OCR Interpretation


Adahooniłigii. [volume] (Phoenix [Ariz.]) 1943-????, April 01, 1949, Image 1

Image and text provided by Arizona State Library, Archives and Public Records; Phoenix, AZ

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92024097/1949-04-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ADAHOONItIGII
VOL. 4, NO. 6
INDINS YINANT’AI NaaNaSDUHI
Waashindoondi ts’ida alqqjj’ biholmihii Truman wolye ha’mmgn Bilagaana la’ Dr. John
R. Nichols wolyee lei’ ’lndins Yinant’a’i dooleel niigo t’aa hi neidiiltj ]ini. New Mexico bi
yi’ji lahgo Las Cruces hoolye, ’akwij key ah ’in da na’aldloosfi bee da’iind bidziilgo bidahoo
’aah. Dii Bilagaana Nichols wolye ha’ninigii ’akwii alqqji' biholniih nt’ee’. Wddshindoon
di Dah Ndinibjjh ha’ninigii t’aa yee Iq daaniigo shq t-’dd nihinanf’a’i ndanidljj dooleel. T’aa
shi; hahi dahwiidooltseel.
President Truman has named Dr. John R. Nichols to become the new Commissioner of Indian Affairs. Dr.
Nichols is the President of New Mexico A&M College at Las Cruces, New Mexico. So you may meet him soon.
. . — . .■ . ——.. — . . —... ..." .
Dii kwii naaltsoos bikaa’ be’elyaaigi ’at’eego t’6a ninahahaab bik’eh ha’a’aahji Bilagaana keedahat’ii
nii to ndaadlqqhigii yik'ee ti’ndahoo’nih. Missouri hoolyeego hahoodzooigii biyi’ ’ahoot’e dii.
’AZEE’ Bit HAA ADA’ATSHGff
T’qqchil doo T’qatsoh dabidii’niigo ndizid
fgn biyi’ dine ’azee.’ bit baa ’ada’atsigo baa
na’aldeeh dooleel. Naaki hdeezidjj’ baa nP
dooldah. Dii ’azee’ bit haa ’ada’atsiigii 'ei
jePadjjh ha’ninigii bee doo hodeetnfi da doo
leet biniiye. ’Ako ndi dii ’azee’ bit baa 'ada’-
atsiigii' ta’ t’aa jei’ad[[h ha’ninigii bidahidil
neeh. Doo t’aa ’attso ’aheett’eego bida’dee
yiih da. Dfj’ts’aadah naahaiidqq’ dii ’azee’
igii haadi shj[ ’atchfni ’ashdla’aadahdi neez
nddiin yilt’eego bee nabihoneestqa’ bit baa
’ada’astsigo. ’Aadoo naanatahji t’da ’ako
neelt’e’ dah naanaakahii ’ei t’aadoo ’azee’ bit
baa ’ada’astsi da. T’aadoo ’azee’ bit baa ’a
da’astsi da yqe Iq’i dii jei’ddjjh ha’ninigii bi
dadeesna’ jini. ’Azee’ bit baa ’ada’astsi yqe
do’ ta’ t’aa jePadjih bidadeesna’. ’Ako ndi
’aajigo t’aa ’iiyisii t’aa dikwihi ’akodaadzaa
ha’niigo baa hane’. Dii k’ad Naabeeho nihP
di’niinii jePadjjh wolyeii t’eiya ’agha naha
lingo nihoottsitgo nihaa da dahane’. ’Ako
eidiigii t’aa yee’ do’ dinootloolfsh ti dii’ azee’
bit haa ’ada’atsi ha’ninigii beego hwiinidzin
igii ’at’e.
—SUBSCRIBE TO ADAHOONItIGII ☆ -50 A YEAR—
THE NAVAHO LANGUAGE MONTHLY
WINDOW ROCK, ARIZONA
LA’ HODIfTLIZH
’Atch’j’ Deezbaa’ Malone jooiyeego Naakaii
Bito’ hoolyeedoo njighaa nt’ee’ ’aniid hdeezid
igii hastq’aadahgoo yootkatqqdqq’ ’ajidin ho
doo’niid. Hastqdiin ’ei honaahai ht’ee’ j inf.
Ha’atchini hastqqgo bits’qq’ ’ajidin sil((’. Ndi
’ei t’aa ’attso t’aa dahoyaanii daazl[(’. ’Ashii
ke ’ashdla’ doo ’at’eed t’aata’i. Dii kot’eego
ha’atchini ht’ee’. ’At’edigii ’ei k’ad ’Aheehe
shjjhdi ’otta’ j ini. Ida Mae Malone wolye.
’Ashiike ’ei Max, Rex, Richard, Raymond doo
Robert daolye jini. Dii ’ashiikehigii t’aa bii
ghah ’aniid ’anaa’ hazli’qqdqq’ ’atah ndaaz
baa’. Rex doo Richard wolye ha’ninigii k’ad
tichii’ ’Atna’asdzoh ha’ninigii ya naalnish.
Max wolyehigii ’ei Shash Bitoodi naalnish. Bi
(Continued on page 2.)
TB SHOTS
During April and May Indians will be vaccinated with
