OCR Interpretation


Adahooniłigii. [volume] (Phoenix [Ariz.]) 1943-????, September 01, 1947, Image 7

Image and text provided by Arizona State Library, Archives and Public Records; Phoenix, AZ

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92024097/1947-09-01/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

NATIONAL CONGRESS OF AMERICAN INDIANS BAA HANE’
By Howard Gorman
9 Kwa’asinf, shahastof, sizaanii, ’adahwiis’aagoo, ’aadoo sik’isoo: Dff ko
doo Na’nfzhoozhfgi mTch’i halne’e dah si’anfdoo hanaadffdzih shi’doo’niid. ’A
ko ’ef bqq t’aa ’akot’ee dooleel dffniid. ’Ako ’ef k’ad nihich ’i’ hanaanasdziih.
Nihil beedahozingo ’adahwiis’aa
goo nihidine’e, Naabeeho dine’e nihi’-
di’nfinii ts’fda t’oo baahadzidfgi ’at’ee
go nihich’i’ ’anahoot’i’ nahalingo niha
yati’. Nlef ha’a’aah biyaadi k’ad Bila
gaana keedahat’finii, ’aadoo ’lndins
keedahat’finii, ’aadoo danihik’is dani
lfinii ’lndin yiniilgheii ya’at’eehgo ni
haa ntsfdaakeesii. Jo ’eidffgff nihaa
yadaalti’go ’adahwiis’aago ’at’e. Ts’fda
t’oo ’ahayof bee nihich’[’ ’anahoot’i’go
niha gholta’.
’Oita’ gholgheii, ? aado6 ’azee’al’t
gholgheii ’eidf bee nihich’i’ ’anahoot’i’
ts’fda yeigo. Naanish danilfinii niha
’alchfnf ha’at’eego da yits’qqdoo ’ada’-
dilnah dooleel danilfinii. Tidffgff ts’f
da yeigo bee nihich’i’ ’anahoot’i’go ni
ha yaa ntsfdaakees la ’akon.
T’aadoo le’e t’aa bidahoniyazhfgo
t’aa nihinaanish danilfinii, ’eidf bee
naas da’ahffnfildeelii jo ’ef t’eiya t’aa
beehozfnf. Hadqq’ sh[[ baa dadeekai
nil[, ’akon. ’Aadoo k’ad ’olta’ danilfi
nii doo ’azee’al’i danilfinii ’ef k’ad t’aa
fa’ niha ’adaalyaa nihikeyah bikaa’goo
’fnda Waashindoon t’aa yee nihfka ’eel
ghod. Keyah bikaa’ lahgoo haadaho
nilghehfgff biniighe. ’Akoonf tl’oh bi
naa’ k’eedadeehyaago kot’eego nahaz
’q jo ’akon. Haala ’eidffgff bee naas
naa’ahiildil dooleelfgff yaa ntsfdaakees
fgff yiniighe ’adaat’j jo ’akon.
Dff k’ad nihinaanish danilfinii, ’ef
t’eiya baa defnfikaah. ’Ako ndi dff
nihich’oonf t’oo ’adahayofgo ’at’e ’ada
hwiis’aagoo. Nlef ha’a’aah biyaajigo
doo shadi’aah biyaajigo doo ’e’e’aah
biyaajigo doo nahookgs biyaajigo nihi
ch’oonf danilfinii ’al’qq dadine’e dani
lfinii, ’aadoo Bilagaana t’aa ’altso niha
yii ’ dadeez’jf’ bee nihich’i’ ’andahazt’i’
danilfinii. ’Akogo t’aa ’fighisff yeigo
nihich’i’ ’andahazt’i’ danihitnfigo nihil
dahalne’.
Dff k’ad bee nihil ’aho’niishne’ii
t’eiya nlef halgai hoteeldi ’lndins dani
l[[go ’ahfikai la. K’ad taa’ naahaifdqq’
nlef nahookgs biyaajf Denver hoolghe,
beesh haageed hoolgheedi ’lndins hal
