OCR Interpretation


Adahooniłigii. [volume] (Phoenix [Ariz.]) 1943-????, August 01, 1948, Image 2

Image and text provided by Arizona State Library, Archives and Public Records; Phoenix, AZ

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92024097/1948-08-01/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

ADAHOONILIGII
Published on the first of each month
at the United States Indian School. Phoe
nix, Arizona.
Address all letters to the Editor,
’ADAHOONIt-IGII. Education Office,
Navajo Service, Window Rock, Arizona.
Subscription rate: $0.50 per year.
Make all checks and money orders pay
able to The Treasurer of the United
States. 8 1 48 1400
Robert W. Young Editor
William Morgan .Translator
’A’AHODLI NILIINII
Bilagaanak’ehjf ’iinanign konighanigo
t’aadoo le’e ’atkee’ ba dahoni’qqgo ’at’e.
T’aadoo le’e chodao'iinii beeda’diitjjhigii t’aa
’ei bik’ehgo ’iina tahgo ’at’eego naadadeezt’i
ndahaleeh. Dii t’aadoo lee bee deetq dani
liinii ’ei Bilagaanak’ehji "inventions" daolye.
’Atk’idqq’ t’aa ’azee’dqq’ bee ’ahit hani’igii
t’eiya bee hani’ nidaat’aa ht’ee’. Dii kot’eego
hani’ ’aftaat’ahigii t’aa ’iiyisii doo hah da.
’Aadoo* beesh bee hani’i bee’deetq. ’Aadoo
beesh fichii’ii bee dahani’igii (telegraph) wol
yehigii. Wonaasdoo nifch’i bee dahani’igii,
'ei Bilagaanak’ehji "radio" wolye.
’Atk’idqq’ t’aa haiida t’aa k’ee’didleeh
shjj tji’ doo beegashii da yee nidahwiitdlaadgo
k’eeda’didleeh ht’ee’. ’Akot’eego na’anishgo
naanish doo ’asohodoobeezhgoo bidziil ht’ee’.
'Aadoo chidi haa’na’i wolyeii bee’deetq. ’Aa
doo naanish dabidziilii yqq t’aadoo hodina’i fa’
yiniit siljj’. Tsinaa’eeftsoh do’ bikaa’doo ni
baal danibaalgo niyol t’eiya yee nidaajeeh ni
t’ee’ ’atk’idqq’. ’Aadoo ’inda bii’ deedadiljah
go siil yee nidaajeehgo ’adaalyaa. ’Atk’idqq’
do’ tsinaabqqs t’eiya bee nida’aldeeh ht’ee’.
Kq’ na’afbq.qsii dahazljj’go ei bee nida’aldeeh
naahasdljj’. Wonaasdoo chidi doo chidi naa
t'a’i bee nida’aldeeh hazljj’.
Dii k’ad t’aadoo le'e t’ahaa’go hani bee
’atch’j’ ’al’inigii beego doo t’ahaa’go nida’ai
deeh hazlj’igii beego nahasdzaan bikaa goo
’adahwiis’aagoo t'aa ’aftso ’ahidinitnaago t’aa
doQ le’e ’ahaa nidayiilniih hazljj’. Kin dah
naazhjaa’goo dii k’ad t'aadoo le’e bee deetaa
nii danilinigii ’adaal’jjgoo naanish deinizinii
naanish ba daholq hazljj’. Bee’deetaanii da
nilinigii bee fa’ nahasdzaan bikaa' ’adahwiis
'aagoo t’aadoo le'e baa nidahaniihgo binaa
nish daazljj’. -La’ t’eiya t’ah ndi k’eeda’di
dleeh, haaia ’ei chidi naa’na’i naanish yee fa’
deif’j k’ad.
Dii k’ad kot’eego t’aadoo le’e shodaoz
t’e’igii beego t’aa ’akwii jj naanish danilinigii
konighanigo 'atkee’ ba dahoni’q siljj’. Jo ’ako
kq’ na’afbqqsii ts’ida bee haz’qa gone’ t’eiya
