OCR Interpretation


Adahooniłigii. [volume] (Phoenix [Ariz.]) 1943-????, April 01, 1949, Image 2

Image and text provided by Arizona State Library, Archives and Public Records; Phoenix, AZ

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92024097/1949-04-01/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

ADAHOONIUGII
Published on the first of each month
at the United States Indian School. Phoe
nix, Arizona.
Address all letters to the Editor,
’ADAHOONILIGII. Education Office,
Navajo Service, Window Rock, Arizona.
Subscription rate: $0.50 per year.
Make all checks and money orders pay
able to The Treasurer of the United
States. PIHS 4 1 49 1700
Robert W. Young Editor
William Morgan Translator
(Continued from page 1.)
zhe’e ’ef t’aa Naakaii Bito’gi. ’Ef John Ma
lone wolye.
A DEATH
Alchidisbah Malone, who lived at Mexican Springs,
died on March 16, 1949. She was 60 years old. Her
husband, John Malone, still lives at Mexican Springs.
She left five sons and one daughter. All of the sons are
veterans of the last war. They are Richard, Rex, Ray
mond, Max and Robert. The daughter's name is Ida
Mae, and she is going to school at Riverside.
Mrs. Malone was buried at Lone Pine Cemetary.
Richard and Rex are now employed as interpreters by
the American Red Cross, and Max works at the Wingate
Ordnance Depot.
Shiyaa hazljj’dgg’
Tah ’anfsts’ffsfgo shima nt’ee’ ’adin jini. T’aadoo yiittsqa doo
t aadoo baa ’ahoniizjj’ da. T’ah sh(f ’awee’ nisht[jgo shima ’adin.
Shizhe e t eiya holg. Shima sani do’ holg. Nlef shima ’adin sii([’ doo
sh[( ha’at’eego sh{[ shiyaa hazl([’, hola.
Dis t aadoo le’e baa ’ahoniizjf doo k’asdqq’ t’da ’attso beedaash
niih. Ts’fda hojoobd’igo yishaat lago baa ’ahoniizjf. Ts’fda t’aa
liyisif taa ahoodzaagoo nlef teeshch’iihtah nahalindi nisedzil lago
baa ahoniizjf’. Aadoo ’atfshi’dil’jjdi nlei ts’fda t’aa ’aftso bee
’atishi’dool’iid, has shj'f taa bit ha’doolchid sh{[ bee. Ts’fda taa ’attso
bee ’atfshi’dil’u logo baa ’ahoniizjj’. T’aa bfholnffhgoo nlei taa
ch’e’etiingoo da tse’yaa shishjoolgo nashfitka’ nt’ee’. Bee ’adfnoo
teetii ndi doo bee shaa ’ahayqqgoo. .
T’aa ’ako ndi na’nishkaad. Shima nt’ee’ bitt’fzf t’aa holgggo
yqqh ’adin la. ’Ako ’ef t’ah yidziihfgff bikee’ naasha. Shikee’ ndi t’aa
geed dibe bikee’ naasha. Shi’ee’ ndi ’ak’aan dabizisfgff t’aa ’ahoo
dzaagi ’adaalyaago ndahaazt’oodgo shik'i dah ndaat’a’go na’nish
kaad. Sitsii’ ndi haahgoosh[[ ts’iilzef bit k’fdaaz’aago naasha. Yaa’
ndi k’ad shida’niithjjcjo. Kot’eego ts’ida t’aa ’attsoni bik’ee ti’hoosh
niihgo shfinftkq. ’Ako ndi t’aa ’ako ndi shil[[’ holg.
Lah ha’at’eegi sh[[ ’asesiihgo shima shikToosxaal doo t’aadoo
sha’fttsodf naakt daats’f yiskq. Nfwohji’ daats’f. T’aadoo ’dshani
t’oo tt’fzf bikee’ tadfshaah. Tt’fzf yazhf ta’ t’oo ba na’iistso’go ’ei
t’aa ’atahji’ shikee’ tadfghaah. Doo tt’ee’go t’aa shit’ah nteeh. ’Ef
’ahbfnfgo ba naa’iideestsot nisingo tt’oo’goo dah diittj[ nt’ee’ t’aa
’aaji’ bit naa’adiithaal la honibaqhj[’. Dichin shf[ bik’ee naa’ffgo’.
’fidaq’ naadqq’ t’eiya ’agha nahalingo daadqq nt’ee’. ’Ako ’ef tosh
chffn ha’nfnfgff ta’ sha ’adajiilaago ’ef yishdlaq’go ’fnda bikiin ch’fnf
yaa doo ’a’iittsood.
Shima sani niliinii ha’at’eego sh[( shijootaago daats’i, ’ayoo
’atishit’(( nt’ee’. Do6’’ayoo shich’ah hashkee nt’ee’. ’Ako tt’ee’go da
hak’az bik’ee haa’f la doo ninish’neehgoo yitkaah. Lah tt’ee’go t’aa
’akonaanat’eego t’aa bfholnfihgi naashfshjool nt’ee’, haahgi sh[[ yoot