a new vaccine which can keep a person from getting the
tuberculosis. It doesn't always keep you from getting
the disease, but it has been found that many people
given this vaccine do not catch the disease. In 1935
they gave this vaccine to 1 500 school children. Another
group of children were not vaccinated. Ten years later
it was found that, in the group of 1500 who were not
vaccinated, more had caught tuberculosis than in the
vaccinated group.
NAALTSOOS AHINIft BAA
NAAHWIINfT’f
Yooto bii haz’aqjl New Mexico wolyeego
hahoodzooigii biyi’ beehaz’aanii ’ddeii’[[go yi
niiye ’alah nadleehii ’aniid ndeezidqq yiP ’atah
nadnasdljl’. Dii kodoo beehaz’aanii ’adeile’-
igii t’ad dii ndhasdzooigii biyi’gi t’eiya bee
hoogaat dooleet yiniiye ’adeile’. Governor
wolyeego ’alqqji’ biholniihii dii beehaz’aanii
’andadaalne’igii baa naaha’niitgo yee Iq ni’ii
teehgo ’inda ’il[ ndahaleeh. Doo yee la ’adoo
tee-i dago ’atdo’ doo yee la ’adooteel da. Dii
beehaz’aanii ’adeil’j yiniiye yah ’anajah ha’-
ninigii ’lndins New Mexico yii’ keehat’iinii
’atah naaltsoos ’adayiiniit dooleet ha’niigo bee
ba’deet’an§§ baa naadidoolyeet daaniigo yi
niiye beehaz’aanii ta’ naaltsoos yee ndeistsooz
Governor ha’ninigii t’dado.o yee la ’ast{[’ da.
Kiis’aanii New Mexico yii’ keedahat’iinii ’inda
Bilagaana ’lndins yich’iji daniliinii haa sh[j
neeiaa’ yaa hahodiitdlaadgo t’aadoo bee Iq
’azljj’ da.
INDIAN VOTING
Last month a law was voted upon by the New Mexico
Legislature. If this law had passed, Indians in New
Mexico would have lost the right to vote. It almost
passed, but the Governor vetoed it. The Pueblos and
the white people who are interested in Indian problems
protested this law, so it did not pass.
NAHaST’6I SINIL HA’NHGO
YAH ANAJAHfG U
Naabeeho binant’a’i beesh bqqh dah naaz
nili daniliinii nahast’ei bits’a’nilgo t’aa sah
dii yah ’anajahigii ’aniid hdeezidqq biyi’ Tse
ghahoodzanidi ’alah nadnasdlij’. T’aadoo
le’e t’aa ’dhoo-l'ts’iisigo binda’anish dooleelii
binahat’a yee ndadeezts’inii la’ nihaa dookah
go kqq dine bitahgoo t’aa ’adahoolts’iisigo
t aadoo le’e binda’anishgo niha ’adahodooliil
doo t’aa tokq’i bibeeso ha’ninigii bee nda’a
nishgo adahodoolniil ha’niigo naaltsoos bee
bich’f niiltsooz ht’ee’ t’aadoo ndeidiiltsooz da.
Beesh bqqh dah naaznili t’aa ’at’e yah ’anaa
najeehdi ’inda t’aa nihi naaltsoos la’ bee nda
diiltsos daani. Naabeeho nahasdzo tl’oo’di
keedahat’iinii, ’inda t’aa haiida tl’oo’dqg’ ni
liinii Dine bikeyah gone’ t’aadoo le’e bina
’anishgo ahodeeshliil nizingo t’aa bee ba haz
’qq dooleel. ’Ako ndi t’aa ho habeeso bee
’adahojile’ dooleel. Doo Naabeeho ’akwii
naanish ba holqq dooleel. Dine t’eiya ’agha
ndaalnish dooleel.
THE ADVISORY COMMITTEE
The Advisory Committee of the Tribal Council met
at Window Rock during the first part of March. They
turned down a proposal that would call in a group of
engineerng and planning experts to develop small in
dustries on the reservation with tribal funds. They are
going to submit a resolution at the next meeting of the
Tribal Council to try to get Navahos and people from
the outside to use their own money to set up small in
dustries on the reservation, which would employ Navaho
workers.
ALL ILLUSTRATIONS BY COURTESY OF THE GALLUP
INDEPENDENT, WITH PERMISSION FROM NEA.
APRIL 1, 1949

xml | txt