nidaajeeh. T’aa biholniihgo ’ei doo nidaajeeh
da. Kq’ na’atbqasii nidadijahigii yinidaalni
shii ts’ida t’aa ’aftso t’aadoo da’iisiihi binaa
nish ngas dayit’eehgo t’eiya nizhonigo kq’ na’-
atbqqsii t’aadoo daniitf’ahi nidaajeeh feh. Ni
dajilnishigii t aafa’i da ’ajisiihgo kq’ na af
bqqsii fa’ da bidah ch’idoolwof doo dine haa
shjj neelaa’ neidooftsif. Chidi naat’a’i nida
dijah yinidaalnishigii ndi t’aa 'akot’e. Hak’eh
go chidi naat’a’i nidanidaahigii fa’ ’ajisiihgo
chidi naat’a’i fa’ dinootf’ahgo ’at’e. ’Aadoo
chidi naat’a’i naasgoo bilqqjj’ ’ahoot’eegi bis
2
dahani'go t’eiya yd’at’eehgo nidaajeeh. Ni
jilnishigii kwii bee hoholniihii ’ajiifhaazhgo
da doodaii’ ’ajisiihgo da doo ts’ii ’dhodooniit
da. ’Ei baq dine ts’ida doo nootf’aah ’at’eii
doo bada’hodlii t’eiya ’akodaat’eegoo naanish
baa dahidit’aah. Doo ha’hoodliih 'at’ee dago
naanish ’akodaat’ehigii doo biighah da.
Bee ’iholniih niliinii t’aa ’afahjj’ ’ee’ nei
shoodii daniliinii yee nida’nitingo hoolzhish.
Haadi da dine ba’hodlii jiljj dooleef bini iye yi
nida’niftin. ’Aadoq t’aa ho ba jizjj dooleefii
yinida’niftin. ’Ee’ neishoodii ba yah ’anidaji
jahgoo doo da’olta’goo da dii bee ’iholniih ni
liini yinda’niftin. ’Ei t’aadoo le’e baa hojiyqq
go bee ’ajizjjgo ’oolye. 'Aqdoo ha’at’eegi da
nida’iidziih danilinigii t’aa ho hak’ijj’ ninaha
dleehgo bee hojis’aago ’oolye. Bilagaanak’ehji
’ei "responsibility" deifni. Niha’afchini da
ya’at’eehgo bee nidaniitingo ya’at’eeh. Nihif
beedahozingo naanish ya’adaat’eehii doo naa
nish da’iliinii doo hojiyaa dago ’ei doo ha ’a
t’ee da. Bee ’iholniih wolyeii hot beehozingo
doo t’aa ’atahji’ ba nijilnishii hwesjjgo nijil
nish da. Doo hot beehozin dago ’ei t’aa doo
haa holniiji t’eiya ’agha feh. Hot beehozingo
’ei hweeho’doolzjjh doo ha’ahodli yileeh.
’A’ahodli niliinii bee hweeho’doolzjjhgo ’inda
naanish ya’adaat’eehii doo naanish da’iliinii
hach’j’ ’aa ’at’e yileeh. ’Ei ’inda bee ’iholniih
niliinii haa shjj neela’ bit danit’i’. T’aatahagi
’at’eego ni’iidziih baa joogaatgo ’ei naanish
’akodaat’ehigii doo biighah da. Doo haa hol
nii dago ts’ida naat’aanii hwesjigo t’eiya na’a
nish. Dine t’aa doo baa holnii da ndi kq’ na’-
atbaqsii bik’ehgo nidadijahgo ’alyaago, asiih
go da t’aadoo hodina’i kq’ na’atbqasii fa’ ’at
k’aah doolwot. Haaia wone’e da jizdaago di
ne fa’ t’aadoo bit hojilni’i t’66 ’aftseed ch’izh
niyahqq hatt’aabqqhdi ch’eeh hach’i’ hani’
’al’jjgo biniinaa doo akqq ’ahodooniit da.
Nijilnish yeq todifhif daadlanigii ’ayoo
bicha yizhdeelnigo ’ei naanish wotq’ doo bii
ghah da. Nijilnishgo hanaanish t’aa bita’ na
hadleehgo, doodaii’ damjjgo na’adleehgo da
t’aa ho jinizinigi ’ajoot’iif ndi ’ei ba nijilnish-