kaatgo t’oo bahadzidgo shi’niidlff logo ch’eenfsdzid. ’Ako haa’i la
doo ch’eeh ntsfnaanfkeez da. Ts’ida haa’i la ch’eeh Tdeesh’ijl da.
Ch’eeh da tse’yaa nanfshjot. ’Ako shima sani hal[[’ biyeel nichxgg’f
yee’ holg. T’ah nt’ee’ naghaf ’at’eegi si’q. Lj[’ biyelgg ndii’aanii’
tse’yaa naaneshjoolii’ shinaghahdgg’ bik’i dah se’q. ’Ako ’ef ’fnda bee
honeezdogo ’iithaazh. T’ah nt’ee’ t’aa ’ashhoshgo ha’ff’qa la. ’Ash
hosh ygg shima sani shiittsaq la. T’ah nt’ee’ bahoochjjd yiists’qq’.
"Ch’iidiitahgoosh dfnfyaago ’iinfziin k’ad ni’niith(. Nimaani’ish bikee’
diniyaago , anft’[! ,/ shitnfigo ’ashhosh ygg hashidzffthaal. Nahj{’ nahi
diishtahgo t[[’ biyelgg shqqh naalts’id. Hai sh[[ ’liyisif ’at’eego shiz-
2
LA’ T’AA BITATGOO NJIGHAA IMT’eE’GO HAHANE’
BY NANCY WOODMAN LUKACHUKAI, ARIZONA
Kwii ’ei ’lowa Hooly6higii biyi’ yilqqd la. T’aadoo hooyani to hak’idziithaalgo ’ei kwii chidi tayi’ hot si’q la’.
noodzih nlei 'akohgoo hooghan bits’anishwod. "Ch’jjdiitahgoo di
naah! Nlaah shash da ’aniyotdlaad! Niwohdi nanich’udii," shitnfigo
’ashiznndziT. Kot’eego t’aa ’attsoni bik’ee ti’hooshniihgo shiyaa
hoo’a’.
Shizhe’e bich’j’ yoo’ eeshwod.
Saad ygg bik’ee ntsinisdzaago ’aadoo nlei naanatahdi shizhe’e
ygg naa’ageehgo ’akgg yoo’ ’anashwo’ sel(j’. Wonaasdoo t’aa ’aaji
nikidiiya. ’Aaji t’aadoo le’e yee shaa ’adahalyqqgo hodeeshzhiizh.
’fnda t’aadoo le’egoo k’e ndaazt’i’goo da t'aa yee ndashineeztaa’. Dah
iistt’g ’adaat’eii da yidashiyiit’qq’.
’Aadoo t'aa shi shitt’izf holgggo bikee’ tadishaah. ’liyisif hoo
ghan dooleetgi ndi ’adingo ’aadgg’ t’aa ’ee ’e’e’ahfgoo nashfitka’go
kot’eego shitt’fzf t'eiya bit nads nishkai. ’Aadoo dine shee hazljj’ doo
tt’fzi t’aa holgggo hoolzhiiz.h. Tt’fzf ygg t’aa naas yikah. Niha’atchfnf
do’ hodideezl[[’. Tt’fzf ygg t’aa naas yikahgo wonaasdoo taadi neez
nadiin doo nfwohj[’ sil[(’.
’Ako tt’fzf ygg koneelqa’ silj[’go kwii t’aa nftteel ht’ee’ tt’fzf baa
dahwiinfst’iid.' T’aata’f bqqhfljigo kot’eego tt’fzf ygg ’attso sits’qq’
’anoolkaad. ’Akwii baa yfnfft biih nefttizh. ’Aadoo baa ntsfdiikeez.
T’aadoo la’ biniiyehegoo nlefdgg’ baa naanish siisx[[ la. ’fnda bikee’
tadfshaahgo bik’ee t’aa ’attsoni ’ach’j’ nahwii’na ’adaat’eii bee’iisis’-
nii’. 'Ako 'ef t’aa ’attso ts’fda t’aadoo ndaasdlj’f da sil([’ nisingo baa
ntseskees teh. Dffjijgoo t’ah ndi ’akot’eego baa ntseskeesgo sedaa
teh k’ad.
’Aadoo t’aa shf ’ak’infnaddiisdzilf ’ef ’akgg t’aadoo le’e da
nishohoosht’eehgo baa nanaadiisdza. T’aa ’akot’eego ’akgg dff
Lok’ai’jfgai hoolyeegi tsin bee kins nichxgg’f lei’ sha niit’q. Ni’iijf
hfdge’ tsiniheeshjiT biniiye ta’ sha najaa’. Bikaadgg’ bik’esti’fgff do’
ta’ ba choisett’e’. Kot’eego tsin bee kinfgii sha niit’q. Hooghan ho
lgggo ’ef ya’at’eeh. ’fnda ha’atchfnf holgggo ya’at’eehgo hooghan ba
holgggo biyi’doo dahiniyeego t’aadoo beett’ehe da. Shf ’ef nleidgg’
t’aa bfholnffh nahalingoo t’aa ’attsoni bik’ee shfinftka. Doo ’asoho
doobeezhgoo hoyee’ la haa ’ahalyqa dooleetii ’adingo. ’fnda nahodf
nootjjtii da ’adingo.
Dak ’iist-Lg ha’ninigu bfhoot’qq’.
Taa’ts’aadah daats’f shinaahaigo dah ’iistt’g ha’nfnfgff bfhoot’qq’.
’Aadoo shinaanish siljj’ ni’. ’Aadoo bfhoot’qq’ doo t’aa sahdii bee
’ats’anfya. T’aa shf bee ’ak’inaasdzil sel[[’ doo ’fnda ’aadgg’
nish nil([go hoolzhiizh. T’aa ya’at’eehgo ’ash’jjgo hoolzhiizh. ’Ef
dffshjjjgoo t’ah ndi shinaanish ni l(. ’Ako ’eidffgff ’akot’eego baa nfya.
Haa shfj neelqq’ ’ashtaa diyogf. ’Ako t’oo naalyehe ba dahocghanjj’
’ahishnfitgo ’aadgg’ hoolzhiizh.
(Continued on page 3.)

xml | txt