble st.. Chicago, III., w nowej biatoj aptece.
Rezydencja H Km ma ulica.
Telefon 1M4 Muoroe. Darmo w katde] apteoe.
SŁYNNY NA CAŁY ŚWIAT
Dr. BADGER,
f osiadający najlepsze dyplomy i prnktykn
jący medycynę pneado 50 lat,
Wyleczył tysiące osób z niebez
piecznych chorób.
I tdtlr, ktony toatall wylewni, a wdzięcznością
torpła.rają Imię lir. BA1HJKKA I maj ornym go
| olecają.
I r Błd|« reraona Idaftkonby, ale
ta> ajih ijtaA. f*i.4| Utkladun.
OpAafcte r harcb. ara. aoda)cte
MM
Niewiasty, Dzieci i Mężczyzn.
- I WHM.T W fłT^wy wj DMjr*. iqninwww ■ ■ mmmmurn, ,w-wmj , i i — • r-f - * ,
»*>• >H »»«t<lfłe. lylko Iftij' bo iulMb)»tDk nrowidu il« itatti na pnyniln^ Fani* ImmI Meaa*
mc |h> (ulali, iii(iilalii, BiabiKaka, (timuku. liciwacku lab ciaafca. t draan wa4 uMr:
E>r. L,. A. Badgcr,
lOMI Madison Street, — Toledo, Ohio.
<#*WW Al Agi ttUy arjWc.,1 .1*^1 SB w br».l^u » łJ«o4»a. alt llłrUlwlrt
a i) lokUir *t>n*rlva 5 lat.
W. SZYMAŃSKI, 624 • 628 Blue Island Ave.
Poleca tła. Kodakom Swój
SKŁAD MEBLI i PIECÓW
po oaoaoh bardso prsyitfpajoh.
JEWEL
ST 0 V E S
$ANGts
Sprzedają na łatwe wypłaty tnie•
Huczne lub tygodniowe.
Aapciflrezy wybór Mebli i Pieców
na Wojciechowie, po oenaoch
rsrófMIMSDi ..
w. 8Z\ MAŃSK1, 624 628 Ula* Itland ave. Chioago. Tklkpuoni Canal 697
M. FRANKOWSKA.
’ MM luwnlil in, . South CHop, 1111..Ik
i poleca rwo Ją pracownią
( ktripl, Niarf, Odznak I wazelklrk Przyborów dla To w.
OKAZ SKhAD KAPELUSZY DAMSKICH.
Wtrelką pracę mnie |iowlerzoną gwarantuję I wykonuję Unłaj
nlt gdzieindziej. rinKcic do mnie, a przekonacie »lij,
2*£. Zr>rakzx^co'txralcab.
DLA GRUP ZWIĄZKU N. P.
książki KWITOWE. KWITARYU8ZE, LI8TY
I KOPERTY Z NAGŁÓWKAMI.
ni<*to* knfela Grupa nabyć w Adminiatrryi Zgody po naatęp
nej oraie:
KMąftki kwitowe dla ratunków Z.
S. P. * i«tp<iwii‘dnl«Miii robry
kurni do kwitowania podatków,
pośmiertnego lip. wystarrcające
im Ut 10. (Vna ra egzem f .
plara l**« przesyłki . »)".
kwltaryuar I. do wypłaty wszel
kich wydatków towarzystwa lub
(Trupy, zawiera 3A<» kwitów o
prawnych w książeczkę Wy
stawia słą takowe do wypłaty
na kasyera, a podpisuje prezes
Isekretarr finansowy.
( >na...
$1.00
kwit ary uor II. dla kasyera, tawle
rający M kwitów, oprawnych
w książeczkę Wystawia tako
wr kasy er, gdy otrzymuje od
sekretarca lub komluMu flnan
•owego pienili/** zebrana na
pouledtfułu I L p.
(>nt.
$1.00
l.l»tjr ■ odpowiednim nagłówkiem
Um»i7r»tw», rozmiar 8*4 i II
2W> «Biak. $1.00
«N> astak. tl^«
1000 BBluk.
Koperty z odpowiednim nagłów
klein towarzystwa.
2ÓO sztuk. tl.OO
fiOO aztnk. $|.8ó
1000 sztuk...$8.00
Kaleki kwitowa mamy gotowe na
składzie, k wttaryusze, Huty I ko
perty drukujemy na zamówi*,
wlenle.
Obok W*i{o «IrnknrtiiM Zoody podejmuje wszelkie inne ro
boty drukarskie, jako to:
intUTITIITK, KM4*KI, ItRTI WlITTOWIt I RlIRnOfflt, SA*
FIHlH«Mł. HII.KTT. PRtMIItH ItŁOffK I KOMCKRTOWk. TA.
kku. umi uui i r. r.
l’o wny I obJi(nlPnl« nnlety do irkreurii Zoodti
J. OLBINSKI, 102-104 W. Oifititn st. Chicago, III.

xml | txt