Dii mosi kwii daadilkat yqqh dah sidaago be’elyaaigii t’da bi ’qq neidi
tijh jini. Daadilkat bee ’qq ndit|hlgfi yich’i’ dah hdiilwo’go nineithis
jini. ’Aadoo shii yah ’analwo’. ’Ako ndi t'aa ’qq ’at-’eego ’andyiil’ijh.
’Akwe’e t'eiya ba’at’e’ jini.
igii doo yee haa nidoot’ijf da. ’Ako ndi damjj
go biifkahi naada’dinishgo t’da bee haz’aa go
ne’ ’atah naahizhdilniishgo ya’at’eeh. ’Aadoo
naanish t’aa ’aftso ya’at’eehgo fa’ jooliit doo
leet ho’do’ni. Todifhif ’ayoo bicha yizhdeel
nigo naanishigii doo ’adlanigii t’aa sahdii ’at
’qq ba haz’aqgo ’ajosingo ya’at’eeh. ’Ako ndi
ba nida’anishi daniliinii dine ’ayoo ’adlaanii
t’aa ’ako naanish yits’aadayii’niif. Haaia di
ne ’avoo ’adlaanii t’aa doo baa holniiji t’eiya
’agha baa nitsahakees feh. ’Aadoo todifhif
wolyeii la’i jidljjh doo bik’ijj’ ’azha doo tsi’-
nijighaa da ndi naanish ya’at’eehgo ’adeesh
fiif jinizin ndi ch’eeh ’ajit’j[ feh. Bit da jini
zin feh doo hatsiits’iin da diniih feh. ’Ako t’aa
’ei biniinaa doo hazho’o nitsijikees da feh.
Dii kwii baa hani’igii doo Naabeeho da
niliinii t’eiya ’aatha’nii da. Naabeeho dani
liinii t’oo ’ahayoi todifhif wolyeii doo yaa ni
daat’ji da. ’Aadoo Iq’i nida’anishgoo bada’-
ahodliigo ’atah nidaalnish. ’Aadoo Bilagaana
do’ Iq’i todifhif ’ayoo yicha dayideelni doo doo
’aaholniiji t’eiya ’agha bee baa nitsidahakees
go nidaakai. Dii k’ad kot’eego jiinaago ts’ida
t’aa doo tsik’eh da. Doo bee ’iholniih niliinii
doo bee ’a’ahodli niliinii doo bee hodi’dool
tseef da. ’Ei ’inda ’ach’j’ nahwii’na t’eiya
’agha bit ’atch’j’ nazhnideeh feh. Naanish
daholoqgoo ndi doo hodi’nidzin da feh.
Dine da fa’ naat’aanii ba naashnishigii
kaadoo biniinaanigoo ’ats’aashinift’e’ niigo
t’aadoo deinohdlani. Haaia fa’ bee ’a’ahodli
niliinii bi’oh dazhneel’a, ’ei baa ’ats’aadaho’-
dii’niif. -La’ ’akodaat’ehigii da biniinaa ts’ida
hohigii ’aftse ’ats’aadah6’dii’niit.
Haish do’ t’aadoo ’iisiihi biyoofkaat. T’aa
’aniiltso nida’ayiilziihgo ’at’e: ’Ako ndi ni’ii
dziih t’eiya baa ’oodaat dooleetigii doo bee
haz’aa da. Ha’at’eegi dzidzazhdilchi’go hala’
jiditi’go da, doo la’ ’al’ji da la jiniizijh. Diigis
jiljigo shjj t’eiya dzidzanizhdilchi’go t’dafaha
gi ’at’eego baa joogaat dooleef. Dine da fa’
’adljjhgo doodaii’ ha’at’eegi da ’iisihgo, k’ad
shjj k’izh’diita ’iljjgo t’aafahadi t’oo haa di
(Page 6 bikaa’gi baa naahani’.)
Kwii t’eiya ta’ yadiizini ’qqzhdeet
geeshgo bikaa’. Yadiizini yigii ’attse
bigha’jitsih. Dii’go bigba’jitsih. ’Ako
’ei ’aadoo ha’dt’ii shii bee’abeezh, ’ei
’attah yigohgo bee ’i’niibish. T’aadoo
hodina’i yadiizini bii’ ye§ t’aa ’iitdjj
shibeezhgo doo t’da ’iitdjj sidogo
’aqzhditgish. K’ad kot’eego t’aadoo
le’e yddiizini ta’ bee naaznilgo ’adaai
ne’ jini.

xml | txt