OCR Interpretation


Adahooniłigii. [volume] (Phoenix [Ariz.]) 1943-????, August 01, 1948, Image 1

Image and text provided by Arizona State Library, Archives and Public Records; Phoenix, AZ

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92024097/1948-08-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ADAHOONUG
VOL. 3 NO. 10
INDINS DANILIINII ARIZONA YH’ KiEDAHAT’I-
NiGH NAALTSOOS ADAHA’NitIGU K’AD
BAA DEET’A
’lndins daniliinii ’Arizona doo New Mexico hoolyeego nahasdzooigii yii’ keedahat’linii
naaltsoos ’atah ’adayiiniit dooleel ha’niigo baa saad ’aghqqgo haa sh([ nizahd§§’ hoolzhiizh.
Dm naakigo nahasdzooigii biyi’ Bilagaana ’alqaji’ naaziinii ’lndins wolyeii dii naaltsoos ’ada
ha’ni+fgff doo bideet’i’ da, haala ’aaji Waashindoon baa ’ahalyq, doo keyah doo yik’e nida’ii
lee da, ’ei bqqgo doo bideet’i’ da daaniigo hoolzhiizh.
Naats’ozi bit da’ahijoogq qqdqq’ dii kwii tsinaa’eettsoh be’elyooigii ’atah bee da’ahijoogqq’. ’Aadoo bik’ijj’
’inda atom bomb wolyehigii bee ’ihonitaahgo dii tsinaa’eet atah bik’ijj’ bihoneestqq’. ’Ei ’akodzaa doo ha’a
t’ii shjj ’oolye "Radio-active" ’ei ’dkoolyehigii bii’ hazlij’go biniinaa kwii t’oo taah yit’aahgo naaltsoos bikaa’.
Bilagaana la’ Judge Levi S. Udall wolye
’ei ’aniigo ’lndins danilinigii ’Arizona yii’ kee- i
dahat’infgii dii naaltsoos ’adaha’niligii t’aa
bideet’i’ 1a niigo yee haadzii’. ’£i bqqgo k’ad
’lndins daniliinii Iq’i dii naaltsoos ’adaha’nil
igii bee ba hoo’a’ silj[’. i
’Ako ndi dii ’Arizona nahasdzooigii biyi’ 1
'lndins keedahat’inigii ts’ida naaltsoos wolta’
doo ’ak’e’elchi yeedahosinii ’eiya ’atah naal
tsoos ’adayiiniit dooleel bidoo’niid. ’Ako dii
k’ad ’lndins daniliinii ’Arizona yii’ keedahat’i- 1
nigii doo ts’ida Iq yeigo naaltsoos yeedahosin
da. Hastqqgo ’alkee’ haz’a bizhneel’aqgo
t’eiya ’atah naaltsoos ’ajiiniil dooleel la, jo ’ei:
1. Naadjj fa’ honaahai doo deigo ho
dees’aago t’eiya ’atah naaltsoos ’ajiiniil doo.
2. ’Arizona wolyeego ndhasdzOoigit
biyi’ haghango t’eiya ’atdo’ bee hd haz’q.
3. Naaltsoos wolta’ doo ’ak’e’elchi
beehojisingo do’ bee hd haz’q.
4. bee haz’aanii
(Constitution ha’ninigii) jotta’go ts’ida ’aniinii
hot beehozingo t’eiya ’atdo’ naaltsoos ’atah
’ajiiniit dooleet.
5. T’aa biyo t’ad ha’at’eego da hatsii
ts’iin doo ’ahalyqq dago ’ei doo bee hd haz’qq
da.
6. ’lnda t’aadoo le’e bqqhagi ’adaa
t’eii dabidziilii t’ah doo bee ’adqqh dahojiil
’aah dago t’eiya ’atdo’ ’atah naaltsoos ’ajiiniit
dooleet.
THE NAVAHO LANGUAGE MONTHLY
Dii k’ad naaltsoos jotta’ doo ’ak’e’jiichii
go ’eiya naaltsoos ’ahi’nul bee ha haz’a ha’nii
go bee ha’oodzi’igii do’ hazho’o baa nitsidaah
kees. Jo Bilagaanak’ehji naaltsoos wolta’ doo
Bilagaanak’ehji saad bee ’ak’e’jitchiigo t’eiya
doo nii da. T’aa Dinek’ehji saad wolta’igii
doo bee ’ak’e’elchihigii hoi beehozingo sh([
t’aa naaltsoos ’atah ’ajiiniil dooleelgo ’at’e.
Haala dii beehaz’aanii Constitution wolyehigii
t’aa dine bizaad bee ’ak’e’eshch[[go jolta’go
doo ya’at’eehgo bik’izhdi’yiit[[hgo t’aa.jolta’
nil[j dooleel sha’shin. ’Adahwiis’aagoo ’ada
hooniilii ’inda baa nda’aldeehii hoi beehozin
go jo ’ako t’aa haiida naaltsoos ba ’adaha’niil
sh(j yineel’aanii hoi beehooz[[h ’ako ’ei naal
tsoos ba ’aji’a’. ’Aadoo ’inda dii k’ad ’alqqj[’
naaziinii doodaii’ hdahasdzogoo bidine’e yd
’alqqjj’ naaziinii naaznilgoo doo binaanish ni
daazt’i’goo hoi beehozingo ya’at’eeh. Dii k’ad
hazho’o baa hani’go t’aa dine bizaadigii bee
bikaa’ nii’nilgo t’aa ’ei bits’qadoo hoi beeho
doozjil ’azha Bilagaana bizaad wolta’ doo hoi
