OCR Interpretation


Adahooniłigii. [volume] (Phoenix [Ariz.]) 1943-????, September 01, 1947, Image 9

Image and text provided by Arizona State Library, Archives and Public Records; Phoenix, AZ

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92024097/1947-09-01/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for

'/’xshiike doo ’at’eeke da’6fta’'jfi t’aadoo h’e naasgoo hanaanish danil(i dooleelii Iq’i
’afaq ’adaat’eego bidahojiibaah.
"
’Ashiike t’ah ’aniid ndaakai ndi t’aa ’a+tso naanish naasgoo yee ’ak’indadikai doo
lee-tii yidahoobaaK
Naasgoo hondaanish dooleelii bidahoo’aah.

xml | txt