OCR Interpretation


Adahooniłigii. [volume] (Phoenix [Ariz.]) 1943-????, September 01, 1949, Image 1

Image and text provided by Arizona State Library, Archives and Public Records; Phoenix, AZ

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn92024097/1949-09-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

imSiH JBB 89uh |§|BNi J||||jli |||| flm|ra| < |||||Pj g|jpf£l *]|jj|§Bg3 SHPjlj §
VOL. 4 NO. 11
SI LA AGO ATAH DANOHtff NT’EE’II BeESO
BINIIYE NAALTSOOS ANDAHOH’NHt
’Aniid da’ahijoogq’qqdda’ silaago ’atah noht[[ nt’ee’go, doo ’ei National Service Life In
surance wolyehigii bik’e ni’iyotee nt’ee’ii beeso fa’ nihich’[’ ninadoolyeef. K’ad kot’eego bee
hoo’a’. ’£i biniiye naaltsoos ’andahoh’niit. Shaa’ silaagodi ndaahkai y§§dqq’ beeso nihich’i’
ndahalyehigii la' nihits’qq’ bidahidi’niit nt’ee’ t’aa naa’alyeeh bik’eh. ’£i beeso yeq k’ad la'
nat’qq’ nihich’i’ ’anidahidinoodah k’ad kot’eego baa hwiinft’[.
± ''wforfo'' % ■< IfflsßistjP' flWj £ &"■
'Aniid biyi ’ naghai shadi’aah bich’ijj keyah dah naandst anigii bikaa’gi tahgo ni’ nahaas’naa ha’nii
go baa hodne’. Ambato, Ecuador hoolyeegi 'te' Neishoodii bisodizin ba hooghan gone' ’atchini hastqdiin yilt’eego
’Ee Neishoodii bit nahalne’go yit nahaaztqq rit’ee’ kin bit ’iitdaaz jini ni’ nahaas’naa’go. Tse bee kin rit’ee’ jini.
*fi kwii hddhgdoshij tsetsoh naazhoodgo naaltsoos bikaa’ be’elyaa.
Dii Insurance wolyehigii k’ad doo bik’e ni’i
yotee da ndi t’aa naaltsoos ’andooh’qtgo bee
niha haz’q. Jo nlei bitt’aahdidqq’ insurance
t’oo la’ ha haana’dqq’ bik’e ni’jiileego taa’
ndeezidigii t’eiya biholniih. Ti baa ndaaht’j
t’aa ’anottso.
Naaltsoos doo nat’qq’ ’anadlaa dago ’ei doo
beeso nihaa hdinoodah da. ’fnda naaltsoooigii
nat’qq’ bil ’anda’ohdle’go silaagodi naahahaq
daq’ nihizhi’ ysq ts’ida t’aa ’ei bik’ehgo dii
naaltsoosigii bikaa’ nihizhi’ doohsoh. ’Aadoo
silaagodi naahaahgo nihinumber yqq do’ t’eiya
ts’ida bee eehozin. ’£i bqq ’ei do’ beedaafniih.
Baa yisoonahgo ’ei naaltsoos discharge papers
wolyeego bik’ehgo silaagod§§’ dah nidahidooh
kai yqq dabikaa’. ’£i bik’ehgo bil ’ahda’ohdle’.
Dii naaltsoos hadazhdile’go nat’qq ’anajidle’-
igii post office daolyeego naaltsoos yah ’adaha
geehgoo t’aa ’altsogo daholg. ’Si t’oo dajo
keedgo haa daha’niil.
Silaago danilin§q Iq’i neeznadiin doo bi’qq
tsosts’idiin doo bi’qq ’ashdla’ beeso bich’i’
ninadahidoolyeel shq’shin. T’oo nabik’itsaha-
THE NAVAHO LANGUAGE MONTHLY
WINDOW ROCK, ARIZONA
keesgo ’akot’e. ’£i bqq tsxjjtgo naaltsoos
’andahoh’niif. T’aadoo ’at’ah ’inda danohsini.
Beeso yigii haniishjj ts’ida hai ’iilnii’go ninada
hajeeh dooleel. ’£i k’ad t’aa kot’ehe.
ARE YOU A VETERAN?
If you are a veteran of the last war you probably have
some money coming to you. If you were in the Armed
Forces, you carried National Service Life Insurance. Some
money was deducted from your pay each month to pay
for this insurance. Now the Government is going to give
back some of that money you paid in, because more money
was paid in than was needed.
Even if you dropped that insurance since you left the
Armed Forces, you still have money coming for the period
of time during which you carried it, provided you had it
at least three months.
You will not get this money that is coming to you unless
you send in a special paper on which you apply for it. On