beehozin da ndi. Ts’idaash Bilagaana bizaad
t’eiya bee ’eehozin. ’Adahwiis’dagoo saad
’al’qa ’adaat’eii yee ’ak’ida’alchiigo doo da
yolta’go bee bil ’eedahozin. Doo Bilagaana
bizaad t’eiya da.
State wolyeego hdahasdzooigii biyi’ Bila
gaana keedahat’iinii baa dahojooba’i doo bi
ch’i’ ’ahdahazt’i’ daniliinii beeso la’ ba sinilgo
bee baa ’adahayq. ’£i Social Security deilni.
WINDOW ROCK, ARIZONA
SILAAGO aDAHO’DILNE’IGH baa
NINaa’DIILDEE’
Tsitkei tseebiifs aadah doo deigo naadiin ’ashdla’jt’
nihooi’dago beeddahaaign silaago ’adaho’dilne’igii binii
ye naaltsoos ba ’adadoolniit ha’niigo Waashindoondee’
bee nihoot’q jini.
Bini’ant’dqts'ozi wolyeego nidizidigii tddiingoo yoot
kaatgo naaltsoos hd ’ddaalne’igii baa ha’aldeeh jini.
Naaltsoos hd ’ddaalne’igii t’aa baa na’aldeehgo Bini’ani
t’qqtsoh wolyehigii tseebiits’aadahgdo yoofkaatgo ’inda
bik’i ’adildeeh.
Nddts’ozi bit ’atk’ijiije’eqdqq’ (December 7, 1941)
doo woshde?’ Ndats’ozi bik’ehodeesdlij’jj’ (September 2,
1945) silaago ’atah daazljj’ nt’e’fe ’ei k’ad doo silaago
’andddabidi’dooinit da. ’Ako ndi naaltsoos hd ’anaa
daalne’igii ’ei t’aa ’akot’e. ’ti t’aa naaltsoos hd ’adaal
ne’ naadiin ’ashdla’ doo t’ah woshch’ishdi honaahaigo.
September 16, 1940 y§edqq’ doo woshdee’ June 24,
1948-ji’ bita’gi t’ad haa’i da silaago ’atah jilji nt’ee’go
naakits’aadah hwee ndeezidgo ’atdo’ doo silaago ’atah
naazhdoodleet da. ’Ako ndi naaltsoos hd ’ddaalne’igii
’atdo’ t’aa hd ’adoolniit. Dii k’ad kot’eego silaago 'ada
ho’dilne’igii baa ninadda’diildee’ la.
All men 18 through 25 years of age must register
for the draft. . Registration will commence on August
30, and will go on for 20 days. Exempt from the draft
are all war veterans who served 90 days between Decem
ber 7, 1941 and September 2, 1945, or who served 12
monhts between September 16, 1940 and June 24,
1948.
Dii kot’eego beeso sinili'gii ’lndins daniliinii
bich’j’ ’andahazt’i’ii ’atah bideet’i’ dooleeJ - da
jiniigo ch’eeh dajokeedgo hoolzhiizh. ’lndins
doo bideet’i’ da, haala ’ei Waashindoon baa
’ahalya ha’niigo saad ’alch’[’ ninahinideehgo
hoolzhiizh. K’ad t’eiya dii ’Arizona wolyeego
nahasdzooigii bigooldi hotsaa gone’ dii ’lndins
daniliinii Wqashindoon baa ’ahalyqq ndi doo
ts’ida t’aa ’ei t’eiya baa ’ahalyqq da dooleelgo
bee haz’qq 1a ha’niigo bee ha’oodzii’. ’ako ’ei
bqqgo dii naaltsoos ’ahi’niil ha’ninigii bich’[’
ch’ideet’a. ’Sidiigii bee ntsinaahakeesgo dii
k’ad Social Security wolyeego bich’i’ ’andahaz
t’i’ii ba ’at’ehigii ’lndins danilinigii do’ bich’[’
ch’ididoot’aal sha’shin. Haala ’lndins dani
liinii Waashindoon baa ’ahalya daaniigo t’aa
’ei t’eiya yee bidziilgo dadees’eez nt’ee’. K’ad
’eiya ’lndins Waashindoon baa ’ahalya ha’ni
nigii doo hozhg bidziilgoo ’alyaa.
Dii ’Arizona nahasdzooigii biyi’ ’anihwii
’aahii nilinigii ’aniigo ’ei ’lndins daniliinii ke
yah da doo yik’e nida’iilee da ha’ninigii ’ei
t’aa ’akot’ee dooleel. T’aa ’aanii ’lndins da
niliinii keyah Reservation wolyeego ba ndahas
dzoigii yii’ bikeyah holqqgo ’ei doo yik’e ni’ii
lee da dooleel. Tl’oo’ai bikeyah holqqgo ’ei
t’aa yik’e ni ’iilee dooleel. ’Aadoo naas ho
deeshzhiizhgoo Reservation wolyeego ’lndins
ba hdahasdzooigii doo bik’e ni’iilyeegoo hool
’aa dooleel daaniigo yee hadaasdzii’ jini ’ei
’Arizona nahasdzooigii biyi’. Dii k’ad naal
tsoos ’ahi’niil nihich’i’ ch’ideet’anigii ’ei t’aa
’aanii ’akolyaa. ’Ako ndi keyahigii ’ei doo
bik’e nda’iyiilyee da dooleel.
Judge Levi S. Udall has ruled in the Arizona Su
preme Court that Arizona Indians have the right to vote.
AUGUST 1, 1948

xml | txt