gai d ine’e danilfjgo, ’aadoo nfghohd§§’
ha’a’aah doo nahookQs bi
yaad£§’ doo kojigo ’e’e’aah
’ahidadiikaigo ’eidf ’akwe’e ’alah si I[[’,
’akon. ’Ako ’akwe’e yee la’s ’ada’diil
yaa. La’s niidl[i dooleel dadffniid. ’£f
dfidf ’lndins Waashindoon bikeyah yi
kaa’gi keedahat’finii t’aadoo le’e bee
bich’i’ ’andahazt’i’fgff baa ndeiit’ii doo
leel daanfigo yee hadaasdzff’ ni’ dff ’a
hfikaii. Jo dfidf yee la’s nilfnfgff t’eiya
t’aa Bilagaanak’ehgo yfdeeshiil. Haa
la dinek’ehgo t’eiya bfzhi’ ’adin. Jo t’oo
’ahayof ’lndins bihoot’alfgff doo ba hoo
t’atfgff yee la’s danil[. Kot’eego t’eiya
t’oo ’ahayofgo ’at’e jo ’akon. Dfidf k’ad
dah yikahfgff ’ef National Congress
gholgheii ’ef dff Waashindoon bikeyah
bikaa’gi ’lndins keedahat’finii ts’fda
’altso ’aheelt’e nahalingo t’aadoo le’e
ba baa ndeiit’tj dooleel daanfigo kot’ee
go yee ,’ahfikai.
Taa’ naahaifdqq’ yaa haakaafgff
nlef Denver hoolgheedi ’aadi yee ’ahfi
kaafgff dff ’ffdqq’ ’ashdladiin ’al’aq di
ne’ego ’ahfikai ni’. ’Ako ’ffdqq’ ’ahil
dahalne’go ts’fda t’aa ’aftso, ts’fda t’aa
bidahoniyazhfji’ nahalingo bee ’anda
hazt’i’, lahgoo t’aa ’fighisff ’anahoot’i’
dantsaago kot’eego yaa dahalne’ la ni’.
Dff k’ad yee la’s nilfnfgff ’ef dfneesanfgff
ghonaasii’ ts’fda t’aa nt’g§’ k’ad bil
beehoozin nahalin sil[[’. Ts’fda t’aa
dah ndahaz’anfgi, ts’fda t’aa ’lndins
keedahat’fnfgi ts’fda ’altsogo k’ad yee
’atah danilj. ’Akohgo ’ef ’alqaji’ naa
zfinii, gha’diit’aahii la’ danilf. Ts’fda
’alqqji’ sizfinii, binant’a’f nilfinii, bitsii
ts’iin nilfinii, ’ef t’eiya t’aa ’lndin nilj,
naghaf halgai Judge N. P.
Johnson gholghe. ’Eidf t’aa bf binahas
dzoofgff bighi’gi ’anihwii’aahii niljjgo
kot’eego ’alqqji’ dah sida. ’Ako ’ffdaq’
yee ’adee hadadeesdzfi’go ts’fda t’aa
’lndin t’aa ’altsogo, ts’fda t’aa defkahf
gff t’aa ’altso shf ’atah deeshleel nfinii
ts’fda bee ba haz’qq dooleeb Kot’eego
’alqqji’ naazfnfgff, yinant’a’f danilfinii,
dff bee la’s ’fdlfinii binant’a’f danilfinii
’ef Waashindoongoo ’alnaadaakahgo
’aadi beeso ninadaa’nil yiniighe dah
nahaaztanfgff yil yah ’anakah. ’lndin
binant’a’f dah sidaa gone’ da binaanish
ndaat’i’. Kqg tandadikah jo ’akon.
’Akohgo ts’fda t’oo ’ahayofdqg’ bil
dah
da’alchffh Waashindoongoo. ’Ako ’aa
(Page 8 bikaa’gi baa naahane’.)
ATOMIC * * * *
jinfyaago t’aadoo le’e rays deilnfigo doo
yit’[[g66 dadi’nfldfnfgff baadahadzidii
hodiyoolheel. Haala ’ef t’ah ndi t’aa
’akwii daholgg dooleel.
Rockets deilnfigo deigo neezna
diindi tsin sitaqgoo dadildongo nabfda
honitaah ygg shjf ta’ t’aa nihil beeda