this paper you fJut your name in exactly the same way as
you wrote it while you were a soldier. Also you put the
number you had as a soldier. You will find that number
on your discharge in case you have forgotten it. You can
get this application form at qhy post office.
It is thought that most veterans will get about $175.
You must act at once to get this money. Don't put it off.
Get an application form today, fill it out and send it in.
They will start sending out the checks in January.
DING BIZAAD BfHOO’AAHfGif BlNI’
NAAS YIT’IH
By Chee Clement
Lukachukai, Arizona
Dii k’ad t’aa ninadizi’ bik’eh naaltsoos dine
bizaad bikaa’ sinilgo nihaa nidaalwo’ dikwi
niilt’e shjj kwii Lok’ai’jigaigi. ’Ako t’aa ha
zho’o nihif ya’adaat’eeh dine bizaad bee
’ak’e’eshch[jgo wolta’ beedahoniilzinigii. ’Azhq
shf[ fa’ nisoozj doo nihif ’adaanii da ndi. ’Ako
ndi shi t’aa ’ fiyisff ya’at’eeh nisin. Jaa’dijoolii
niidliinii niha ya’at’eeh nisin. Bee ’iinisinii,
’inda biniinaa ’iinisinii dii haidqq’ kwii Lo
k’ai’jigai hoolyeegi dine fa’ yee na’nitingo yi
hai. ’Ako ’atchini dii kwe’e da’ofta’igii t’aa
hazho’o t’da ya’at’eehgo yee ’idahoof’aq’ doo
bit ya’adaat’eeh. ’fnda Bilagaana bizaad t’aa
ta’i yilts’ifigo ’oolyeii bit nibeedahwiizjjh.
’Akwe’iigi bee baa nitseskeesgo t’aa hazho’o
ya’at’eeh nisin dii k’ad da’olta’goo t’aa ’ako
t’eii bit deiit’eehgo. J( da’olta’goo t’aa ’aftsogo
’akot’ee laanaa nisingo ’adishni.
Sh([daq’ naghai Tsehootsooigi ’ahihiikai. J(
da’olta’goo ndeiilnishii t’da ’aniit’e ’atah ’ani
hi’diilyaa. ’Ako ’akwe’e binidahodishkidgo
ako ’adin nilei ta’ da’olta’goo ’adin daani.
’Atk’idqa’ da’iiniilta’ yqqdaq’ dii k’ad ’ako
t’ehigii niha yit’ihgo t’aa la’ hazho’o ’idahwiil
’qa’ dooleef ht’ee’ la nisin. Jo k’ad ’ei ’ako
t’eego yaa deeskai. Ako ya’at’eehgo yee ’ida
hoot’aah. K’adish ndoot’ih. ’Ako daotkoohii,
doo nihit ’adaaniinii ’ei t’aadoo biniiyehegoo
adadohni nisin. Haala biniinaa ’iinisinii jo
dii k’ad nlei t’ah ’afk’idqa’ nizaadgoo ta’ da’-
jiitta’. ’Ako ’aad§§’ dine bizaad doo diists’a’
da dajiniigo ninadajiiskai. ’Ako kodi ha’at’ee
gi da choo’j hodadiit’ih y§q, sha ’ata’ hodiilnih
da daho’di’niih ’akwe’e ’ata’ hane’ doo
beehasin da. Dine k’ehji hodeeshnih doo bee
hasin da dajinii teh. T’oo hadahasiidgo ’ako
t’ee feh ’azhq Bilagaana bizaad doo hozhg
beehasin da ndi. Haajigo shjj bich’i’ ni’ daji-
I llg° adajini. Dine bizaadji daats’i. Bilagaanaji
daats i. ’Ako k’ad ’aadi bee baa ntseskeesgo
dii t’aa ’afch’ishji ’ahaqh yit’ihgo ’ihoo’aahigii
ts’ida t’aa ’akoneehee nisingo ’adishni.
Jo ’akon ’adahwiis’aagoo hadahohdziihgo
naaltsoos niha bikaa’ ndaa’nilii kodi dii naal
tsoos dayiniilta’igii niha nidahii’nii’. ’Akoool
yeenii, ’akohoolyeedoo koniigo haadzii’ la.
Koniigo yaatti’. ’fnda kwe’e haz’anigii yee
haadzii la, daniidzin feh kodi naaltsoos daniil
iigo. ’Ako bidinina shq’ kodoo t’aa akot’eego
naaltsoos fa’ dabikaa’go dayinofta’. ’Ako t’da
kod|q’ hach’[’ dzizdaago hach’i’ yajifti’ na
halin. Kot’eego ’at’e, ’attah ’ddsjitoo.
’if bqq bini’ niha’atchini da’ofta’ii ba naas
yit’ihgo koji t’aa Bilagaana bizaadigii yit
’ahqqh dayift’eehgo ts’ida nizhonigo yida
hoof’aah dooleef. Kwe’e nihitahgoo j[ da’olta’
nahaz’qqgoosh t’eiya. Jo nlei fahgoo hotsaago
da’olta’goo ’afdo’ t’aa ’akot’eego ’ahqqh da
yit’eehgo t’aa la’ hazho’o ya’at’eeh dooleef.
SEPTEMBER 1, 1949

xml | txt