hozin. ’At’ah sh[[ dff rockets deilnfnfgff
dfkwfidi miil tsin sitqqgoo shff deigo
’alnaadaalgho’go ’adeidoolffl. Jo ’ef
haadi da ’anaa’ naahasdl[(’go dff
rockets deilnfnfgff t’aa nlef tonteel
ghonaanfji’ ndi yee da’holdon dooleel
go haz’q.
’Aadoo tonteel ghonaanfdi keeda
hat’fnfgff t’aa ’alaji’ la’ nihitah ndaa
kah. Nadnalahdi keyah dah naaznilf
gff bikaddgg’ nihe’ana’f nilfinii dff atom
bomb deilnfnfgff t’aadoo dajoo’fnf nihi
tahgoo kin Iq’f hadaas’ahfgff la’ ’alnfi’-
gi niinf’qqgo doo deesdgghgo dff kin
haal’ahfgi keedahojit’fngg ’altso ’aho
dootdijlgo haz’q. Haala dff atom bomb
gholghehfgff ’azhq ’alts’ffsf ndi ’ayoo
bidziil, ’ef bqah.
Tonteel ghonaanfdi keedahat’fi
nii dff atom bomb gholghehfgff -ta’ cho
dayoost’e’go yee ’adanihidooldijlgo
’at’e. T’aa ’ef t’eiya Bilagaana bida’-
diil’a k’ad. ’Ako ndi t’aa nihf kwii
keehwiit’fnfgff t’eiya dff atom bomb
gholghehfgff nihee holg. ’Ef bqq k’ad
tonteel ghonaanfdi keedahat’fnfgff ni
heedaaldzid doo nihaa ’ayadahoolih.
’Ako ’ef bqq bf ’atdo’ dff atom bomb
gholghehfgff la’ t’aa bf yeeda’deet[jhgo
yaa naakaigo ’at’e k’ad.
Hool’aagoo haadi da doo ’anaa’
naahodoodleel da daha’nfigo k’ad ton
teel ghonaanfdi ’alah nda’adleehgo
baa nda’aldeeh. Jo ’ef nahasdzaan bi
kaa’gi keyah ’al’qq dah naaznilfgff bi
kaadgg’ ’alqqji’ naazfinii t’aatahagi
’alah hdaadleehgo yaa ndaat’i. Haala
’anaa’ naahasdlu’go dff atom bomb
gholghehfgff bee dff nahasdzaan bikaa’
keehwiit’fnfgff ’altso ’anihidi’dooldijl
’ef bqa. Dff atom bomb t’eiya t’aa
fighisff dine yeedaaldzid. ’Ako ndi shf
’aghaago ’anfsht’ee dooleel danfzinii
t’oo ’adahayof. Jo Dagha Dah Shijaa’
Hitler gholgheii ’akot’eego ’adaa tsf
deezkeezgo ’anaa’ ’ahoolaa. Jo ’ef ’ako
t’eego ntsidaakeesigif haadi shj[ la’
’akot’eego tsi’hanaahodooldalgo ’anaa’
naahodoodleel.
Bee’eldggh bikg’ gholgheii t’aa
’fighisff baahadzidii ’oolghe. Haala
t’aa ’ef t’eiya ’agha dine yee nda’ahil
tseed. Ako ndi dff bee’eldggh bikg’fgff
’aldo’ choo’jjgo ’at’e. Haala ’ef bee tse
bil da’dildongo k’ad dzilghi’goo nda
’aztiin dahazljj’. Dff bee’eldggh bikq’
do’ t’aadoo hodina’f naanish la’ yoolfiT.
’Ako dff bee’eldggh bikg’fgff ’atfnihiT’j
doo t’aadoo le’e do’ niha la’ yil’f.
’Aadoo dff atom gholghehfgff do’
t’aa ’akot’eego ’at’e. Dff atom gholghe
hfgff bee’eldggh bilaah ’at’eego dine
neittseedgo ’at’e. ’Ako ndi dff atom
gholghehfgff choo’jjgo ’alyaago kg’ na
’albaqsii doo chidf naat’a’f doo chidf
yee ndaajeehgo dooleelgo ’at’e. ’Aadoo
t’aa ’ef bee dine bqqh dah nahaz’aanii
yee ya’at’eeh ninadahadleeh dooleelgo
haz’a.
7

xml | txt